Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [MK. 304] Gerekçe; Maddede babalık davasında, yürürlükteki Kanundan farklı olarak, malî ve şahsî sonuçlu babalık davası ayırımına yer verilmemiş; ancak ananın malî taleplerde bulunma olanağı da doğal olarak gözardı edilmemiştir. Yürürlükteki Kanunun 304 üncü maddesini karşılayan bu madde, ananın gebelik ve doğumdan kaynaklanan giderlerin karşılanmasını işleyebilme olanağını düzenlemektedir, istemin muhatabı baba veya -onun ölümü hâlinde- mirasçılarıdır. Maddenin üçüncü fıkrasında bir denkleştirme hükmü ye...
(Şerh No: 488 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:46)

 Bilgi  [MK. 303] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 296 ncı maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada, babalık davasının çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilmesi öngörülmüş olmakla beraber uygulamada davanın daha çok doğumdan sonra açıldığı dikkate alınarak, ananın dava hakkının, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşeceği hükme bağlanmıştır, ikinci fıkrada, çocuğun davacı olması durumunda işleyecek bir yıllık süre düzenlenmiş ve bu sürenin, çocuğa kayyım atanmışsa atamanın kayyıma tebliği tarihinde, kay...
(Şerh No: 487 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:45)

 Bilgi  [MK. 302] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 301 inci maddesini karşılamaktadır ve içerik olarak hem İsviçre Medenî Kanununun 262 nci maddesinin hem de onu örnek alan 1984 tarihli Öntasarının 288 inci maddesinin aynısı olmakla birlikte ifade farklılıkları taşımaktadır. Maddenin ilk iki fıkrasında babalık karinesi düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, esasen, yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki karine tekrar edilmektedir. Böylece, davalının çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasın...
(Şerh No: 486 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:43)

 Bilgi  [MK. 301] Gerekçe; Madde çocuk ile babası arasındaki soybağının hâkim hükmü ile kurulabilmesi olanağını, bu olanağın gerçekleşmesini dava açma yoluyla sağlayabilecek kişileri, davanın kime karşı açılacağını ve kime ihbar edileceğini düzenlemektedir. Yürürlükteki Kanunun 295 inci maddesini karşılayan bu maddede İsviçre Medenî Kanununun 261 inci maddesinden esinlenilmiş olmakla birlikte, İsviçre Medenî Kanununun anılan maddesinin aynen alınması söz konusu değildir. Birinci fıkra ana ve çocuğun, baba ile ...
(Şerh No: 485 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:42)

 Bilgi  [MK. 300] Gerekçe; Maddenin ilk üç fıkrası, içerik itibarıyla, İsviçre Medenî Kanununun 260c maddesinin ilk iki fıkrasının büyük oranda aynısıdır. Madde, tanımanın iptali davasının tâbi olduğu hak düşürücü süreleri düzenlemektedir. Birinci fıkrada, tanıyanın iptal davası açma haklarıın yanılma veya aldatmanın öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve herhalde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşeceği hükme bağlanmıştır. İkinci fıkrada, ilgililerin davası...
(Şerh No: 484 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:40)

 Bilgi  [MK. 299] Gerekçe; Maddede İsviçre Medenî Kanununun 260b maddesi örnek alınmıştır. Birinci fıkraya göre davacı tanıyanın baba olmadığını kanıtlamak zorundadır. Ancak yürürlükteki Kanunun 293 ve 294 üncü maddelerinde yer alan, tanımanın çocuk için zararlı olduğu ve tanımanın kanunen yasak olduğu gerekçesiyle iptal davası açılması olanağı ve bu olanak kullanılırsa bu hususların kanıtlanması zorunluluğu maddeye alınmamıştır. İkinci fıkrada ise hem 1984 tarihli Öntasarısı ve hem de İsviçre Medenî Kanunu...
(Şerh No: 483 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:38)

 Bilgi  [MK. 298] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 298 inci maddesinin ilk iki fıkrasından alınmıştır. Yürürlükteki Kanunun 293 ve 294 üncü maddeleri, itiraz hakkını anaya, çocuğa, çocuğun ölümü hâlinde onun altsoyuna, Hazineye ve diğer ilgililere tanımaktadır. Maddede ise anaya, çocuğa ve çocuğun ölümü hâlinde onun altsoyuna, Cumhuriyet savcısına, Hazineye ve diğer ilgililere tanımanın iptali davası açma hakkı tanınmıştır. Dava, ikinci fıkra gereğince, tanıyana veya tanıyan ölmüşse mirasçılarına yöneltilecektir...
(Şerh No: 482 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:36)

