Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [İşK. 87] Madde gerekçesi
Kanunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işin devamı süresince sağlık muayenesinden geçirilecekleri hükme bağlanmış ancak periyodik olması gereken bu muayenelerin hangi sıklıkla yapılacağı belirtilmemiştir. Kanunda bu muayenelerin en az yılda bir yapılması gerektiği öngörülerek durum açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 5544 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:34)

 Bilgi  [İşK. 86] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 79 uncu madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5543 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:34)

 Bilgi  [İşK. 85] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 78 inci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5542 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:33)

 Bilgi  [İşK. 84] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 77 nci madde hükümleri aynen korunmuştur.
(Şerh No: 5541 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:32)

 Bilgi  [İşK. 83] Madde gerekçesi
İşçiler iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmayan, mesleki risklerin her an ortaya çıkabileceği bir işyeri ortamında çalışmaya zorunlu tutulamazlar. Bu durumda bulunan işçilere iş sözleşmelerini haklı nedenle feshetme veya belirli koşullarla çalışmaktan geçici bir süre kaçınma imkanı tanınmıştır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike karşısında bu kurula başvurması imkanı sağlanmış, i...
(Şerh No: 5540 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:30)

 Bilgi  [İşK. 82] Madde gerekçesi
Bazı tüzüklerde ayrı ayrı yer alan işyerlerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdam etme zorunluluğu genelleştirilmiş ve sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde mühendis ve teknik elemanın görevlendirilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
(Şerh No: 5539 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:29)

 Bilgi  [İşK. 81] Madde gerekçesi
Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin denetlenmesi, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyeri hekimi istihdam etme ve sağlık birimi oluşturma zorunluluğu kanun hükmü haline getirilmiştir. İşyeri hekimleri ilk yardım ve acil tedavi dışında kalan tedavi hizmetlerini yerine getirmeyecek, bu görevler Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yürütülecek, faaliyetler...
(Şerh No: 5538 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:28)

 Bilgi  [İşK. 80] Madde gerekçesi
İş kazaları ve meslek hastalıkları hususunda önleme işyerinden başlar gerçeğinden hareketle işyerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda teşkilatlanması çerçevesinde gerekli hukuki müesseseler İş Kanununda düzenlenmiştir. Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işverenin yönetime katılma modeline uygun olarak bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma yükümlülüğü yasayla öngörülmüştür. Devamlı olarak en az ell...
(Şerh No: 5537 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:27)

 Bilgi  [İşK. 79] Madde gerekçesi
Maddeye iş mahkemesine itirazın işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmayacağı bir yeni fıkra olarak eklenmiş ve uygulamada ortaya çıkabilecek olan beş kişilik komisyon kararının derhal kabili infaz olup olmadığı konusundaki tereddütler giderilmiştir.
(Şerh No: 5536 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:27)

 Bilgi  [İşK. 78] Madde gerekçesi
Maddeye, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişiler ibaresi eklenmiş ve küçüklerin, kadın işçilerin, sakatların ve sağlık açısından zayıf durumda olanların iş sağlığı ve güvenliği açısından korunması amacıyla yeni düzenleyici işlemlerin yapılmasına ve hükümler getirilmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetmeliklerin çıkarılabileceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 5535 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:26)

 Bilgi  [İşK. 77] Madde gerekçesi
Sadece iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasının her zaman iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemekte yeterli olmadığı gerçeği karşısında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün değişik hükümlerinde yer aldığı ve uygulamada yargısal içtihat tarafından kabul edildiği şekilde işverenlere denetim ve eğitim görevleri de getirilmektedir. İşverenler işyerlerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine işçiler tarafından uyulup uyulmadığını sürekli denetleyeceklerdir. Örneğin koruyucu ma...
(Şerh No: 5534 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:25)

 Bilgi  [İşK. 76] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 72 nci madde hükmü yeniden düzenlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerde nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede öngörüldüğü şekilde uygun olmayan uzun yol şoförlerinde olduğu gibi, iş ve işyerlerinde günlük kanuni çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok 6 aya kadar bir denkleştirme süresi tanınarak uygulanmasını sağlayacak usullerin gösterilmesi öngörülmektedir.
(Şerh No: 5533 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:25)

 Bilgi  [İşK. 75] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 71 inci madde hükmü, başlığı "İşçi özlük dosyası" olarak değiştirilmiş ve işverene çalıştırdığı her işçi için bir dosya düzenlemesi ve burada işçinin kimlik bilgilerinin yanında, değişik kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu belge ve kayıtlan bu dosyada saklamak ve bunları yetkili memur ve mercilere gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, işverenin işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralı çerçevesinde ve hukuka uygun olarak kullan...
(Şerh No: 5532 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:24)

 Bilgi  [İşK. 74] Madde gerekçesi
Avrupa Birliği'nin 19 Ekim 1992 tarih ve 92/85 sayılı Direktifi’ne uygun olarak, doğum öncesi ve doğum sonrası çalıştırma yasağı 14 haftaya çıkartılmıştır. Ayrıca, sağlık durumu uygun olduğu takdirde ve doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabileceği ve çalışılan sürelerin doğum sonrası sürelere eklenmesi suretiyle, kadın işçilerin özellikle çocuğuna bakabilmeleri açısından ihtiyaç duydukları doğum sonrası iznin 11 haftaya kadar arttırılması olanağı...
(Şerh No: 5531 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:23)

