Mesajı Okuyun
Old 19-11-2008, 15:47   #2
av.senemyuksel

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2001/19750
Karar: 2001/20575
Karar Tarihi: 04.12.2001

ÖZET: İlamsız takip yolunu seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirerek ilamlı takibe geçebilir. Bu durumda bu ikinci takip birinci takibin devamı niteliğindedir. Ara kararı ile hükmedilen ve ilamda da tekrar edilen eş için verilen tedbir nafakasına faizin ilamsız takip tarihinden itibaren hesaplanması açıklanan esaslara uygun olup bu yöndeki temyiz itirazları yerinde değildir.

(2004 S. K. m. 41, 366) (1086 S. K. m. 428)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

1) İİK. nun 41. maddesinin göndermesi ile uygulanması gerekli aynı yasanın 43. maddesi uyarınca ilamsız takip yolunu seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirerek ilamlı takibe geçebilir. Bu durumda bu ikinci takip birinci takibin devamı niteliğindedir.

Ara kararı ile hükmedilen ve ilamda da tekrar edilen eş için verilen tedbir nafakasına faizin ilamsız takip tarihinden itibaren hesaplanması yukarıda açıklanan esaslara uygun olup bu yöndeki temyiz itirazları yerinde değildir.

2) Müşterek çocuk için tedbir nafakası ilamla hüküm altına alındığından ve ayrıca başlangıç tarihi konusunda bir hüküm bulunmadığından çocuk için hükmedilen nafakanın ve faizin ilam tarihinden itibaren hesaplanması gerekirken yorum yolu ile anne için konulan hükmün çocuğa da teşmili suretiyle dava tarihinden itibaren işlemiş nafakaya hak kazanılacağından bahisle bu konudaki şikayetin reddi isabetsizdir.

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 04.12.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)