Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 153] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 153.– Madde metninde, ibadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara zarar verme fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluşması için, bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar verilmesi gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, ibadethaneleri, bunların eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezarları, bunların ...
(Şerh No: 1245 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 152] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 152.– Madde metninde mala zarar verme suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmıştır. Verilen zararın büyük bir kitleyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar vermenin varlığı kabul edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuru...
(Şerh No: 1244 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 151] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 151.– Madde metninde mala zarar verme suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yokedilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketlerden kirletme, örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ila...
(Şerh No: 1243 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 150] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 150.– Madde metninde, yağma suçunun daha az cezayı gerektiren hâlleri belirlenmiştir. Bu hükme göre, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Böylece, Kanunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 308 inci maddesinde tanımlanan ve “ihkakı hak” veya “kendiliğinden hak alma” diye ifade edilen suç tanımına ayrıca yer verilmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun konusunu ...
(Şerh No: 1242 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [TCK. 149] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 149.– Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır. Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır. Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle...
(Şerh No: 1241 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [MK. 111] MK. 111 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 78 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı ve madde metni Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır, -teftiş- sözcüğü yerine dilimize yerleşmiş daha uygun bir sözcük olan -denetim- kullanılmıştır.
(Şerh No: 1240 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [TCK. 148] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 148.– Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, mağdurun rızasının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinde...
(Şerh No: 1239 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [TCK. 147] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 147.– Madde metninde, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, zaruret hâlinin varlığı kabul edilmektedir. Ağır ve acil ihtiyaç, örneğin hasta olan çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar. Ancak, bu durumda hâkime olayın mahiyetine göre, verilecek cezada indirim yapma veya ceza vermekten sarfınazar etme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.
(Şerh No: 1238 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [MK. 110] MK. 110 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 77/A maddesi ile 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı -Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı- olarak değiştirilmiş, yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, maddenin ifadesi, açıklık sağlayacak şekilde düzeltilmiştir. Maddeye eklenen son fıkrada, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarından yararlanma ve yararlananların yönetime katılmaları koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişikliklerde...
(Şerh No: 1237 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [TCK. 146] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 146.– Madde metninde, kullanma hırsızlığı tanımlanmıştır. Bu hırsızlık şeklinin oluşması için kişi sahibinin rızası olmaksızın malı alırken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket etmesi gerekir. Kullanma hırsızlığında, kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre devam etmesi temel koşuldur. Malın suç işlemek için kullanılmış olması hâlinde, bu madde hükmü uygulanamaz, yani hırsızlık suçundan dolayı verilecek cezada indirim yapılamaz.
(Şerh No: 1236 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 145] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 145.– Madde metninde, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle cezada indirim yapılması veya ceza vermekten sarfınazar edilmesi konusunda hâkime takdir yetkisi tanınmıştır.
(Şerh No: 1235 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 144] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 144.– Madde metninde, hırsızlık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren hâlleri tanımlanmıştır. (a) bendinde müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumunu bilmesi gerekir. Keza, (b) bendinde, hırsızlık suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir hâl olarak kabul edilmiştir. Bu ik...
(Şerh No: 1234 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 143] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 143.– Madde metninde, hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda cezanın artırılması öngörülmüştür.
(Şerh No: 1233 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 142] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 142.– Maddede, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri tanımlanmıştır. Bu nitelikli unsurlar, üç fıkra hâlinde tasnif edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendine göre; hırsızlık suçunun, kime ait olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Eşyanın kurum ve kuruluş veya ibadet yerine ait bulunması vey...
(Şerh No: 1232 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 141] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 141.– Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır. Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temini şart değildir. Bu yarar,...
(Şerh No: 1231 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 140] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 140.– Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması öngörülmüştür.
(Şerh No: 1230 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 139] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 139.– Madde metninde, bu Bölümde tanımlanan bazı suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1229 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 138] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 138.– Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olan kişisel verilerin kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1228 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 137] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 137.– Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelikli hâlleri tanımlanmış bulunmaktadır.
(Şerh No: 1227 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 136] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 136.– Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1226 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [MK. 109] MK. 109 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin kenar başlığı, "Vakfın örgütü" şeklinde değiştirilmiş ve kenar başlıktaki "Genellikle" sözcüğü "Genel olarak" şeklinde kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise alınmamıştır. Çünkü ikinci fıkrada güdülen amaç, yukarıda açıklanan 107 nci maddenin ikinci fıkrası ile, üçüncü fıkradaki durum ise 107 nci maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenmiş bulu...
(Şerh No: 1225 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 135] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 135.– Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde hastalara, sigorta şirketlerinde sigortalılara, bankaların ve kredili alış veriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin kayıtlar, böylece tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında b...
(Şerh No: 1224 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [MK. 108] MK. 108 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 76 ncı maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin kenar başlığı aynen alınmış; maddeye, -bağışlamaya ilişkin hükümler- yanında -ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler-de eklenmek suretiyle, ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurulması ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarının ihlali halinde dava hakları bulunduğu hususu, bu madde vesilesiyle de açıklanmıştır.
(Şerh No: 1223 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:27)

