Mesajı Okuyun
Old 27-07-2006, 23:32   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Devam eden bölüm

Alıntı:
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİNE DAİR ŞERH VERİLMESİ

Ara kararları gereklerinin yerine getirildiğine ilişkin kaydın, zabıt kâtibince tutanağa yazılıp imzalanmadığı görülmüştür.
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 32/2 nci maddesi mucibince, duruşmaları takiben tamamlanan muamelelerin işlemi yapan zabıt kâtibi tarafından tutanağa geçirilerek imzalanması usulüne riayet edilmesi,
KORUMA KARARININ ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞTEN VERİLDİĞİ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası’nın 22 nci maddesi uyarınca, koruma altına alınması icabeden çocuklarla ilgili kararların asliye hukuk mahkemesinin Değişik İşler ve İstinabe Defteri’nin 1995/30 ve 62 nci sırasına kaydedilerek hükme bağlandığı belirlenmiştir.
Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde Değişik İşler ve İstinabe Defteri’ne nelerin kaydedileceği açıkça sayıldığından, koruma altına alma kararının esas hakkındaki davaya takaddüm eden bir işlem olmadığı da nazara alınarak bundan böyle esas defterine kaydedilerek sonuçlandırılması,
KORUMA KARARININ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN VERİLDİĞİ

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası’nın 22 nci maddesi uyarınca, koruma altına alınması icabeden çocuklarla ilgili kararların sulh hukuk mahkemesince görülüp karara bağlandığı müşahede edilmiştir.
Anılan yasanın 11 ve HUMK’nun 8 inci maddeleri ile Yargıtay 2 inci Hukuk Dairesi’nin 24.4.1991 gün ve 1991/4315-6775 sayılı kararları uyarınca, bu tür davalara bakmak yetkisinin asliye hukuk mahkemesinde olduğunun anımsanması,
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN SÜRE VE NÜSHA SAYISI

Asliye hukuk mahkemesinin ... esas sayılı dosyalarında olduğu gibi; bilirkişilere, ne kadar süre içinde ve kaç nüsha rapor ibraz etmeleri gerektiğinin açıklanmadığı görülmüştür.
HUMK’nun 2494 sayılı Yasa ile değişik 281/2 nci maddesi gereğince, bilirkişiler tarafından yazılı olarak verilecek raporların kaç nüsha tanzim edileceğinin ve raporun tevdi edileceği sürenin tayin edilmesi,
VASİYETNAMELERİN SÜRESİNDE AÇILMADIĞI

Sulh hukuk mahkemesinin ... esas sayılı, resmî şekilde düzenlenen vasiyetnamenin açılmasına ilişkin dava dosyalarının tetkikinde, vasiyetnamelerin süresinde açılmadığı gözlenmiştir.
TMK7nun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 36 ncı maddesi hükmünce, vasiyetnamenin, sulh hukuk mahkemesine verildiği günden itibaren en geç 1 ay içinde açılması gerektiğinin, adresi bilinen veya bilinmesi mümkün olan mirasçıların mahkemece uygun görülecek usul ile vasiyetnamenin açılacağı gün ve saat belirtilerek davet olunacağının, sulh hâkiminin çağrılan günde gelen mirasçılar huzurunda ve davete rağmen hiçbir mirasçı gelmese dahi vasiyetnameyi açacağının,
Aynı Tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince de açılmasından sonra vasiyetnamenin bir örneğinin masrafı terekeye ait olmak üzere tebliğ olunacağının, oturma yeri belli olmayanlara da durumun ilânla bildirileceğinin,
Dikkate alınarak, lüzumsuz tahkik işlemlerine girişilmemesi,
VASİYETNAMENİN AÇILMASI DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI

Sulh hukuk mahkemesinin .... esas sayılı vasiyetnamenin açılmasına ilişkin dosyasının takip edilmemesi nedeniyle HUMK’nun 409 uncu maddesi gereğince işlemden kaldırıldığı, mirasçılardan birinin talebi üzerine yenilenerek sonuçlandırıldığı gözlenmiştir.
TMK.nun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 36 ncı maddeleri uyarınca, sulh hâkiminin kendisine tevdi edilen vasiyetnameyi hiçbir mirasçı gelmese bile açılmasına karar verip masrafı terekeye ait olmak üzere lüzum eden işlemleri yapması gerektiğinin ve burada HUMK’nun 409 uncu maddesinin uygulama yeri olmadığının hatırlanması,
VESAYET DOSYALARINDA HESABI CARİ DEFTERİ TUTULMADIĞI

Vesayet dosyalarının incelenmesinde, vasilerden usulen rapor alınmaktaysa da hesabı cari defteri tutulmadığı, banka ile irtibata geçilmediği, bu sebeple de hesapların sağlıklı şekilde kontrol edilemediği tespit ve ifade edilmiştir.
Türk Medenî Kanunu’nun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 16 ncı maddesi mucibince hesabı cari defterinin tutulması, banka ile irtibat kurularak para hareketinin anılan defterden yararlanılarak denetlenmesi, mahcurun menfaatlerini korumakla görevli olan vesayet makamının, vasi hesaplarının tetkikinde gereken özeni göstermesi ve bu doğrultuda denetim icrası,
VASİ TAYİNİ DOSYASININ TAKİP EDİLMEDİĞİNDEN İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI

Sulh hukuk mahkemesinin ... esas sayılı vasi tayinine ilişkin dosyasının takip edilmemesi sebebiyle, HUMK’nun 409 uncu maddesi gereğince işlemden kaldırılıp, bilâhare davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği gözlenmiştir.
TMK’nun 404 ve devamı maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, ihtiyarî hacir sebebi olmayan vasi tayinine ilişkin taleplerin resen takip olunarak, HUMK’nun 409 uncu maddesinin bu tür davalarda uygulama yeri olmadığının bilinmesi, mutlaka sonuçlandırılması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,