 Bilgi  [İşK. 73] Madde gerekçesi
Gece çalıştırma ile ilgili olarak 1475 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde her yaştaki kadınlar için getirilen yasak, kadın-erkek eşitliği ve bu konuda günümüzdeki gelişmeler dikkate alınarak kaldırılmış, gece çalıştırma yasağı sadece çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir.
(Şerh No: 5530 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:23)

 Bilgi  [İşK. 72] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 68 inci madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 5529 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:22)

 Bilgi  [İşK. 71] Madde gerekçesi
Çalıştırma yaşı ve çocukların çalıştırılması yasağı bakımından madde Avrupa Birliği'nin 2 Haziran 1994 tarih ve 94/33 sayılı Direktifi'ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Öncelikle "çocuk" ve "genç işçi" kavramları getirilmiş; 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır. Ancak, istisnaen 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi bitirmiş çocukların nitelikleri belirtilen hafif işlerde çalıştırılabileceği kabul edilmiştir. Ayrıca maddede, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabilecek...
(Şerh No: 5528 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:21)

 Bilgi  [İşK. 70] Maddegerekçesi
1475 sayılı Kanunun 66 nci madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 5527 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:21)

 Bilgi  [İşK. 69] Madde Gerekçesi
Maddede sadece gece süresi tanımlanmadığı, gece çalışmalarının nasıl yapılacağı da düzenlendiğinden, madde başlığı "Gece Süresi ve Gece Çalışmaları" olarak değiştirilmiş; ancak, madde içeriği bakımından 1475 sayılı Kanunun 65 inci madde hükmü kural olarak muhafaza edilmiş; ancak, Avrupa Birliği Direktifine uyum sağlamak amacıyla, eklenen dördüncü fıkrada gece çalıştırılacak işçilerin sağlıklarının korunması için işe başlamadan önce ve çalışırken periyodik sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve ge...
(Şerh No: 5526 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:20)

 Bilgi  [İşK. 68] Madde gerekçesi
Ara dinlenmeleri konusunda 1475 sayılı Kanunun 64 üncü madde hükmü aynen muhafaza edilmiştir.
(Şerh No: 5525 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:19)

 Bilgi  [İşK. 67] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 63 üncü madde başlığı "Günlük İşe Başlama ve Bitiş Saatleri" olarak değiştirilmiş; genel bir düzenleme ile işverenin işe başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatlerini işyerinde işçilere duyurulacağı hükmü getirildikten sonra, işin başlama ve bitiş saatlerinin işin niteliğine göre işçiler hakkında farklı bir şekilde belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
(Şerh No: 5524 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:18)

 Bilgi  [İşK. 66] Madde gerekçesi
1475 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde iş sürelerinden sayılan haller aynen muhafaza edilmiş, sadece birinci bendin (e) fıkrası dil bakımından sadeleştirilmiştir.
(Şerh No: 5523 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:17)

 Bilgi  [İşK. 65] Madde gerekçesi
Özellikle genel ekonomik krizlerde ve zorlayıcı sebeplerle çalışma hayatında sıkça görülen işçilerin ücretsiz izine çıkarılması durumunda, işçilere sınırlı da olsa bir gelir güvencesi sağlamak amacıyla, "kısa çalışma" ve "kısa çalışma ödeneği" kavranılan getirilerek bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Her şeyden önce, kısa çalışmaya hangi hallerde başvurulabileceği belirlenmiş ve bunlar "ekonomik kriz" ve "zorlayıcı sebep" olarak sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, zorlayıcı bir sebep dış...
(Şerh No: 5522 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:16)

 Bilgi  [İşK. 64] Madde gerekçesi
Yürürlükteki çalışma sürelerine ilişkin yasal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte, uygulamada işverence işçiler ve/veya -sendika ile anlaşmak suretiyle ya da bizzat işçilerin talebi üzerine, özellikle ulusal bayram genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi halinde daha sonraki günlerde yaptırılan telafi çalışmalarının hangi hallerde yaptırılabileceği belirtildikten sonra, bu telafi çalışmasının ne kadar süre içinde ve bir günde en fazla kaç saat olabileceği hüküm altına ...
(Şerh No: 5521 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 18-05-2010 11:15)

 Bilgi  [AnaY. 153] Kanunların yürütülmesini durdurma kararı verilemez.
Av. Demirkan Arslan Kültür ve Turizm bakanlığı Emekli Hukuk Müşaviri KANUNLARIN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI, AÇIKCA ANAYASAYA AYKIRI KARARLARDIR. Kanunların Anayasa’ya uygunluluğunun denetiminde, gerek Anayasa’da ve gerekse yürürlükte bulunan 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununda, KANUNLARIN YÜRÜRLÜĞÜNÜNÜN DURDURULMASI KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESINE VERILMIŞ BIR GÖREV VE YETKİ BULUNMAMAKTADIR. Anayasa...
(Şerh No: 5518 - Ekleyen: Av.Demirkan ARSLAN - Tarih : 16-05-2010 19:35)

Resmi vasiyetname düzenlenirken vasiyetçi ile tanık beyanlarını dinleyen, yazan, okuyan ve son imza işlemini gerçekleştiren memurun aynı kişi olması gerekmektedir.Vasiyetname metni içinde noterin adı geçmesine rağmen noter katibi tarafından imzalanarak adı geçen memurun imzasını taşımayan vasiyetnameler, işlemde birlik prensibini ihlal etmiş olacaktır. Bu haliyle resmi vasiyetnamenin geçersiz olduğu kabul edilerek vasiyetnamenin iptaline karar verilmiştir.
(Şerh No: 5515 - Ekleyen: Av.Bilge YILMAZ - Tarih : 16-05-2010 11:14)

fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatillerinde çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin işyerini fiilen terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi haklıdır.4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince anılan alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 5516 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 13-05-2010 13:48)

