Mesajı Okuyun
Old 26-12-2007, 13:03   #8
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan 2008 Yılı Yargı Harçları

Yargı Harçları
A- Mahkeme Harçları
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma Harcı
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1- Sulh Mahkemelerinde, İcra Tetkik Mercilerinde 6,60 YTL
2- Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde 14,00 YTL
3- Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da 21,40 YTL
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
II- Celse Harcı
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1- Sulh Mahkemeleri
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (8,10 YTL)'den aşağı olmamak üzere Binde 1,8
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 8,10 YTL
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
14,00.- YTL'den az olmamak üzere Binde 1,8
III- Karar ve ilam harcı
1- Nispi harç
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.) Binde 54
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) Binde 9
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) Binde 3,6
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 9
e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f) (5582 say ıh Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (14,00 YTL’den) aşağı olamaz.
2. Maktu harç
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 14,00 YTL
b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 28,90 YTL
c) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 22,90 YTL
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 22,90 YTL
B- İcra ve iflas harçları
I. İcra harçları
1- İcraya başvurma harcı 14,00 YTL
2- Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 14,00 YTL
3- Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan Yüzde 3,6
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 7,2
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 9
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 3,6
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 1,8
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 1,8
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 3,6
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 1,8
bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,6
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4- İdare harçları 9,80 YTL
(Haczedilen gayrimenkulların idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
II. İflas harçları
1- Maktu harç
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 22,90 YTL
2- Konunun değeri üzerinden harç
a) İflasta paylaşılan para üzerinden Yüzde 3,6
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 9
C- Ticaret sicili harçları
I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 102,70 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 294,30 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 663,00 YTL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 51,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 73,10 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 161,50 YTL
3.Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 51,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 73,10 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 161,50 YTL
4.Kayıt silinmesinde (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 20,00 YTL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 28,90 YTL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 51,00 YTL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları
1- Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) 5,20 YTL
2- Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104,105) 17,10 YTL
D- Diğer yargı harçları (Müşterek kısım)
I. Suret harçları
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,30 YTL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,30 YTL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar Binde 9
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için Binde 4,5
III. Defter tutma harçları
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (7,60 YTL’den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden Binde 3,6
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden Binde 3,6
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 21,40 YTL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 21,40 YTL
IV. Miras işlerine ait harçlar
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden Binde 3,6
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler Binde 0,90
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 28,90 YTL