Mesajı Okuyun
Old 03-10-2011, 20:08   #142
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kardan Adam
50 yılda ne kadar teminat yatırdığını bilmiyor. Elindeki makbuzların en eskisi 1981 tarihli, en son teminatını da 1989 da yatırmış. İşi bırakma tarihi 2008.

Ben belirsiz alacak davası açıyorum arkadaş.
1- Müvekkiliniz teminat olarak kaç lira yatırdığını bilmiyor. Makbuzu olmayan başkaca teminatlar da yatırmış olabilir.

Bu durumda belirsiz alacak davası açmak doğru bir yoldur. Ancak seçenek olarak kısmî eda davası ile birlikte küllî tespit davası da açabilirsiniz:

Alacağın makbuzlu kısmı tartışmasız olduğuna bu miktar üzerinden kısmi dava açılması ve aynı zamanda teminat miktarının tamamının belirlenmesi için tespit davası açılması mümkündür.

Komisyon Raporu kısmî eda davası ile birlikte tespit davasını (ve özellikle dava ekonomisi yönünden tespit davasını) öneriyor:

Komisyon Raporundan: ''Davacı, söz gelimi bir tazminatın tahsili yerine alacağın miktarının ve borçlunun sorumlu olduğunun tespitini hedefleyen bir dava açabilir, açabilmelidir. Bu dava, zamanaşımını kesecek, davada istihsal olunan ilam genel haciz yoluyla takibe konabilecek, itiraz halinde borçlunun göze alamayabileceği icra-inkar tazminatı yaptırımı devreye girebilecektir. Öte yandan tespit davası, dava ekonomisi yönünden edâ davasına nazaran taraflar için daha avantajlıdır. Tespit davasının taraf barışını kolaylaştıran bir karakteri de vardır.''

''Alacaklı, yalnızca edâ davası veya yalnızca tespit davası yahut kısmi edâ ile birlikte külli tespit davası açabilme seçeneklerine sahiptir. Hak-arama özgürlüğünün (Any.m.36, İHAS.m.6) özünde varolan bu seçenekler, yasa veya içtihat yoluyla yasaklanamaz. Model, belirtilen seçenekleri alacaklıya usülî bir hak olarak tanımaktadır.''

''Esasen tam veya kısmi olmasına bakılmaksızın her edâ davasının temelinde bir külli tespit unsuru vardır. Başka deyimle edâ hükmünde tertip olunan her durumun arkasında sorumluluk saptanmasını içeren bir zorunlu ön tespit kabulü mevcuttur.''

''Tasarıda öngörülen modelde, tespit davasının hukuki ilişkilerin tespiti yanında hakkın tespitinin de istenebilmesi, edâ davasının açılabildiği hallerde hukuki menfaat koşulunun gerçekleşmiş sayılması kabulü çözümünü (paradigmayı) güçlendirmektedir.''

''Bir davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının (zaman aşımının kesilmesi ve diğerleri) tespit davalarında aynen geçerli olacağı kuşkusuzdur.''

2- Teminatların iadesinde güncelleme yapılması konusunda karamsarım.

Saygılarımla