- İlk Derece Mahkemesi Yargıçları Aleyhine Açılacak Tazminat Davalarında, Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar Geçecek Sürede Yasal Değişiklik Öncesi ( Eski ) Düzenleme Geçerli Olacaktır. - Yasal Boşluk, Davayı Gören Mahkemenin Yargıcı Tarafından Doldurululacaktır. - Yargıç, Boşluk Doldururken, KIYAS Yöntemini Kullanacaktır.
(Şerh No: 5513 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 12-05-2010 15:28)

-Yasal Boşluk -Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya kadar geçecek süre boyunca, ilk derece mahkemeleri yargıçları hakkında açılacak davanın nerde görüleceği konusunda yasal boşluk vardır. -Bu boşluk yargıç tarafından doldurulacaktır. -Boşluk doldurmada, öncelikle kıyas yöntemi ve "benzer sorunlara benzer çözüm getirilmesi" ilkesi gözetilecektir.
(Şerh No: 5514 - Ekleyen: Av.Hakan EREN - Tarih : 12-05-2010 13:29)

Hakkında kamu davası açılanlar hakkında dahi yasal savunma koşulları altında öldürme suçlarını işlediklerinin iddia edildiği somut olayda, 5271 sayılı CMY'nın 100. maddesindeki, verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemeyeceği buyurucu normu karşısında, sanığın anılan Yasanın 103/2. maddesindeki yetkisine dayanarak, şüphelileri serbest bırakmasında, takdir yetkisinin kötüye kullanıldığından veya yasaya aykırı davranıldığından söz edilemez.
(Şerh No: 5511 - Ekleyen: Av.Mahmut YALDIZ - Tarih : 12-05-2010 09:37)

1- Bir kimse gayrimenkulde kira sözleşmesine dayanmadan oturmakta ise gayrimenkulün fuzuli şagili sayılır ve ona karşı ikame edilecek müdahalenin men'i davası, gayrimenkulün değerine göre asliye veya sulh hukuk mahkemesinde açılır. 2- Bir kimse gayrimenkulde, başkasına kiraya verme veya devir yetkisi olmayan kiracıdan bu yeri kiralayarak veya devralarak oturmakta ise bu gayrimenkulü işgal edenlere karşı ikame edilecek dava Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. 3- Gayrimenkulü başkasına kiraya v...
(Şerh No: 5512 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-05-2010 20:33)

Ekli Dosya
(Şerh No: 5510 - Ekleyen: Av.Selahattin PAR - Tarih : 10-05-2010 11:30)

 Bilgi  [TTK. 869] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1002 ve Gerekçesi
2. Devrin kapsamı Madde 1002 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iktisap eden, geminin mülkiyeti ile birlikte, iktisap anında varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanır. (2) Devir sonucunda, devredene ait olmayan veya üçüncü kişilere ait haklarla sınırlandırılmış bulunan eklenti de iktisap edenin zilyetliğine geçerse, Türk Medenî Kanununun 763, 988, 989 ve 991 inci maddeleri uygulanır. İktisap edenin iyiniyeti hususunda zilyetliği elde ettiği an esas alınır. (3...
(Şerh No: 5505 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 868] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1001 ve Gerekçesi
II- Devren iktisabı 1. Devrin şekli Madde 1001 - (1) Gemi siciline kayıtlı olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin, mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin geçirilmesi şarttır. (2) Mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylı olması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil memurunun önünde de yapılabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 868 inci maddesinin birinci fıkrasından değiştirilerek al...
(Şerh No: 5504 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 873] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1000 ve Gerekçesi
3. Olağanüstü zamanaşımı Madde 1000 - (1) Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak aslî zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir kişi, geminin, sicile kendi malı olarak tescil edilmesini isteyebilir. (2) Sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılmayan veya en az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kişi adına kayıtlı bulunan bir gemiyi, birinci fıkrada yazılı şartlarla, elinde bulunduran kişi de o geminin malik...
(Şerh No: 5503 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 872] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 999 ve Gerekçesi
2. Olağan zamanaşımı Madde 999 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı hâlde, gemi siciline malik olarak tescil edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi davasız ve aralıksız bir şekilde aslî zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla, geminin mülkiyetini iktisap eder. Bu süre, malik olmayan kişinin sicile tescil edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Sürenin hesabı, kesilmesi ve durması, Borçlar Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hü...
(Şerh No: 5502 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 874] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 998 ve Gerekçesi
İKİNCİ AYIRIM Mülkiyet A) İktisabı I- Aslen iktisabı 1. Sahiplenme Madde 998 - (1) Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece devletindir. Sahipsiz gemi, sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk edilmiş olan gemidir. (2) Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mülkiyeti iktisap eder. Madde Gerekçesi: Tasarının birinci fıkrasının birinci cümlesi, 6762 sayılı Kanunun 874 üncü m...
(Şerh No: 5501 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 867] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 997 ve Gerekçesi
B) Sicile kayıtlı olmayan gemilere Madde 997 - (1) Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı aynî haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. (2) Gemi veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendisine devre ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 867 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi dili gün...
(Şerh No: 5500 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:17)

