Mesajı Okuyun
Old 30-12-2011, 01:07   #1
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan Avukat Ortaklığı ile ilgili yasal düzenleme yürürlükten kalktı

TBB Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği 7.
maddesi 28.12.2011 itibariyle yürürlükten
kaldırıldı


8 Aralık 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2001 tarihli ve 24594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111228-14.htm