Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [İİK. 71] Takibin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin itfa iddiası, borçlu tarafından icra mahkemesinde ancak noterden onaylı veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş belgeler ile kanıtlanabilir.Eğer borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse doktrindeki hakim fikre ve Yargıtay'a göre icra hakiminin imza incelemesi yapamaması gerekir.(Bu yönde:Kuru,İcra İflas Hukuku El kitabı,2.Baskı,s.297;Uyar,Gerekçeli İçtihatlı İİK Şerhi,5949,ayrıca aynı kaynakta s.5990'da Y...
(Şerh No: 952 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 18-11-2009 11:23)

5237 sayılı Yasanın 27/2. maddesinin uygulanabilmesi için; 1-Meşru savunma ile korunabilecek bir hakkın bulunması, 2-Saldırıya ilişkin koşulların var olması, 3-Savunmaya ilişkin koşullardan “ölçülülük” şartının, savunma lehine ihlal edilmesi suretiyle sınırın aşılması, 4-“Sınırın aşılmasının” mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi, Gerekmekte olup, tüm bu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, meşru savunmada sınırı aşan faile ceza verilmeyecektir. Bu duru...
(Şerh No: 951 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 18-11-2009 11:11)

Ayrı vergilendirme dönemleri için salınan gelir vergileri ve kesilen vergi cezalarının her vergilendirme dönemi ve her vergi ve ceza için ayrı ayrı ihbarnamelerle tebliğ edilmiş olması hallerinde 2577 sayılı yasanın 5. maddesinin 1. fıkrasının amaçladığı anlamda maddi ve hukuki bağlılıktan söz edilemez. Bu nedenle konunun her olayın özelliği göz önünde tutularak çözümlenmesi gerekir.
(Şerh No: 939 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 18-11-2009 09:19)

Kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda dava dilekçesinde hakları ismen belirtmek, başka bir deyimle tam yargı isteğine ilişkin hükmün çerçevesini açıklamak yeterlidir. Kamu görevlilerini ilgilendiren mevzuat dolayısıyla zararın tespit edilememesi nedeniyle uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmemiş olması iptal ve tam yargı davalarının birlikte açılmasını engellemez.
(Şerh No: 937 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 18-11-2009 09:03)

 Türkçe  [TebK. 21] Kendisine bildirim yapılacak kişi ya da yukarıdaki maddeler gereğince bildirim yapılacak kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa ya da bildirimi almaktan kaçınırsa bildirim yapan görevli, bildirim belgesini o yerin muhtar ya da ihtiyar heyeti üyelerinden birine ya da zabıta üstü ya da görevlilerine imza karşılığında teslim eder ve kendisine teslim edilen kişinin adresini içeren haber yazısını gösterilen adresteki yapının kapısına yapıştırır, ayrıca adreste bulunmama durumunda bildirim yapılacak kişiye durumdan haber verilmesini de olanaklı oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici ya da kapıcıya da bildirir. Haber yazısının kapıya yapıştırıldığı tarih, bildirim tarihi sayılır. Muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, zabıta üstü ve görevlileri yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen belgeyi kabul etmek zorundadır.
(Şerh No: 928 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 00:14)

 Türkçe  [TebK. 20] 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde yazılı kişiler, kendisine bildirim yapılacak kişinin geçici olarak başka yere gittiğini belirtirse durum ve açıklamada bulunanın adı ve soyadı bildirim tutanağına yazılarak altı açıklamada bulunanca imzalanır ve bildirimi yapan görevli bildirim belgesini bu kişilere verir. Bu kişiler, bildirim belgesini kabul etmek zorundadır. Açıklamada bulunan bu açıklamasını imzadan kaçınırsa bildiren bu kaçınmayı açıklayarak imzalar. Bu durumda ya da bildirim belgesini kabulden kaçınma durumunda bildirim, 21. maddeye göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak bildirimlerde bildirim, bildirim belgesinin 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte ya da haber yazısı kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.
(Şerh No: 927 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 18-11-2009 00:05)

 Türkçe  [TebK. 19] Tutuklu ve hükümlere yapılacak bildirimi bu kişilerin bulunduğu kurum müdürü ya da görevlisi sağlar.
(Şerh No: 925 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-11-2009 23:49)

 Türkçe  [TebK. 18] Bildirim yapılacak kişi otel, hastahane, sağaltım ya da dinlenme evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu gibi içine özgürce girilemeyen ya da aranan kişinin kolayca bulunması olanaklı olmayan bir yerde ise bildirimin yapılmasını o yeri yöneten ya da bildirim yapılacak kişinin bulunduğu kısmın üstü sağlar. Bu kişiler tarafından bildirim yapılacak kişinin hemen bulundurulması ya da bildirimin sağlanması olanaklı olmazsa bildirim kendilerine yapılır.
(Şerh No: 923 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-11-2009 23:46)