 Bilgi  [TTK. 866] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 996 ilâ 1011 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemiler üzerindeki aynî hakların düzenlenmesinde hareket edilen aslî prensip, Tasarının 1 inci maddesinde yer alan Ticaret Kanununun Medenî Kanunun ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği kuralıdır. Bu yüzden Tasarıda sadece, gemiler üzerindeki aynî haklar bakımından farklı bir şekilde düzenlenmesi gereken hususlarda ilgili hükümlere yer verilmiştir. Tasarının 1 inci maddesinde ifade edilen genel prensip uyarınca bu Bölümde farklı şekilde düzenlenmemiş bütün hususlarda 4721 sayılı Türk Medenî Kanun...
(Şerh No: 5499 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 866] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 996 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mülkiyet ve Diğer Aynî Haklar BİRİNCİ AYIRIM Uygulanacak Hükümler A) Sicile kayıtlı gemilere Madde 996 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Bölüm hükümleri yalnız Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 866 ncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sayılı Kanun hükmünde yer alan ikinci fıkra, bu konunun 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiş ol...
(Şerh No: 5498 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 865] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 994 ve Gerekçesi
K) Tüzük Madde 994 - (1) Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, müdür ve memurlarının sahip olmaları gereken nitelikleri, hukukî ilişkilerin nasıl belgelenecekleri ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin tamamlayıcı hükümler tüzük ile belirlenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 865 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5497 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 864] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 993 ve Gerekçesi
J) Sicil memurunun kararlarına itiraz Madde 993 - (1) Sicil memurunun kararlarına Kanunun 34 üncü maddesine göre itiraz olunabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 864 üncü maddesinden anlatımı değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5496 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 863] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 992 ve Gerekçesi
d) Silme Madde 992 - (1) Yapının sicildeki kaydı; a) Geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi; b) Yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden silinmesini istemeleri; c) Yapının harap olması; hâllerinde terkin olunur. (2) Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı hâllerde, ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin kaydın sicilden silinmesine ...
(Şerh No: 5495 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 862] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 990 ve Gerekçesi
b) Değişiklikler Madde 990 - (1) Yapının maliki veya geminin yapıldığı tersanenin sahibi, tescil edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri ve geminin yapımının tamamlandığını, tescil edilmek üzere bir kayıt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İstemde bulunması gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından temsil edilen bir tüzel kişi ise aynı esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususların belgelendirilm...
(Şerh No: 5494 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 861] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 989 ve Gerekçesi
2. Tescil a) Tescil edilecek hususlar Madde 989 - (1) Bir yapının kaydında, Kanunun 988 inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı hususlarla, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçirilir. Kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 861 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5493 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 860] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 988 ve Gerekçesi
b) İçeriği Madde 988 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: a) Yapı hâlinde bulunan geminin türü ile adı veya numarası veya ayırdedilebilmesine yarayan herhangi bir işareti, b) Yapım yeri ve geminin yapıldığı tersane, c) Maliki. (2) 1054 üncü maddenin ikinci fıkrasında yapı üzerinde gemi ipoteği kurulması için gerekli görülen şartların bulunduğu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceği bir belge ile kanıtlanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 860 ıncı maddes...
(Şerh No: 5492 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 859] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 987 ve Gerekçesi
II- Yapının tescili 1. Tescil istemi a) Şekli Madde 987 - (1) Yapı, malikinin veya kanunî ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane sahibinin dilekçesi ile yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. (2) İhtiyatî veya icraî haciz kararı almış olan alacaklı da, icra müdürünün yazısı ile yapının sicile kaydını isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 859 uncu maddesinden tersane sahibinin yapının maliki olduğu intibaını uyandıran birinci fıkrasının ikinci cümlesi çı...
(Şerh No: 5491 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:16)