 Bilgi  [MK. 297] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 283 üncü maddesinden esinlenilerek kaleme alınan bu madde, tanımanın irade sakatlığı nedeniyle iptalini düzenlemektedir. Maddede, "hata, hile, tehdit" yerine, "yanılma, aldatma, korkutma" sözcükleri tercih edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına göre dava, ana ve çocuğa karşı açılacaktır.
(Şerh No: 481 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:35)

 Bilgi  [MK. 296] Gerekçe;Bu maddede tanımanın alenileşmesi ve hukukî sonuçlarının gerçekleşmesinin kolaylaştırılması için yapılması gerekli işlemler, 1984 tarihli öntasarının 282 nci maddesi örnek alınarak düzenlenmiştir. Madde, yürürlükteki Kanunun 291 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünü karşılamakta ve daha geniş bir düzenleme içermektedir.
(Şerh No: 480 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:34)

 Bilgi  [MK. 294] Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 251 inci maddesini karşılamaktadır, İsviçre Medenî Kanununun 259 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarından bazı değişikliklerle alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasına göre, çocuğun soybağının evlenme yoluyla kurulmasına ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet savcısı itiraz edebilecektir, itiraz eden, kocanın baba olmadığını kanıtlamak zorundadır, ikinci fıkrada ise, çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması...
(Şerh No: 478 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:31)

 Bilgi  [MK. 293] Gerekçe;Yürürlükteki Kanunun 248 inci maddesini karşılayan bu madde, birinci fıkrasında, evlilik dışında doğmuş olmakla birlikte ana ve babasının evlenmesi sayesinde koca (baba) ile soybağı kurulan çocuğu, eşlerin nüfus memurluğuna bildirme zorunluluğunu düzenlemektedir. Bildirimde bulunulacak nüfus memuru, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra eşlerin yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memurudur. Yürürlükteki Kanunun 248 inci maddesinin ikinci cümlesini karşılaya...
(Şerh No: 477 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:29)

 Bilgi  [MK. 292] Gerekçe; Bu ve bunu takip eden iki madde, yürürlükteki Kanunun "Nesebin Tashihi" başlığını taşıyan ikinci Fasıldaki hükümlerini karşılamakta ve "Kocanın Babalığı" başlığını taşıyan ikinci Ayırımda "Sonradan evlenme" konu başlığı altında düzenlenmektedir. Maddede bu anlamda ve sadece konuya sistematik olarak verilen yer açısından, İsviçre Medenî Kanununun 1976 tarihli değişikliği örnek alınmıştır. Madde, sonradan evlenme yoluyla, çocuk ile koca arasında soybağı kurulabilmesi olanağını düzenlem...
(Şerh No: 476 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:28)

 Bilgi  [MK. 291] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 245 inci maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerine özgü olmak üzere, kocanın altsoyunun, anasının, babasının veya baba olduğunu iddia eden kişinin dava hakkı düzenlenmiştir. Hükümde, hem yürürlükteki metin, hem 1984 tarihli öntasarının 227 nci maddesi ve hem de İsviçre Medenî Kanununun 258 inci maddesi karşısında önemli...
(Şerh No: 475 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:25)

 Bilgi  [MK. 290] Gerekçe; "Karinelerin çakışması" kenar başlığını taşıyan ve İsviçre Medenî Kanununun 257 nci maddesinden alınan bu hükümde, evlilik sona erdikten sonra üçyüz gün geçmeden önce çocuğun doğmuş olması hâlinde ortaya çıkan babalık karinesi ile çocuğun evlilik devam ederken doğmuş olması hâlinde ortaya çıkan babalık karinesinin çakışması durumu, yine bir karine ile, daha doğrusu çakışan karinelerden birinin tercihi ile çözüme kavuşturulmaktadır. Yürürlükteki Kanunda ise bu konu düzenlenmemiştir ve do...
(Şerh No: 474 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:24)

