Konu: İcra Takibi
Mesajı Okuyun
Old 16-02-2005, 18:25   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/143
K. 2002/814
T. 18.1.2002
• KAMUYA TAHSİS KARARI ( Araçların Hangi Hizmette Kullanıldığının Araştırılıp Belirlenmesi )
• ENCÜMEN KARARI ( Kamu Tahsis Kararı Olmadığının Saptanması Halinde Araçların Hangi Hizmette Kullanıldığının Araştırılıp Belirlenmesi )
1580/m.19/7
ÖZET : Haczedilen vasıtaların kamuya tahsis edildiklerine dair idari nitelikte bir encümen kararının bulunmaması halinde mercice yapılacak iş, duruşma açıldıktan sonra "kamuya tahsis kararı" olmadığının saptanması halinde araçların hangi hizmette kullanıldığının araştırılıp belirlenmesi ve böylece kendiliğinden kamuya tahsisli olup olmadıklarının da değerlendirilerek bir karar verilmesidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 7.8.2001 tarihinde haczedilen vasıtaların kamuya tahsis edildiklerine dair dilekçe ekinde sunulmuş idari nitelikte bir encümen kararı bulunmamaktadır. Ayrıca mahcuzların devlet malı niteliğinde bulunduğu yönündeki mercii gerekçesinin de yasal dayanağı yoktur. Mercice yapılacak iş, öncelikte duruşma açıldıktan sonra "kamuya tahsis kararı" olmadığı saptandığı takdirde araçların hangi hizmette kullanıldığı araştırılıp belirlendikten ve böylece kendiliğinden kamuya tahsisli olup olmadıkları da değerlendirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 18.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.