 Bilgi  [TTK. 858] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 986-991 ve Gerekçeleri
İ) Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil I- Genel olarak Madde 986 - (1) Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyatî ya da icraî haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını güvence altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz konusu olduğu takdirde yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. (2) Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu si...
(Şerh No: 5490 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 889] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 985 ve Gerekçesi
H) Kayıt giderleri Madde 985 - (1) Aksi kararlaştırılmadıkça gemi veya gemi payı üzerindeki mülkiyetin geçirilmesine veya diğer bir aynî hakkın kurulmasına veya devrine ilişkin kayıt giderleri, bunun için gerekli senet ve belge giderleri de dâhil olmak üzere, hakkı iktisap edene aittir. (2) Kendisi ile yükümlü arasındaki hukukî ilişkiden aksi anlaşılmadıkça bir kaydın değiştirilmesi isteminde bulunan kişi, değişiklik ile bunun için gerekli beyanların giderlerine katlanır. Madde Gerekçesi:...
(Şerh No: 5489 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 888] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 984 ve Gerekçesi
G) Zamanaşımı Madde 984 - (1) Tescil edilmiş aynî haklardan doğan istem hakları, tescil devam ettiği sürece zamanaşımına tâbi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan edimlerle tazminat ödenmesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur. (2) Sicile kayıtlı bir itiraza konu olan haklar da, sicile kayıtlı haklar hükmündedir. (3) Gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 888 inci maddesinden di...
(Şerh No: 5488 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 885] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 983 ve Gerekçesi
VII- Sicile güven ilkesi Madde 983 - (1) Hukukî bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla ilgili olduğu ölçüde doğru sayılır; meğerki, iktisap eden kişi kaydın doğru olmadığını bilmiş veya bilmesi gerekmiş olsun. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınırlanmış ise, bu sınırlama iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı ol...
(Şerh No: 5487 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 881] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 981-982 ve Gerekçeleri
5. Silinmesi Madde 981 - (1) Şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlandırılan kişi, şerh ile güvence altına alınan istem hakkının ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir def’e sahip bulunduğu takdirde alacaklıdan şerhin silinmesini isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 881 inci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır. VI- İtiraz veya şerhin kalkması Madde 982 - (1) İtiraz veya şerh bir ihtiyatî tedbir kararına dayalı olarak tescil edilmişse, tedbirin kalkm...
(Şerh No: 5486 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 882] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 980 ve Gerekçesi
4. Hükümden düşmesi Madde 980 - (1) Sicile şerh verilmek suretiyle istem hakkı güvence altına alınmış bulunan alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipoteği alacaklısının hakkının iptali için 1052 nci maddede belirtilen şartlar mevcut olursa, alacaklı, ilân yoluyla çağrılarak hakkının iptaline karar verilebilir. İptale karar verilmekle şerh de hükümden düşer. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 882 nci maddesi dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5485 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 883] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 979 ve Gerekçesi
3. Sağladığı hak Madde 979 - (1) Mülkiyetin, gemi ipoteğinin veya ipotek üzerindeki hakkın yahut bir intifa hakkının iktisabı, lehine şerh verilen kişiye karşı geçersiz olduğu takdirde, şerh sahibi, şerh ile güvence altına alınan istem hakkının gerçekleşmesi için gerekli olan tescile veya silinmeye onay vermesini iktisap edenden isteyebilir. (2) İstem hakkının bir devir yasağıyla güvence altına alınmış olması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun ...
(Şerh No: 5484 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 880] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 978 ve Gerekçesi
2. Verilmesi Madde 978 - (1) Şerh, bir ihtiyatî tedbir kararına yahut şerh sonucunda gemisi veya hakkı sınırlanan kişinin onayına dayalı olarak verilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konması şartı aranmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 880 inci maddesi, hakkın tehlikede olduğunun “kuvvetle muhtemel gösterilmesi” yerine önceki maddelerde tercih olunan ifade tarzı ile uyum sağlamak üzere “inandırıcı bir şekilde ortaya konm...
(Şerh No: 5483 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-05-2010 13:15)

 Bilgi  [TTK. 879] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 977 ve Gerekçesi
V- Şerhler 1. Verilebilecekleri hâller Madde 977 - (1) Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın içeriği veya derecesinin değiştirilmesini isteyebilmek hakkını güvence altına almak için gemi siciline şerh verilebilir. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir istem hakkının güvence altına alınması amacıyla gemi siciline şerh verilmesi mümkündür. (2) Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasarruflar, şerh ile güvence altı...
(Şerh No: 5482 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:37)

 Bilgi  [TTK. 887] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 976 ve Gerekçesi
IV- İtirazlar Madde 976 - (1) 975 inci maddede yazılı hâllerde gemi siciline, sicil kaydının doğru olmadığı hakkında bir itiraz tescil olunabilir. (2) İtiraz, bir ihtiyatî tedbir kararına yahut sicildeki kaydın değiştirilmesi sonucunda hakkı zarar görecek olan kişinin onayına dayalı olarak sicile geçirilir. İhtiyatî tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğunun inandırıcı şekilde ortaya konması şartı aranmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 887 nci maddesinin birinci fıkr...
(Şerh No: 5481 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 886] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 975 ve Gerekçesi
III- Sicilin gerçek hukukî duruma uygun hâle getirilmesi Madde 975 - (1) Gemi sicilinin içeriği; mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, intifa hakkı yahut 983 üncü maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı türden bir tasarruf sınırlaması bakımından gerçek hukukî duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı zarara uğramış bulunan kişi, değişiklik sonucunda hakkı zarara u...
(Şerh No: 5480 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 884] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 974 ve Gerekçesi
II- Sicil karineleri Madde 974 - (1) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır. (2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır. (3) Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir. (4) Türk Medenî Kanununun 992 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 884 üncü maddesinden başlığı ve T...
(Şerh No: 5479 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 842] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 973 ve Gerekçesi
F) Hükümleri I- Sicilin açıklığı Madde 973 - (1) Gemi sicili açıktır. Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir. (2) Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir kişi, sicil dosyalarını, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve henüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye ve onların örneklerini almaya yetkilidir. Madde Gerekçesi: Gemi sic...
(Şerh No: 5478 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 850] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 972 ve Gerekçesi
E) Sicil işlemlerini yaptırmaya davet Madde 972 - (1) Bir hususun gemi siciline kaydını, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemekle yahut bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kişiler, bu işlemleri gerektiren hususları öğrendikten sonra onbeş gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında 33 üncü madde hükmü uygulanır. (2) Resen silinmeye ilişkin 966 ncı madde hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: Belli taleplerde bulunmak...
(Şerh No: 5477 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 856] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 971 ve Gerekçesi
IV- İbraz zorunluluğu Madde 971 - (1) Gemi siciline tescil olunan hususlarda meydana gelecek değişikliklerle gemi mülkiyetinin geçişi veya bir gemi payının iktisabı hâlinde değişikliği istemekle yükümlü olanlar, gemi tasdiknamesini ve varsa onaylı özetini sicil memuruna ibraz etmek zorundadırlar. Gemi bağlama limanında veya sicil müdürlüğünün bulunduğu limanda olduğu sürede kaptan da istemde bulunmakla yükümlüdür. (2) 965 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hâllerde gemi tasd...
(Şerh No: 5476 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 855] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 970 ve Gerekçesi
III- Değişiklikler Madde 970 - (1) Gemi siciline geçirilen her kayıt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine de yazılır. Bir gemi payının devrinin sınırlanmasına ilişkin kayıtlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 855 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5475 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:36)