 Bilgi  [MK. 289] Gerekçe; Madde soybağının reddi davasının tâbi olduğu süreyi, yürürlükteki Kanundan tamamen farklı bir şekilde yeniden düzenlemekte ve kısmen yürürlükteki Kanunun 242 ve 246 ncı maddelerini karşılamaktadır. Maddede İsviçre Medenî Kanununun 256c maddesi hükmüne paralel bir düzenleme getirilmiştir. Birinci fıkrada, yürürlükteki Kanunun 242 nci maddesinde yer alan ve davanın dokunduğu menfaatler açısından çok kısa bir süre olan bir aylık süre yerine ve 1984 tarihli öntasarının 224 üncü maddesind...
(Şerh No: 473 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:23)

 Bilgi  [MK. 288] Gerekçe; İsviçre Medenî Kanununun 286b maddesinden esinlenen bu madde, yürürlükteki Kanunun 244 üncü maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada, yürürlükteki metinden farklı olarak, yüzseksen günlük süre bir ölçü olarak öngörülmemiş ve sadece "evlenmeden önce ..... ana rahmine düşmüşse" ibaresi kullanılmıştır. Çünkü, evlilik içinde ana rahmine düşmüş olma keyfiyetinin hangi durumda kabul edileceği, yüzseksen günlük süre ölçüsü de belirtilmek suretiyle zaten bir önceki maddede düzenlenmiştir k...
(Şerh No: 472 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:21)

 Bilgi  [MK. 287] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 243 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde, yürürlükteki metne göre farklı bir ilke getirmemekle birlikte, evlilik içinde ana rahmine düşen çocuğun soybağının reddinde kanıtlama yükünü, daha kapsamlı olarak ve açık ifadelerle düzenlemektedir. Hüküm kaynak Kanunda 1976 yılında yapılan değişiklik (m.256a) izlenmek suretiyle kaleme alınmıştır. Birinci fıkra, çocuğun evlilik içinde doğmuş olması hâlinde kanıtlama zorunluluğunun davacıya ait olduğunu ve bu kanıtlama...
(Şerh No: 471 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:20)

 Bilgi  [MK. 286] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 242 nci maddesini karşılamaktadır. Madde, özellikle ikinci fıkrası açısından, yürürlükteki metinden farklı olarak ve esas itibarıyla kaynak Kanunun 256 ncı maddesi örnek alınmak suretiyle düzenlenmiştir, Bilinci fıkrada, esasen, yürürlükteki metinde yer alan ilke, dava açma süresi (yürürlükteki metinden farklı bir süre olarak) ayrı bir maddeye bırakılmak suretiyle tekrarlanmaktadır. Buna göre, koca, soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilir...
(Şerh No: 470 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:18)

 Bilgi  [MK. 285] Gerekçe; Madde 1984 tarihli Öntasarının 223 üncü ve kaynak İsviçre Medenî Kanununun 255 inci maddeleri örnek, alınarak düzenlenmiştir. Yürürlükteki Kanunun 241 inci maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkrada, hüküm değişikliği yoktur. Yürürlükteki hükmün birinci cümlesinin daha sade ve açık bir Türkçeyle ifadesi söz konusudur. Böylece, evlilik devam ederken veya evlilik sona erdikten sonraki üçyüz gün içinde doğan çocuğun babasının koca olduğu yönündeki karine aynen korunmuştur. Ancak bu k...
(Şerh No: 469 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:17)

 Bilgi  [MK. 284] Gerekçe; Bu hüküm de, kamu düzeni ile yakından ilgili olan soybağı davalarının yargılama usulü konusunda Özel hükümler koymak ihtiyacını hisseden İsviçre Medenî Kanununun 1976 tarihli değişikliğinden (m.254) esinlenilerek kaleme alınmıştır. Maddede, soybağı davalarındaki yargılama usulünün prensip olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbi kılınması, ancak bu davaların özelliği gereği, iki hususun özel olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. Böylece, hâkimin, soybağı davalarında, maddî olgular...
(Şerh No: 468 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:15)

 Bilgi  [MK. 283] Gerekçe; Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 253 üncü maddesinden alınan bu madde, soybağına ilişkin davalarda yetkili mahkemeyi belirleyen bir genel hükümdür. Madde, bir an önce sonuçlandırılmasında kamu yaran da bulunduğu kuşku götürmeyen soybağı iddia ve uyuşmazlıklarında, taraflara kolaylık sağlamak üzere, davanın taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceğini hükme bağlamaktadır. Hüküm, bu haliyle, yürürlükteki Kanunun 251, 293 ve 299 uncu maddelerind...
(Şerh No: 467 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:14)

