Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [MK. 80] MK. 80 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddeyle derneğin en üst organı olan genel kurulun görev ve yetkilerinin neler olduğu düzenlenmiş, derneğin diğer organlarını denetleyeceği ve onları haklı sebeplerin varlığı hâlinde her zaman görevden alabileceği hükme bağlanmıştır. Haklı sebeplerle görevden alınan diğer organların sözleşmeden doğan haklarını kullanmaları doğal olduğundan, maddede genel kurulca haklı sebeplerle görevden alınan diğer organların, sözleşmeden doğan haklarının saklı tutulması yönünde bir hükme yer verilmem...
(Şerh No: 1145 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:15)

 Bilgi  [MK. 79] MK.79 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde toplantı usulünü düzenlemektedir. Birinci fıkra toplantıyı yöneteceklerin kimler olacağını ve sayılarını saptamaktadır. İkinci fıkra genel kurulun toplantılarında gündemle bağlılığını ve bunun yanı sıra toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından istenilmesi koşuluyla görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların da gündeme alınması zorunluluğunu öngörmektedir. Üçüncü fıkra hükümet komiserinin katılımını ve katılmamasının toplananın yapılmasını önlemeyeceği...
(Şerh No: 1144 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:14)

 Bilgi  [MK. 78] MK. 78 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenlemektedir. Birinci fıkrayla sakıncaları gidermek amacıyla, tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça, genel kurul toplantılarının demek merkezinde yapılacağı hükmü getirilmiştir. İkinci fıkrayla toplantı yeter sayısı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Üçüncü fıkrayla ise genel kurul toplantısının bir defadan fazla geri bırakılamayacağı öngörülmüştür.
(Şerh No: 1143 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:13)

 Bilgi  [MK. 77] MK. 77 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde genel kurulun toplantıya çağrılmasını düzenlemektedir. Birinci fıkrayla genel kurulun toplantıya çağrılmasının usul ve esasları belirlenmiş, böylece kuruldan bütün üyelerin zamanında haberdar olmaları ve katılımlarının sağlanması öngörülmüştür. İkinci fıkrayla da toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konuların ayrıntıları, düzenlenecek yönetmeliğe bırakılmıştır.
(Şerh No: 1142 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:11)

 Bilgi  [MK. 76] MK. 76 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde, olağan genel kurullar hariç bırakılmak suretiyle, toplantısız veya çağrısız toplantıyla kararlar alınmasını düzenlemektedir. Birinci fıkrayla genel kurul üyelerinin tamamının bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alacakları kararlar ile dernek üyelerinin tümünün kanunda yazılı, çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldıkları kararlar geçerli kabul edilmiştir. İkinci fıkrayla, olağan genel kurul toplantısı yerine geçmek üzere bu şekilde karar alınamayacağı öngörülm...
(Şerh No: 1141 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:10)

 Bilgi  [MK. 75] MK. 75 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde genel kurulun olağanüstü toplanmasını düzenlemektedir. Bazı önemli ve zorunlu durumlarda genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması gerekebilir. Birinci fıkrayla olağanüstü çağrıyı yapabilecek organlar ile üye sayısı belirlenmiştir. İkinci fıkrayla da yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaması hâlinde üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkiminin üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 1140 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:08)

Musiki eserlerinde koruma konusu, sesler arasındaki sıra ve bağlılık, seslerin melodi, ritim ve harmoni ile belirli karışımlarından ibarettir. Koruma konusu aynı zamanda ses ile ifade edilen musiki eserlerinin içeriğinden oluşur. Musiki eserinde sahibinin hususiyetinin varlığının tespitinde ise, o eserin sıradan bir dinleyici nezdinde yarattığı izlenim esas alınmalıdır. Ancak, sözkonusu izlenimin tespitinde her uyuşmazlığın özelliğine göre hareket edilmeli ve koruma konusu gözönüne alınarak...
(Şerh No: 1139 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 21-11-2009 18:18)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 8] Sulh hukuk mahkemesi, I-Batkı davalarıyla vakfa ilişkin davalar dışında, malvarlığı hukukundan doğan değer ya da miktarı beş milyar lirayı geçmeyen davaları, II-Dava konusu olan şeyin değerine bakmaksızın, 1.İcra ve İflas Yasası'nın onuncu bölümünde yer alan 269 ve 272. ve sonraki maddeleri dışında, kira sözleşmesine dayanan her tür boşaltma, sözleşmenin bozulması ya da belirleme davaları, bu davalarla birlikte açılan kira alacağı ve ödence davaları ile bunlara karşılık olarak açılan davaları, 2.Taşınır ve taşınmaz mal ya da hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları, 3.Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız eldeliğin korunması ile ilgili davaları, 4.Borçlar Yasası'nın 91, 92. maddelerinde mahkeme ya da yargıca verilen işleri, 5.Kalıtçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle bu belgenin değiştirilmesi ya da iptali davalarını, III-Bu yasanın ve diğer yasaların sulh hukuk mahkemesi ya da yargıçlarını görevlendirdiği dava ve işleri görür.
(Şerh No: 178 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 17:27)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 2] Dava konusu para ise mahkemenin görevini belirlemede para miktarı esas alınır. Dava konusu başka bir şey olup da iki taraf değerinde uzlaşmazlarsa davanın açıldığı mahkeme tarafından değer biçilip belirlenir. Elkoyma ve batkı dolayısıyla açılacak ayni geri verme davaları hakkındaki düzenlemeler saklıdır.
(Şerh No: 161 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 17:21)

