Mesajı Okuyun
Old 20-01-2010, 16:15   #1
adalet43

 
Neşeli Cmk 94. Madde Yol Tutuklamasi Ve MÜdafİİ

TUTUKLAMA KARARI
Madde 101 - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir.

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır.

YAKALANAN KİŞİNİN MAHKEMEYE GÖTÜRÜLMESİ
Madde 94 -(Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./9.mad)

(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır.

SANIĞIN YETKİLİ MAHKEMECE CMK94. MADDEYE GÖRE YAKALANMASI DURUMUNDA KENDİ MAHKEMELERİNE SEVKİNİ İSTEDİĞİ DURUMLARDA SANIĞA MÜDAFİSİ YOKSA MÜDAFİ ATANMASI ZORUNLU MUDUR? YOKSA SANIĞIN SEVK TUTUKLAMASINDA SORGUSU YAPILMADIĞI İÇİN MÜDAFİİ OLMADAN SEVK TUTUKLAMASI YAPILABİLİR Mİ?
SAYGILAR.....