Mesajı Okuyun
Old 21-06-2018, 08:08   #19
txyz

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım Bilgi Edinme kapsamında konuyu Adalet Bakanlığı'na sordum, gelen cevabı paylaşıyorum.

Sayın ......,
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne 31.05.2018 tarihinde yapmış olduğunuz 1800932700 sayılı başvurunuz 20.06.2018 tarihinde HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:BİMER aracılığıyla bir örneği Bakanlığımıza gönderilen 31.05.2018 tarihli elektronik posta iletiniz ve konu incelendi.
1512 sayılı Noterlik Kanununun, "Noterlerin genel olarak yapacakları işler" başlıklı 60. maddesinin 6. fıkrasında, "Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek" işlemi de sayılmıştır. Aynı Kanunun 103. maddesinde, "Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.
Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir." hükmü ve,
13/07/1976 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin “Çevirme işlemleri” başlıklı 96. maddesinde;
"Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.
Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.
Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.
Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.
Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.
Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.
Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur." hükmü yeralmıştır.
Buna göre çevirisi yaptırılmak istenen belgenin vatandaş tarafından öncelikle noterliğe getirilmesi, noterin söz konusu belgeyi, Noterlik Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası gereğince, Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirdiği tercümana, çeviri yapmak üzere iletmesi, yapılan çevirinin altına noter tarafından, 103. madde gereğince gerekli şerhin düşülerek işlem tamamlandıktan sonra, Noterlik Ücret Tarifesine göre tahakkuk eden çevirme ücretinin tamamının tahsil edilerek bunun bir kısmının tercümana ödenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.