 Bilgi  [TCK. 134] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 134.– Maddenin birinci fıkrası metninde, özel hayatın gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece, gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi cezalandırılmaktadır. İkinci fıkrada, böylece elde edilen saptama ve kayıtlardan herhangi bir suretle yarar sağlanması veya bunların başkalarına verilmesi veya diğer kimselerin bilgi edinmelerinin temini veya basın ve yayın yoluyla açık...
(Şerh No: 1222 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 133] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 133.– Madde metninde, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suç olarak tanımlanmaktadır. Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişile...
(Şerh No: 1221 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 132] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 132.– Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur. Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç açısından önemli olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu...
(Şerh No: 1220 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 131] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 131.– Madde ile hakaret suçlarında kovuşturmanın, mağdurun şikâyetine bağlı olduğu hükmü getirilmektedir. Ancak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi kılınmamıştır. Maddenin ikinci fıkrasına göre, mağdur şikâyetten önce vefat ederse, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyunun, eş ve kardeşlerinin şikâyette bulunabilecekleri açıklanmış, bunlar dışındakilere şikâyet hakkı tanınmamıştır. Ölmüş olan kişinin hatıras...
(Şerh No: 1219 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [MK. 107] MK. 107 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 77 nci maddesiyle güdülen amacı karşılamaktadır. Maddede kuruluş belgesindeki eksikliklerin etkisi daha açık ve tutarlı bir şekilde düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, kuruluş belgesinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve hakların yeterince belirlenmemiş olmasının tüzel kişilik kazanmaya engel teşkil etmesine karşılık, diğer eksikliklerin tüzel kişiliğin kazanılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İkinci fıkrada, tüzel kişiliğin kazanılmasını en...
(Şerh No: 1218 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 130] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 130.– Madde metninde, bir bağımsız suç olarak ölünün hatırasına hakaret suçu düzenlenmiştir. Genel olarak hakaret suçu ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlenebilir. Çünkü, onur ve şeref, ancak yaşayan kişiler açısından söz konusudur. Ölen bir kişinin ancak hatırasına hakaretten, saygısızlıktan söz edilebilir. Ölen kimsenin hatırasına hakaretin cezalandırılabilmesi için bunun en azından üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu suçun alenen veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi,...
(Şerh No: 1217 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 129] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 129.– Madde metninde, hakaret suçundan dolayı cezanın kaldırılması ve azaltılması bakımından üç ayrı duruma ilişkin hüküm bulunmaktadır. Birinci fıkraya göre, mağdur kendi haksız hareketleriyle hakarete neden olmuş ise, haksız hareketinin ağırlığını göz önüne almak suretiyle hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerektiğinde tümüyle kaldırabilecektir. İkinci fıkraya göre, kişi kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği hakaret suçu dolayısıyla cezalandırı...
(Şerh No: 1216 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 128] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 128.– Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan (madde 36) iddia ve savunma dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Bir talebin resmi bir makama iletilmesi, dilekçe hakkının kullanılması bağlamında hukuka uygun bir davranıştır. Ancak, dilekçe hakkı, dilekçenin içeriğindeki ifadeler açısından başlı başına bir hukuka uygunluk sebebi olarak mütalâa edilemez. Hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolay...
(Şerh No: 1215 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 127] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 127.– Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması hâlinde, isnadın ispatı düzenlenmektedir. Anayasamızda da isnadın ispatına ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır. Anayasamıza göre; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak isnatta bulunulması durumunda, isnatta bulunan isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışında, kişilere somut bir fiil isnadında bulunarak hakaret edilmiş olması hâlinde, isnadın doğruluğunun ispat...
(Şerh No: 1214 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 126] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 126.– Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli veya belirlenmesinin olanaklı bulunması gereklidir. İşte bu maddeyle suçu işleyen tarafından mağdurun kimliğinin açıkça belirtilmediğinde, ne gibi bir durumun varlığı hâlinde ismin belirtilmiş ve hakaretin açıklanmış sayılacağına ait ölçü gösterilmektedir. Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir ölçü getirmiş bulunmaktadır.
(Şerh No: 1213 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 125] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 125.– Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu düzenlemede 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayırımı kaldırılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldı...
(Şerh No: 1212 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 124] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 124.– Madde metninde haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile bir anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, belirli kişiler arasındaki haberleşmedir. Haberleşmenin yapıldığı araç önemli değildir. Bu haberleşme, örneğin mektupla veya telefonla yapılabilir. Haberleşmenin engellenmesi, çeşitli suretlerde gerçekleşebil...
(Şerh No: 1211 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [TCK. 123] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 123.– Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerekmektedir. Böylece madde, suçun oluşması için...
(Şerh No: 1210 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [MK. 106] MK. 106. Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 95 inci maddesini karşılamaktadır. Bu maddenin kenar başlığı ile birlikte tamamı Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 1209 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [MK. 105] MK. 105 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin altı ve yedinci fıkralarını karşılamaktadır. Vakfın şekliyle ilgili olmayan bu iki fıkradaki konular, "Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk" başlığı altındaki bu madde içerisinde yer almıştır. Ayrıca ölüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakfın, mirasçı olarak atanması ihtimali bakımından, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğunun, özgülenen mal ve haklarla sınırlı olduğu esası getirilmiştir. Böylece vakfın kurulmasından sonra ba...
(Şerh No: 1208 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:21)