 Türkçe  [TebK. 49] Tapuda yazılı ya da kalıt, kamulaştırma, zorla icra ya da mahkeme kararı ile kazanımda bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirildikleri durumunda yenisini bulundukları yerin tapu müdürlüğüne bildirmeye zorunludurlar. Çağrı ya da bildirim belgesi, bu biçimde bilinen son adrese gönderilir. (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/15 md.) Tapuda adresi bulunmayan ya da varolan adresine bildirim yapılamayan ve bildirim memuru tarafından da yeni adresi belirlenemeyen hak sahibine bu yasa maddelerine göre ilan yolu ile bildirim yapılır. Ayrıca tapu müdürlüğü tarafından ilanın bir örneği taşınmazın bulunduğu köy ya da mahalle muhtarına, orada olağan olan biçimde ilan edilmek üzere verilir. Bu biçimde yapılan sonuncu ilan tarihinden başlayarak onbeş günün bitiminde hak sahibine bildirim yapılmış sayılır.
(Şerh No: 1138 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 16:49)

 Türkçe  [TebK. 48] Gümrük ve tekel işlerinde, kendi yasalarının olanak verdiği durumlarda işlemin yapıldığı yerde hazır bulunan ilgiliye bildirim memur aracılığı ile yapılır.
(Şerh No: 1137 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 16:38)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 202] Davalı, cevap dilekçesini davacıya tebliğ ettirdikten sonra onun (davacı tarafın) oluru olmadan savunma sebeplerini genişletemez veya değiştiremez. Ancak davayı iyileştirme ile 186. madde hükmü bu durumdan ayrık tutulur.
(Şerh No: 1136 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-11-2009 14:44)

Her ne kadar savunmanın genişletilmesi kural olarak mümkün değilse de uyuşmazlık konusu borcun söndüğü iddiasına ilişkin iddianın ve delillerin yargılamanın sonuna kadar sunulması mümkündür ve değerlendirilmesi gerekir.
(Şerh No: 1135 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 21-11-2009 14:40)

 Türkçe  [TebK. 47] Birden çok kişiyi temsil eden kimseye bildirilecek belgenin yalnızca bir örneği verilir. Şu kadar ki yalnız belgeyi teslim almak için yetkilendirilen kimseye temsil ettiği kişi sayısı kadar örnek vermek gerekir.
(Şerh No: 1134 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 13:28)

 Türkçe  [TebK. 46] (Yürürlükten kaldırılan madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./21.m.)
(Şerh No: 1132 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 13:25)

 Türkçe  [TebK. 45] Yargısal ve parasal bildirimin dışında kalan bildirim, yönetsel bildirimdir.
(Şerh No: 1131 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 13:24)

 Türkçe  [TebK. 25] Yabancı ülkede bildirim, o ülkenin yetkili orunu aracılığıyla yapılır. Bunun için anlaşma ya da o ülke yasaları uygunsa o yerdeki Türkiye siyasal görevlisi ya da konsolosu bildirim yapılmasını yetkili orundan ister. (Yürürlükten kaldırılan fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./18.m.) Yabancı ülkelerde bulunan kişilere bildirim yapılacak belge, bildirimi çıkaran başvuru yerinin bağlı olduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da görev bölgesi göz önüne alınarak ilgili Türkiye elçiliğine ya da konsolosluğuna gönderilir. (Ek Fıkra: 06.06.1985 - 3220/8. m.)Şu kadar ki Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen durumlarda bildirim belgesi, ilgili bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye büyükelçiliğine ya da başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(Şerh No: 1032 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 21-11-2009 13:20)

 Türkçe  [TebK. 44] Askeri yargı yer ve orunlarınca asker kişilere yapılacak bildirim yazılı bir emirle yerine getirilir ve bildirim belgesi, bildirimi isteyen ya da emreden orun ya da yargı yerine gönderilir. Yargısal üstlere yapılacak bildirim, bildirim yapılacak belgenin kendisine gösterilip imzalattırılması biçiminde yapılır. Bu bildirim bir sürenin başlangıcı ise, tarihi de belirtilir.
(Şerh No: 1130 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:47)

 Türkçe  [TebK. 43] Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak bildirim, bildirim yapılacak belge aslının kendisine gösterilmesiyle olur. Bu bildirim bir süreye başlangıç olacaksa, Cumhuriyet Başsavcısı gösterildiği günü belgenin aslına belirtir ve imza eder.
(Şerh No: 1129 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:39)

 Türkçe  [TebK. 41] Tüzel, yönetimsel ve askeri yargı yerleri ile diğer adalet kuruluşları kendiliğinden ya da istem üzerine işin niteliğine göre, kuruluşta çalışan memurlar aracılığı ile bildirim yapılmasına karar verebilirler.
(Şerh No: 1128 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:34)

Alacaklı, hacizden itibaren 2 yıl içinde taşınmazın satışını istemiş ise, avansın eksik yatırılmış olması haczin düşmesine neden olamaz. İİK.106 ve 59. maddeler delaletiyle, süresi içinde satış talep edilmesi ve gerekli masraf avansının yatırılmış olması kafidir. Avans yetmezse İcra müdürlüğü eksik avansın tamamlanmasını istemelidir.
(Şerh No: 1127 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 21-11-2009 11:27)

 Türkçe  [TebK. 40] Bildirime ilişkin kararlar, belirlenen duruşma beklenmeden verilir.
(Şerh No: 1126 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:06)

 Türkçe  [TebK. 39] Bu yasaya göre kendilerine bildirim yapılması olanaklı bulunan kişiler o davada karşı yan ise bildirim yapılacak kişi adına kendilerine bildirim yapılamaz.
(Şerh No: 1125 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:04)

 Türkçe  [TebK. 38] Vekil aracılığı ile yürütülen davalarda, vekiller alındı belgesi karşılığında bir diğerine bildirim yapabilirler.
(Şerh No: 1124 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 11:00)

 Türkçe  [TebK. 37] Duruşma sırasında yargı yerince sanları belirlenen avukat yazmanlarına ve stajyerlerine sonraki duruşmanın gün ve saatinin bildirilmesi, avukata bildirim sayılır.
(Şerh No: 1123 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 10:54)

