Mesajı Okuyun
Old 19-09-2011, 22:51   #36
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Bu gibi davalar kayıt maliki yani sonradan satın alan 3.kişi aleyhine açılır. Devreden kişiye husumet yöneltilmez.
Eğer topu iptali ve tescil istenmeyip, tazminat talep edilseydi davanın devreden kişilere karşı açılması gerekirdi.
Kaldı ki, devreden kişi ve son tapu maliki arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur. Bunun dışında usulde davaya dahil etme diye bir kural mevcut değildir. Islah yoluyla da olsa taraflarda değişiklik yapılamaz.
Ara kararından rücu edilmesi talep edilmeli.
Diye düşünüyofrum.

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/12890

K. 2004/13476

T. 8.12.2004

• HUSUMET ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal Tescil ve Tenkis İstemi - Kayıt Malikinin Davalı Olmasına Rağmen Davanın Husumetten Reddedilmesinin Doğru Olmaması )

• TAPU İPTAL VE TESCİL TALEBİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı - Kayıt Malikinin Davalı Olmasına Rağmen Davanın Husumetten Reddedilmesinin Doğru Olmaması )

• İPTAL DAVASI ( Sadece Kayıt Malikine Karşı Açılacağı - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal Tescil ve Tenkis İstemi )

• MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptal Tescil ve Tenkis İstemi - Kayıt Malikinin Davalı Olmasına Rağmen Davanın Husumet Yokluğundan Reddedilmesinin Doğru Olmaması )

4721/m.647,706

818/m.213

2644/m.26

ÖZET : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal-tescil, tenkis isteklerine ilişkindir.
Kural olarak, iptal davaları kayıt malikine karşı açılır. Eldeki davada da taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Hal böyle olunca, taraf delilleri toplanarak işin esasının incelenmesi ve iddianın sonucu irdelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı olduğu üzere davanın reddedilmesi doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, miras bırakanları Kerime'nin mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla dava konusu 4 nolu parseldeki payını torunu olan davalıya ölünceye kadar bakma akti ile temlik ettiğini ileri sürerek iptal ve miras payları oranında tescil, olmazsa tenkis isteğinde bulunmuşlardır.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, çekişmeli taşınmazın dava tarihinden önce el değiştirdiği gerekçesiyle davanın husumetten reddine karar verilmiştir.
Karar, davacılar vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 17.9.2004 Cuma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vs. vekili Avukat A.İhsan Yılmaz geldi, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen vekili avukatlar gelmediler, yokluklarında duruşmaya başlandı, süresinde verilen ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekilin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı bilahare Tetkik Hakimi A.Sevil Çalıkoğlu'nun raporu okundu, düşüncesi alındı.Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal-tescil, tenkis isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği, toplanan delillere ve noksanın tamamlanması yoluyla getirtilen bilgi ve belgelere göre;çekişme konusu 4 nolu parseldeki payın miras bırakan tarafından 27.8.2002 tarihinde davalıya ölünceye kadar bakma akti ile temlik edildiği ve halen de davalı adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece, taşınmazın el değiştirdiği, davalı adına kayıtlı olmadığı gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Kural olarak, iptal davaları kayıt malikine karşı açılır. Eldeki davada da taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu görülmektedir.
Hal böyle olunca, taraf delilleri toplanarak işin esasının incelenmesi ve iddianın sonucu irdelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı olduğu üzere davanın reddedilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Davacıları temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hüküm açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 4.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren avukat ücret tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 375.000.000 TL. duruşma avukat parasının temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 8.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.