Mesajı Okuyun
Old 07-10-2006, 16:51   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

**************
İHALE İLE TAŞINMAZ SATIŞI- İHALENİN FESHİ TALEBİ-PEY AKÇESİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU
Karar Tarihi : 08.10.2002
Karar No : 20361
Karar Yılı : 2002
Esas No : 18764
Esas Yılı : 2002
Daire No : 12
Daire : HD
**************
(2004 S. K. m. 124, 134)
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : İİK.nun 134. maddesi gereğince satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler ihalenin feshini isteyebilirler. Somut olayda; ihalenin feshini isteyen kişi takip dosyasında taraf olmadığı gibi, feshini istediği ihaleye pey sürmek suretiyle katılan sıfatı da bulunmamaktadır. Aynı borçludan başka icra takip dosyasından temliken alacaklı durumu var ise de, satışı isteyen alacaklı sıfatı yoktur. Bu durumda, adı geçen kişinin ihalenin feshini istemeye hakkı olmadığından, Mercice aktif husumet yönünden şikayetin reddine karar vermek gerekirken işin esasının incelenmesi isabetsizdir.
Öte yandan; İİK.nun 124. maddesi uyarınca artırmaya iştirak edeceklerin %20 oranında pey akçesi göstermeleri zorunlu olup, satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı nispetinde pey akçesi göstermesine gerek bulunmamaktadır. Şikayetçinin satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olduğu kanıtlanmadığından, ancak sıra cetveli yapıldığında hak sahibi olup olamayacağı belirlenebileceğinden şikayetçinin teminat aranmadan ihaleye sokulması mümkün değildir. Bu nedenle Afyon 2. İcra Müdürlüğü'nün teminat aranmadan şikayetçinin Şuhut İcra Dairesi'nde yapılan ihaleye sokulması yönündeki yazısı, ihaleyi yapan icra dairesi de olmadığından yok hükmündedir. Mercice bu kişinin ihaleye sokulmadığından bahisle ihaleyi feshetmesi de yerinde değildir.
SONUÇ : Davalı Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 08.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.

İİK 124/son hükmü açıkça "
Satılığa çıkarılan gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarki fıkrada yazılı nispet raddesinde ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminataranmaz." diyor. Yani burada vurgulanmak istenen gayrimenkul üzerindeki bir hisse veya başka türlü bir gayrimenkul mükellefiyeti olabilir ancak. Bunun dışında borçludan herhangi bir sebeple alacaklı olmak yeterli değildir.