 Türkçe  [TebK. 36] Duruşma sırasında davaya ilişkin belgenin yanlara, katılana ya da vekillerine verilmesi, bildirim sayılır.
(Şerh No: 1122 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 10:48)

 Bilgi  [AATHK. 51] Gecikme Zammı
21 Kasım 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27413 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1 II - GECİKME ZAMMI 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 21/4/2006 tarihli ve 26146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 21/4/2006 tarihinden geçerl...
(Şerh No: 1121 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 21-11-2009 09:36)

 Bilgi  [AATHK. 48] Tecil Faizi
21 Kasım 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27413 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranını...
(Şerh No: 1120 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 21-11-2009 09:32)

ASKİ'nin haksız eylem niteliğindeki tutumundan kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 1119 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 21-11-2009 09:23)

 Türkçe  [TebK. 35] Kendisine ya da adresine yasanın gösterdiği yollara göre bildirim yapılmış kimse, adresini değiştirirse yenisini hemen bildirimi yaptırmış yargı yerine bildirmek zorundadır. Bildirildiğinde bundan sonraki bildirimler yeni adrese yapılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres bildirim görevlisince de belirlenemediğinde bildirim belgesinin bir örneği eski adresteki yapının kapısına asılır ve asılma tarihi, bildirim tarihi sayılır. (Değişik fıkra: 19.03.2003 - 4829 s.y./11.m.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan bildirimler, ilgilisine yapılmış sayılır. (Ek fıkra: 06.06.1985 - 3220 s.y./12.m.) Daha önce bildirim yapılmamış olsa bile taraflar arasında yapılan, imzası kamu kurumları önünde açıkça benimsenmiş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, tecim kütüklerine, esnaf ve zanaatçılar kütüklerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde uygulanır.
(Şerh No: 1118 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 22:49)

 Türkçe  [TebK. 33] Yasal ve türel dinlence günlerinde de bildirim uygundur.
(Şerh No: 1116 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 22:25)

 Türkçe  [TebK. 32] Bildirim, izlenmesi gereken yol ve kurallara aykırı yapılmış olsa bile ilgilisi bildirimi öğrenmişse geçerli sayılır. İlgilinin öğrendiğini açıkladığı tarih, bildirim tarihi sayılır.
(Şerh No: 1115 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 22:21)

 Türkçe  [TebK. 31] (Değişik madde: 06.06.1985 - 3220 s.y./10.m.) Duyuru yoluyla bildirim, son duyuru tarihinden başlayarak yedi gün sonra yapılmış sayılır. Duyuru yoluyla bildirime karar veren başvuru yeri, gerektiğinde daha uzun bir süre belirleyebilir. Ancak bu süre on beş günü geçemez.
(Şerh No: 1114 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 22:16)

 Türkçe  [TebK. 27] Yabancı bir ülkede bir kamu göreviyle bulunan Türk devlet görevlilerine bildirim, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılır. Yabancı ülkelerde bulunan Türk askerlerine yapılacak bildirim, bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Güçleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı aracılığıyla yapılır.
(Şerh No: 1038 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 20-11-2009 22:13)

Kooperatif tüzel kişiliğinin yeniden ihyasına karar verilmesi istemine ilişkin davalar, ihyası istenilen kooperatifin tasfiye kurulu üyeleri ile kooperatifin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu hasım gösterilmek suretiyle açılmalıdır.
(Şerh No: 1112 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 20-11-2009 19:43)

TTK.28. maddesi uyarınca çıkarılan Ticaret Sicili Nizamnamesi, Ticaret Sicil Memurluğunun çalışmalarının şekil ve esaslarını tayin etmek bakımından en önemli kaynaklardan birisini teşkil etmektedir. TTK'nun 28. maddesi hükmü uyarınca çıkarılmış bulunan Ticaret Sicili Nizamnamesinin 24 ve onu izleyen maddelerinde ve özellikle 28. maddesinde, tescil için bir başvuru halinde sicil memuruna tescili istenilen işlemin tescili için Yasa ve Nizamnamenin öngördüğü tüm koşulların tam olarak yerine geti...
(Şerh No: 1113 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 20-11-2009 19:43)

Aval, senette seçimlik kayıtlardan biridir. Avalin kabulü, yoruma ihtiyaç duymamasına bağlıdır. HUMK m.298: "Senette mevcut bulunan çıkıntı ve kezalik senedin metninde veya hâmişindeki hâk ve silinti ayrıca tasdik edilmemiş ise inkâr halinde keenlemyekündur." şeklindedir. Lakin senet metninde matbu olarak yazılı olan kefil ibaresi çizilerek yerine "şahit" ibaresi yazılmışsa bu durum HUMK 298 anlamında ayrıca tasdiki gerekli durumlardan değildir. Bu halde senede aval olarak değil; şahit olarak im...
(Şerh No: 1111 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 16:10)

 Bilgi  [TCK. 86] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 86.– Maddenin birinci fıkrasında kasten yaralama suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Madde metninde yapılan değişiklikle, Hükûmet Tasarısında benimsenen ve “müessir fiil” karşılığı olan “etkili eylem” ifadesi terkedilerek, genel olarak yaralama kavramı benimsenmiştir. Bu nedenle, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her davranış, yaralama olarak kabul edilmiştir. İkinci fıkrada ise, kasten yaralama suçunun nitelikli şekilleri göst...
(Şerh No: 1110 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:49)

 Bilgi  [TCK. 85] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 85.– Madde metninde, taksirle öldürme suçu tanımlanmıştır. “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Kitapta yer alan taksire ilişkin hükümler, bu suç açısından da geçerlidir. Maddenin ikinci fıkrasına göre; fiilin, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla insanın ölümüyle birlikte, bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâli, birinci fıkraya göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren neden oluşturmaktadır.
(Şerh No: 1109 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:49)

