Mesajı Okuyun
Old 18-05-2011, 17:32   #7
AV.SALİH KURT

 
Varsayılan Ceza Davalarinda Karar DÜzeltme-İtİraz

Sayın Üstadım,
Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarına karşı halen CMUK.322.maddesine göre KARAR DÜZELTME mi,yoksa CMK.308.maddesine göre İTİRAZ yoluna mı başvuracağız.Eğer itiraz yoluna başvuracaksak dilekçemizi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na doğrudan mı yoksa kararı veren ceza mahkemesi aracılığı ile mi göndereceğiz.
Yanıtınız için şimdiden teşekkürler...Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
5320 sayılı yasanın ilgili hükmü:

"Temyiz ve karar düzeltme

MADDE 8.- [1] Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.
[2] Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk derece mahkemelerince karar verilmiş olup, temyiz edilmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş bulunan dava dosyalarından, lehe kanun hükümlerinin uygulanması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerektiği açıkça anlaşılanlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan ilgili mahkemesine iade edilebilir. Bu halde, mahkemesince duruşma yapılarak karar verilir.
[3] Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir. "