 Bilgi  [MK. 104] MK. 104 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasını karşılamaktadır. Birinci fıkrada vakfın, hem vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile ve hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile tescil edilmesi düzenlenmiştir, ikinci fıkrada tescil kararının başka bir mahkemece verilmesi hâlinde, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilmesi öngörülmüştür. Vakfın tescili kararı, vakfın yerle...
(Şerh No: 1207 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:20)

 Bilgi  [MK. 103] MK. 103 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını karşılamaktadır. Mahkemenin vereceği kararın, tebliği tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuru sahibi veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebileceği öngörülmüş olmakla, yürürlükteki metinden farklı olarak, başvuru sahibi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün temyiz hakkı aynı esaslara tâbi kılınmış, temyiz süresi de, Vakıflar Genel Müdürlüğü bakımından "iki ay" yerine "bir ay"a indirilmiş olm...
(Şerh No: 1206 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:19)

 Bilgi  [MK. 102] MK. 102 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı, içeriğine uygun olarak, "Kuruluş şekli" olarak düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, vakıf kurma iradesinin resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanabileceği ve vakfın tüzel kişilik kazanmasının, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile olacağı esasları getirilmiştir, ikinci fıkrada, resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığı ile yapılması düzenlenmiş; bu çerçevede, temsi...
(Şerh No: 1205 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 122] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 122.– Madde, insanlar arasında, yürürlükteki kanun ve nizamların izin vermediği ayırımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hâle getirilmelerini cezalandırmaktadır. Madde suçun maddî unsurlarını üç ayrı bentte ayrı ayrı belirtmiştir. Bu fiiller, maddede sayılan ayırım nedenlerine dayanılarak bir taşınır veya taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi veya bir hizmetin icra olunmaması, hizmetten yararlanmanın engellenmesi, kişinin işe alınması veya alınmaması...
(Şerh No: 1204 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 121] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 121.– Madde metninde dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Orijinini Latince “petitum” (talep) kavramı oluşturan ve Anayasamızda da düzenlenen dilekçe hakkı, bir sübjektif kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü, bu hak, toplu veya münferiden, ancak bireyler tarafından kullanılabilir. Kamusal bir haktır; çünkü, bu hakkın kullanılmasıyla kişiler taleplerini resmi makamlara iletmek olanağını elde etmektedirler. Söz konusu suç tanımıyla, dilekçe hakkının...
(Şerh No: 1203 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 120] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 120.– Madde metninde, bir kimsenin üstünü veya eşyasının hukuka aykırı olarak aranması, görevi kötüye kullanma suçundan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu hüküm, 10.12.1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (madde 12), 4.11.1950 tarihli İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (madde 8, fıkra 1) ve Anayasamızın koruduğu özel hayatın gizliliğini belli bir surette ihlâlin yaptırımını oluşturmaktadır. Kişilerin üzerinin...
(Şerh No: 1202 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 119] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 119.– Bu madde, birinci fıkrada sayılan suçlar açısından söz konusu olan ve cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları göstermektedir. Maddenin birinci fıkrasında, bu nitelikli unsurlar, seçimlik olarak belirlenmişlerdir; yani bir olayda bu hâllerden bir veya birkaçının gerçekleşmiş olması durumunda; bu fıkraya göre cezanın artırılması gerekmektedir. Belirtilen nitelikli hâller, söz konusu suçların işlenmesi ile varılmak istenen amaç açısından cebir veya tehdidin kapsadığı korku...
(Şerh No: 1201 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 118] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 118.– Madde metninde, sendikal hakların kullanılmasını engelleme fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç tanımında çeşitli seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya ya da sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlanması, suç oluşturmaktadır. Bu suçun tamamlanmış şekline göre cezaya hükme...
(Şerh No: 1200 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 117] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 117.– Anayasamızda herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip bulunduğunu ve özel teşebbüsler kurmanın serbest olduğu açıklanmıştır. Bu suç tanımı ile söz konusu temel hürriyetin güvence altına alınması amaçlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, iş ve çalışma hürriyetinin ihlâli suç olarak tanımlanmıştır. Suçun oluşması için, bu ihlâlin cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla gerçekleştirilmesi gerekir. Bu fıkradaki suçun soruşturma ve k...