 Bilgi  [MK. 282] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunda mevcut olmayan bu madde yazılırken, kaynak İsviçre Medenî Kanununda yapılan 1976 tarihli değişiklik örnek alınmıştır (md.252). Hüküm,' çocuk ile ana ve baba arasındaki soybağının hukuken nasıl kurulacağını düzenleyen ve ayrıca evlât edinen ile evlât edinilen arasında da sözleşmeden doğan bir soybağının kurulabileceğine işaret eden, genel bir giriş hükmüdür. Maddenin birinci fıkrası, aslında doğal ve hukukî bir gerçeği dile getirmekle birlikte, bir medenî kanunun ...
(Şerh No: 466 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-11-2009 14:13)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 3] Madde Gerekçesi: Kamu İhale Kanunundan farklı tanımlamalara yer verilmesine ihtiyaç bulunmadığından, bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımların geçerli olduğu belirtilmiştir (Bkz. 4734 S.K. m.4). Böylece iki Kanun arasındaki istikrar da sağlanmış olmaktadır.
(Şerh No: 433 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 10:51)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 1] Madde Gerekçesi: Kanunun hazırlanma amacı belirtilmiştir. Genel Gerekçe: 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, hem ihale işlemlerine ilişkin esas ve usulleri hem de bu ihaleler sonucunda imzalanacak sözleşmelerle ilgili hususları düzenlemektedir. Bu Kanunun günümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı, Avrupa Birliği ve uluslararası ihale uygulamalarına paralell...
(Şerh No: 432 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009 10:49)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 39] Madde Gerekçesi: Uluslararası uygulamalara paralellik sağlamak üzere Kamu İhale Kanunu kapsamına alınan işlerle ilgili düzenlenen sözleşmeler açısından bu Kanun hükümleri uygulanacağından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunların 2886 sayılı Kanundan muafiyet tanıyan hükümleri ve bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. * 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile maddeye “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde, cezai y...
(Şerh No: 465 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:25)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 34] Madde Gerekçesi: Hizmet sunucularının sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları hizmetlerle ilgili ortaya çıkabilecek zararları önlemek üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 464 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:24)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 33] Madde Gerekçesi: Tedarikçilerin sorumluluğu düzenlenerek, yaptıkları işlerle ilgili ortaya çıkabilecek zararları önlemek üzere zarar ve ziyanın ikmal ve tazmini ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 463 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:23)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 32] Madde Gerekçesi: Danışmanlık hizmetlerini yerine getiren hizmet sunucuları üstlendikleri işlerde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idare yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulması halinde ise yapım müteahhidi ile birlikte müteselsilen sorumlu tu...
(Şerh No: 462 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:22)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 31] Madde Gerekçesi: Yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasında yüklenici sorumluluğunun yanı sıra yapı denetim görevlilerinin de aynı sorumluluğa sahip olması gerektiği dikkate alınarak, denetim görevinin eksiksiz yapılmasını gerçekleştirmek üzere yapı denetim görevlileri yüklenicilerle birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur.
(Şerh No: 461 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:21)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 30] Madde Gerekçesi: Kamu yapılarının sağlam ve teknik gereklere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve yapım işi bittikten sonra telafisi güç olan zarar ve ziyanların ortaya çıkmasını önlemek üzere yükleniciler ile alt yüklenicilerin 15 yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, meydana gelecek zarar ve ziyanın yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilmesi ile haklarında ceza kovuşturması yapılması hükmü getirilmiştir.
(Şerh No: 460 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:19)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 29] Madde Gerekçesi: Kamu görevlileri ile danışmanlık hizmeti sunanların yerine getirdikleri hizmetin gerektirdiği sorumluluğun bir parçası olarak sözleşmenin uygulanma sürecinin hangi aşamasında edinilirse edinilsin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklayamayacakları ve bundan yarar sağlayamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu hükme uymayanlar hakkında uygulanacak müeyyideler belirtilmiştir.
(Şerh No: 459 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:18)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 28] Madde Gerekçesi: Sözleşmenin yapılmasından taahhüdün tamamlanmasına kadar olan süreçteki her aşamada görev alan idare görevlilerinin kamu görevi sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlamak amacıyla; yasak fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde disiplin cezası uygulanması, fiil veya davranışlarının özelliğine göre ce...
(Şerh No: 458 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:18)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 27] Madde Gerekçesi: 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan bazılarının Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi ve cezai müeyyidesi bulunması nedeniyle, bu fiil veya davranışta bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kovuşturma sonunda hükmolunacak cezanın yanısıra bu fiil veya davranışta bulunanlar ile o işteki ortak veya vekillerinin, geçici yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygula...
(Şerh No: 457 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:15)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 26] Madde Gerekçesi: Kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelerin uygulanması sırasında idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla; yasak olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hü...
(Şerh No: 456 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:14)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 25] Madde Gerekçesi: Bu madde ile sözleşmenin yürütülmesi sırasında yasak olan fiil veya davranışlar belirlenmiştir
(Şerh No: 455 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:13)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 24] Madde Gerekçesi: Hizmet veya yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin sözleşme bedelinin % 50 oranını aşmayan bir artışla tamamlanabileceğinin tespiti halinde dahi, taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirileceği doğaldır. Artan işin ise, doğrudan temin usulüne göre ihale edilmek ve yeni bir sözleşme imzalanmak suretiyle aynı yükleniciye yaptırılabileceği Kamu İhale Kanununda düzenlenmiştir. İşin bu oranın üzerinde bir artış ile tamamlanabile...
(Şerh No: 454 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:11)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 23] Madde Gerekçesi: Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle sözleşmenin feshi halinde işin tasfiye edileceği ve kesin teminatının iade edileceği açık olarak düzenlenmiştir.
(Şerh No: 453 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:10)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 22] Madde Gerekçesi: 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshi halinde idarelerce yapılacak işlemler belirlenmiştir. Teminatlardaki değer kaybını önlemek üzere, sözleşmenin feshi halinde bu teminatların değerinin güncellenmesi gerekli görülmüştür.
