Mesajı Okuyun
Old 21-12-2014, 12:39   #8
Av.Egemen BÜYÜKKARAGÖZ

 
Varsayılan Iptal Karari

Bahsettiğim kararı aşağıdaki şekilde paylaşıyorum. İlgili kanser ilacı için Endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurumuzun reddine ilişkin işlemin İPTALİNE Karar verilmişitir. Bu konuda tek Bu kazandığımız davadan başka emsal benim bildiğim kadarıyla yoktur. Umarım Topluma Bir faydamız dokunabilir. ( Karar Davalı Kurumca Danıştaya taşınmıştır , henüz kesinleşmemiştir. )

T.C.
ANKARA
4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/1726
KARAR NO: 2014/976

DAVACI:………….

VEKİLİ: AV. EGEMEN BÜYÜKKARAGÖZ
Fahrettin Kerim Gökay Cad. 1. Hatboyu Sokak No: 1 D:4 Karadeniz Apt. Ziverbey
Kadıköy/İSTANBUL

DAVALI: SAĞLIK BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ: ………….

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, rahatsızlığının tedavisi için endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, ilacın doktoru tarafından tedavisi için kullanılmasını uygun bulduğu, tedavi hakkının engellendiği, başka bir hastanın talebi kabul edilirken kendi talebinin kabul edilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptaliistenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Talep edilen ilacın multiple seri tedavi alan hastalarda etkinliğinin bilinmediğinin komisyonca tespitiüzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA
Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce, daha önceden usulüne uygun olarak taraflara duyurulan ve 17.06.2014 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Egemen
Büyükkaragöz'ün, davalı idareyi temsilen Hukuk Müşaviri -----------‘nın geldiği görülerek taraflara söz verilip dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü: Dava, davacının rahatsızlığının tedavisi için endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
1982 Anayasasının 56.maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında; "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3.maddesinin (k) bendinde; " Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde kullanılan ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddelerin üretiminin ve kalitesinin teşvik ve temini esas olup, her türlü müstahzar, terkip, madde, malzeme, farmakope mamulleri, kozmetikler ve bunların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin ithal, ihraç, üretim, dağıtım ve tüketiminin, amaç dışı kullanılmak suretiyle fizik ve psişik bağımlılık yapan veya yapma ihtimali bulunan madde,
ilaç, aşı, serum ve benzeri biyolojik maddeler ile diğer terkiplerin kontroluna, murakabesine ve bunların yurt içinde ve yurt dışında ücret karşılığı kalite kontrollerini yaptırmaya, özel mevzuata göre ruhsatlandırma, izin ve fiyat verme işlerini yürütmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.4.maddesinde; "Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilecek endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür." düzenlemesi yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, kanser rahatsızlığı bulunan davacının tedavisinde kullanılması için "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi
planlandığı gerekçesiyle doktoru tarafından endikasyon dışı ilaç kullanımı için davalı idareden istenilen iznin dava konusu13..11.2013 tarih ve 506.01 sayılı işlem ile reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, davacının kanser olduğu, rahatsızlığının tedavisinin yapıldığı hastanede görev yapan ve davacının tedavisini üstlenen Doç Dr. …… tarafından "taksan" ve "trastuzumab" ileberaber "Perjeta" kombinasyon tedavisi planlandığı, söz konusu ilacın temini içinde davalı idareye başvurduğu görülmektedir. Davacının tedavisinin planlanmasında ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesi noktasında, söz konusu doktorum sorumluluğu bulunmakta olup talep edilen ilacın kullanılmasında ve kullanılması sonrasında çıkacak sonuçtan ayrıca, bu ilacın kullanımının gerekip gerekmediği hususunda sorumluluk, tedaviyi planlayan ve talepte bulunan doktordaolduğundan, 1982 Anayasasının 56.maddesi uyarınca söz konusu ilacın teminin
idarece yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 1982 Anayasasının 56.maddesi uyarınca davacının tedavisinde kullanılması planlanan endikasyon dışı ilaç kullanımı başvurusunun kabul edilmesi gerekirken
aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 115,20-
TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca duruşmalı olarak belirlenen 1.500,00-TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 19/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.