(Şerh No: 1199 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 116] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 116.– Madde, Anayasanın 21 inci maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığını ihlâl fiillerini suç olarak tanımlamaktadır. Konut dokunulmazlığının ihlâli, kişinin kendisine özgü barış ve sükununu ve yuvasındaki yaşamının sulh ve selametle cereyanı için varolması gerekli güvenlik duygusunun sarsılmasını ifade etmektedir. Bireylere karşı işlenen ve aynı zamanda onların muhtaç oldukları güvenlik ve sükunu ihlâl eyleyen bu fiillerin, hürriyete karşı işlenen suçlar arasında bir suç ...
(Şerh No: 1198 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 115] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 115.– Madde metninde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1197 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 114] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 114.– Madde metninde, siyasî hakların kullanılmasını engelleme fiillerinin bazıları suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suç tanımında çeşitli seçimlik hareketlere yer verilmiştir. Bu hareketlerin suç olarak tanımlanmasıyla, kişilerin siyasî hak ve hürriyetleri güvence altına alınmak istenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, bir kimseye karşı cebir veya tehdit kullanılarak, bir siyasî partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasî partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılma...
(Şerh No: 1196 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:15)

 Bilgi  [TCK. 113] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 113.– Madde metninde kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1195 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:15)

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 101. madde üçüncü fıkrası Anayasaya aykırı olduğundan İPTALİ gerekir.
(Şerh No: 1194 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:13)

 Bilgi  [TCK. 112] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 112.– Madde metninde eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1193 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 111] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 111.– Madde metninde, tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1192 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 110] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 110.– Madde metninde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu açısından etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık için, suç tamamlandıktan sonra, mağdurun güvenli bir yerde serbest bırakılması gerekir. Bunun, kendiliğinden olması, yani herhangi bir zorlama olmadan gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca, etkin pişmanlığın, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce gerçekleşmesi gerekir. Soruşturma makamlarının işe el koymasından serbest bırakma hâlinde, etkin pişmanlık hükmünden yararl...
(Şerh No: 1191 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 109] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 109.– Madde metninde kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu tanımlanmıştır. Bu suç ile korunan hukukî değer, kişilerin kendi arzusu ve iradesi çerçevesinde hareket edebilme hürriyetidir. Kişiler, bir yerde kalma ve bir yere gitme konusunda tercihte bulunma serbestisine sahiptirler. Söz konusu suç işlenmekle kişinin bir yerde kalma ve bir yere gitme hürriyeti ihlâl edilmiş olmaktadır. Söz konusu suç, bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yok...
(Şerh No: 1190 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 108] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 108.– Madde metninde cebir kullanma suçu tanımlanmıştır. Cebir kullanma suçu, aynı zamanda kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. Ancak, kasten yaralama suçundan farklı olarak, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da bir şeyin yapılmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir tatbik edilmektedir. Latince karşılığı "vis compulsiva" olan cebir, kişiye karşı fiziki güç kullanmak suretiyle, onun veya bir üçüncü kişinin iradesi ve davranışları üzerinde zecrî bir etki meydana getirilmesidir. ...
(Şerh No: 1189 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 107] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 107.– Maddeyle, şantaj fiilleri suç hâline getirilmiş olmaktadır. Şantajda da kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak, bu durumda kişiye bir kötülük yapılacağından, kişinin sahip bulunduğu bir değere saldırıda bulunulacağından bahisle bir zorlama söz konusu değildir. Aksine, kişi, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle başkasını zorlamaktadır. Örneğin, kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğinden bahisle, kend...
(Şerh No: 1188 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:12)