Ticari İktisadi Bütünlük çerçevesinde TMSF tarafından ihale yoluyla yapılan satışlar 5187 sayılı Yasaya tabi değildir. Bu itibarla 5187 Sayılı yasanın 13/2. maddesi Ticari ve İktisadi bütünlük satışlarında uygulanamaz. 5187 sayılı kanunun 13/2 hükmü rızai satışlar bakımından cari olup, TMSF satışlarını kapsamaz. İhale öncesi doğan borçlar bakımından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi atfı ile oluşturulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari Ve İktisadi Bütünlük Oluştur...
(Şerh No: 725 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 17-11-2009 22:21)

Faiz Oranlarının Merkez Bankasından sorularak hakim tarafından hesaplama yapılması mümkün ve bu husus teknik bir bilgiye ihtiyaç olmayan bir konu olduğundan faiz hesaplanması konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılamaz.
(Şerh No: 766 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-11-2009 22:21)

Su, gaz, elektrik dağıtım, telefon, radyo ile haberleşme ve yayın yapma gibi işlerle uğraşan müesseseler TTK m. 12 gereğince ticarethanedir. Bu şekilde ticarethaneyi bir kamu kurumu işletse dahi uyuşmazlığa özel hukuk hükümleri uygulanacaktır. Sözkonusu kamu kurumunun verdiği hizmetin kamu hizmeti olması uyuşmazlığa özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı kuralını değiştirmez.
(Şerh No: 769 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 22:20)

TTK m. 12/3 hükmü gereğince, bir eser sözleşmesinin varlığı halinde, yüklenici işin yürütümü hususunda iş sahibinden bağımsızdır ve yüklenicinin yürüttüğü iş ticari bir iştir. Bu nedenle basiretli tacir gibi davranma yükümü vardır. Yüklenici kurmuş olduğu müessesenin güvenliğinden ve gerekli önlemlerin alınmasından bizzat sorumludur.
(Şerh No: 768 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 22:20)

Ticari şirketlere kayyım tayininde sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, işin mahiyeti dikkate alınarak, ticari şirketlere kayyım tayininde asliye ticaret mahkemelerinin görevli olması gerekir.
(Şerh No: 737 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 22:20)

TTK m. 13 hükmü gereğince bir müessesenin ticari işletme sayılabilmesi için 12. maddede sayılan "yolcu ve eşya taşımak için kurulan müessese" olması yeterli değildir. Ayrıca şekil ve nitelik olarak ticari bir müessese olması yanında, hacim ve önem itibariyle ticari muhasebe gerektirmelidir.
(Şerh No: 771 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 22:20)

Fatura kapsamının kesinleşmesi için işin teslim edilmiş olduğunun ve faturaya tebliğden itibaren 8 gün içinde itiraz edilmediğinin yasal delillerle ispat edilmesi gerekir.
(Şerh No: 767 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 17-11-2009 22:19)

 Bilgi  [556.S.KHK. 6] Tanınmış markalar ve yenilenmemiş markanın 2 yıl müddetle başkası adına tescil edilememesi, KHK m.6'da belirtilen marka tescilinden kaynaklanan korumanın istisnalarını oluşturmaktadır.Ancak, tescil edilmemiş tanınmış marka sahibi KHK m.9 ve m.61'deki korumalardan faydalanamaz.Bu maddelerdeki korumalardan yararlanılması mutlak suretle markanın tesciline bağlıdır.
(Şerh No: 919 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 22:04)

 Bilgi  [556.S.KHK. 3] KHK m.23/1-h bendi; markasını tescil ettirecek başvuru sahibinin, kendisinin ticaretle uğraştığını gösterir belgeyle birlikte marka tescil başvurusunda bulunmasını öngörmektedir.Dolayısıyla, KHK m.23/1-h bendi ve KHK M.3/1 fıkrası birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin marka tescilinden kaynaklanan korumadan yararlanabilmesi için sadece T.C. sınırları içerisinde ikametgahının olması yeterli değildir.Aynı zamanda ticari faaliyette bulunması ve buna ilişkin belgeyide başvuru esnasında Ens...
(Şerh No: 918 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 21:45)

 Bilgi  [556.S.KHK. 62] Maddenin '' b '' bendindeki tazminatın hesaplanması, marka sahibinin fiili zararı ve yoksun kalınan kar kalemlerinin toplamından oluşur.Marka KHK'da fiili zararın hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte KHK m.66'da yoksun kalınan kazancın nasıl hesaplanacağına ilişkin düzenleme mevcuttur.Fiili zarar,aktifin azalması veya pasifin artması şeklinde meydana gelir.
(Şerh No: 916 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 21:19)

