Mesajı Okuyun
Old 24-09-2012, 11:44   #5
av.yağmur deniz

 
Varsayılan

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 27.12.2005 T., Esas:2005/9330, Karar: 2005/11767:
"Davacı vekili dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının yönetici olarak görev yaptığı dönemde dava konusu apartmanın ortak elektrik tüketim faturaları ile SSK prim borçlarını ödemeyerek ve bilgileri süresinde vermeyerek apartmanı zarara uğrattığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000.000.-TL maddi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, yargılama sırasında davacı 18.11.2003 günlü ıslah dilekçesi ile tazminat miktarını 10.373.653.597.- TL olduğunun belirtilmiş, mahkemece davacının istemiş olduğu miktarın mahkemenin görevini aştığı gerekçesi ile davanın görev yönünden reddine ve dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Dava, eski yöneticinin kusurundan doğan tazminat istemine ilişkindir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazda kat mülkiyetinin kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu tazminat niteliği itibariyle Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın Ek 1. maddesinde bu yasanın uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın -değerine bakılmaksızın- sulh mahkemelerinde çözümleneceği belirtilmiştir. Bu husus göz önünde bulundurarak tüm deliller toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir."

Yargıtay 18. Hukuk Diresi, 01.07.2003 T., Esas:2003/3873, Karar: 2003/5735: "Dava, anataşınmazın eski yöneticisi olan davalının görev yaptığı dönemde yönetim görevini gereği gibi yerine getirmeyerek kat maliklerine verdiği zararın tazmini istemine ilişkin olup, uyuşmazlık Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. maddesi, bu yasanın uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümleneceğini öngörmektedir. Mahkemece yasanın bu buyurucu hükmü gözetilerek; uyuşmazlığın -miktar ve değerine bakılmaksızın- Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmek üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, davaya bakılarak esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir."

________________________________________
YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1983/5-99

K. 1983/260

T. 18.3.1983

• TEMSİLCİLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yönetici Olduğu Sırada Topladığı Yönetim Gideri Paralarını Yöneticilik Görevi Çerçevesinde Kullanmayan Davalı )

• ALACAK DAVASI ( Yönetim Gideri İstenmesi )

• YÖNETİM GİDERİ ( Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Bina Yöneticisi İle Kat Malikleri Arasında Yönetim Giderinden Doğan Davada Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )

• KAT MALİKLERİ İLE BİNA YÖNETİCİSİ ARASINDAKİ DAVA ( Davanın Yönetim Giderinden Kaynaklanması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )

• YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Maliklerine Karşı Aynen Vekil Gibi Sorumlu Olması )

634/m.33,38,39

ÖZET : Davalının yönetici bulunduğu sırada topladığı yönetim gideri paralarını yöneticilik görevi çerçevesinde kullanmadığı ve temsilcilik görevini kötüye kullandığı nedeniyle hesabı verilmeyen paranın kendisinden alınması kat malikleri tarafından dava edilmektedir. Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici kat malikleri kuruluna ana taşınmaz mal dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Bina yöneticisi ile kat malikleri arasında yönetim giderinden doğan davada sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
DAVA : Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 8.3.1982 gün ve 548-117 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 5. hukuk dairesinin 26.10.1982 gün ve 7277-9328 sayılı ilamı ile "... Davalının yönetici bulunduğu sırada topladığı yönetim gideri paralarını yöneticilik görevi çerçevesinde kullanmadığı ve temsilcilik görevini kötüye kullandığı nedeniyle hesabı verilmeyen ( 71010 ) liranın kendisinden alınması kat malikleri tarafından dava edilmektedir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasının 38. maddesi gereğince yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Ve anılan yasanın 39. maddesi uyarınca da yönetici kat malikleri kuruluna ana taşınmaz mal dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Gene anılan yasanın 39. maddesi uyarınca borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Durum böyle olunca yönetici ile kat malikleri arasından yönetim giderinden doğan bu davada özel yasa gereğince görevli mahkemenin sulh mahkemesi olduğu düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın görülmesi ve görev yönünün düşünülmemesi doğru bulunmamıştır..." gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz eden : Davalı vekili
KARAR : Tarafların iddia ve savunmalarına dosyadaki belgelere bozma kararında gösterilen gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı bozulmasına 11.3.1983 günü yapılan görüşmede yeterli çoğunluk sağlanamadığından 18.3.1983 gününde yapılan ikinci müzakerede oyçokluğu ile karar verildi.