 Bilgi  [TCK. 106] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 106.– Maddeyle, “tehdit” bizatihi suç hâline getirilmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere tehdit diğer bazı suçlarda ayrıca unsur olarak öngörülmüştür. Burada tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile insanın kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenen saldırılar cezalandırılmış olmaktadır. Fakat, tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar ...
(Şerh No: 1187 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:11)

 Bilgi  [TCK. 105] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 105.– Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır. Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Buna göre, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı ...
(Şerh No: 1186 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:11)

 Bilgi  [TCK. 104] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 104.– Madde metninde, reşit olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1185 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:11)

 Bilgi  [TCK. 103] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 103.– Madde metninde çocukların cinsel istismarı fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır. Erişkin kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışların kişinin rızasına aykırı olması gerekir. Aksi takdirde, yani kişinin rızasının bulunması hâlinde, ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren davranışlardan söz edilemez. Erişkin kişilere karşı gerçekle...
(Şerh No: 1184 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:11)

 Bilgi  [TCK. 102] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 102.– Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunulması suretiyle ihlâl edilir. Bu bölümde yer alan suçlarla korunan ortak hukukî değer, kişilerin cinsel dokunulmazlığıdır. Bu Bölümde yer alan suçlar, esasen kişiye karşı işlenmiş olan suçlar olması itibarıyla, İkinci Kitabın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım altında düzenlenmişlerdir. Maddenin birinci fıkrasında, cinsel saldırı suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Bu suçun oluşabilmesi için, cins...
(Şerh No: 1183 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:11)

 Bilgi  [TCK. 101] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 101.– Madde, kişiler üzerinde rızaları olmadan kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren kimsenin ne suretle cezalandırılacağını göstermektedir. İkinci fıkrada, rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştirme hususunda meslek ve uzmanlık olarak yetkisi olmayan kimsenin fiili icra etmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Kısırlaştırma ameliyesinin kişinin ölümüne veya bedensel bir zarara neden olması hâlinde, failin netice sebebiyle ağırlaşmış suçlara ilişkin hükümle...
(Şerh No: 1182 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:10)

 Bilgi  [TCK. 100] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 100.– Maddede gebeliğin on haftayı aşmış bulunmasına karşın, çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir. Bu durumda bulunan kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimsenin suça iştirakten dolayı cezalandırılacağı açıktır.
(Şerh No: 1181 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:08)

 Bilgi  [TCK. 99] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 99.– Çocuk düşürme ve düşürtme suçları açısından 24.5.1983 tarih ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunda yer alan hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle bir düzenleme yapılmıştır. Bu Kanunun öngördüğü hükümler, bugünkü toplumsal ihtiyaçları karşıladığı kanaatinde bulunulduğundan, madde metninin düzenlenmesinde esas alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, hukuken geçerli rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtülmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Kadının rızasıyla çocuk d...
(Şerh No: 1180 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:08)

 Bilgi  [TCK. 98] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 98.– Madde metninde, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimse olabilir. Suçun faili ise, herkes olabilir. Belirtilen durumlarda bulunan bir kimseye karşı yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hâlinde, bu suç oluşacaktır. Ancak, belirtilen durumlarda bulunan kişilere gerekli müdahalenin yapılabilmesine y...
(Şerh No: 1179 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:08)