 Bilgi  [TTK. 857] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 969 ve Gerekçesi
II- Yeniden düzenlenmesi Madde 969 - (1) Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilmesi için eskisinin ibrazı veya ziyaa uğradığının inandırıcı bir şekilde ortaya konması şarttır. Gemi tasdiknamesinin onaylı özeti hakkında da aynı hüküm geçerlidir. (2) Geminin yabancı ülkede bulunması hâlinde sicil müdürlüğü yeni tasdiknameyi, eskisinin iadesi karşılığında kaptana verilmek üzere mahallî Türk makamlarına gönderir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 857 nci maddesinden dili güncelleştiriler...
(Şerh No: 5474 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 854] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 968 ve Gerekçesi
D) Gemi tasdiknamesi I- İçeriği Madde 968 - (1) Sicil müdürlüğü, geminin sicile kaydolunduğuna ilişkin bir gemi tasdiknamesi düzenler. Tasdiknameye, sicil kayıtları aynen ve tam olarak geçirilir. (2) Gemi tasdiknamesinde ayrıca geminin tescili için aranan belgelerin ibraz edildiği ve onun Türk Bayrağını çekme hakkına sahip olduğu da gösterilir. (3) Gemi malikine istemi üzerine gemi tasdiknamesinin onaylı bir özeti verilir. Bu özete yalnız 960 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (f) ...
(Şerh No: 5473 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 853] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 967 ve Gerekçesi
2. Özel hâller Madde 967 - (1) Tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi yapılmamış ve Denizcilik Müsteşarlığından alınan bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya denizcilikte kullanılamayacak hâle geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme 966 ncı maddede yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine resen karar verir. Madde Gerekçe...
(Şerh No: 5472 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 852] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 966 ve Gerekçesi
II- Resen 1. Genel şartları Madde 966 - (1) Esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir gemi tescil edilmiş olur veya 964 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hâllerden birinin ortaya çıktığı sicil müdürlüğüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanır. Şu kadar ki; durumun sicile kayıtlı diğer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu veya yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrı ve belirlenen süre,...
(Şerh No: 5471 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 851] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 965 ve Gerekçesi
C) Silinme I- İstem üzerine Madde 965 - (1) Gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hâle gelir yahut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını yitirirse, istem üzerine sicilden kaydı silinir. Tescili isteğe bağlı olan gemilerin kaydı malik veya maliklerinin istemi üzerine sicilden silinir. (2) Geminin tamir kabul etmez hâle gelmesi sebebiyle kaydının silinmesi istendiğinde, sicil memuru, tescil edilmiş gemi ipoteği alacaklılarını gerektiğinde 966 ncı mad...
(Şerh No: 5470 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 849] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 964 ve Gerekçesi
2. Değişiklikler Madde 964 - (1) Gemi siciline tescil edilen hususlarda meydana gelen değişikliklerin sicile geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. (2) 941 inci maddenin birinci fıkrası gereğince Türk Bayrağı yerine diğer bir bayrak taşımasına izin verilmiş olan geminin ne süreyle Türk Bayrağı çekemeyeceği sicil müdürlüğüne bildirilir ve bu husus tescil edilir. İzin sona erer veya geri alınırsa bu olgu da tescil olunur. (3) Gemi kurtarılamayacak şekilde bat...
(Şerh No: 5469 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 848] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 963 ve Gerekçesi
II- Tescil 1. Tescil edilecek hususlar Madde 963 - (1) Bir geminin kaydında 960 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (g) ve (i) bentlerinde yazılı hususlarla ölçmeyi kanıtlayan belgenin niteliği, geminin kaydolunduğu gün ve sicil numarası sicile geçirilir. Geminin malik veya maliklerinin vatandaşlığı, geminin bir ticaret şirketine, diğer bir tüzel kişiye veya donatma iştirakine ait olması hâlinde, Türk gemisi sayılabilmesi için gerekli nitelikleri taşıdığı hususu ayrıca sicile kaydedil...
(Şerh No: 5468 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 847] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 962 ve Gerekçesi
b) Yabancı sicile kayıtlı gemiler için Madde 962 - (1) Daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan bir Türk gemisinin, Türk Gemi Siciline kaydolabilmesi için artık yabancı gemi siciline kayıtlı olmadığını kuvvetle muhtemel gösteren belgelerin sicil müdürlüğüne sunulması gerekir. (2) Tescili zorunlu bir gemi, yabancı bir gemi siciline kayıtlı ise malikinin bu kaydı terkin ettirmesi ve durumu belgelendirmesi gerekir; imkânsızlık hâlinde bundan vazgeçilebilir. Madde Gerekçesi: 6762 ...
(Şerh No: 5467 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 846] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 961 ve Gerekçesi
3. Belgeler a) Genel olarak Madde 961 - (1) 960 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlarla makine gücüne ait beyanların doğruluğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, bayrak çekme hakkının dayandığı olgularla ölçme sonuçlarının belgelenmesi zorunludur. (2) Gemi yurt içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesaha şahadetnamesi yerine geçmek üzere Türkiye dışında yapılmış ölçmeye ilişkin belgenin veya onaylı başka bir belgenin sunulması yeterlidir...
(Şerh No: 5466 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:24)