(Şerh No: 452 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:08)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 21] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenicinin ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunmuş olduğunun tespit edilmesi halinde de sözleşmenin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. Ancak, taahhüdün en az % 80 inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla, maddede sayılan durumlar için sözleşme feshedilmeden taahhüdün tamamlanmasına imkân tanınmıştır. Yasak fiil veya davran...
(Şerh No: 451 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:07)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 20] Madde Gerekçesi: Akde bağlanan bir taahhüdün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, Borçlar Kanununun 106 ncı maddesine uygun olarak sözleşmenin süreye bağlı bildirimli feshi ile yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde bildirim yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür.
(Şerh No: 450 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:05)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 19] Madde Gerekçesi: Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin ağır mali güçlükler içerisinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyebileceği dikkate alınarak, sözleşmenin feshine ve yapılacak işlemlere ilişkin hüküm düzenlenmiştir.
(Şerh No: 449 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:04)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 18] Madde Gerekçesi: Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılmasının sözleşmenin devamına engel olmayacağı belirlenerek, yapılacak işlemlerin neler olduğu düzenlenmiştir. * 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Yasanın 45. maddesi ile İdareye, Ortak Girişim tarafından “pilot veya koordinatör ortak” bildirilmiş olması haline ilişkin ayrık düzenlemeler ve n...
(Şerh No: 448 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:02)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 17] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti durumunda uygulanacak hükümler belirlenmiştir.
(Şerh No: 447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 16] Madde Gerekçesi: Sözleşmenin zorunlu hallerde ihale yetkilisinin izni ile başkasına devri mümkün görülmekle birlikte, taahhüdünü yerine getirme konusunda sorumlu davranabilecek isteklilerin kamuya karşı yüklenimde bulunmasını sağlamak üzere aynı yüklenici tarafından isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç, üç yıl içinde birden fazla sözleşmenin devredilemeyeceği veya devir alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlar hakkında ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı...
(Şerh No: 446 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 23:00)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 15] Madde Gerekçesi: Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve karşılıklı anlaşılması kaydıyla, işin yerinde, süresinde ve buna bağlı olarak ödeme şartlarında değişiklik yapılmasına imkân tanınmıştır.
(Şerh No: 445 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 14] Madde Gerekçesi: Kesin teminatların uzun yıllar süresince saklanmasındaki sorunları gidermek ve bu sürede değer kaybetmesini önlemek üzere, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminatların gelir kaydedilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 444 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:57)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 13] Madde Gerekçesi: Yüklenicinin yükümlülüğünü sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi ve bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi üzerine, teminatların hangi şartlarla geri verilebileceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yüklenim nedeniyle yüklenicinin idareye ve diğer kamu kuruluşlarına borcu bulunduğu takdirde, teminatın paraya çevrilerek borçlarına karşılık olarak alıkonulması ve kalanının iade edilmesi sağlanmıştır.
(Şerh No: 443 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:54)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 12] Madde Gerekçesi: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 10'u oranında ek kesin teminat alınması gerekli görülmüştür. * Maddeye 30.07.2003 Tarih, 4964 Sayılı Kanunun 44. maddesi ile bu ek kesin teminatların yüklenicinin hak edişlerinden kesinti yapılarak da alınmasının mümkün olduğu şeklinde ek yapılmıştır.
(Şerh No: 442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:51)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 11] Madde Gerekçesi: Taahhüdün istenilen şekilde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlarının görevlendirilmesi öngörülmüştür. Bu komisyonlar tarafından yapılacak işlemlerin, mal veya yapılan işin idareye teslimi üzerine başlaması esası benimsenmekle birlikte, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaması şartıyla, imalat veya üretim süreci gerektiren işlerde; geri dönüşü olmayan hataların ort...
(Şerh No: 441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:44)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 10] Madde Gerekçesi: Mevcut Kanunda yer almaması nedeniyle idarelerce farklı uygulandığının tespit edilmesi üzerine Kanun hükmü olarak düzenlenmesi gerekli görülen mücbir sebepler ve şartları belirlenmiştir.
(Şerh No: 440 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:36)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 9] Madde Gerekçesi: Ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlanması ve işin planlanan sürede bitirilebilmesi amacıyla, yapım işlerinde işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yüklenici tarafından ihale dokümanınd...
(Şerh No: 439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:35)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 8] Madde Gerekçesi: İhale yapıldıktan sonra ortaya çıkabilecek ve maliyeti etkileyebilecek fiyat değişikliklerinin dikkate alınabilmesi için, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu düzenlemesi getirilmiştir. * Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara dair Kararlar Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(Şerh No: 438 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:34)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 7] Madde Gerekçesi: İhtiyaçların Kanuna uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere, sözleşmelerde yer alması zorunlu görülen hususlar belirlenmiştir.
(Şerh No: 437 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:32)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 6] Madde Gerekçesi: İşlerin özelliği dikkate alınarak; anahtar teslimi götürü bedel, götürü bedel ve birim fiyat şeklinde üç sözleşme türüne göre teklif alınması ve sözleşme düzenlenmesi gerekli görülmüştür. * Maddeye 20.11.2008 Tarih, 5812 Sayılı Yasanın 32. maddesi ile anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyat teklifinin birlikte uygulanmasını içeren karma sözleşme ve münferit sözleşme türleri eklenmiştir. Bu eklenen sözleşmelerin zorunlu unsurlarını belirleme yetkisi de Kamu İhale Kurumuna ve...
(Şerh No: 436 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:31)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 5] Madde Gerekçesi: Kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulama birliğini sağlamak üzere, iş türlerine göre farklı Tip Sözleşmelerin hazırlanacağı ve idarelerce yapılacak sözleşmelerde bu Tip Sözleşmelerin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 435 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:30)