 Bilgi  [TCK. 97] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 97.– Madde metninde terk suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimselerdir. Suçun faili ise, bu kimseler üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi olabilir. Söz konusu suç, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan kimseyi kendi hâline terk etmekle oluşur. Bu terk olgusu, bir bebeğin cami avlusu gibi belli bir mahale götürülüp bırakılması gibi icrai davranışla gerçekleştirilebilir. Ke...
(Şerh No: 1178 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:07)

 Bilgi  [TCK. 96] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 96.– Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması gerekir. Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arzeder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üz...
(Şerh No: 1177 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:07)

 Bilgi  [TCK. 95] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 95.– Madde metninde işkence suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir. Bu hükmün içeriğine ilişkin açıklamalar için kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerine ilişkin gerekçeye bakılmalıdır.
(Şerh No: 1176 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:07)

 Bilgi  [TCK. 87] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 87.– Madde metninde kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, kasten yaralama suçunun mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olması, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâli olarak öngörülmüştür. Bunun için duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olunmalıdır. Vücutta çift olarak bulunan organlardan birinin işlevini tamamen yitirmesi hâlinde, di...
(Şerh No: 1175 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:05)

 Bilgi  [TCK. 88] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 88.– Maddede kasten yaralama suçunun daha az cezayı gerektiren hâli düzenlenmiştir. Buna göre, kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, faile daha az ceza verilmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun benimsediği “kasten müessir fiil”in belli süreyle “mütat iştigallerden mahrumiyeti mucip olma” ölçütü terk edilmiştir. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir t...
(Şerh No: 1174 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:05)

 Bilgi  [TCK. 89] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 89.– Madde metninde, taksirle yaralama suçu tanımlanmıştır. “Genel Hükümler” başlıklı Birinci Kitapta yer alan taksire ilişkin hükümler, bu suç açısından da geçerlidir. Yaralama kavramının içeriği bakımından, kasten yaralama suçuna ilişkin gerekçeye bakılmalıdır. Maddenin iki ve üçüncü fıkralarında taksirle yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri düzenlenmiştir. Bu hususlarla ilgili açıklamalar için, kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerine ilişkin m...
(Şerh No: 1173 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:05)

 Bilgi  [TCK. 90] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 90.– Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda tıp, sürekli olarak kendini yenilemektedir. Nihai uygulama alanı insan olan bir disiplindeki gelişmelerin önü kesilemeyeceği gibi, bu konudaki çalışmalar tamamen kontrol dışı da bırakılamaz. Bu düşünceyle madde, sağlıklı ve hasta insanlar üzerinde yapılacak biyotıbbi deney ve denemeleri kural olarak cezalandırmakta; ancak belirli şartların bir arada gerçekleşmesi hâlinde ise, aç...
(Şerh No: 1172 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:05)

 Bilgi  [TCK. 91] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 91.– Madde metninde, hukuka aykırı olarak kişilerden organ ve doku alınması ile organ ve doku ticareti fiilleri, suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkraya göre, hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, yaşayan kişiden organ veya doku alınması, suç oluşturmaktadır. Fiili suç olmaktan çıkaran rızanın hukuken geçerli rıza olması gerekir. Açıklanan rızanın hangi koşullarda hukuken geçerli olacağı ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. İkinci fıkrada ise, ölüden organ veya doku alınması, ayrı b...
(Şerh No: 1171 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:05)

 Bilgi  [TCK. 92] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 92.– Yukarıdaki maddeye göre, organ ve dokunun para veya sair bir maddî menfaat karşılığında tedavüle tabi tutulması, suç oluşturmaktadır. Kişinin kendi organ ve dokuları açısından bu fiilleri işlemesi de suç oluşturmaktadır. Ancak, kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapabilmek veya ceza vermekten vazgeçmek hususunda mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır.
(Şerh No: 1170 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:04)

 Bilgi  [TCK. 93] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 93.– Madde metninde organ veya dokularını satan kişi açısından etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir.
(Şerh No: 1169 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:04)

 Bilgi  [TCK. 94] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 94.– Madde metninde işkence suçu tanımlanmıştır. Türkiye, taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul ederek, işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir. Türkiye’nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 5 inci maddesine göre; «Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tâbi tutula...
(Şerh No: 1168 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:04)

