Mesajı Okuyun
Old 09-12-2009, 18:29   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

Özel Hastanenin işleyişinde hasta haklarına ilişkin ihlaller olduğunu düşünüyorsanız durumu ve dayanaklarını Hastanenin Hasta Hakları Birimine ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirebilirsiniz.

İhlali gerçekleştirenin kurum değil hekim olduğunu düşünüyorsanız bağlı olduğu meslek odası hekimlik uygulamaları servisine şikayetinizi bildirebilirsiniz.

Hem hastane hem hekim hakkında zarar gördüğünüz iddiası ile tazminat davası açabilir,görevi ihmal eden hekim/kişiler hakkında görevi ihmal veya görevi kötüye kullanmak sebebi ile suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Tüm bu hukuksal olanakları denerken bir avukattan hukuki destek almanız önemlidir.

Yine önemli olan husus bu iddialarınız hakkında meslek ilkeleri ve etik konusunda uzmanın da katıldığı bir bilirkişi görüşü oluşturulması için Üniversitelerin Adli Tıp Anabilim dalı Başkanlığına başvurmanızdır.

İddialarınız destekleyecek bilirkişi raporu ile bu hukuk yollarına başvurmanız yararınızadır.

Konu ile ilgili olduğu düşünülen dazı dayanaklar aşağıda belirtilmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği:
Kapsam
MADDE 2. Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma
MADDE 6. Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.

Bilgi İsteme
MADDE 7. Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
MADDE 8. Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir

Bilgi Vermenin Usulü

MADDE 18. Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
MADDE 21. Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,

Bilgilerin Gizli TutulmasıMADDE 23. Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
MADDE 39. Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Müracaat, Şikayet ve Dava HakkıMADDE 42. Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu
MADDE 43. Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine maddi veya manevi veyahut hem maddi ve hem de manevi tazminat davası açılabilir.


Ek dayanak: Deontoloji Nizamnamesi ve TCK