 Türkçe  [TebK. 17] Belli bir yerde sürekli olarak meslek ya da sanatını yürütenler, o yerde bulunmadıklarında bildirim, aynı yerdeki sürekli görevli ya da hizmetlilerden birine, meslek ya da sanatını evinde yürütenlerin görevli ya da hizmetlilerinden biri olmazsa aynı konutta oturan kişilere ya da hizmetçilerinden birine yapılır.
(Şerh No: 917 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 17-11-2009 21:17)

Taşınmaz Tellallığı Sözleşmesinin yazılı olması geçerlik koşuludur; yazılı sözleşme olmasa da şayet yapılan hizmet ispatlanabilirse tacirin ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan kişinin münasip bir ücret talep hakkı vardır.
(Şerh No: 842 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-11-2009 19:25)

Anonim şirket ortağı aynı zamanda şirketten alacaklı ise, TTK. 436. madde dairesinde "esas sermayesinin 2/3'ünü kaybettiği gerekçesiyle" ortağı bulunduğu anonim şirketin feshini "alacaklı sıfatıyla" talep ve dava etmesine engel yoktur.
(Şerh No: 861 - Ekleyen: Müge BELGE - Tarih : 17-11-2009 19:24)

Satıcının alıcıya garanti vermiş olması, bu madde kapsamında düzenlenen ayıp ihbar sürelerini ortadan kaldırmaz. Ayıba karşı tekeffül hükümlerinden yararlanabilmek için süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunulması gerekir.
(Şerh No: 889 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 19:24)

Satıcının alıcıya satılandan başka bir şeyi teslim etmesi durumunda ayıptan sözedilemez. Bu durumda TTK m. 25 hükmü ve burada düzenlenen hak düşürücü süreler uygulanamaz.
(Şerh No: 891 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 19:23)

TTK m. 20 hükmü gereğince tacirler arasında ihtar veya ihbarların noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması gerektiği kuralına istinaden, TTK. m 25 kapsamında ayıp ihbarlarının da bu şekilde yapılması gerekir. Bu anlamda, ayıp ihbarının süresinde yapıldığı hususunun tanıkla ispatı mümkün değildir.
(Şerh No: 890 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 19:22)

4077 sayılı kanun, tüketicilerin korunması hakkındadır. 4077 sayılı yasanın sağladığı korumadan tacirler yararlanamaz. Bu yasanın tüketici lehine benimsediği kurallar kıyasen ticari satımlara uygulanamaz.
(Şerh No: 892 - Ekleyen: Av.Feridun YURTSEVER - Tarih : 17-11-2009 19:21)

Bir kişinin birden fazla taksit halinde ödeme taahhüdünde bulunması ve taksitlerin hiçbirini ödememesi durumda verilecek toplam ceza 3 ayı geçemez. Borçlu hakkında birden fazla dava açılmışsa da bunların birleştirilmesine karar verilmelidir.
(Şerh No: 915 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 19:17)

Tacirler arasında da olsa şayet gizli ayıp söz konusu ise ayıp ihbarının süresinde yapıldığı hususu tanık beyanı ile de kanıtlanabilir.
(Şerh No: 894 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-11-2009 19:17)

Tarafların ve vekillerinin birlikte imza altına aldıkları tutanaklar İİK 38. madde anlamında ilam niteliğindedir.
(Şerh No: 914 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 19:13)

İcra takibinde taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğundan bu konuya dair şikayetler için 7 günlük süre şartı aranmaz.
(Şerh No: 913 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 19:06)

İİK 280. madde 4. fıkrası davacı/alacaklı lehine bir karineye yer vermektedir. Buna göre; bir ticari şirketin ticari malvarlığının önemli bir kısmını devralan şahsın devraldığı şirketin alacaklılarına zarar verme kastını bildiği kabul edilir. Aksini ispat davalı borçluya düşecektir.
(Şerh No: 910 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 17:48)

Her ne kadar satışın durdurulmasına ilişkin istemlerin çözüm yeri takibin esasının bulunduğu yer mahkemesi ise de talimat icra dairesinin yaptığı işlemlerden dolayı satışın durdurulması istemi talimat icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde de görülebilir.
(Şerh No: 909 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 17:35)

 Bilgi  [MK. 65] Gerekçe; Dernek üyeliğinin sona ermesi, bu ve bunu izleyen maddelerde "Kendiliğinden", "çıkma ile" ve "çıkarılma ile" kenar başlıklarıyla üç aynı maddede düzenlenmiştir. Bu hükümde üyeliğin, kanunda veya dernek tüzüğünde öngörülen koşulların kaybı hâlinde kendiliğinden sona ereceği belirtilmiştir..
(Şerh No: 903 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 17:27)

Bir düğün sırasında düğünün erken bitirilmesi için düğün sahiplerini uyaran kolluk kuvvetlerine karşı söylenen sözlerin 5237 s. TCK 301. maddede hükme bağlanan suçu oluşturup oluşturmayacağı...
(Şerh No: 908 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 17:27)