Görevsiz mahkemece yapılan işlemlerin, tekrarlanması olanağı bulunmayanlar dışındakilerin, görevli mahkemece yeniden usulüne uygun olarak yapılması zorunludur. Bu zorunluluk duruşmanın sözlülüğü, kanıtların doğrudan doğruyalığı ve adil yargılanma ilkesinin doğal sonucudur. Ancak 7. maddedeki hükümsüzlük ifadesini, yok anlamında değil, adil bir yargılama için tekrarlanma olanağı var ise yenilenmelidir şeklinde anlamak ve yapılan işlemlerin bizzat o mahkeme huzurunda yapılmasının zorunlu olup olma...
(Şerh No: 1167 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:01)

 Bilgi  [MK. 101] MK. 101 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 73 üncü maddesini karşılamaktadır. Bilinci fıkrada, gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de vakıf kurabilecekleri (vakıf kurucusu olabilecekleri) açıkça ifade edilmiş; vakfın kurulmasının, sadece mal ve hakların özgülenmesi ile değil, "yeterli" mal ve hakların özgülenmesi ile olacağı vurgulanmıştır; yine vakfın tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu olması niteliği de, vakfın tanımında bir unsur olarak belirlenmiştir. İkinci fıkrada, vakfedilecek malvarlığı değerle...
(Şerh No: 1166 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:01)

 Bilgi  [MK. 100] MK. 100 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede özel bir kategori oluşturan kamuya yararlı dernekler ve özel kanunla kurulan dernekler hakkındaki özel kanun hükümlerine yollama yapılmıştır.
(Şerh No: 1165 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:45)

 Bilgi  [MK. 99] MK.99 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede dernek gelirlerinin kaynakları belirtilmiştir.
(Şerh No: 1164 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:43)

 Bilgi  [MK. 98] MK. 98 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede demeklerin federasyonda, federasyonların konfederasyonda temsil edilmelerinin usul ve esasları düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1163 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:42)

 Bilgi  [MK. 97] MK. 97 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kuruluş amaçları aynı olan federasyonların bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere konfederasyon kurabileceklerini belirtmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, dernekler ve federasyonlarda olduğu gibi konfederasyonların da ancak bir tüzükle kurulabilecekleri öngörülmüş üçüncü fıkrada ise konfederasyon kuruluşunun yöntemi belirtilmiştir.
(Şerh No: 1162 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:41)

 Bilgi  [MK. 96] MK. 96 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede derneklerin üst kuruluşlar kurabilecekleri öngörülmüştür. Böylece derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet alanlarında çalışan diğer dernekler ile bir federasyon çatısı altında örgütlenerek güçlerini birleştirmelerine olanak sağlanmıştır. Aynı amaca yönelik derneklerin bir araya gelerek üst örgüt oluşturmalarının, derneklerin faaliyetlerini ülke çapında birleştirme, etkinleştirme ve tek başına yapamadıkları faaliyetleri ülke düzeyinde gerçekleştirmelerini sağlayacağı...
(Şerh No: 1161 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:40)

 Bilgi  [MK. 95] MK. 95 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede derneklerin merkezinde olduğu gibi dernek şubelerinin de zorunlu organlar olarak yönetim ve denetim kurulları oluşturmaları, denetim kurulu olmadığı takdirde denetçi bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
(Şerh No: 1160 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:38)

 Bilgi  [MK. 94] MK. 94 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde derneklerin şube açmalarının koşul ve yöntemlerini düzenlemektedir.
(Şerh No: 1159 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:37)

 Bilgi  [MK. 93] MK. 93 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmaları koşuluyla Türkiye'de dernek kurabilecekleri veya bir derneğe üye olabilecekleri belirtilmiştir.
(Şerh No: 1158 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:36)

 Bilgi  [MK. 92] MK. 92 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede yabancı derneklerin Türkiye'de faaliyet göstermelerinin koşulları düzenlenmiştir. Bunun için Bakanlar Kurulundan izin alınması zorunludur. Bakanlar Kurulu ekonomik, kültürel ve teknik konularda bilgi ve teknolojilerinden yararlanılmak üzere yabancı bir derneğe Türkiye'de faaliyet izni verebilir.
(Şerh No: 1157 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:35)

 Bilgi  [MK. 91] MK. 91 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddeyle, derneklerin uluslararası düzeyde faaliyet göstermelerine olanak sağlanmakta, Türkiye'de kurulan derneklerin, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde, Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilecekleri öngörülmektedir.
(Şerh No: 1156 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:33)