 Bilgi  [TCK. 84] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 84.– Maddenin birinci fıkrasında bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme fiilleri, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmaktadır. Canlı türü olarak insan, hayatını sürdürme konusunda bir içgüdüye sahiptir. Ancak, algılama yeteneğinin olmaması nedeniyle veya yakalandığı hastalıktan kaynaklanan acı ve ızdırabın etkisiyle kişide hayatını sona erdirmeye yönelik bir eğilim orta...
(Şerh No: 1108 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:48)

 Bilgi  [TCK. 83] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 83.– Madde metninde kasten öldürme suçunun ihlâli davranışla işlenmesi düzenlenmiştir. İhmal, kişiye belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hâllerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icraî davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür. İhmali davranışla sebebiy...
(Şerh No: 1107 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:48)

 Bilgi  [TCK. 82] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 82.– Maddede, kasten öldürme suçunun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Söz konusu suçun seçimlik olarak belirlenen bu nitelikli şekilleri, bentler hâlinde sıralanmıştır. (a) bendinde, kasten öldürme suçunun tasarlayarak işlenmesi, bir nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. (b) bendinde, öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi bir nitelikli hâl olarak öngörülmüştür. Bent kapsamında iki seçimlik harekete yer veril...
(Şerh No: 1106 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:47)

 Bilgi  [TCK. 81] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 81.– Maddede kasten öldürme suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Maddede yapılan düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı olarak, suçun temel şekli açısından müebbet hapis cezası öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, kişinin hayat hakkına verilen önem vurgulanmıştır.
(Şerh No: 1105 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:47)

 Bilgi  [TCK. 80] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 80.– Maddeye, Türkiye tarafından da onaylanan “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Ek İnsan Ticaretinin, Öncelikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” hükümlerinin gereğini yerine getirmek üzere Tasarıda yer verilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren suç örgütlerinin, etkinliklerini sınırlar ötesi alana genişleterek, özellikle kadın, çocuk...
(Şerh No: 1104 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:47)

 Bilgi  [TCK. 79] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 79.– Maddeye, Türkiye tarafından da onaylanan “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ve “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol” hükümlerinin gereğini yerine getirmek üzere Tasarıda yer verilmiştir. Maddî menfaat sağlamak üzere, genellikle suç örgütleri marifetiyle göçmenler başka ülkelere kaçırılmakta, yasal olmayan yollarla ülkeye sokulmakta ve bu örgütlerin eline düşe...
(Şerh No: 1103 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:47)

 Bilgi  [TCK. 78] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 78.– Gerek soykırım suçunun gerek insanlığa karşı suçların örgüt şeklindeki bir yapılanmayla da işlenmesi hâlinde madde, bu tür suçları işlemek amacıyla örgüt kurulmasını ve bu örgütlere katılmayı ayrıca cezalandırmaktadır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmiş olması hâlinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacağı gözden uzak tutulmamalıdır.
(Şerh No: 1102 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:46)

 Bilgi  [TCK. 77] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 77.– Maddede, bir planın uygulanması suretiyle ve siyasal, felsefî, ırkî veya dinsel saiklerle nüfusun sivil bir grubuna karşı, sürgün etme, esir hâline getirme, kitle hâlinde ve sistematik olarak kişileri öldürme, insanların kaçırıldıktan sonra yok edilmeleri, işkence veya insanlık dışı işlemlere veya biyolojik deneylere tâbi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme fiillerinin işlenmesi insanlığa karşı suç sayılmıştır. Bu madde, Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 (c) maddesinden...
(Şerh No: 1101 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:44)

 Bilgi  [TCK. 76] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 76.– Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 tarihli ve 260 A (III) sayılı Kararıyla onaylanarak imzaya açılmış ve Türkiye bu Sözleşmeye 23.3.1950 tarih ve 5630 sayılı Kanun uyarınca çekince koymaksızın onaylamıştır. Sözleşmenin 1 inci maddesinde “Sözleşen taraflar, soykırımın, ister barış ister savaş zamanında işlenmiş olsun, bir devletler hukuku suçu olduğunu tasdik ederler ve bu suçu önlemeyi ve c...
(Şerh No: 1100 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:44)

 Bilgi  [TCK. 75] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 75.– Tasarıdaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, adli para cezasına ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
(Şerh No: 1099 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:43)

 Bilgi  [TCK. 74] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 74.– Tasarıdaki metin içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, müsadere ve adli para cezası yaptırımlarına ilişkin hükümler göz önünde bulundurularak, madde metninin ifadesinde değişiklik yapılmıştır.
(Şerh No: 1098 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:43)

 Bilgi  [TCK. 73] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 73.– Tasarıdaki metin muhafaza edilmiştir. Ancak, sistematik açıdan daha doğru olduğu düşüncesiyle, Hükûmet Tasarısının 39 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan uzlaşmaya ilişkin hüküm, bu madde metnine son fıkra olarak ilave edilmiştir.
(Şerh No: 1097 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:43)

 Bilgi  [TCK. 72] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 72.– Tasarıdaki madde metni içerik bakımından muhafaza edilmiştir. Ancak, atıf sisteminin oluşturabileceği sakıncaların önüne geçebilmek amacıyla, atıf yapılan madde içeriği metne alınmıştır.
(Şerh No: 1096 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:43)

 Bilgi  [TCK. 71] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 71.– Tasarının ilgili maddesinin ikinci fıkrasında zamanaşımını kesen mahkûmiyet bakımından değişiklik yapılmıştır. Tasarıda daha önce işlediği bir suçtan mahkûm olan kimsenin zamanaşımı süresi içinde mahkûm olduğu suç türünden diğer bir suç işlediği takdirde ceza zamanaşımının kesileceği kabul edilmişti. Ancak, madde metninde yapılan değişiklikle, üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlendiğinde zamanaşımının kesileceği kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1095 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:43)

