Mesajı Okuyun
Old 30-07-2019, 07:20   #5
Avec

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım,(İSTİNAF) İncelemenin kapsamı

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Onama kararları

HMK. - MADDE 370- (1) Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

(2)(Değişik 2.fıkra: 6217 - 31.3.2011 / m.29) Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde
Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir.

Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.(m.370/2)

Aşağıdaki gibi düşünülmüş olabilir...(mi ?) :

İstinaf aşamasındaki...İncelemede
1)"kamu düzenine aykırılık"
görülmemiş...
2)m. 353-1-b-2 kapsamında "Gerekçe" düzeltilerek yerel mahkeme hükmü onanmıştır.

Yargıtay aşamasında da
"..kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesi..."(m.353-1-b-2) gösterilmiş (m.370)

BAM'ın kararı "...Esas yönünden kanuna uygun..." olmasa idi, Yargıtay m.370 hükmüne dayanamayacaktı (m.370/2)

Ne dersiniz...?

Saygılar


Üstad verilen kararların gerekçeleri ve atıf yapılan kanun maddeleri tam da yazdığınız maddeler. Ancak asıl sorum gerekçenin düzeltilmesi durumunda davanın ret sebebi de ortadan kalktığı ortada iken bu haliyle esasının onanması mümkün müdür? Kısaca kanunun olaya uygulanmasında hata edilmişse dosyanın ilk derece mahkemesine kanunun doğru uygulanması için iade edilmesi gerekmez mi? BAM talep olmaksızın yerel mahkemenin bile incelemediği esasa ilişkin inceleme yaparak davayı esastan reddetmiş olmuyor mu?

Saygılar.