Mesajı Okuyun
Old 24-11-2006, 18:50   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Katkı

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/11495
K. 1995/12417
T. 28.9.1995
• ÖLMÜŞ KİŞİ HAKKINDA TAKİP YAPILAMAMASI
• İCRA TAKİBİ YAPILAMAMASI ( Ölmüş Kişi Hakkında )
• ÖLMÜŞ KİŞİ HAKKINDA AÇILMIŞ TAKİP ( Mirasçılara Teşmil Edilememesi )
• TAKİBİN MİRASÇILARA TEŞMİL EDİLEMEMESİ ( Aynı Dosyada )
• MİRASÇILARA TEŞMİL ( Ölü Şahıs Hakkındaki Takibin )
2004/m.53
ÖZET : Ölü şahıs hakkında dava açılamayacağı ve takip yapılamayacağı gibi, bu takibin aynı dosyada mirasçılara teşmili yolu ile sürdürülmesi de mümkün değildir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı ve Borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.7.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Takip borçlusunun 20.8.1993 tarihinde öldüğü dosyada mevcut veraset belgesinden anlaşılmaktadır. Oysa hakkında yapılan takip 9.11.1993 tarihini taşımaktadır.

4.5.1978 gün 4/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ölü şahıs hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Bu takibin aynı dosyada mirasçılara teşmili yolu ile de sürdürülmesi mümkün değildir. Mercice bu husus gözönüne alınarak takibin iptali gerekirken yazılı şekilde işin esasının incelenmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu taraf vekilinin temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre, alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 28.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.