Mesajı Okuyun
Old 02-10-2020, 23:48   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı,

Tehdit ve şantaj bir şiddet çeşidi olup aynı zamanda suçtur. Dur denmedikçe şiddetin ağırlaşarak devam edebileceğini öngörmek gerekir.Bununla baş etmek için:
1-Savcılığa (dilerseniz karakola) şikayet dilekçesi vererek ve ayrıca elinde bulunan fotoğraflara el konmasını isteyebilirsiniz.

2-Savcılık veya karakoldan şiddetin önlenmesi için acele karar verilmesini isteyebilirsiniz.

3-Koşulları varsa tazminat davası açabilirsiniz.

4-Dilerseniz şikayetle beraber veya ayrıca en yakın Aile Mahkemesine bir dilekçe (harç ve masraf ödemeden)vererek aşağıdaki tedbirlerin verilmesini isteyebilirsiniz.Karara uyulmaması halinde şikayet halinde ilk defasında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi kararı verilecektir.

Alıntı:
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
Alıntı:
MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine,
birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük
düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek
konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin
refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına,
tanıkların
a ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına
yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.


g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle
zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Her aşamada bir avukattan destek almanız yararınızadır.