 Bilgi  [556.S.KHK. 5] Yargıtay'ın renk ve renk alaşımı ya da kombinasyonlarının marka sayılamayacağı yönünde geçmiş dönemlerde kararı bulunsada, yakın tarihli kararlarında renklerin ve renk kombinasyonlarının marka olabileceği yönünde kararlar verdiği görülmektedir.(11.HD 13.12.2001,7583/9840)
(Şerh No: 907 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 16:58)

 Bilgi  [556.S.KHK. 5] Maddede geçen '' gibi '' sözcüğünden de anlaşıldığı gibi maddede sayılan işaretler tahdidi değildir.Üç boyutlu şekil,resim,müzik ve melodide marka olabilir.
(Şerh No: 906 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 17-11-2009 16:26)

Günümüzdeki elektronik iletişim olanaklarının gelişmesi nedeniyle, ticari işletmeye ilişkin muhasebe işlemlerinin şubelerde dahil olmak üzere bir merkezde bilgisayar ortamında tutulabilmesi imkanlarının bulunması karşısında, şubeler açısından ticari işletme niteliği belirlenirken, muhasebe işlemlerinin şubede veya merkezde tutulmasının artık ayırıcı bir kriter olarak belirlenmesi ve uygulanması doğru olamaz. İşyerinin TTK.nun 14 ve 5590 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca bağımsız bir ticari ...
(Şerh No: 905 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 17-11-2009 14:25)

Fatura, her ne kadar İİK.nun 68. maddesinde yazılan borç ikrarını içeren bir belge değil ise de, borçlu borç ilişkisini kabul ederek fatura bedelini ödediğini ileri sürdüğüne göre artık dayanak belgenin mahiyeti tartışılamaz.
(Şerh No: 904 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 17-11-2009 13:59)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 22] Mahkemenin yetkisinin kamu düzenine göre (kesin yetki ile) belirlenmemiş olduğu durumlarda, davanın tarafları bir veya birden fazla belirli konuya ilişkin uyuşmazlıklarının (bu yasaya göre) yetkili olmayan bir mahkemede görülmesini yazılı olarak kararlaştırabilirler. Böyle bir yazılı yetki anlaşmasının varlığı durumunda yetkili kılınan mahkeme o davaya bakmaktan çekinemez.
(Şerh No: 872 - Türkçeleştiren: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 17-11-2009 13:55)

 Bilgi  [MK. 64] Gerekçe; Madde bir derneğe üye olma koşullarını düzenlemektedir. Buna göre, derneğe üyelik için özel koşullar aranmamış, kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterli görülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında üyelik başvurusu üzerine yapılacak işlemler belirtilmiştir.
(Şerh No: 902 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:27)

 Bilgi  [MK. 63] Gerekçe; Toplamı ve dernek kurma hakkı temel hak ve özgürlüklerdendir. Nitekim, Anayasanın 33 üncü maddesi bu özgürlüğü temel haklar arasında düzenlemiştir. Madde bir derneğe üyelik konusunu bu anlayışla düzenlemekte ve bura kişinin iradesine bağlamaktadır.
(Şerh No: 901 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:26)

 Bilgi  [MK. 62] Gerekçe; Maddede yeni kurulmuş olan bir derneğin ilk genel kurul toplantısını tüzüğünün gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde yapması ve kanunen kurulması gerekli olan organlarını bu genel kurul toplantısında oluşturması zorunluluğu getirilmektedir. Derneğin fiil ehliyetinin başlayabilmesi, yani dernek adına hukukî işlemlere girişilebilmesi ancak bu zorunlu organların oluşturulmasıyla mümkün olabilecektir.
(Şerh No: 900 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:24)

 Bilgi  [MK. 61] Gerekçe; Maddede dernek tüzüğünün, en büyük mülkî amirin derneğe yaptığı yazılı bildirimi izleyen onbeş gün içinde yerel bir gazete ile ilân edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.
(Şerh No: 899 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:23)

 Bilgi  [MK. 60] Gerekçe; Madde derneklerin kuruluş aşamasında yaptıkları başvurunun incelenmesi konusunu oldukça ayrıntılı biçimde düzenlemektedir. Birinci fıkrada yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine, kuruluş bildirimi ve eklerinin, bu arada tüzüğün doğruluğunun, eksiklik veya kanuna aykırılıkların bulunup bulunmadığının en çok altmış gün içinde incelenmesi görevi verilmektedir. İkinci fıkrada, bu inceleme sonucunda tüzükte, kuruluş bildirimi ve kurucuların hukukî durumunda kanuna aykı...
(Şerh No: 898 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:22)