 Bilgi  [K.İhale.Söz.K. 4] Madde Gerekçesi: Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilebilmesi için, taraflar arasında ihtilaflara neden olunmaması açısından düzenlenecek sözleşmelerde ihale dokümanında bulunan şartlara aykırı hükümlere yer verilmemesi, Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmaması ve ek sözleşme düzenlenmemesi ilke olarak benimsenmiştir.
(Şerh No: 434 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-11-2009 22:28)

 Bilgi  [ÇocukMah.K. 35] (Mülga Maddenin eski hali: Çocuk mahkemesi vermiş olduğu karar ve hükümlerin yerine getirilip getirilmediğini her zaman denetler. )
(Şerh No: 429 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 02-11-2009 10:35)

Article 21 1.The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties. 2.The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.
(Şerh No: 427 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 19:00)

Article 29 1.Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organisation of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court. 2.Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declares that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation. 3.Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 426 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:49)

Article 28 1.The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession. 2.A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted. 3.Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.
(Şerh No: 425 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:48)

Article 27 1.The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 2.For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
(Şerh No: 424 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:47)

Article 26 1.A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2.The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.
(Şerh No: 423 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:46)

Article 25 1.The present Convention shall be open for signature by all States. 2.The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention. 3.The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 4.The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
(Şerh No: 422 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:46)

