Mesajı Okuyun
Old 13-12-2013, 15:30   #1
Av.Fatih UYANIK

 
Varsayılan Ceza Mahkemesi Kararlarınca El Koyma Kararı Verilen Ya Da Müsadere Edilen Taşıtların Maliklerinin Motorlu Taşıtlar Vergisinden Sorumluluğu

Mahkeme kararıyla zapt edildikten sonra müsaderesine karar verilmeyerek mahkeme kararıyla taşıt sahibine iade edilen taşıttan dolayı zapt tarihi ile teslim edildiği tarihler arasında söz konusu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin kimin adına tahakkuk ettirileceği hk.


Tarih 04/05/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-004.01-68
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-004.01-68

04/05/2010

Konu

:

Motorlu Taşıtlar Vergisi hk.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, ‘'Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir."hükmü; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar." hükmü; 8 inci maddesinde ise "Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Zapt ve Müsadere Edilen Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler" başlıklı 73 üncü maddesinde; "Çeşitli nedenlerle zapt ve müsadere edilen taşıt üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkı, sahibinin elinden alınmış olacağından;

a) Taşıtın, zapt ve müsadere edildiğinden bahisle kaydının silinmesine dair vaki olacak müracaatlarda, tescil kuruluşunca ilgili yargı organlarından durum resmen sorulmak suretiyle;

1) Zapt tarihi ve devam edip etmediği,

2) Müsaderesine karar verilen hallerde, zapt tarihi ile müsadere kararının infaz edildiği tarihler ve bu iki tarih arasında taşıtın yediemin ve sair suretlerle trafiğe çıkmasına izin verilip verilmediği,

öğrenilir.

Taşıtın müsadere edildiğinin anlaşılması halinde, nitelikleri (plakası, cinsi, markası, modeli, rengi, motor ve şasi numaraları) belirtilerek ilgili mahkemeden plakaları ve belgeleri

istenir ve zapt edildiği tarihten geçerli olmak üzere tescili silinir.

b) Taşıt sahibinin tasarruf hakkının elinden alındığı tarihten itibaren kaydının silindiği, bağlı bulunduğu vergi dairesine bir yazı ile bildirilir.

c) Aynı taşıtın sahibine iadesi veya başkasına satılması halinde buna dair ibraz edilecek belge ile yeniden tescil veya kayıt silme işlemi yapılır."

açıklamaları yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından zapt edilerek müsaderesine karar verilen taşıt sahipleri adına devam eden trafik tescil kaydının zapt tarihi itibarıyla silinmesi halinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de aynı tarih itibarıyla sona erecektir. Ancak, zapt edilmesine rağmen müsaderesine karar verilmeyerek iade edilen taşıt sahiplerinin trafik tescil kaydı silinmeyeceğinden, bu taşıtlar için taşıt sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti de devam edecektir.

Bu itibarla, adınıza kayıt ve tescilli olup zapt edilen ... plaka numaralı taşıtınızın müsadere edilmiş olması ve ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili dönemler itibarıyla adınıza olan trafik tescil kaydının silinmesi durumunda motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetiniz de sona erdirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.