 Bilgi  [MK. 59] Gerekçe; Maddede demeklerin tüzel kişilik kazanması ve özellikle tüzel kişiliğin hangi anda kazanılmış olacağı düzenlenmektedir. Birinci fıkrada demeklerin tüzel kişilik kazanma anı, kuruluş bildirimi, dernek tüzüğü ve gerekli belgelerin yerleşim yerindeki en büyük mülkî amire verildiği an olarak öngörülmektedir. Bu itibarladır ki, demeklerin tüzel kişilik kazanmasında "normatif bildirim sistemi" benimsenmiş olmaktadır. Böylece de yürürlükteki Kanunun kabul etmiş olduğu "serbest kuruluş siste...
(Şerh No: 897 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:21)

 Bilgi  [MK. 58] Gerekçe; Madde dört fıkradan oluşmaktadır. Birinci fıkrada her demeğin mutlaka bir tüzüğünün bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Derneklerin tüzüğü âdeta onların temel yasası niteliğindedir. Tüzükte mutlaka yer alması gereken hususların neler olduğu ikinci fıkrada belirtilmiştir. Tüzükte ayrıca geçici yönetim kurulu üyelerinin de gösterilmiş olması şarttır. Üçüncü fıkrada demek tüzüklerine konulacak hükümlerin kanunun emredici hükümlerine aykırı olmaması gereğine işaret edilmekte, son fıkra...
(Şerh No: 896 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-11-2009 13:19)

 Bilgi  [GelirVK. 3] 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 3 maddesinde verginin kimlere izafe edileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Verginin mükellefi Gelir vergisi kanunu bakımından kanunun bu maddesinde vergilendirmede mülkilik ve uyurukluluk esaslarından uyrukluluk esasına dayandırılmış olan Türk Vatandaşlarının gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında elde etmiş oldukları ve konusu bı vergi kanunu kapsamında olan türm gelirlerinin vergilendirilmesi hedeflenmiştir. Başka bir anlatımla Türk vatandaşı olan ...
(Şerh No: 895 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 17-11-2009 13:05)

Davacı anne çalışmaktadır. Müşterek çocuk küçüktür. Her hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00'dan ertesi günü saat 18.00'e kadar baba ile kişisel ilişki kurulması, davacı anneyi her hafta sonu eve bağımlı hale getireceği gibi, çocuğun ihtiyaçları ve bakımı ile de ilgilenmesini engeller niteliktedir.
(Şerh No: 888 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 16-11-2009 23:25)

 Bilgi  [556.S.KHK. 70] Marka hakkının durdurulmasına ilişkin taleplerde devam eden tecavüz nedeniyle zamanaşımının işlememesi, ''sessiz kalma yoluyla hak kaybını'' engellemez.
(Şerh No: 887 - Ekleyen: Av.F.Emre YILMAZ - Tarih : 16-11-2009 22:17)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 12] Yargılama öncesi mala geçici elkoymadan sonra elkoyma kararının dayanağı olan alacak davası, elkoyma kararını veren mahkemede de açılabilir.
(Şerh No: 334 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 16-11-2009 21:42)

 Türkçe  [EskiBK. 449] Ticari temsilci, ticari işletmeyi veya fabrikayı veya ticari şekilde işletilen diğer bir kuruluşu yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında ticari temsil yetkisi ile temsil etmek üzere işletme sahibince açıkça ya da örtülü olarak yetki verilen kişidir. İşletme sahibi, vekaletnameyi ticaret siciline kaydettirmek zorundadır. Ticari temsilcinin tescilden önce yaptığı işlemlerden de işletme sahibi bağlı olur. Diğer türdeki ticari işletmelerde ve işlerde, ticaret siciline kayıttan farklı şekilde ticari temsilci atanamaz.
(Şerh No: 846 - Türkçeleştiren: Av.Ömer Okan KENDİR - Tarih : 16-11-2009 21:38)

 Bilgi  [MK. 57] Gerekçe; Anayasamızda dernek kurma özgürlüğü kişinin hakları ve ödevleri başlıklı bölümde temel haklar arasında sayılmış, böylece anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 33 üncü maddesinin birinci fıkrası, birinci fıkra olarak aynen alınmıştır. Bu bakımdan anılan Anayasa hükmünün gerekçesi burada da geçerli olacaktır. Bu maddede, demek özgürlüğünün olumlu bir görünümü olan demek kurma hakkı düzenlenmiştir. Maddedeki "herkes" sözü ile, Anayasanın 33 üncü maddesinde olduğu gibi gerçek...
(Şerh No: 885 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:46)

 Bilgi  [MK. 56] Gerekçe; Bu maddede derneğin tanımı yapılmıştır. Yürürlükteki Kanun 53 ilâ 72 nci maddelerinde demek kurumunu düzenlemiş; fakat demek tanımına yer vermemiştir. Bu maddede, 2908 sayılı Dernekler Kanununun l inci maddesinde yer alan düzenleme ve yürürlükteki Kanunun 53 üncü maddesi birlikte ele alınmış; doktrinde ileri sürülen görüşlerden yararlanılarak dernek kavramı yeniden tanımlanmıştır. Böylece demek kavramının, benzer kavramlardan, örneğin adî ortaklıktan, ticaret şirketlerinden, vakıftan...
(Şerh No: 884 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:45)

