Mesajı Okuyun
Old 27-08-2008, 13:15   #2
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
İşçiyi güveni kötüye kullanma suçundan şikayet edebileceğiniz gibi, alacaklıların alamadıkları parayı ödeyip sonrasında işçiye rücu etme şansınız da olabilir. Ya da sebepsiz zenginleşme davası da açabilirsiniz. İşçinin iş akdini feshetmesi usulüne uygun ise (6 gün içinde savunması alınmış ise) işverenin haklı feshi hükümleri geçerlidir. Fakat bu süre zarfında işçinin savunması alınmamışsa hakkında ceza davası açılmış olsa da İş Mahkemesi bunu dikkate almamakta ve işverenin işçiyi haksız sebeple işten çıkardığından bahisle tazminatlarının ödenmesine karar vermektedir.
Saygılar...
Alıntı:
T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 1993/557
Karar: 1993/7457
Karar Tarihi: 04.05.1993

ÖZET: Fesih yetkisi, işçinin feshe neden olacak davranışlarda bulunduğunu İşverenin öğrendiği günden başlayarak 6 işgünü geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. Dava dosyasındaki ceza mahkemesi kararının gerekçesinden davacı işçinin iş aktinin feshine dayanak yapılan hırsızlık olayının 1990 yılı Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu sebebe dayanılarak fesih ise, 22.10.1991 tarihinde ve bir yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra yapılmıştır.

(1475 S. K. m. 17, 18)

Dava: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.5.1993/Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat F.S. geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dava, ihbar ve kıdem tazminatı isteğine ilişkindir.

Davalı, davacının iş aktinin hırsızlıktan hüküm giymesi nedeni ile 22.10.1991 tarihinde haklı olarak feshedildiğini savunmuş ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, dava reddedilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre, iş aktinin işveren tarafından 17/II'inci madde öngörülen nedenlerle fesih yetkisi, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu İşverenin öğrendiği günden başlayarak 6 işgünü geçtikten ve her halde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra kullanılamaz. Dava dosyasındaki ceza mahkemesi kararının gerekçesinden davacı işçinin iş aktinin feshine dayanak yapılan hırsızlık olayının 1990 yılı Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu sebebe dayanılarak fesih ise, 22.10.1991 tarihinde ve bir yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra yapılmıştır. Mahkemece, suç tarihi itibariyle yanlışlık yapılarak davanın esastan incelenip reddine karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, 4.5.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.