Part VI Article 23 Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained: a.In the legislation of a State Party; or b.In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
(Şerh No: 421 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:45)

Article 22 The specialised agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialised agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.
(Şerh No: 420 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:44)

Article 20 1.The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention. 2.The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. (amendment, status of ratification)
(Şerh No: 419 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:43)

Article 19 1.The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2.The Committee shall elect its officers for a term of two years.
(Şerh No: 418 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:42)

Article 18 1.States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect: a.Within one year after the entry into force for the State concerned; b.Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests. 2.Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.
(Şerh No: 417 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:42)

Part V Article 17 1.For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilisation as well as the principal legal systems. 2.The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. 3.The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it t...
(Şerh No: 416 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:38)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same right to enter into marriage; b.The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; c.The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; d.The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; e.The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; f.The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; g.The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; h.The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration. 2.The betrothal and the marriage of a child shall ha...
(Şerh No: 415 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:36)

Article 15 1.States Parties shall accord to women equality with men before the law. 2.States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals. 3.States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void. 4.States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
(Şerh No: 414 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:35)

Article 14 1.States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetised sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas. 2.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: a.To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; b.To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning; c.To benefit directly from social security programmes; d.To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency; e.To organise self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment; f.To participate in all community activities; g.To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate...
(Şerh No: 413 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:33)

Article 13 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to family benefits; b.The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit; c.The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
(Şerh No: 412 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:32)

Article 12 1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning. 2.Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation
(Şerh No: 411 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:31)

1.States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: a.The right to work as an inalienable right of all human beings; b.The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment; c.The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; d.The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work; e.The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave; f.The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction. 2.In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: a.To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy...
(Şerh No: 410 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:30)

Article 10 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women: a.The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training; b.Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality; c.The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods; d.The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants; e.The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women; f.The reduction of female student drop-out rates and t...
(Şerh No: 409 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:28)

1.States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 2.States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.
(Şerh No: 408 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:26)

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organisations.
(Şerh No: 407 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:25)

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: a.To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies; b.To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; c.To participate in non-governmental organisations and associations concerned with the public and political life of the country.
(Şerh No: 406 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:25)

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women
(Şerh No: 405 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:23)

States Parties shall take all appropriate measures: a.To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; b.To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.
(Şerh No: 404 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:22)

1.Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved. 2.Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
(Şerh No: 403 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 18:21)

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.
(Şerh No: 402 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:52)

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: a.To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realisation of this principle; b.To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women; c.To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; d.To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; e.To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organisation or enterprise; f.To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; g.To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
(Şerh No: 401 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:49)

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.
(Şerh No: 400 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:44)

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. In witness whereof the undersigned, duly authorised, have signed the present Convention.
(Şerh No: 399 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 01-11-2009 17:38)

 Bilgi  [BiyotıpS. 20] Türkiye Cumhuriyeti'nin çekincesi: Türkiye, 20'nci maddenin 2'nci paragrafında yer alan hükümler konusunda, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 5'inci maddesiyle uyumlu olmadığı için, bu sözleşmenin 36'ıncı maddesine dayanarak ve 17 Kasım 1997 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne iletilen bir açıklama ile çekince koymuştur.
(Şerh No: 396 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 01-11-2009 15:54)

 Bilgi  [MK. 173] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 141 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrası 3678 sayılı Yasa ile değiştirilmiş, eski maddede boşanan kadının evlenmeden önceki soyadını alabilmesi olanağı kaldırılmış, boşanan kadının ancak ve ancak bekârlık soyadını alabileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik isabetli bulunmamıştır. Boşanan kadının bekârlık soyadı yerine, evlenmeden önceki soyadını kullanmasında yararı bulunabilir. Örneğin; dul iken evlenen ve daha sonra boşanan kad...
(Şerh No: 395 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 01:02)

 Bilgi  [MK. 172] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 140 ıncı maddesini karşılamaktadır. Ayrılık süresi sonunda her iki eşe de, herhangi bir kayda bağlı olmaksızın boşanmaya karar verilmesini isteme hakkı tanındığından, yürürlükteki Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına gerek kalmamıştır. Üçüncü fıkra ise maddenin yeni durumuna uygun hâle getirilmiştir.
(Şerh No: 394 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 01:01)

