Mesajı Okuyun
Old 27-08-2010, 14:08   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Av. Nevra Öksüz'ün bahsettiği kararı yayınlıyorum:

T.C.
ÜMRANİYE
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2009/408
KARAR NO : 2009/379

İSTANBUL
DAVA : Şikayet
DAVA TARİHİ : 27/05/2009
KARAR TARİHİ : 28/05/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının dosya üzerinde yapılan incelenmesi sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dilekçesinin özetle, Ümraniye
2.İcra Müdürlüğünün 2009/8908 esas sayılı dosyasından taraflarına ödeme emri gönderildiğini,25/05/2009 tarihinde
tebliğ edilen icra emrinde esas alacak bulunan toplam 8.166,79 toplam alacağın icra masrfları faiz, icra vekalet
ücreti ile birlikte tahsili talep edildiğini, vekalet ücretine tekrar icra vekalet ücreti talep edilmesi hukuksal
dayanaktan yoksun olduğunu, bu bahisle icra emrine itirazının kabulünü , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Ümraniye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/8908 esas sayılı dosyasının yapılan incelenmesinde; Kadıköy
2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/321 esas 2007/357 karar sayılı ilamındaki vekalet ücretinin icraya
konulduğu, vekalet ücretine tekrar vekalet ücreti talep edilemeyeceğinden vekalet ücretine , vekalet ücreti talebi
yönünden icra emrinin iptalini, icra emrinde Borçlu kısmında 2.numarada ilamdaki vekilin ismini yazıldığı, ve
.............................hüküm kurulmuştur
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Açılan davanın kısmen kabulü vekalet ücretine vekalet ücreti talebi yönünden icra emrinin
iptaline
2- Sağlık Bakanlığının hakkındaki şikayetinde taraf sıfatı
bulunmadığından bu talebin reddine
3- Dava kısmen kabul edildiğinden İlk masraf 25,40 YTL 9.00 YTL tebligat masrafı
olmak üzere toplam 33,40 YTL'nin 16.70 davalıdan alınıp davacıya verilmesine Dava kısmen
kabul edildiğinden İlk masraf 25,40 YTL 9.00 YTL tebligat masrafı olmak üzere toplam 33,40 YTL'nin 16.70
davacıdan alınıp davalıya verilmesine
4- Dava kısmen kabul edildiğinden Davacı taraf kendisini bir vekille temsil
ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari avukatlık ücret tarifesi gereğince 160 YTL maktu
vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine Dava kısmen kabul edildiğinden Davacı taraf kendisini
bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte olan asgariavukatlık ücret tarifesi gereğince 160
YTL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine
Dair tarafların yokluğunda 10 gün içinde ilgili Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlığına
temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
YARGITAY İLAMI
ESAS NO : 2009/21102
KARAR NO : 2010/2813
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ümraniye 1. icra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/05/2009
NUMARASI : 2009/408-2009/379
DAVACI :
DAVALI : DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki
davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Temyiz edenin sıfatına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları
belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının IİK. 366. ve HUMK. 438.
maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, 11/02/2010 gününde
oybirliğiyle karar verildi.