Mesajı Okuyun
Old 14-04-2008, 12:24   #39
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Alıntı:
İbraz ve ödeme:

Madde 4– (Değişik: 26/2/2003-4814/3 md.)
Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.
Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
___________________

1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı’nın 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2003/1) sayılı Tebliği’ne bakınız.
Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.

Alıntı:
Bankanın sorumlu olduğu miktar :

Madde 10– (Değişik: 26/2/2003-4814/9 md.)
Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.Merhabalar;
Belki kanun metinlerini aktardığım için kızacaksınız.Ama yasa bu kadar açıkken, yapılması gereken işler ve prosedür bu kadar belliyken. Banka, kendisine bir çekin ibrazı halinde çek tamamen veya kısmen karşılıksız ise kendi sorumlu olduğu miktarı ödeyip, veya miktara tamamlayıp çek aslını alacak ve onaylı fotokopisini hamile geri verecektir.Bu onun yükümlülüğündedir. Yapmamasının müeyyidesi bu miktarı icra yoluyla ödemektir.

Demek oluyor ki banka ibraz anında kendi yükümlü olduğu miktar açısından ödeme yapmamışsa mütemerrittir. İbraz tarihinden itibaren faiz, noter masrafı v.s. veya ibraz tarihinden itibaren faiz,icra masrafları,vekalet ücreti ile sorumludur.

Yasa bu kadar açıkken lütfen tereddütte kalmayın.Kolay gelsin