 Bilgi  [MK. 55] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 52 nci maddesini karşılamaktadır. Kaynak Kanundaki kenar başlıktan esinlenen yürürlükteki metnin kenar başlığı, kanun yapma tekniğine uygun olarak kısaltılarak "Saklı hükümler" şeklinde kaleme alınmıştır. Madde, yürürlükteki metinden ve 1984 tarihli öntasarının 53 üncü maddesinden farklı olarak, tek fıkraya indirilmiş ve yürürlükteki metnin "iktisadî bir gaye takip eden cemiyetler, şirketler hakkındaki hükümlere tâbidir." şeklindeki ifadesi, gereksiz olduğu dü...
(Şerh No: 883 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:40)

 Bilgi  [MK. 54] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 50 nci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin kenar başlığında kullanılan "Malların tahsisi" ifadesi yerine, günümüz diline uygun olan "Malvarlığının özgülenmesi" ifadesi tercih edilmiştir. Madde, yürürlükteki metinden farklı olarak, kaynak Kanun (m.57) izlenmek suretiyle ve 1984 tarihli Öntasarının 51 inci maddesinde olduğu gibi üç fıkraya ayrılmıştır. Maddede hüküm değişikliğine gidilmemiş ve ifade açısından ise, büyük ölçüde 1984 tarihli öntasarı ...
(Şerh No: 882 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:37)

 Bilgi  [MK. 53] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 51 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin yeri, yürürlükteki hükümden, kaynak Kanundan ve 1984 tarihli Öntasarıdan farklı bir sistematik izlenmek suretiyle, "malvarlığının tasfiyesi" konusu "malvarlığının özgülenmesi" konusunun önüne alınmıştır. Bunun sebebi, özgüleme aşamasının ancak tasfiyeden sonra söz konusu olabileceği gerçeğidir. Madde içerik itibarıyla, yürürlükteki metinden ve kaynak Kanundan ayrılarak, 1984 tarihli öntasarının 52 nci maddesi hükmünd...
(Şerh No: 881 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:36)

 Bilgi  [MK. 52] Gerekçe; Madde, yürürlükteki Kanunda, kaynak Kanunda ve 1984 tarihli Öntasarıda yer almayan yeni bir hükmü içermektedir. Tüzel kişinin kişiliğinin sona ermesinin etkilerini düzenleyen hükümler, yürürlükteki metinde "Şahsiyetin zevali" başlığı alanda kaleme alınmıştır. Maddenin konu başlığı "Kişiliğin sona ermesi" şeklinde ifade edilmiştir.) "Sınırlı devam etme" başlığını taşıyan madde, sona erme sebeplerinden birinin ortaya çıkması durumunda bunun sonucunun ne olacağı konusunda, Türk Ticar...
(Şerh No: 880 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:35)

 Bilgi  [MK. 51] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 49 uncu maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Yürürlükteki metnin "ikametgâh" şeklinde olan kenar başlığı, anlaştırılarak "Yerleşim yeri" şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca hüküm cümlesi de sadeleştirilmiştir. Maddede "nizamname" yerine "tüzük" terimi kullanılmayıp, bütün tüzel kişileri kapsamak üzere "kuruluş belgesi" ifadesi tercih edilmiştir. Maddede yer alan tüzel kişinin yerleşim yerinin "kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işl...
(Şerh No: 879 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-11-2009 19:34)

Sözleşmenin belirli süreli olduğunu, ileri süren taraf ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin akdedildiği tarihte, iş ilişkisinin sona ereceği tarih belli değil veya belirlenebilir de değil ise, belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olur. İşe iade davası için bir aylık hak düşürücü sürenin başlangıcı belirli süreli sözleşmelinin sona erdiğinin bildirdiği tarihtir.
(Şerh No: 878 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009 16:30)

İşverenin feshi haklı nedene dayanıyorsa bakiye süre ücreti ödenmez. Fesih haklı nedene dayanmıyorsa, geçerli nedene dayanıyor olsa dahi bakiye süre ücretinin ödenmelidir. BK 117'ye göre ifa imkânsızlığında bakiye süre ücreti ödenmesi gerekmez. Fiilen çalışılmayan süreye ilişkin ikramiye vs. alacaklar ödenmez.
(Şerh No: 877 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009 16:26)

Belirli süreli sözleşme yapmakta İşçinin değil, işin niteliği belirleyicidir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde deneme süresi konulabilir.
(Şerh No: 876 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009 16:21)

