Mesajı Okuyun
Old 22-10-2015, 01:11   #1
halit pamuk

 
Varsayılan İdari Yargıda Yetki

İDARİ YARGIDA YETKİ


Özet-11. Görevde yükselme sınavı dahi olsa davacının sadece kendisine yapılan işlemin değil de; yazılı ya da sözlü sınavın iptali istenmişse, İYUK.m.33 uyarınca özel yetki kuralı değil, İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkeme olan davalı idarenin bulunduğu yer mahkemesi yetkili kabul edilmektedir.


2- X şehrinden Y şehrine yapılan atama talebi reddedilmişse, nakil işlemleri, naklen atama işlemlerinin yanı sıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle, reddin iptali için açılan davalarda, İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkeme değil; İYUK.m 33 uyarınca davacının görev yaptığı yer mahkemesi yetkili kabul edilmektedir. Kurumlar arası nakil taleplerinde, muvafakat vermeme işleminin iptalinde de aynı şey geçerlidir.


3- Görevde yükselme sınavına Sınava başvurusunun koşulları taşımadığı için sınava katılma talebin reddinin iptali davasında İYUK.M 33 uyarınca özel yetkili mahkemeler değil; İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkemeler kabul edilmektedir. ( 2.Daire 18.11.2009, 2008/911 E, 2009/4257 K)
İÇTİHATLAR

1.Erzurum İl Milli Eğitim şube Müdürlüğünde geçici olarak görev yapan davacının Aziziye İlçe Milli Eğitim ube Müdürü olarak atanmasına iliskin isleme yapılan itirazın reddi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına karsı açılan davada, Erzurum İdare Mahkemesi ile Ankara İdare Mahkemesi arasında çıkan yetki uyuşmazlığında, davanın görüm ve çözüm yerinin, islemin tesis edildiği bakanlığın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesi’nin (32/1) değil, Kanun’un 33. maddesinin 1. fıkrasına göre, memurun görevli bulunduğu yer idare Mahkemesi olan Erzurum İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir. (D. 10. D., 15.10.2009, E:2009/12473, K:2009/8837)


2.Gümüshane Sigorta Müdürlüğü avukatı olarak görev yapan davacının, es durumundan Ankara’ya nakil isteminin reddine iliskin islemin görüm ve çözümünde davacın görev yaptığı Gümüşhane’nin idari yargı yetkisi yönünden bağlı bulunduğu Trabzon İdare Mahkemesi’nin yetkili bulunduğuna karar vermiştir. (D. 10. D., 26.9.2000, E:1999/5424, K:2000/4808 )


3. Uyuşmazlık, Kastamonu ili, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarının tamamının iptali isteminden kaynaklanmış olup, davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32/1. maddesinde düzenlenen genel yetki kuralı uyarınca, dava konusu sözlü sınavların yapıldığı yer olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili olduğundan, yetkisiz Kastamonu İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (2.Daire- 10.3.2015, 723/2370 )


4. Bu durumda, davanın konusunu oluşturan davacının 2005 yılı yoklama memurluğu yazılı sınav sonucu dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik kontrol memuru olarak atanma talebinin, kurumda memur, icra memuru, dava takip memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan personelin kontrol memuru olarak atanabilme şartlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesi kapsamında sayılması ve bu yönetmelikte getirilen atıf uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinde düzenlenmesi nedeniyle görevde yükselme olarak kabulü gerektiğinden davanın görüm ve çözümünün 2577 sayılı Kanunun 33/3. madde hükmü uyarınca davacının görevli olduğu yer olan İstanbul İdare Mahkemesinde görülmesi gerekirken yetkisiz Ankara İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (2.daire- 2.11.2010, 4503/4148)


5. Bu durumda, kamu görevlisi olan davacının, eş durumu özrü kapsamında Ankara İline atanması isteminin reddine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkta, yetkili mahkeme 2577 sayılı Yasanın 33/1. maddesi uyarınca kamu görevlisi olan davacının görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olan Mardin İdare Mahkemesi olduğundan, davanın yukarıda anılan Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Mardin İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce uyuşmazlık hakkında verilen kararda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (2.Daire 5.6.2010, 471/2761)


6. Dosyanın incelenmesinden; Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü emrinde Tekniker olarak görev yapan davacının, 1.3.2005 tarih ve 1383 sayılı işlemle aynı yerde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevlendirildiği, 12.8.2005 tarih ve 6545 sayılı ilan ile Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki münhal Şube Müdürlüğü kadroları için görevde yükselme eğitim ve sınavının yapılacağının tüm teşkilata duyurulduğu, davacının 16.9.2005 tarihinde görevde yükselme eğitimine katılmak için başvuruda bulunduğu, 5.10.2005 tarih ve 8065 sayılı ilan ile yeterli başvurunun yapılmadığından bahisle başvuru şartı olan kurumda en az iki yıl çalışma şartının aranmayacağı belirtilerek başvuruların tekrar alındığı, davacının başvurusunun ise; Yönetmelikte aranılan 4 yıllık yüksekokul mezunu olma şartını taşımadığı, iki yıllık yüksekokul mezunlarının ancak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmaları halinde başvurularının kabul edilebileceği, davacının daha sonraki tarihli iki yıllık yüksekokul mezunu olması nedeniyle başvurusunun kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 10.11.2005 tarih ve 9020 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, davacı tarafından 12.8.2005 tarih ve 6545 sayılı ilan ile 5.10.2005 tarih ve 8065 sayılı ilan uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki münhal Şube Müdürlüğü kadroları için yapılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. ((2.Daire 18.11.2009, 2008/911 E, 2009/4257 K)


7. Nakil işlemleri kavramının geniş ve kapsayıcı bir kavram olması ve; bu kavramın naklen atama işlemlerinin yanı sıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle; davacının, Mersin İli, Mezitli İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne atanma isteminin, kendisi yerine Z. K.'un atanması yoluyla reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 33/1. maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yer Hatay İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.(5.Daire- 21.9.2011, 5240/4771)


8. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33. maddesinde kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki kuralı açıklanmış ve anılan maddenin 3. fıkrasında kamu görevlilerinin ilerlemeler ve yükselmeleri ile ilgili davalarda ilgilinin görevli olduğu yer ilkesi esas alınmış ise de; dava konusu ''Muhasebe Uzmanlığı Sözlü Sınavı'' Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara ili'nde ve ülke çapında gerçekleştirilen bir sınav olması nedeniyle anılan sınavın iptali istemiyle açılmış olan bu davayı 2577 sayılı Kanunun 33. maddesi kapsamında değerlendirmek olanaklı değildir.(5.Daire, 15.9.2008, 1058/4429)


9. Davacının, kurumlar arası nakil suretiyle Bolu Valiliği emrine atanmasına muvafakat verilmemesi işleminin iptali istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 33/1 maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yer Samsun İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır. (5. DAİRE E. 2011/4414 K. 2011/4123 T. 11.7.2011)