 Bilgi  [TCK. 69] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 69.– Madde metninde cezaya bağlı olan veya mahkemenin verdiği hükümde yer alan hak yoksunluklarının süresinin ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam edeceği belirtilmiştir. Hükmolunmuş olan cezanın infazının gecikmesi, bu cezaya bağlı hak yoksunluklarının uygulanmasını engellemeyecektir. Ancak bu suretle doğan hak yoksunluklarının en fazla ceza zamanaşımı süresi doluncaya kadar devam edeceği maddede hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 1094 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:37)

 Bilgi  [TCK. 68] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 68.– Tasarıda ceza zamanaşımı sürelerinin geçmesiyle cezaların “ortadan kalkacağı” belirtilmekteydi. Ancak yapılan değişiklikle, ceza zamanaşımı sürelerinin geçmesinin, cezayı ortadan kaldırmadığı, sadece bir infaz engeli oluşturduğu kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1093 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:37)

 Bilgi  [TCK. 67] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 67.– Tasarının ilgili madde metni içerik olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, “kamu davasının açılması” ibaresi yerine, “soruşturma, kovuşturma yapılması, kamu davasının açılması” ifadesi benimsenmiş ve bu suretle uygulamada çıkan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.
(Şerh No: 1092 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:36)

 Bilgi  [TCK. 66] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 66.– Tasarının dava zamanaşımına ilişkin düzenlemesi esas itibarıyla muhafaza edilmiştir. Ancak, suçlar arasında cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmasına ve çeşitli ceza yaptırımlarına ilişkin getirilen yeni hükümlere paralel olarak madde metninin ifade biçiminde bazı değişiklikler yapılmıştır. Madde metnine yeni bir fıkra olarak, çocuklar açısından fiili işlediği sıradaki yaşı göz önünde bulundurulmak suretiyle ayrı zamanaşımı sürelerinin belirlenmesine ilişkin bir hüküm konulmuştur. Ta...
(Şerh No: 1091 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:36)

 Bilgi  [TCK. 65] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 65.– Hükûmet Tasarısındaki maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye üçüncü bir fıkra eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında özel affın mahiyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Buna göre özel af ile sadece hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebileceği, infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılabileceği veya para cezasına çevrilebileceği kabul edilmiştir. Bu sistemde özel af sadece hapis cezaları açısından kabul edilebilecektir. Maddenin üçüncü fıkrası...
(Şerh No: 1090 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:36)

 Bilgi  [TCK. 64] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 64.– Bu maddede yapılan düzenleme ile sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak niteliği itibarıyle müsadereye tabi eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin yargılamaya -sanığın ölümüne rağmen devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde- devam edilip hasıl olan neticeye göre bir karar verilecektir. Hükümlünün ölümü henüz infaz edilmemiş hapis ve adli para cezasını ortadan kaldırır. Ancak adli para cezası kısmen veya tamamen infaz edilmiş ise artık Devletten g...
(Şerh No: 1089 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:36)

 Bilgi  [TCK. 70] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 70.– Bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen müsadere açısından ayrı bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir.
(Şerh No: 1088 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:35)

İİK'nın 331. maddesine muhalefet etmek suçundan dolayı yapılan yargılamada sanıkların, hacizde bulunamadığını iddia edilen malların İflas Müdürlüğü'nce teslim alınıp bilahare satıldığını, haczin yapıldığı adreste 5 şirketin faaliyet gösterdiği ve adreste görünen malların hepsinin kendi şirketlerine ait olmadığını savunmuş olması karşısında, bu savunmanın doğruluğu araştırılmalıdır.
(Şerh No: 1087 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:33)

İhtiyati haciz kararı üzerine icra takibinin başlatılmasından sonra yapıldığı anlaşılan kooperatif hisselerinin satışının muvazaalı ve alacaklının alacağını tahsile engel olacak nitelikte bulunup bulunmadığı ve haczedilen mevcut mal varlıklarının borcu karşılayıp karşılamadığı araştırılmadan ve karar tarihi itibariyle alacağın tahsil edilemediği de gözetilmeden hüküm kurulması yasaya aykırıdır.
(Şerh No: 1086 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:27)

İ.İ.K. 331. maddeden sanığa ceza verilebilmesi için, sanığın muvazaalı işlemlerle malvarlığını azaltıp azaltmadığı, borcu karşılamaya yetecek başkaca mal varlığının bulunup bulunmadığı, sosyal yaşantısı ve geliri ile orantılı harcama yapıp yapmadığı konusunda usulüne uygun inceleme yapılmalıdır.
(Şerh No: 1085 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:24)

İ.İ.K.nun 331. maddesine göre sanığa ceza verilebilmesi için, sanığın davranışı nedeni ile aleyhine aciz belgesi alınıp alınmadığı, borcunu karşılayacak miktarda başkaca menkul ve gayrimenkulu bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
(Şerh No: 1084 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:19)

Maddedeki Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıf sebebiyle, hukuken geçerli olan bir sözleşmeye mesnetle başlatılacak icra takibinde; sözleşmenin yerine getirileceği yer ve/veya sözleşmenin yapıldığı yer İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmenin yerine getirileceği yer ilk önce tarafların açık veya zımni isteğine göre belirlenir. Bu hususun anlaşılamadığı hallerde sözleşmenin yerine getirileceği yer, Borçlar Kanununun 73. maddesine göre saptanmalıdır. HUMK m.10 daki "davalı veya vekilinin davanın a...
(Şerh No: 1083 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 15:08)

