Mesajı Okuyun
Old 26-07-2019, 12:39   #3
Son Amazon

 
Varsayılan

X NOTERLİĞİ'NE


İHTAR EDENLER : 1)

2)

3)

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONUSU : Aşağıda listesi yapılan defter ve belgelerin 7 gün içinde teslim edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1)X Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin .../.../2019 tarihinde yapılan son Genel Kurul Toplantısı neticesinde müvekkiller Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

2) Konut Yapı Kooperatifi Ana sözleşmesinin 73. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları görev devir ve teslimleri sırasında sorumlulukları altındaki para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif varlıklarını bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdür. Eski yönetim kurulunca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, yeni yönetim kurulunun yargı organlarına başvurarak devir ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışması mümkün bulunmaktadır.


3) Üyeleri olan eski Yönetim Kurulu devir teslim yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Aşağıda listesi yapılan defter ve belgelerin 7 gün içinde teslim etmenizi İHTAREN bildiririz.


Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm resmi defterler ( Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri)
Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm mal alış ve gider faturaları ve müstahsil makbuzları
Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm mal satış faturaları
Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm ödeme ve tahsilat belgeleri
Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm SSK dosyaları, işçi ücret bordroları, giriş çıkış bildirgeleri, personel özlük dosyaları vb.
Kooperatif karar defterleri, üye kayıt defterleri, demirbaş defteri.
Kooperatif kuruluş tarihinden bugüne tüm Genel Kurul evrakları (Toplantı tutanakları, Hazirun cetvelleri, Çağrı listeleri)
İşbu İhtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı olan defter ve belgelerin teslim edilmesi, eğer talep edilenlerin tümünün teslimi gerçekleşmez ise yargı organlarına başvurarak teslimin sağlanacağı ve yasal unsurları oluşan zimmet suçu bakımından suç duyurusunda bulunacağı hususlarının ihtarıdır. Teslim edilmeme veya geç teslim edilme dolayısıyla uğranılan zararlar bakımından sorumluluk davası ve tazminat davası açma hakkımız saklı tuttuğumuzu bildiririz.

SAYIN NOTER
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. 23.07.2019

İHTAR EDEN VEKİLİ

NOT: Böyle bir ihtarname hazırladım. Umarım eksik ve hata yoktur. 7 günü yanında staj yaptığım avukat 7 gün dediği için yazdım. Süre konusunda bir bilgim yok. Bilgisi olan varsa yazabilir.