Mesajı Okuyun
Old 13-07-2016, 23:57   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

1. Emekli olan kişinin parasal haklarından doğan davada yetkili mahkeme son görev yaptığı yer mahkemesidir.

Davacının re'sen emekli edilmesi dolayısıyla kullanamadığı ...............yıllarına ilişkin toplam 61 günlük yasal iznin karşılığı olan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; 577 sayılı Kanun'un 33. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ilgilinin görevli bulunduğu yer (son görev yaptığı yer) idare mahkemesi olan Rize İdare Mahkemesi yetkili bulunduğu hakkında... (ON BİRİNCİ DAİRE EsasNo : 2016/3979 Karar No: 2016/3389)

2- Ülke çapında yapılan görev yükselme sınavının tümünün iptali davalarında görevli mahkeme genel yetkili mahkeme Bakanlığın bulunduğu Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

Uyuşmazlığın, sadece davacının katıldığı Diyarbakır Adliyesi yazı işleri müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılma işlemine yönelik olmayıp, Adalet Bakanlığınca değişik kadrolar (idari işler müdürlüğü, zabıt katipliği vs.) için ülke çapında gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavların tümünün iptali isteminden kaynaklanması nedeniyle; davanın görüm ve çözümünün, Ankara 16. İdare Mahkemesinin yetkisinde olduğu sonucuna varılmıştır. (ONALTINCI DAİRE Esas No : 2016/5730 Karar No : 2016/4847)

3) Görevde Yükselme Sınavında soru iptali davalarında;

Uyuşmazlığın, görevde yükselme sınav sonucuna ilişkin olmayıp yazılı sınavda sorulan Bir sorunun hatalı olduğundan bahisle, sorunun iptali isteminden kaynaklanması nedeniyle, 2577 sayılı Yasa'nın 33/3. maddesi kapsamında bulunmadığından davanın görüm ve çözümünün, Ankara İdare Mahkemesinin yetkisinde olduğu sonucuna varılmıştır (ONALTINCI DAİRE Esas No : 2016/6288 Karar No : 2016/4843)

AKSİ YÖNDE

"veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, ...../....../2014 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavında Genel Kültür Bölümü.....Kitapcığı .... sorusunun ..../..../2014 tarihinde yayımlanan cevap anahtarındaki cevabının yanlış olduğundan bahisle, söz konusu sorunun yeniden değerlendirilerek mağduriyetinin giderilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayılı işleminin iptali isteminden kaynaklanmış olup, yapılan sınav ilgilinin görevde ilerleme ve yükselmesine yönelik olduğundan, davanın görüm ve çözümünün 2577 sayılı Kanunun 33/3. madde hükmü uyarınca davacının görevli olduğu Kocaeli ilinin yetki çevresinde bulunduğu Kocaeli İdare Mahkemesinde yapılması gerekirken, yetkisiz Ankara İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir." (İKİNCİ DAİRE Esas No : 2016/190 Karar No : 2016/1090)

4) Petrol istasyonundaki tüm tank ve pompaların mühürleme tutanağıyla mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali açılan davalarda adli kolluk personeli tarafından yapıldığından İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi tesis eden idarenin bulunduğu (kolluk işlemini gerçekleştiren idarenin) yer mahkemesi görevlidir.

"mühürleme işlemi gerçekleştiren adli kolluk personeli her ne kadar EPDK denetçisi sıfatını haiz olsalar da, mühürleme işleminin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işlemi olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumda, yukarıda sözü edilen Kanun düzenlemesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki Aksaray İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır." (ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/2192 Karar No : 2016/2121

5. Borç çıkarılma işlemine karşı açılan davalarda işlemi tesis eden idarenin görev yaptığı yer mahkemesi yetkilidir.

görev yaptığı döneme yönelik olarak, adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davalarda görevli mahkeme, İYUK.m.32 uyarınca işlemi tesis eden idarenin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir. BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/4424 Karar No : 2016/3280

6. "dava konusu edilen 'bir yıllık performans değerlendirmesi neticesinde başarısız sayılma işlemi' ilerleme ve yükselme kapsamında bir işlem olmayıp, mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığına, performans değerlendirmesi sonucunda ölçme ve sonuca göre bazı yetkiler verme aşamasına ilişkin bulunduğundan, davanın, 2577 sayılı Kanun'un 33. maddesi kapsamında değerlendirilmesi olanaklı değildir." (BEŞİNCİ DAİRE EsasNo : 2016/4231 Karar No : 2016/3145)

7. Atama (muvafakat) taleplerinin reddi halinde de İYUK.m.33/1 uygulanacaktır.

"Uyuşmazlık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde T..... olarak görev yapmakta iken, .....................Sınavı sonrasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne yerleşen davacının, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine atanma talebinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce reddedilmesine ilişkin işlemden kaynaklanmakta olup, davacı, 2577 sayılı Kanun'un 33/1 maddesinin tanıdığı seçenek doğrultusunda, iradesini Afyonkarahisar İdare Mahkemesi yönünde kullanmış olduğundan, davanın çözümünde Afyonkarahisar İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır."BEŞİNCİ DAİRE sasNo : 2016/3108 Karar No : 2016/2516


8. İdari eylemden sorumlu olan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinin görevli olması.

....... tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavında sınav salonuna geç alındığından bahisle oluştuğu ileri sürülen TL maddi ve TL manevi olmak üzere toplam .............TL'nin davalı idareden tazmininin oluşturduğu anlaşıldığından, yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, uyuşmazlığa konu olayın temelinde yer alan, idari eylemden sorumlu bulunan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2016/3696 Karar No : 2016/3833)

9. Seyahat acente belgesinin iptali davasında,

"davacı şirkete ait, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen A Grubu Seyahat Acentası Belgesinin, 1618 sayılı Kanun'un 27/b-3 maddesi uyarınca iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 31/12/2014 tarih ve 254345 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Bu durumda, uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca dava konusu işlemi tesis eden idari merciin bulunduğu yer İdare Mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır." ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/648 Karar No : 2016/1647