 Bilgi  [TTK. 845] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 960 ve Gerekçesi
2. İçeriği Madde 960 - (1) Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir: a) Geminin adı, b) Türü ve üretilmesinde kullanılmış olan esas malzeme, c) Bağlama limanı, d) Yapıldığı yer ve kızaktan indiği yıl (belirlenmeleri son derece zor olmamak şartıyla), e) Resmî ölçme sonuçları ve makine gücü, f) Geminin maliki, 1. Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, TC kimlik numarası, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü ile sicil numarası, 2. Ticaret şirketi ise...
(Şerh No: 5465 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 843] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 959 ve Gerekçesi
B) Geminin tescili I- İstem 1. Şekli Madde 959 - (1) Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin istemi üzerine gemi siciline tescil olunur. (2) İstem dilekçeyle yapılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 843 üncü maddesinden anlatımı düzeltilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5464 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 847] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 958 ve Gerekçesi
V- Tescili caiz olmayan gemiler Madde 958 - (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan Türk gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri, yardımcı gemiler ve devlet, vilayet, belediye ve benzeri kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler Türk Gemi Siciline tescil olunamaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, gemilerin sicile kayıtlı olup olmamalarına göre yapılan ayırımın tamamlanması ve açıklı...
(Şerh No: 5463 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 844] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 957 ve Gerekçesi
IV- Tescili zorunlu gemiler Madde 957 - (1) Onsekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil isteminde bulunmak zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 844 üncü maddesinin birinci fıkrası aynen alınmış, ikinci fıkrası ise, gereksiz olduğu mülahazası ile çıkarılmıştır.
(Şerh No: 5462 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 840] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 956 ve Gerekçesi
III- Tescili caiz gemiler Madde 956 - (1) Gemi siciline, 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemileri ile 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kaydolunur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 840 ıncı maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5461 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 841] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 955 ve Gerekçesi
II- Yetkili sicil müdürlüğü Madde 955 - (1) Gemi, bağlama limanının tâbi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. (2) Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde, malik, gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir. (3) Malikin, Türkiye’de yerleşim yeri veya ticarî işletmesi yoksa, bu Kanunda yazılı hakları kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci göstermesi gereklidir....
(Şerh No: 5460 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 839] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 954-995 ve Gerekçeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gemi Sicili A) Genel hükümler I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri Madde 954 - (1) Türk gemileri için, Denizcilik Müsteşarlığının uygun göreceği yerlerde gemi sicili tutulur. (2) Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde görevli deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gözetim...
(Şerh No: 5459 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 838] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 953 ve Gerekçesi
E) Tüzük Madde 953 - (1) Gemi tasdiknamesiyle bayrak şahadetnamesinin nasıl düzenleneceği, geminin adının gemi üzerine nasıl yazılacağı ve bu Bölüm hükümlerinin uygulama şekli bir tüzük ile belirlenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 838 inci maddesindeki “nizamname” kelimesi “tüzük” olarak değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
(Şerh No: 5458 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 837] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 952 ve Gerekçesi
2. Suçun işlendiği yer ve işleyenin vatandaşlığı Madde 952 - (1) 947 ve 948 inci maddelerindeki fiiller yabancı bir ülkede veya açık denizde bir Türk veya yabancı tarafından işlenmiş olsa bile cezalandırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 837 nci maddesindeki “Türkiye dışında“ ibaresi “yabancı bir ülkede veya açık denizde” ibaresi ile değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5457 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 836] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 951 ve Gerekçesi
II- Ortak hükümler 1. Kusur Madde 951 - (1) 947 ilâ 950 nci maddelerde tanımlanan suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunabilmesi için, fiilin kasten veya taksirle işlenmesi gerekir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 836 ncı maddesinden alınmıştır. Kasıt veya ihmal yerine sadece kasıt veya sadece ihmal kavramlarının konulup konulmaması tartışılmış ve bazı Komisyon üyeleri bu suçların şekli bir suç haline getirilmesini teklif etmişlerdir. Sonuçta maddenin olduğu gibi bırakılarak tereddütl...
(Şerh No: 5456 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:23)