 Bilgi  [TCK. 63] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 63.– Maddeyle, mahkûmun suç nedeni ile şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran örneğin tutuklama gibi hâller nedeni ile geçirilen sürelerin mahkûmiyetten indirilmesi esası benimsenmiştir. Böylece teknik anlamda tutukluluk sayılmamakla beraber şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran tedbirlerin tümünün de tutukluluk gibi mahkûmiyet süresine mahsup edilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, madde metninde “hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller” ibaresi kullanılmıştır. Maddede “hü...
(Şerh No: 1082 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:05)

 Bilgi  [TCK. 62] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 62.– Takdiri indirim nedenlerinin varlığı durumunda Tasarıda kabul edilen indirim oranlarında kısmen değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, takdiri indirim nedenlerinin neler olabileceği, sınırlı olmamak üzere ve örnekler şeklinde belirlenmiştir. Bunlar, maddenin ikinci fıkrasında failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar olarak belirlenmişlerdir. Bu nedenler, Hükûmet Tasarısında teme...
(Şerh No: 1081 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:05)

 Bilgi  [TCK. 61] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 61.– Maddede cezanın belirlenmesinde izlenecek yöntem düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, temel cezanın belirlenmesinde hangi hususların göz önünde bulundurulacağı bentler hâlinde gösterilmiştir. Maddenin birinci fıkrasında temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak hususlardan bazıları, özel suç tanımlarında cezanın artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren nitelikli unsurlar olarak belirlenmiş olabilir. Bu durumda, söz konusu nitelikli unsurlar, birinci fıkraya göre temel c...
(Şerh No: 1080 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:04)

 Bilgi  [TCK. 60] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 60.– Anayasamızda da güvence altına alınan ceza sorumluluğunun şahsîliği kuralının gereği olarak sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir. Ancak bu ilke, işlenen suç dolayısıyla özel hukuk tüzel kişileri hakkında güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlara hükmedilmesine engel değildir. Bu nedenle maddede, özel hukuk tüzel kişileri hakkında hükmedilebilecek güvenlik tedbirlerinin tür ve koşulları düzenlenmiştir. Maddede öngörülen ilk güvenlik tedbiri, faaliyet iznin...
(Şerh No: 1079 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:04)

 Bilgi  [TCK. 59] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 59.– Madde metninde, bir güvenlik tedbiri olarak sınır dışı edilme düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1078 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:03)

 Bilgi  [TCK. 58] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 58.– Kişinin daha önce işlediği suç nedeniyle belli bir cezaya mahkûm edilmiş olmasına rağmen suç işlemede gösterdiği kararlılıkla toplum açısından tehlikeliliğini ifade eden tekerrür, kişi hakkında hükmolunan cezanın infazı sırasında dikkate alınacak bir neden ve hatta, infazdan sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının nedeni olarak görülmüştür. Bu nedenle, tekerrür dolayısıyla kişinin cezasında artırma yapan sistemden vazgeçilmiştir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için,...
(Şerh No: 1077 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:02)

 Bilgi  [TCK. 57] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 57.– Maddede akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir. Buna göre, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişiler, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. Akıl hastaları ile ilgili güvenlik tedbiri açısından belli bir süre öngörülmüş değildir. Bu nedenle, güvenlik tedbiri, akıl hastasının toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına kadar uygulanmaya devam edilecektir. Kusur yeteneği tam olarak kalkm...
(Şerh No: 1076 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:01)

 Bilgi  [TCK. 56] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 56.– Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin nelerden ibaret olduğu ve bunların ne suretle uygulanacağı hususlarında çocuklarla ilgili kanun içeriğinde düzenleme yapılması uygun görülmüştür.
(Şerh No: 1075 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:01)

 Bilgi  [TCK. 55] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 55.– Maddede, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesini engelleyecek etkin bir yaptırım olarak kazanç müsaderesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile güdülen temel amaç, suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesidir. Bu nedenle yeni hükümde kazanç müsaderesi kapsamlı bir biçimde düzenlenmiş ve suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen ekonomik kazançların müsaderesi olanaklı hâle getirilmiştir. Böylece, kazanç müsaderesi, “karapara aklama...
(Şerh No: 1074 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:01)

 Bilgi  [TCK. 54] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 54.– Müsadere ve “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” başlığını taşıyan yaptırımlar Tasarıda “fer’i ceza” olarak düzenlenmiştir. Bilindiği üzere müsadere, bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırımdır. Bu nedenle müsadere yanında “suç nedeniyle mülkiyetin devlete geçmesi” adıyla ayrı bir yaptırım düzenlemesi, bilimsel açıdan doğru olmadığı gibi, kavram karışıklığına da yol açabilecektir. Ayrıca, Tasarıda müsadere yaptırımı bir “ceza” olarak öngörülmesine rağme...
(Şerh No: 1073 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:00)

 Bilgi  [TCK. 53] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 53.– İşlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güven sarsılmaktadır. Bu nedenle, suçlu kişi özellikle güven ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakların kullanmaktan yoksun bırakılmaktadır. Madde metninde, işlediği suç dolayısıyla kişinin hangi hakları kullanmaktan yoksun bırakılacağı belirlenmiştir. Ancak, bu hak yoksunluğu süresiz değildir. Cezalandırılmakla güdülen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp tekrar topluma kazandırıl...
(Şerh No: 1072 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 15:00)

 Bilgi  [TCK. 52] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 52.– Hâlen yürürlükte olan ve Hükûmet Tasarında da muhafaza edilen, para cezası sistemi, cezadan beklenen amaçları gerçekleştirmekten uzak kalmaktadır. Özellikle enflasyon nedeniyle Türk parasının değerinin düşmesi karşısında, para cezalarını artırmak için sık sık yapılan kanun değişikleri de, uygulamada çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için para cezasının miktarının belirlenmesinde “memur maaş katsayısı” veya “yeniden değerleme oranı” gibi ölçütlerin dikkate alı...
(Şerh No: 1071 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:59)