Her ne kadar taraflar arasında icra dairesinin yetkisine ilişkin bir yetki anlaşması mevcut ise de bu yetki anlaşması HUMK ile belirlenmiş genel ve özel teki kurallarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda davacı/alacaklı tarafın seçimlik bir hakkı vardır.
(Şerh No: 875 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009 15:25)

 Bilgi  [MülgaHUMK. 22] Bu madde, aynı Kanun'un (HUMK'un) 9 ila 21. maddelerinde olduğu gibi, İcra ve İflas Kanunu'nun 50. maddesinin göndermesiyle icra takiplerinde de uygulanmaktadır. Yani taraflar; aralarında yapacakları yazılı bir sözleşme ile (ya da uygulamada görüldüğü üzere, yazılı bir sözleşmeye bu konuya dair madde eklemek suretiyle) yetkili icra dairesini belirleyebilirler.
(Şerh No: 874 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009 15:22)

 Bilgi  [MülgaHUMK. 22] Yetki sözleşmesi; taraflarca bir veya birden çok konuda aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için (Kanun'da yetkili kılınmamış olsa dahi) herhangi bir Mahkeme'yi yetkili kılabilmeleri amacıyla öngörülmüş bir düzenlemedir. Maddenin genel yapısı incelendiğinde anlaşılacağı üzere yetki sözleşmesi öncelikle yetki sözleşmesi ile yetkili Mahkeme'nin belirleneceği konunun kamu düzenine ilişkin olmaması gerekir (Örneğin -kural olarak- alacak ve tazminat davaları kamu düzenine ilişkin değildi...
(Şerh No: 873 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009 15:18)

Mahkemeye sunulan dilekçelerde kullanılan ifadelerin ölçülü, anlaşılabilir ve savunma sınırlarını aşmayacak nitelikte olmaları gerekir. Aksi durumlarda, dilekçenin sunan tarafa iade edilmesi ve yeniden bir dilekçe sunması için kendisine süre verilmesi gerekir.
(Şerh No: 871 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 16-11-2009 14:35)

 Bilgi  [TCK. 235] FARKLI KANUNLARDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA 2886 SAYILI KANUN; Yasak fiil ve davranışlar : Madde 83: c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sı...
(Şerh No: 869 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 16-11-2009 13:47)

 Bilgi  [BankacılıkK. 3] 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 4389 Sayılı Bankalar Kanununa göre tanımları oldukça geniş tutmuş ve ilk defa bazı tanımlara 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda yer verilmiştir. Buna göre; * Kredi Kuruluşu * Katılım Bankası * Kalkınma ve Yatırım Bankası * Finansal Holding Şirketi * Finansal Kuruluş * Kontrol * Ana ortaklık * Bağlı Ortaklık * Nitelikli Pay * Hakim Ortak * Özel Cari Hesap * Katılma Hesabı * Katılım Fonu * Destek Hizmet Kuruluşu Bankacılık kanununda ilk defa tanımlan...
(Şerh No: 859 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 16-11-2009 10:36)

Yargıtay'ın istikrar kazanmış uygulamasına göre, haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi olarak kabulünün gerekmesi karşısında, davacının, 7 gün ve günde 14 saat çalıştığı kabul edilerek, bu haftalarda 45 saati aşan sürelerde fazla çalışma yapıldığının kabulü gerekmektedir. Günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin varlığı kabul edileceğinden, denkleştir­meye esas günlük 11 saati aşan süreler yönünden fazla çalışmanın varlığı kabul edilmelidir.Yukarıda...
(Şerh No: 858 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:38)

Davacı ücretinin yıllık olarak miktarı ek sözleşme ile belirtildikten sonra Kuralı getirilmiş ve davacı tarafından da imzalanmıştır. Fazla çalışmanın bu şekilde ücrete dahil olduğuna dair kural, yılda iki yüz yetmiş saatle sınırlı olarak geçerlidir. Yılda bu saati aşan çalışmaların kanıtlanması durumunda karşılığının ödenmesi ...
(Şerh No: 857 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:34)

1475 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu dönemde haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi olarak kabulünün gerekmesi karşısında, davacının, yukarıda açıklanan çalışma şekline göre 45 saati aşan haftalardaki fazla çalışması belirlenerek hüküm altına alınmalı, 45 saati aşmayan haftalarla ilgili fazla mesai alacak isteği reddedilmelidir. 4857 sayılı Yasa döneminde günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin varlığı kabul edileceğinden, denkleştirmeye esas günlü...
(Şerh No: 856 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:30)

