Mesajı Okuyun
Old 12-07-2011, 15:56   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Ecrimisil İle İlgili Notlar

ECRİMİSİL İLE İLGİLİ NOTLAR:1) Bir başkasına işgal ettirmek suretiyle taşınmaza el atan da ecrimisil ödemek zorundadır. (3. HD, 2.10.2003,11851/11436)


2) Kayyım, atama tarihinden önceki dönem için de ecrimisil talep edebilir. (3. HD, 05.12.2006, 16758/16935)


3) Kayden maliki olmayan fakat çeşitli yasalarla(veya sözleşme ile) gözetim, denetim, koruma,düzenleme veya yararlanma ile donatılmış şahıslarda haksız işgal nedeniyle ecrimisil isteme hakları bulunmaktadır.( 3. HD, 18.11.2003, 13601/13700)


4) Mülkiyet devredildikten sonra da doğmuş bulunan ecrimisil alacağına ilişkin dava açılabilir. (3. HD, 10.05.2004, 4847/4875)


5) Önceki dönemlere ilişkin Ecrimisil davasının kesinleşmesinin beklenmesi gerekir. (3.HD, 14.10.2004, 10227/11052)


6) Evlilik birliği devam ettiği sürece, eşler birbirinden ecrimisil talep edemez.(3. HD, 01.02.2007, 543/952)


7) Davalı taşınmazı işgal etmişse, ecrimisille sorumludur. Davacının ayrıca zararı olduğunu ispatlaması gerekmez. (3. HD, 26.04.2007,6634/6637)


8) Ecrimisil davalarında istenebilecek ecrimisil miktarı en azı kira parası, en çoğu da tam gelir yoksunluğudur. (3. HD, 15.02.2007, 1216/1951)


9) İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde, mevcut haliyle serbest koşullarda getireceği getireceği kira parası rayice göre belirlenir daha sonra dönemler için ise, ilk dönem için belirlenen miktara-İstatistik kurumunca belirlenen- TEFE(üfe) artış oranı tamamı yansıtılmak suretiyle bulunacak miktar ecrimisil bedelidir. (3. HD,26.12.2006, 18178/13786)


10) Kamulaştırma tarihinden geriye doğru birer yıllık dönemler için ecrimisil hesaplanır. (3. HD, 29.06.2006, 8313/8762)


11) Kesinleşen önceki dönemin ecrimisil miktarına TEFE’nin tamamının yansıtılması suretiyle belirlenecek miktardan az olmamak koşuluyla bulunacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekir. (3. HD, 26.09.2006, 4301/11635)


12) Ecrimisil hesabı yapılırken vergi, fon kesintisi adı altında indirim yapılması doğru değildir.(3. HD, 13.02.2007, 1420/1777)


13) Davacının Gelir mahrumiyetine uğradığını ispatlayamadığı durumlarda, taşınmazın asgari kira getirisi hesaplanarak tazmine karar verilmelidir. (3. HD, 1.12.2003, 13911/13867)


14) Davalı tarafından kullanılan yer tam olarak saptanarak, kullanılan bu kısma ilişkin hesaplanacak ecrimisile hükmedilmelidir.(3. HD, 27.03.2006, 2199/3095)


15) Taşınmazı harici satışında satış bedeli ödenmişse, bu bedel iade edilinceye kadar alıcının taşınmazı elinde bulundurma hakkı olduğundan, ecrimisil istenemez. (3. HD, 11.12.2001, 8950/10781)


16) Ecrimisil, her dönem için belirlenen miktarlarına dönem sonları itibariyle işleyecek faiz ile istenebilir. (3. HD, 30.05.2006, 3131/6728)


17) Ecrimisil davalarında; davalı tarafın zamanaşımı def'i bulunduğu takdirde, 25.5.1938 tarih ve 29/10 sayılı İçtihatları Birleştirme Kararı ve yerleşik Yargıtay uygulaması uyarınca; dava tarihinden (ıslah varsa, fazlaya ilişkin talep yönünden ıslah tarihinden) geriye doğru 5 yıl için ecrimisile hükmedilecektir.(3. HD, 23.02.2010, 17339/2858)


18) Paylı mülkiyette, her paydaş paylı malı kullanabilir.Diğer paydaş buna engel olmaz. Eğer paydaşlar aralarında malın kullanımına ilişin bir anlaşma yapmışlarsa taraflar buna uymak zorundadır.

Bir paydaş diğer paydaşın taşınmazı kullanmasını engelliyorsa, bu intifadan men'dir. Ancak paydaş bir kısmını kullanıyor daha fazla kısmını kullanmak istiyorsa yine burada intifan men vardır diyemeyiz.İntifadan men için tamamen kullanmın ve yararlanmanın engellemesi gerekir.

Bunun gerçekleştiğinin kanıtı da paydaşın malı kullanmak istediğini diğer paydaşı bildirmesi şarttır.Bir taşınmaza müştereken malik olunması halinde, maliklerden birinin taşınmazı kullanan diğer malikten ecrimisil talep edebilmesi için, taşınmazdan yararlanma istemini karşı tarafa iletmesi gerekir.

" Buna "intifadan men şartı"" denilmektedir. Bu şartın gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce, davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak istediğini davalı paydaşa bildirmiş olmasına bağlıdır. İntifadan men şartının gerçekleştiği tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir."(3.HD.5289/5892.26.05.2005)19) İntifadan men şartının aranmadığı haller; Ecrimisil istenen taşınmazın ( bağ, bahçe, işyeri gibi ) doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkar etmesi, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşma sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması, davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılmış bulunması halleridir"(3.HD.,3472/4018,12.4.2005T)


20) Kamu Tüzel kişileri, intifadan men koşulunun esasını oluşturan yararlanma iradesinin her zaman olduğu kabul edildiğinden, intifada men koşulu aranmamaktadır. (3. HD, 27.01.2004, 265/407)


21) Ecrimisil davalarında yetkili mahkeme, davalının ikametgâhı ya da haksız işgalin vukubulduğu yerdir.