Mesajı Okuyun
Old 06-01-2012, 17:57   #2
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Markalarda İhtiyati Tedbire Yönelik Hükümler

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK
MADDE 77 -
İhtiyate tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:

a) Davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması,

b) Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması,

c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.


------
a bendinde belirtilen fiilleri daha ayrıntılı örnekleyecek olur isem;

dava konusu markayı üzerinde taşıyan ürün ya da hizmetlerin satımı, dağıtımı, ticari amaçlı elde bulundurulması, ambalajlanması, sipariş alınma, ithalatı, ihracatı, kataloglarda basımı vs...vs.. İhtiyati tedbir niteliğinde bu fiillerin durdurulmasını isteyebilirsiniz ancak mahkeme verir mi... Çok zor!
Çünkü bu tip istemlerde bulunulması gereken durumlarda zaten yargılama konusu tamamen bu markanın aidiyetine ilişkin olacaktır. Bu tür bir ihtiyati tedbir verildiğini varsayalım; bu durumda davalının ticari faaliyetini tamamen öldürmüş olursunuz ki hiçbir hakimin de bu kadar ağır bir yaptırıma dönüşecek tedbir vereceğini zannetmem. Benim bugüne kadarki hiçbir davamda, "dava sonuna kadar marka kullanımının durdurulması" gibi bir tedbir kararı verilmedi. Ama isteyenin bir yüzü kara...HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

MADDE 78 -
(Değişik ibare: 5194 - 22.6.2004 / m.18) "Tesbit talepleri" ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.


GÜMRÜKLERDE EL KOYMA

MADDE 79 - Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinden el konulabilir.

El koyma ile ilgili uygulama bu konuda çıkarılacak mevzuatta düzenlenir.

Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.