 Bilgi  [TCK. 51] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 51.– Madde metninde ertelemenin hukukî niteliği ve uygulama koşullarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemede, erteleme, bir koşullu af olmaktan çıkarılıp, ceza infaz kurumu hâline getirilmiş ve erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörülmüştür. Ertelemede denetim süresi içerisinde hükümlü bakımından söz konusu olabilecek yükümlülükler açısından da bazı yenilikler getirilmiştir. Örneğin erteleme sadece mağdurun değil, kamunun uğradığı zararın da tamamen tazmini koşulu...
(Şerh No: 1070 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:58)

 Bilgi  [TCK. 49] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 49:- Madde metninde süreli hapis cezasının alt ve üst sınırları belirtilmiştir. Ancak, bir suç tanımına ilişkin kanuni düzenlemede bunun aksi kabul edilebilecektir. Buna göre, üst sınır kural olarak yirmi yıl olmakla birlikte, bir suç tanımına ilişkin kanuni düzenlemede bu sınırın üzerine çıkılabilmektedir. Diğer yandan, maddede hapis cezasının, kanunda ayrıca belli edilmeyen durumlarda alt sınırının bir ay olarak kabulü uygun görülmüştür. Tasarının bu maddeye tekabül eden 62. maddesi ...
(Şerh No: 968 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 20-11-2009 14:57)

 Bilgi  [TCK. 43] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 43.– “Müteselsil suç” yerine zincirleme suç kavramı benimsenmiştir. Zincirleme suç hâlinde aynı suçun birden fazla işlenmiş olması söz konusudur. Ancak, bu suçlar, aynı suç işleme kararı kapsamında işlenmektedirler, yani, bu suçlar arasında sübjektif bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle, kişiye bu suçların her birinden dolayı ayrı ayrı değil, bir ceza verilmekte ve fakat cezanın miktarı artırılmaktadır. Ancak, bu durumda cezanın artırım oranları Tasarıya göre yükseltilmiştir. Bir suçun aynı...
(Şerh No: 1069 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:55)

 Bilgi  [TCK. 39] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 39: Hükümet tasarısındaki ' fer'i iştirak' yerine yardım etme ifadesi benimsenmiştir. İçerik olarak tasarının 42. maddesine büyük ölçüde sadık kalınmıştır. Ancak, iştirake ilişkin olarak kabul edilen yeni sistemde, ' zorunlu fer'i iştirak ' olarak adlandırılan bir hükme gerek kalmadığından, maddenin ikinci fıkrasındaki bu hususa ilişkin hüküm metinden çıkarılmıştır.
(Şerh No: 963 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 20-11-2009 14:55)

 Bilgi  [TCK. 42] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 42.- Maddede biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması nedeniyle tek fiil sayılan ve doktrinde bileşik suç ( mürekkep suç ) olarak adlandırılan fiilin tanımı yapılmakta ve bu tür suçlarda, suçu oluşturan araç suçtan dolayı ayrıca ceza verilmeyeceği, dolayısıyla cezaların içtimaı hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça belirtilerek bu konuda meydana gelen bir kısım yanlış uygulamaların bundan böyle giderilmesi amacı güdülmektedir. Esasen bu husus Yargıtay'ın son kararıyla ...
(Şerh No: 966 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 20-11-2009 14:49)

 Bilgi  [TCK. 36] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 36: Gerek icra hareketleri aşamasında, gerekse icra hareketlerinin bitmesinden sonra, failin suçu tamamlamaktan gönüllü olarak vazgeçmesini teşvik etmek modern suç politikasının temel araçlarından biridir. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda sadece icra hareketlerinin devamı aşamasında kabul edilen gönüllü vazgeçme, icra hareketlerinin bittiği ancak neticenin meydana gelmediği olaylar bakımından da öngörülmüştür. Böylece suçun icrası sürecindeki bütün aşamalarda gönüllü vazgeçme mümkün hale gel...
(Şerh No: 962 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 20-11-2009 14:47)

 Bilgi  [TCK. 33] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 33: İşitme yeteneğine doğuştan sahip olmayan veya küçük yaşta bu yeteneği tamamen yitiren insanın algılama yeteneği yeterince gelişmez. Sağır ve dilsizin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde, suç oluşturan fiili işlediği sıradaki yaşı, ölçü alınmıştır. Böylece, sağır ve dilsizlerle ilgili olarak, yaş küçüklerinin sorumluluk rejimine paralel bir düzenleme yapılmıştır. Ancak, sağır ve dilsizlerin algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği daha geç gelişebileceği düşüncesiyle, ayrı bi...
(Şerh No: 961 - Ekleyen: Av.Neslihan MEMİŞOĞLU - Tarih : 20-11-2009 14:47)

 Bilgi  [TCK. 27] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 27.– Madde ile ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerin hepsini kapsamına alacak surette sınırın kast olmaksızın aşılması hâli düzenlenmiştir. Sınır kasten aşıldığında, örneğin, meşru savunmada bulunan kişi vaki saldırıyı defetmek için saldırganı öldürmenin şart olmadığını bile bile ve sırf tecavüze uğramış olması fırsatından yararlanarak saldırganı öldürdüğü takdirde hukuka aykırılığın kalkmayacağı ve failin bu maddedeki herhangi bir ceza indiriminden yararlanamayacağı şüphesizdir...
(Şerh No: 950 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:45)

 Bilgi  [TCK. 28] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 28.– Yapılan değişiklikle, madde başlığında ve metninde yer alan “ikrah” sözcüğü yerine, korkutma sözcüğü konulmuştur.
(Şerh No: 954 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:45)