 Bilgi  [MK. 90] MK. 90 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede derneklerin amacı dışında faaliyet gösteremeyecekleri belirtilmiştir. Derneğin amacı, tüzel kişi olarak derneğin hangi alanlarda çalışacağını gösterir. Dernek, ilke olarak bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak her türlü faaliyette bulunabilir. Derneğin amaç ve faaliyet konularının dernek tüzüğünde belirtilmesi yaygın bir uygulamadır. Bu konular aynı zamanda derneğin hak ve fiil ehliyetinin kapsamını da belirler. Maddenin ikinci fıkrasında, yasaklanan veya izne bağlı faaliyetle...
(Şerh No: 1155 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:32)

 Bilgi  [MK. 89] MK. 89 Madde Gerekçesi
Gerekçe;Madde yürürlükteki Kanunun 71 inci maddesini karşılamaktadır. Maddede derneğin amacının kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelmesi durumunda: Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkemece feshine karar verilebileceği belirtilmiştir. Cumhuriyet savcısı da re'sen dava açabileceği gibi, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kişilerin başvurusu üzerine istemi haklı görür ve koşullar gerçekleşmişse derneğin feshine ilişkin davayı açabilecektir. Derneğin feshine karar verec...
(Şerh No: 1154 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:30)

 Bilgi  [MK. 88] MK. 88 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 69 uncu maddesini karşılamaktadır. Maddede bir derneğin kendi varlığına genel kurul kararıyla her zaman son verebileceği belirtilmiştir. Bu konuda tek yetkili organ genel kurul olduğundan, bu yetkinin başka organlara devri mümkün değildir.
(Şerh No: 1153 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:29)

 Bilgi  [MK. 87] MK. 87 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 70 inci maddesini karşılamaktadır. Bu ve bunu izleyen iki maddede, derneğin sona erme sebepleri "Kendiliğinden", "Genel kurul kararı ile" ve "Mahkeme kararı ile" kenar başlıkları altında üç madde hâlinde düzenlenmiştir. Maddede derneğin kendiliğinden sona ereceği durumlar beş bent hâlinde belirtilmiştir.
(Şerh No: 1152 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:28)

 Bilgi  [MK. 86] MK. 86 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde denetim kurulunun oluşum ve görevlerini düzenlemiştir. Denetim kurulu, kendisini seçen genel kurul adına yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini denetler. Denetim kurulu, derneğin işlemleri, hesapları ve durumu hakkında yönetim kurulundan her zaman bilgi ve belge isteyebilir ve yönetim kurulunun faaliyetlerini sürekli olarak izleyerek sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
(Şerh No: 1151 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:26)

 Bilgi  [MK. 85] MK. 85 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede dernek yönetim kurulunun görevleri belirtilmiştir. Yönetim kurulu, demeğin yürütme ve temsil organı olarak bu görev ve yetkilerini kanun ve tüzüğünde belirtilen hükümler çerçevesinde yerine getirir. Bu görevler demek içinde demeğin yönetimi, dışarıya karşı ise demeğin temsili çerçevesindeki görevlerdir.
(Şerh No: 1150 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:25)

 Bilgi  [MK. 84] MK. 84 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddede dernek yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı konusu düzenlenmiştir. Bunun için beş asıl ve beş yedek üye yeterli görülmüştür. Bunlar asgari sayılardır. Demek tüzüğünde yönetim kurulunun daha fazla üyeden oluşacağı öngörülebilir.
(Şerh No: 1149 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:23)

 Bilgi  [MK. 83] MK. 83 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde genel kurul kararlarının iptalinin kim tarafından ve hangi koşullarda istenebileceğini ayrıntılı biçimde düzenlemektedir.
(Şerh No: 1148 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:22)

 Bilgi  [MK. 82] MK. 82 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde bir dernek üyesinin hangi hâllerde oy kullanamayacağını düzenlemektedir. Bu hüküm sadece genel kurul görüşmelerine ilişkin olmayıp, derneğin diğer organlarında yapılan görüşmelere katılan bir Üyenin de kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu ile demek arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamayacağını da kapsar niteliktedir.
(Şerh No: 1147 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:19)

 Bilgi  [MK. 81] MK.81 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde genel kurul kararlarının alınmasında aranacak karar yeter sayısını düzenlemektedir. Genel kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alacaktır. Tüzük değişikliği ile derneğin feshi kararlarının toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilmesi öngörülmüştür.
(Şerh No: 1146 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 20:18)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12387109 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.