 Bilgi  [MK. 171] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 139 uncu maddesini karşılamaktadır. Maddede ayrılık süresinin alt ve üst sınırı aynen korunmuştur. Ancak ayrılık süresinin işlemeye başladığı tarihe açıklık getirmek üzere, bu sürenin ayrılığa ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren işlemeye başladığı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 393 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:59)

 Bilgi  [MK. 170] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 138 inci maddesini karşılamaktadır. Madde üç fıkrasıyla birlikte sadeleştirilmek suretiyle yeniden aynen kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 392 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:58)

 Bilgi  [MK. 169] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 137 nci maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle aynen alınmıştır.
(Şerh No: 391 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:57)

 Bilgi  [MK. 168] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 136 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu ilgilendiren bir konuyu düzenlemesine rağmen, kişi halleriyle ilgili önemli bir özel konu olması nedeniyle burada özel yetki kuralı koymanın yararları bulunmaktadır. Bu sebeple maddede özel yetki kuralına ilişkin hüküm korunmuştur. Ancak yürürlükteki madde, davacının boşanmada kusursuz, davalının kusurlu olduğu karinesinden hareketle davacıya kolaylık getirip, kendi yerleşim yerinin bulun...
(Şerh No: 390 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:56)

 Bilgi  [MK. 167] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 135 inci maddesini karşılamaktadır. Bu maddeyle davacıya dilerse boşanma dilerse ayrılığa karar verilmesini isteme yetkisi tanınmıştır. Mevcut maddedeki hüküm sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 389 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:55)

 Bilgi  [MK. 166] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 134 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde yürürlükteki Kanunun 134 üncü maddesinden 3444 sayılı Kanunla yapılmış olan değişikliklerle birlikte aynen alınmış, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
(Şerh No: 388 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:54)

 Bilgi  [MK. 165] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 133 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki Kanunda akıl hastalığı, en az üç yıldan beri devam etmesi ve bu durumun müşterek hayatın devamını diğer taraf için çekilmez hâle getirmesi koşuluyla boşanma sebebi kabul edilmektedir. Hastalığın geçmesine olanak yoksa, sağlıklı olan eşi üç yıl gibi uzun bir süre dayanılmaz hayat şartları altında bırakmanın adil olmayacağı düşüncesiyle; akıl hastalığının ort...
(Şerh No: 387 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:53)

 Bilgi  [MK. 164] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 132 nci maddesini karşılamaktadır. Maddede iki önemli değişiklik yapılmıştır. Yürürlükteki maddede üç ay olarak öngörülmüş olan terk suresi altı aya çıkarılmıştır. Sürenin uzatılması, ortak konutu terk etmiş olan eşe düşünme süresi olarak daha fazla zaman sağlayacaktır. Pek de önemli olmayan sebeplerle ortak konutu terk eden eşler, zaman geçtikçe yaptıktan davranışın doğru olmadığını, böyle bir sebeple evliliği sona erdirmenin giderilmesi (telafisi) mümkün olmaya...
(Şerh No: 386 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:52)

 Bilgi  [MK. 163] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 131 inci maddesini karşılamaktadır. Maddedeki "terzil edici cürüm" kavramı yerine "küçük düşürücü suç" kavramı kullanılmıştır. Bu kavram hem yüz kızartıcı hem de bu nitelikte olmayan diğer cürümleri kapsar mahiyette geniş bir kavramdır. Yürürlükteki maddede "terzil edici cürüm" işleme mutlak bir boşanma sebebi, buna karşılık haysiyetsiz hayat sürme nisbi bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Bir başka ifadeyle terzil edici cürüm de çekilmezlik sara aranmad...
(Şerh No: 385 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:50)

 Bilgi  [MK. 162] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 130 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki Kanunda "cana kast" ve "pek fena muameleler" boşanma sebebi olarak öngörülmüştür. Oysa Uygulamada ve özellikle yargısal içtihatlarda eşlerden birinin diğerine karşı "onur kinci davranışta bulunması" da boşanma sebebi sayılmaktadır. Maddeye "onur kinci davranışta bulunma" sebebi de eklenmiş ve böylece "hayata kast", "pek kötü davranış" ve "onur kinci davranış" olmak üzere madde üç boşanma sebebini kapsayacak hâle ge...
(Şerh No: 384 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:49)

 Bilgi  [MK. 161] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 129 uncu maddesini karşılamaktadır. Madde sadeleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 383 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-11-2009 00:48)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,13024497 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.