 Bilgi  [TTK. 834] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 950 ve Gerekçesi
4. Geminin adının ve bağlama limanının yazılmaması Madde 950 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının iki yanına adının, kıçına da adı ile bağlama limanının usûlüne uygun olarak yazılması yükümlülüğüne uymayan kaptan üç aya kadar hapis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 834 üncü maddesinden ceza miktarları güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5455 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 835] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 949 ve Gerekçesi
3. Harp gemileri ile istihkâmlar önünde ve limanda bayrak çekmemek Madde 949 - (1) Harp gemileri ile sahil istihkâmları önünde ve Türk limanlarına girerken veya çıkarken ticaret gemisine bayrak çekmeyen kaptan üç aya kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 835 inci maddesinden para cezası miktarları güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5454 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 833] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 948 ve Gerekçesi
2. Tasdikname veya şahadetname almadan ve gemide bulundurmadan bayrak çekme Madde 948 - (1) 945 inci maddede yazılı gemiler hariç, gemi tasdiknamesini veya onun onaylı suretini yahut bayrak şahadetnamesini almaksızın Türk Bayrağı çeken geminin kaptanı, dört aya kadar hapis cezası veya ikiyüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. (2) Gemi tasdiknamesi veya onun onaylı sureti veya bayrak şahadetnamesini gemide bulundurmayan kaptan iki aya kadar hapis cezası veya yüz güne kadar adlî pa...
(Şerh No: 5453 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 832] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 947 ve Gerekçesi
D) Ceza hükümleri I- Suç oluşturan fiiller 1. Kanuna aykırı şekilde bayrak çekme Madde 947 - (1) Türk Bayrağı çekme hakkı olmamasına rağmen Türk Bayrağı çeken veya Türk Bayrağı çekmesi gerekirken başka bir devletin bayrağını çeken geminin kaptanı altı aya kadar hapis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 832 nci maddesinden diğer maddelere yollama yapılmaksızın cezalandırılan fiiller belirlenmek suretiyle alınmış ve para cezası miktarla...
(Şerh No: 5452 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 819] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 946 ve Gerekçesi
C) Geminin bağlama limanı Madde 946 - (1) Bir geminin bağlama limanı o gemiye ait seferlerin yönetildiği yerdir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 819 uncu maddesindeki “limandır” tabiri “yerdir” şeklinde değiştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5451 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 829] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 945 ve Gerekçesi
3. Muaf olma Madde 945 - (1) Onsekiz gros tonilâtodan küçük gemilerle 935 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemiler, gemi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyaç olmaksızın Türk Bayrağı çekebilirler. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 829 uncu maddesinden genişletilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 822 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gemilerin sicile kaydı zorunlu olmadığı halde, aynı Kanunun 829 uncu maddesinde bunlara yollama yapılmad...
(Şerh No: 5450 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 828] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 944 ve Gerekçesi
2. Bayrak şahadetnamesi Madde 944 - (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk Konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar. (2) Türkiye’de yapılmış olup da 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına...
(Şerh No: 5449 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 827] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 943 ve Gerekçesi
IV- Hakkın ispatı 1. Gemi tasdiknamesi Madde 943 - (1) Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. (2) Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme hakkı kullanılamaz. (3) Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüğünce onaylanmış bir özeti veya bayrak şahadetnamesi yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 827 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5448 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 825] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 942 ve Gerekçesi
III- Türk Bayrağı çekme hakkının yitirilmesi Madde 942 - (1) 940 ıncı madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını yitirir. Bu durum gecikmeksizin Denizcilik Müsteşarlığına bildirilir. Müsteşarlık en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 825 inci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bayrak çekme hakkının kaybını Denizcilik Müsteşarlığına bild...
(Şerh No: 5447 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 824] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 941 ve Gerekçesi
II- İstisnaları Madde 941 - (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin istemi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı bırakma süresince, o ülke kanunları buna olanak sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanunî sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. (2) Türk gemisi olmayan bir gemi ona Türk Bayra...
(Şerh No: 5446 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:22)

 Bilgi  [TTK. 823] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 940 ve Gerekçesi
B) Geminin bayrağı I- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü Madde 940 - (1) Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. (2) Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir. (3) Birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişiye ait olan gemiler, payların çoğunluğunun Türk vatandaşlarına ait bulunması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. (4) Türk Kanunları uyarınca kurulup da; a) Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim organını oluşt...
(Şerh No: 5445 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 831] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 939 ve Gerekçesi
II- Gövde üzerine yazılma zorunluluğu Madde 939 - (1) Sicile kayıtlı bir geminin bordasının her iki tarafına adı, kıçına da adı ile bağlama limanı; silinmez, bozulmaz ve kolayca okunacak harflerle yazılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 831 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5444 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 830] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 938 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Geminin Kimliği A) Geminin adı I- Seçme serbestisi Madde 938 - (1) Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki; seçilen ad karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı olmalıdır. (2) Gemi tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Denizcilik Müsteşarlığının izniyle değiştirilebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 830 uncu maddesinde kullanılan “Münakalât Vekili” yerine “Denizcilik Müsteşarlığı” ibares...
(Şerh No: 5443 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 891] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 936-937 ve Gerekçeleri
C) Gemilerin hukuksal niteliği I- Genel olarak Madde 936 - (1) Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gemiler bu Kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. Madde Gerekçesi: Aşağıda, “Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler”e ilişkin Sekizinci Kısıma ait gerekçelerde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, 2004 sayılı Kanunun bazı gemileri taşınmaz hükümlerine tâbi tutan 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, uygulamada bütün gemilerin taşınmaz hükmünde tutulması eğ...
(Şerh No: 5442 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 822] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 935 ve Gerekçesi
B) Hükümlerin uygulama alanı Madde 935 - (1) Aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun deniz ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkında uygulanır. (2) Ancak bu Kitabın; a) “Gemi”, “Kaptan”, “Gemi Alacakları” ve “Cebrî İcra Hakkında Özel Hükümler” başlıklı Kısımları, “Çatma” ve “Kurtarma” başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin 1062 nci...
(Şerh No: 5441 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 821] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 934 ve Gerekçesi
IV- Gemi adamları Madde 934 - (1) “Gemi adamları”; kaptan, gemi zâbitleri, tayfalar ve gemide çalıştırılan diğer kişilerdir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 821 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 5440 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 818] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 933 ve Gerekçesi
III- Tamir kabul etmez gemi, tamire değmez gemi Madde 933 - (1) Denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi bu Kanunun uygulanması bakımından; a) Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve tamir edilebileceği bir limana götürülemezse, “tamir kabul etmez gemi”, b) Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farkı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa, “tamire değmez gemi”, sayılır. (2) Önceki değer, denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında meydana gelmişse, geminin yo...
(Şerh No: 5439 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 Bilgi  [TTK. 817] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 932 ve Gerekçesi
II- Denize, yola ve yüke elverişli gemi Madde 932 - (1) Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yolculuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı koyabilecek bir gemi “denize elverişli” sayılır. (2) Denize elverişli olan gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımından yapacağı yolculuğun (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli n...
(Şerh No: 5438 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-05-2010 19:21)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10755491 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.