 Bilgi  [TCK. 29] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 29.– Maddede ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak haksız tahrik hâli düzenlenmiştir. Haksız tahrikin ana koşulu, yapılan haksız hareketin fail üzerinde bir hiddet veya şiddetli elem meydana getirmesi ve suçun işlendiği anda failin bu durumda bu etki altında bulunması olduğundan, madde söz konusu psikolojik hâlleri belirtecek biçimde kaleme alınmıştır. Gazap, aslında hiddetlenmeyi ifade eder; şedit bir elem deyimi psikolojik bakımdan aslında hareketsizliğe, pasifliğe yöneltici bir ...
(Şerh No: 965 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:45)

 Bilgi  [TCK. 26] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 26.– Maddenin birinci fıkrasında hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir. Bir hakkı kullanan kimsenin hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiş sayılamayacağı, bilinen bir gerçektir. Bir hak, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi nizamlara dayanabilir ve hukuken tanınmış ve düzenlenmiş olmak kaydıyla, bir mesleğin icrasından da doğabilir. Burada hakkın doğrudan doğruya kullanılabilir olması aranacaktır. Eğer hak, bir mercie başvurarak kullanılabilecekse, artık buradaki...
(Şerh No: 949 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:43)

Fatura, İİK m.68 de sayılan mücerret borç ikrarını havi belgelerden değildir.
(Şerh No: 770 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:42)

 Bilgi  [TCK. 25] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 25.– Maddenin birinci fıkrasında bir hukuka uygunluk nedeni olarak meşru savunma düzenlenmiştir. Meşru savunma bakımından Tasarı şu koşulları saptamıştır: Bir kere her türlü hakka yönelik haksız bir saldırıya karşı meşru savunmanın söz konusu olduğu belirtilmiş ve böylece kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykırı düşecek derecede dar tutulmasının önüne geçilmesi istenilmiştir. Ayrıca, şu husus da belirtilmelidir ki, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan birisi...
(Şerh No: 948 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:42)

 Bilgi  [TCK. 24] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 24.– Hükûmet Tasarısının “Kanunun hükmü ve amirin emri” başlıklı 27 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. Hiyerarşik yapı içinde amirin verdiği emrin hukuka uygun olması hâlinde, verilen bu emrin yerine getirilmesi de hukuka uygun olacaktır. Amirin emri, hukuka aykırı olmasına rağmen, bu emir emredilen açısından bağlayıcı olabilir. Anayasamıza göre; kamu görevlileri, görevlerini ifa ederken amiri durumundaki kişilerden aldıkları emirleri hukuka aykırı bulmaları hâlinde, ...
(Şerh No: 947 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:42)

 Bilgi  [TCK. 23] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 23.– Kişi suç teşkil eden bir fiili işlerken, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir netice gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda netice sebebiyle ağırlaşmış suç söz konusudur. Örneğin, basit yaralamada bulunulmak istenirken, kişi görme, işitme yeteneğini yitirmiş olabilir. Yaralama fiili gerçekleştirilirken, genellikle bunun sonucunda ağır bir neticenin meydana gelebileceği düşünülür. Örneğin gözün, kulağın üzerine sert bir biçimde vuran kişi, bu yumruk neticesinde mağdurun gör...
(Şerh No: 946 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:41)

Belediyenin sorumluluğundaki karayollarının bakımı ve onarımı nedeniyle husule gelen zararlarda hizmet kusuru söz konusudur. Bu sebeple işbu davaların çözüm yeri idari yargıdır.
(Şerh No: 816 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:41)

Küçük adına açılan ticari işletme ile ilgili işlemlerde yasal temsilci ile küçüğün menfaati çakıştığında, küçüğün yasal tesilcileri tarafından kayyım tayini istenir.
(Şerh No: 815 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:41)

 Bilgi  [TCK. 22] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 22.– Madde metninde taksire ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Suçlar, kural olarak kasten işlenirler. Ancak, istisnaen taksirle işlenen belli fiiller de kanunlarda suç olarak tanımlanmaktadır. Taksirli suçların belirgin özelliği, icrai veya ihmali şekilde olabilen iradi hareketin varlığı ve kanunî tanımda yer alan unsurlardan birinin öngörülmemiş olmasıdır. Fakat bu öngörmemenin, “gerekli dikkat ve özen” yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ortaya çıkması gerekir. Çünkü, gerekli dikkat...
(Şerh No: 943 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:40)

Ticari işletmesine ilişkin yer kiralaması halinde TTK m.20 ye göre de basiretli hareket etme yükümü olan tacir, kira sözleşmesinde kararlaştırılan teminatın tenkisini talep edemez.
(Şerh No: 813 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:40)

Taraflar arasında akdedilen sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça alacaklı ya akdin icrasını veya cezai şartı talep edebilir. Alacaklının seçimini cezai şarttan yana kullanması halinde borçlu tacir cezai şarttan tenkis talep edemez.
(Şerh No: 812 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:40)

Konut edinmek amacıyla kurulan ortaklık sıfatındaki Kooperatifin tacir sıfatı bulunmadığından fahiş görülen cezai şartın tenkisi gerekir.
(Şerh No: 791 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:40)

 Bilgi  [TCK. 19] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 19.– Türk hâkimi, yargılamak durumunda olduğu somut olayla ilgili olarak ancak Türk kanunlarını uygulamak görev ve yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yabancı kanunun doğrudan doğruya yurt içinde uygulanması kabul edilemez. Aksi görüş, Devletin hâkimiyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, uygulamada da pek çok güçlüğe ve hatta imkansızlığa sebep olur. Çünkü, yabancı ceza kanununun uygulanması, hem fiilin suç olarak tespitinde ve cezanın tayininde yabancı kanunun ölçü olara...
(Şerh No: 936 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009 14:39)

İşveren tacir ile işçisi arasında akdedilen hizmet akdi ticari iş mahiyetinde olmadığından hizmet akdinde kararlaştırılan fahiş cezai şarttan indirim yapılabilir.
(Şerh No: 782 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 20-11-2009 14:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12609601 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.