Mesajı Okuyun
Old 29-07-2019, 06:56   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Alıntı:
...hem biz hem de karşı yan BAM kararının onanmasını talep ederek dosyayı yargıtaya göndermişiz ve karar onanarak kesinleşmiş,..

(İSTİNAF) İncelemenin kapsamı

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.

Onama kararları

HMK. - MADDE 370- (1) Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

(2)(Değişik 2.fıkra: 6217 - 31.3.2011 / m.29) Temyiz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde
Yargıtay, kararı düzelterek onayabilir.

Esas yönünden kanuna uygun olmayan kararlar ile hâkimin takdir yetkisi kapsamında karara bağladığı edalar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.(m.370/2)

Aşağıdaki gibi düşünülmüş olabilir...(mi ?) :

İstinaf aşamasındaki...İncelemede
1)"kamu düzenine aykırılık"
görülmemiş...
2)m. 353-1-b-2 kapsamında "Gerekçe" düzeltilerek yerel mahkeme hükmü onanmıştır.

Yargıtay aşamasında da
"..kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesi..."(m.353-1-b-2) gösterilmiş (m.370)

BAM'ın kararı "...Esas yönünden kanuna uygun..." olmasa idi, Yargıtay m.370 hükmüne dayanamayacaktı (m.370/2)

Ne dersiniz...?

Saygılar