Mesajı Okuyun
Old 10-03-2007, 10:51   #2
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Alıntı yapılan kaynak: http://66.102.9.104/search?q=cache:g...r&ct=clnk&cd=3

Ne olduğu hakkında fikir veriyor.

Saygılar.

"1.2. Karşılıklı Tanıma İlkesi


Üye Devletlerin hukuki ve idari düzenlemeleri arasında tam anlamıyla eşgüdüm (koordinasyon) sağlanmasından kaynaklanan teknik sorunlar (çalışmaların zorluğu, vakit alması) nedeniyle, Komisyon 1985 yılında yayınlanan "İç Pazarın Tamamlanmasına İlişkin Beyaz Belge"de, bu alanda "karşılıklı tanıma" ilkesine dayanan yeni bir anlayış geliştireceğini duyurmuştur. İkinci bankacılık koordinasyonu direktifi ile banka hukuku alanında somut ifadesini bulan bu yeni anlayış, tek bankacılık pazarının tamamlanmasına imkân tanıyan en önemli etkendir.

ATAD'ın 20 Şubat 1979 tarihli "Cassis de Dijon" kararı, karşılıklı tanıma ilkesinin temelini oluşturmaktadır. Esasen Cassis de Dijon kararı Fransa'dan Almanya'ya ithal edilmek istenilen frenk üzümü likörüne ilişkindir. O dönemde Almanya'da meyve likörlerinin satışa sunulabilmesi için en az 25 derece alkol içermesi gerekmektedir. Oysa, Almanya'da faaliyet gösteren Rewe-Zentral AG isimli şirketin Fransa'dan ithal etmek istediği frenk üzümü likörünün alkol derecesi on beş ilâ yirmidir. Bu nedenle, Alman tekel idaresi bu likörün ithal edilmesine izin vermemiştir. Oysa, ATAD'a göre, sözkonusu düzenleme kamu menfaatine ilişkin amîr nedenlerden kaynaklanmamaktadır. Böyle bir hukuki gerekçeden hareket ederek Almanya ve Fransa arasındaki likör ticaretinin kısıtlanması Antlaşma hükümlerine aykırıdır.

Komisyona göre bu karardan çıkartılması gereken sonuç, herhangi bir Üye Devlette yasal olarak üretilen ve ticarete sunulan ürünlerin, istisnalar dışında diğer bir Üye Devlette de ticarete sunulabileceğidir.

Bununla birlikte, ne ATAD'ın ilgili kararında, ne de Komisyon’un daha sonra bu karara ilişkin olarak yayınladığı Duyuruda4 karşılıklı tanıma kavramı kullanılmamaktadır.

Karşılıklı tanıma ilkesinin ilk olarak kullanıldığı resmi metin, 28-29 Haziran 1985 tarihli Milano Zirvesinde kabul edilen iç pazarın tamamlanmasına ilişkin beyaz belgedir. Bu belgede, Komisyon iç pazarın tamamlanması için işlerlik kazandırılacak yeni stratejik yaklaşımda, uyumlaştırma yerine "karşılıklı tanıma" ve "eşdeğerlik" (denklik) kavramlarına ağırlık verileceğini belirtmektedir. Yine aynı metinde, Komisyon karşılıklı tanıma ilkesini Cassis de Dijon kararına atıfta bulunarak açıklamaktadır. Buna göre, karşılıklı tanıma ilkesi yalnız mal ticareti için değil aynı zamanda hizmet ticareti için de geçerlidir. Bu doğrultuda, herhangi bir Üye Devlette belirli bir ekonomik faaliyeti yerine getirmek için gerekli koşulları sağlayan bir Topluluk vatandaşının/işletmesinin aynı ekonomik faaliyeti diğer Üye Devletlerde de gerçekleştirmemesi için hiçbir geçerli neden bulunmamaktadır.

........"