Mesajı Okuyun
Old 08-09-2020, 13:48   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kübraa
Merhabalar,İşçilik alacakları(kıdem, ihbar, yıllık izin, fazla mesai, UGBT, AGİ, hafta tatili) için 2013 yılında açılan belirsiz alacak davası ve bilirkişi raporu sonrası açılan ve ilk dava ile birleştirilen ek dava için Yargıtay'dan bozma kararı geldi ve yeni esas numarası verildi. Bozma gerekçesi kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacağının belirlenebilir olduğu ve hukuki yarar yokluğundan reddine, diğer alacak kalemleri ile ilgili dava dilekçesindeki miktarlar üzerinden karar verilmesi gerektiği; ek dava içinde belirsiz alacak davasında alacağının tümü dava edildiğinden derdestlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiği. İşçinin iş sözleşmesi 2013 yılında feshedilmiş. En son yapılan HMK değişikliği sebebiyle yargıtaydan bozma kararı sonrası islah yapılabiliyor artık. Ancak zamanaşımı bizi zor durumda bırakıyor. Ayrıca kanun yeni değiştiği için uygulaması nasıl olacak fikir sahibi değiliz. Bedel arttırımına gidersek de hukuki yarar yokluğundan kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ taleplerimiz reddedilecek. Söz konusu dava staj yaptığım büroda toplu dava şeklinde açılmış. Diğer işçiler içinde aynı işlemler yapılmış yani ilk olarak 10'ar TL lik dava dilekçesi ve bilirkişi raporu sonrası kalan tutar için ek davalar açılmış. Diğer işçiler işçilik alacaklarını almışlar önceki yıllarda. Ancak iki işçi ek raporlar alındığı için süreç uzamış. İlk derece mahkemesi bozma kararına uyarsa kıdem, ihbar, yıllık izin ve AGİ alacakları için davanın reddine karar verilecek diğer kalemler için 10'ar TL üzerinden karar verilecek. Bu tarz bir dava ile karşılaşan veya fikir sahibi olan meslektaşlarımdan yardım alma gereksinimi duydum. Şimdiden teşekkürler.
Sayın Meslektaşım,
2013 yılında iş akdi feshedilmişse kıdem tazminatı ihbar tazminatı ve yıllık izin için zamanaşımı 10 yıl. Fesih tarihi Kanun değişikliğinden önce.


Bu durumda 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu


MADDE 16 - 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 8 - Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.
 
Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.”


Maddesine göre, bu alacak kalemleriniz için zamanaşımı henüz dolmadı. YASA 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girdi, kalan zamanınız 5 yıldan fazla olamaz. Ve kalan zamanınız için 5 yıllık süre de dolmuş değil.

Bu durumda kıdem, ihbar ve yıllık izin ücretleri zamanaşımına uğramadı.
2022 yılında uğrayacaklar.

Bu sebeple ıslah yapabilirsiniz. Diye düşünüyorum.
Saygılarımla,