Mesajı Okuyun
Old 16-03-2007, 17:20   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Fark faturası nasıl düzenlenmiş?

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/229
K. 2002/1955
T. 4.3.2002
• İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Elektrik Borcunu Ödememesi Üzerine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
• ELEKTRİK SAYACININ EKSİK OKUNMASI ( Abonenin Kusuru Olmadığından Eksik Okunan Elektrik Tüketim Bedellerinin Tüketim Tarihlerindeki Tarifeler Üzerinden Hesaplanması )
• KUSUR ( Elektrik Sayacının Eksik Okunmasında Abonenin Kusuru Olmadığından Eksik Okunan Elektrik Tüketim Bedellerinin Tüketim Tarihlerindeki Tarifeler Üzerinden Hesaplanması )
2004/m.67
ÖZET : Elektrik sayacı eksik okunmak suretiyle az elektrik tüketim ücreti tahsil edilmesi ve yanlışlığın farkedilmesi üzerine yeni fatura düzenlenmesi durumunda, tüketim bedelinin faturanın düzenlendiği tarihteki tarife üzerinden ödenmesi gerektiği ileri sürülmüşse de sayacın okunmasında abonenin herhangi bir kusuru olmadığına göre, eksik okunan elektrik tüketim bedellerinin tüketim tarihlerindeki tarifeler üzerinden hesaplanması gereklidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı abonenin 26.9.2000 tarihli fatura gereğince tahakkuk eden elektrik borcunu ödemediğini ileri sürerek, tahsili için başlatmış olduğu icra takibine yapılan itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davacının sayacın okurken yanlışlık yaptığını kendisinin herhangi bir kusuru olmadığını öne sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının tahsiline karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalının abone olduğu sayacın Eylül 1998 tarihinden, Eylül 2000 tarihine kadar, bir rakamı eksik okunmak suretiyle az elektrik tüketim ücreti tahsil edildiği ancak yanlışlığın farkedilmesi üzerine davaya konu faturanın düzenlendiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davacı tüketim bedelini faturada belirtildiği şekilde, düzenlendiği tarihteki tarife üzerinden ödenmesi gerektiğini ileri sürmüşse de sayacın okunmasında davalının herhangi bir kusuru olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eksik okunan elektrik tüketim bedellerinin kural olarak tüketim tarihlerindeki tarifeler üzerinden hesaplanması gereklidir. Mahkemece değinilen bu husus dikkate alınarak konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla Okunmayan rakamların tekabül ettiği tüketim dönemlerine göre uygulanan tarifeler gözetilmek suretiyle bunun saptanmaması halinde ise hak ve nesafete göre iki yılık ortalama tüketim tesbit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : 1.bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 4.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx