Mesajı Okuyun
Old 29-10-2010, 23:26   #20
Nur Deniz

 
Varsayılan

Yeni genelgeye göre öncelik sırasında sağlık çalışanları, hakim ve savcılar çıkarılmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.12.00.04.254.99/
Konu : Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hiz. Genel Müd.Hasta Hakla Şb. 20 Ekim 2010 13:17:28 /42054
ıııııı ı ıı ıı ıı ı ıı ı
8398884

.................. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE 2010/ 7 3
Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde muhtemel hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta haklan mevzuatı başta olmak üzere mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda Bakanlığımızca muhtelif zamanlarda yayımlanan genelgelerle düzenlemeler yapılmıştır.
Ancak süreçte bu genelgeler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulamalarla ilgili hasta ve yakınları tarafından gerek Bakanlığımıza gerekse TBMM Dilekçe Komisyonuna çeşitli görüşler iletilmiştir. Sözü edilen başvurularda dile getirilen hususlar dikkate alınarak Bakanlığımızca konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılması gerekmiştir.
12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." hükmü ile "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile
ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
B) Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler.
Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.
Bu arada poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına ilişkin farklı düzenlemeler içeren 2004/6 sayılı Genelge ile 2006/113 sayılı Genelgenin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlarda sağlık kurum ve kuruluşlarımızın ilgili duyuruları yapmasını ve söz konusu vatandaşlarımızın hizmet almasını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:3 (B) Blok 4 Kat Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0.312.585 14 79 Fax: 0.312.585 15 65

Ama yine de, gazi yakınlarına tanınan hakkın, özürlü yakınlarına da tanınmasında bir sıkıntı olmayacağını şahsen düşünmekten kendimi alamıyorum.

Saygılarımla...