Konu: İcra Takibi
Mesajı Okuyun
Old 16-02-2005, 18:18   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/21289
K. 2003/24091
T. 9.12.2003
• BELEDİYENİN HACZEDİLEN TAŞINMAZLARI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• TAŞINMAZ HACZİ ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• KAMU YARARI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
• ENCÜMEN KARARININ KAPSAMI ( Borçlu Belediyenin Haczedilen Taşınmazlarının Kamu Yararına Tahsise Dair Encümen Kararının Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
ÖZET: Borçlu belediyenin haczedilen taşınmazlarının kamu yararına tahsise dair encümen kararının kapsamında kalıp kalmadığı saptanmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlu belediyeye ait 7302 ada 20 parsel -23 parsel ve 7751 ada 1 parsel nolu taşınmazlara haciz konulmuştur. Borçlunun haczedilemezlik şikayeti üzerine merciice 14.09.1999 tarih ve 4297-4565 sayılı meclis kararının iptali için İdare Mahkemesine açılan dava sonucu beklenmiş, İdare Mahkemesince açılan davanın reddine karar verilmesi üzerine, anılan meclis kararı hukuki varlığını sürdürmüştür. Ne var ki, meclis kararının özellikle 3.paragrafında yer alan gerekçelere göre; "belediyenin daire ve şubeleri, bahçeleri ile umuma ait gelir getirmeyen açık ve kapalı mahalleri ile, yine gelir getirmeyen sadece amme hizmetinin yürütülmesini sağlayacak eşya ve mallarının kamu hizmetine tahsis edildiği" açıklanmıştır. Emsal olarak gösterilen dosyanın ise karar düzeltme yoluna gidilmeksizin kesinleştiği de nazara alındığında, merciice, öncelikle haczedilen taşınmazların encümen kararında belirtilen nitelikte, umuma ait gelir getirmeyen özelliklerinin bulunup bulunmadığı yöntemince incelenip, değerlendirme yapılmadan, bir başka anlatımla haczedilen mahcuzların encümen kararı kapsamında olup olmadığı saptanmadan, eksik incelemeyle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 09.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.