Mesajı Okuyun
Old 23-05-2014, 12:55   #70
av.ebru

 
Varsayılan

T.C.
ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO:2014/559
KARAR NO:2014/712DAVACI : ...................
VEKİLİ : AV. EBRU BÜYÜK AKIN
...................

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Yetim aylığı almakta olan davacının aylığının kesilerek, 03.2008-30.09.2011 dönemi adına 26.638,25-TL borç çıkartılmasına ilişkin davalı idarenin 13.09.2011 tarih ve 1746044 sayılı işleminin iptali ile yoksun kalınan tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 16/01/2013 tarih ve 2012/1716 Esas, 2013/44 sayılı kararının Danıştay 11. Daire Başkanlığınin 30/10/2013 gün ve 2013/2447 Esas, 2013/9173 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:
Dava, eşinden boşanması üzerine, Emekli Sandığından aylık almakta iken vefat eden babasından dolayı yetim aylığı bağlanan davacının boşanmasının muvazaalı olduğunun tespit edildiğinden bahisle aylığının kesilerek, 03.2008-30.09.2011 tarihleri arasında ödenen 26.638,25 TL tutarındaki aylıklarının adına borç çıkartılmasına ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda hangi hallerde aylığın kesileceği ve borç çıkarılacağı düzenlenmiş olup, bu haller arasında eşinden boşandıktan sonra yetim aylığı bağlananların bu boşanmalarının muvazaalı olduğunun tespiti halinde aylığın kesileceği ve ödenmiş aylıkların borç çıkarılacağı yolunda bir düzenleme yer almamaktadır.
Bu konuda ilk Yasal düzenleme 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 56. maddesinin son fıkrasında yer alan "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır." kuralı ile getirilmiştir.
Öte yandan anılan Kanunun 101. maddesinde de, bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, eşinden boşanması üzerine, Emekli Sandığından aylık almakta iken vefat eden babasından dolayı yetim aylığı bağlanan davacının boşanmasının muvazaalı olduğunun tespit edildiğinden bahisle aylığının kesilerek 03.2008-30.09.2011 tarihleri arasında ödenen 26.638,25-TL tutarındaki aylıkların adına borç çıkartıldığı, bu işleme karşı açılan davanın İş Mahkemesince görev yönünden reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, her ne kadar davacının kesilen ve geriye yönelik olarak borç çıkarılan aylığının Emekli Sandığından aylık almakta iken vefat eden babasından dolayı 5434 sayılı Kanun uyarınca bağlanan yetim aylığı olduğu görülmekte ise de, dava konusu işlemin 5510 sayılı Kanunun 56. maddesi uyarınca tesis edildiğinden ve uyuşmazlığın bu nedenle doğduğu görüldüğünden, söz konusu işlemden kaynaklı uyuşmazlığın anılan Kanunun 101. maddesi hükmü uyarınca adli yargı (İş Mahkemelerinde) görülüp çözümlenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle; davanın görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 325,05-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 02/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan
AHMET YAHYA ÖZDEMİR
27712

Üye
TAHSİN TOSUN
94880

Üye
MUSTAFA SARIKAYA
138948