Mesajı Okuyun
Old 29-05-2019, 09:11   #3
imsel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba,

Tüzel kişi paydaşın borcundan dolayı 6183 kapsamında haczedilip satışa çıkarılan taşınmazda takip borçlusu olmayan öteki paydaşların hukuksal durumu :

1.PAYLI MÜLKİYET
Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.
Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır.
Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir (TMK.m.688)

2.İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir (m.689/2)

3.PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ
Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir (m.698/1)

4.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir.
Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir (m.1009)

5.TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ MUHDESAT ve YAPILAR
„…hukukumuzda çifte mülkiyet kabul edilmemiş olup taşınmaz üzerindeki her türlü muhdesat ve yapılar arzın mülkiyetine tabidir. Başka bir değişle bütünleyici parça niteliğindedir. Bu nedenle, binadaki belli bir bölümün bir tarafa aidiyeti ile onun adına tescili ayrık durumlar hariç (Kat Mülkiyeti Kanunu) yasal açıdan mümkün değildir…“ (Y.1.HD.E. 2014/19404, K. 2017/1139, T. 9.3.2017)
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...vergi+borcu#fm

6. İKİ YASA arasındaki FARK – 6183 s.K.- 2004 s. İİK

„…6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un ve 2004 Sayılı İİK'nın madde metinleri dikkate alındığında, her iki madde arasındaki fark şudur:
Satış ilanının, 6183 Sayılı Kanun'un 99.maddesi uyarınca yapılması durumunda, aynı kanunun 93.maddesi hükmü de dikkate alınarak ilanın bir örneğinin, gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan ancak adresi belli olanlara yapılır. Bunun dışında adres araştırması yapılması zorunluluğu yoktur.
Satış ilanının, İcra İflas Kanunu'nun 127. maddesi uyarınca yapılması durumunda ise öncelikle tapu sicilindeki kayıtlı adrese bakılır ve tebligat bu adrese yapılır, tapuda kayıtlı adresin bulunmadığı durumda ise kayıt sistemindeki adres, tebligat adresi kabul edilir. Yani İİK hükümlerine göre yapılan satış ilanında, tapu sicilinde kayıtlı adresin olmaması durumunda kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılması gerektiği açıkça belirtilmiştir…“ (HGK.E. 2014/12-816,K. 2016/439, T. 30.3.2016)
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...vergi+borcu#fm

Sayın meslektaşım, OLAY-HUKUK bağlamında, yukarıdaki bilgilerle konuyu biraz daha açıklamayı düşünür müsünüz..?

Saygılar
sayın üstadım cevabınıza ve emeğinize müteşekkirim.alacaklı idare şimdilik satış işleminden vazgeçmiş.değer tespiti sanırım yeniden yapılacakmış.zaten vekalette gelmedi.saygılar.