Mesajı Okuyun
Old 27-07-2006, 23:31   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Devam eden bölüm

Alıntı:
SULH HUKUK MAHKEMESİNDE ADLÎ TATİLDE DAVA GÖRÜLMEDİĞİ

Sulh hukuk mahkemesi’nin.... esas sayılı dosyalarında olduğu gibi, araya adlî tatil girdiği gerekçesi ile duruşmaların Adlî ara vermeden sonraki günlere ertelendiği görülmüştür.
HUMK’nun 176/10 uncu maddesinde açıkça yazılı olduğu üzere; adlî ara vermede kanunların sulh hukuk mahkemesini veya hâkimini görevlendirdiği dava ve işlere bakılabi-leceğinin unutulmaması,
TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ KARARININ TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ

Sulh hukuk mahkemesinin ...Değişik iş sayılı, kira parası ödeme yerinin belirlenmesine ilişkin kararların muhataplarına tebliğ olunmadığı saptanmıştır.
Borçlar Yasası’nın 91 ve 95 inci maddeleri gereğince, tayin edilen tevdii mahallinin muhatabına duyurulması icabettiğinin hatırda tutulması,
KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİNDEN SONRA ESASA KAYIT

Mahkemesine ait ...esas sayılı dava dosyasının, Yargıtay’ca bozulmasının ardından, karar düzeltme yoluna gidildiği ve bu istemin reddedilmesinden sonra, ilgili kararın taraflara tebliğ edilmesi ile yetinildiği müşahede edilmiştir.
HUMY’nın 442 nci maddesi uyarınca, karar düzeltme isteminin reddedilmesinden sonra, ilgili kararın taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte, dosyanın esas defterine kaydolunarak, gün belirlenip tarafların duruşmaya çağrılması, gelmemeleri halinde HUMK’nun 409 uncu maddesi gereğince işlem ifası,
DELİLLERİN SUNULMASI İÇİN KESİN SÜRE VERİLMEDİĞİ

Dava dilekçelerinde veya cevap layihasında kanıtlarını açıklamayan tarafa ibraz için kesin süre tanınmadığı görülmüştür.
HUMK’nun 2494 sayılı Yasa ile değişik 180/1 ve 2 nci madde ve fıkralarına göre, dava dilekçesinde davacının, elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenecek örneklerinin eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek dosya ve belgeler içinde, bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçelerde yapılması, bu hususlara uyulmaması veya eksik yerine getirilmesi halinde, hâkimin taraflara 10 günlük kesin süre vermesinin zorunlu olduğu, sözü edilen Yasa’nın 195 inci maddesi uyarınca da davalının yukarıda belirtilen koşulları cevap dilekçesinde açıklaması gerektiği cihetle, bundan böyle anılan Yasa içeriğine uygun hareket edilmesi,
İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN ASLİYE HUKUKTA İNCELENDİĞİ

İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin taleplerin asliye hukuk mahkemesinde karara bağlandığı gözlenmiştir.
HUMK’nun 8/2 - 4 üncü maddesi uyarınca, bu nitelikteki isteklere bakmakla sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğunun hatırda tutulması,
REDDİYAT MAKBUZLARININ DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMADIĞI

Hâkim ve kâtip yollukları ile bilirkişilere ödenen paralarla ilgili düzenlenen reddiyat makbuzlarının, damga vergisine tabi tutulmadığı, bazen de gelişi güzel pul yapıştırıldığı saptanmıştır.
Bir hizmet karşılığı yapılan tüm ödemelerin, 488 sayılı Damga Vergisi Yasası’na bağlı 1 sayılı tablonun 4/1-ı pozisyonu uyarınca binde 4.8 oranında vergiye tabi bulunduğunun dikkate alınması,
VERASETİN İPTALİ DAVASINDA HUSUMET

Sulh hukuk mahkemesine ait ...esas sayılı verasetin iptaline ilişkin dosyada, hak sahibi görünen mirasçıların hepsinin davaya dahli sağlanmadan hüküm kurulduğu saptanmıştır.
Yargıtay 2.HD’nin 23.10.1992 gün ve 9453/10210 sayılı içtihadına da nazaran; ilk veraset belgesinde hak sahibi olarak belirlenen şahısların tamamına husumet tevcih ettirilmesi ve konunun resen nazara alınmasına itina gösterilmesi,
NÜFUS KAYDI DÜZELTİLMESİ DAVALARINDA CUMHURİYET SAVCISININ HUZURU

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin bir kısım davaların, Cumhuriyet savcısının iştiraki olmaksızın karara bağlandığı saptanmıştır.
1587 sayılı Nüfus Kanunu’nun 46 ncı maddesinin, bu kabil davaların Cumhuriyet savcısının huzuru ile görüşülüp karara bağlanmasını emrettiğinin hatırda tutulması,
NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVALARINDA ARAŞTIRMA

Nüfus Kanunu’nun 46 ncı maddesine göre açılan isim ve soyadı düzeltilmesi davalarında, kimlik değiştirme talebinde bulunan şahısların herhangi bir suçtan aranıp aranmadığının mahalli zabıtadan sorulması ile yetinildiği, bazılarında da bu araştırmanın hiç yapılmadığı belirlenmiştir.
HİGM’nün 26.04.1996 gün ve 6941 sayılı tamimi ile buna bağlı İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı’nın 08.04.1996 gün ve 286 sayılı yazılarına istinaden, 1587 sayılı Nüfus Kanunu’nun 46 ncı maddesi uyarınca mahkemelerde kimlik değiştirme talebinde bulunan vatandaşların herhangi bir suçtan aranıp aranmadıklarının İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı’ndan sorularak, sonucuna göre karar ittihazı cihetine gidilmesi,
HACREDİLEN REŞİT EVLATA VASİ TAYİNİ

Sulh hukuk mahkemesine ait ...esas sayılı dosyalarda, bir yıldan fazla hürriyeti cezaya mahkum veya akıl hastalığı nedeniyle hacredilen reşit çocuklara velilerinin vasi tayin edildiği tespit olunmuştur.
Medenî Kanunu’nun 419 uncu maddesi uyarınca, reşit olan evladın hacredilmesinde, vesayet altına alınacak yerde, asıl olanın velayet altına konulması olduğunun bilinmesi,
VASİYETNAMENİN AÇILMASININ TEREKE HÂKİMLİĞİ ESASINA KAYDI

Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin taleplerin, tereke hâkimliğinin esasına yazılarak sonuçlandırıldıkları görülmüştür.
Görevin sulh hukuk mahkemesine ait olduğu dikkate alınarak, intikal eden bu tür taleplerin Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereğince sözü edilen mahkemenin esas defterine kaydı ile konuya ilişkin MK’nun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 36 ncı maddelerinin hatırdan çıkarıl-maması,