Davalı işyerinde hafta içi normal mesai saatlerinin kaçta başlayıp kaçta bittiği, hafta tatilinin ve normal çalışma günlerinin kaç gün olduğu saptanmalı, gerekirse tanık anlatımlarına yeniden başvurularak nöbet tutan personelin ertesi gün izin kullanma duruma şüpheye yer vermeyecek biçimde belirlenmelidir. Bu şekilde nöbet tutulan haftalarda davacının normal mesai olarak çalıştığı saatleri, nöbetin sürdüğü saati ve ertesi gün de nöbet izninde olduğu ve 24 saat çalışmadığı nazara alınarak haftalı...
(Şerh No: 855 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:27)

 Türkçe  [TebK. 16] Kendisine bildirim yapılacak kişi adresinde bulunmazsa bildirim, kendisiyle aynı konutta oturan kişilere ya da hizmetçilerinden birine yapılır.
(Şerh No: 854 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 16-11-2009 09:26)

Fazla mesai alacağı ihtirazi kayıtsız fazla mesai ücreti ödenen aylar için hesaplanamaz. Hükme esas alınan raporda toplam alacaktan ödenen fazla mesailer indirilerek kalanının kabulüne karar verilmiştir. Davacının bu ödemelere itirazı yoktur. Bu durumda fazla mesai ücreti ödenen ayların hesaba dahil edilmemesi gerekir.
(Şerh No: 853 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:25)

 Türkçe  [TebK. 15] Savaşa giden birlik ya da kuruma üye askerlere bildirim, bağlı bulundukları Kara, Deniz ya da Hava Güçleri Komutanlıkları aracılığıyla yapılır.
(Şerh No: 852 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 16-11-2009 09:25)

Davacı dava dilekçesinde, belirttiği saatlerde çalışarak fazla mesai yaptığını iddia etmiştir. Davacı delil olarak sadece davalı işverenin kayıtlarına dayanmıştır, işveren kayıtlarında ise davacının fazla çalışma yaptığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bilirkişi tarafından davacının dava dilekçesinde belirtilen çalışma şeklinden farklı bir çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış, mahkemece bu rapora itibar edilerek alacak hüküm altına alınmıştır. İspat yükü kendisinde olan d...
(Şerh No: 851 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 16-11-2009 09:21)

 Bilgi  [İşK. 24] İşçinin, iş akdini haklı nedenle feshetmesi halinde, feshe bağlı alacaklardan talep edebileceği haklar; kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretidir. İşçi ihbar tazminatı talep edemeyeceği gibi, işe iade davası da açamaz. İşsizlik ödeneğinden yararlanabilir.
(Şerh No: 847 - Ekleyen: Av.Uygar BOSTANCI - Tarih : 16-11-2009 00:20)

One who suffers a physical damage and loses as a consequence his eligibility to work in total or part and thus deprived of any prospective economical profits, he is entitled to claim all the expenses and losses back. In case the total of the losses are indeterminable in the time of ruling the judge may take the case for perusal within the two years following the judgement.
(Şerh No: 147 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 15-11-2009 23:17)

Munzam zararın tazmini davasında temerrüt faizini aşan zararın ispat yükü, davacıya aittir. Davacı, para alacağının zamanında tahsili halinde ne şekilde kullanacağını ve zararını somut olarak ispat etmelidir.
(Şerh No: 845 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-11-2009 22:52)

Davacı, davalıya ait otel işyerinde 1995 yılında yapılan anlaşma gereği orkestra elemanı olarak müzik hizmetinde bulunduğunu, davalının iş sözleşmesini haksız olarak sona erdirdiğini belirterek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Hükme dayanak yapılan garanti ve tek tip istisna sözleşmeleri incelendiğinde, çalışma saatlerini davalı işverenin belirleyeceği, davalının koyduğu kurallara uyulacağı, yapılacak işin davalı tarafından d...
(Şerh No: 844 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 15-11-2009 21:43)

Dosya içeriği dikkate alındığında müfettiş raporunun aksini kanıtlayacak bilgi ve belgeye ulaşılamadığı görülmektedir. Taraflar arasında iş ilişkisi bulunmadığının saptanmış olması karşısında, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
(Şerh No: 843 - Ekleyen: Gökhan TAZEGÜL - Tarih : 15-11-2009 21:33)

Mahkemece hükmün davanın taraflarına yönelik olarak kurulması gerekir. Davaya katılan, davanın tarafı olmadığı için katılan hakkında bir karar verilemez.
(Şerh No: 841 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 15:55)

 Türkçe  [EskiBK. 6] Bir öneride bulunan kimse gerek işin özelliğinden gerekse durum gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse , önerinin uygun bir süre içinde reddedilmemesiyle , sözleşme kurulmuş sayılır.
(Şerh No: 801 - Türkçeleştiren: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-11-2009 14:42)

Ekonomik şidddete dayanarak verilen boşanma kararının gerekçelerinde ve delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik yoktur, direnme kararı yerindedir.
(Şerh No: 840 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 14:40)

Ekonomik şiddet de bir şiddet türüdür ve bu, taraflar arasındaki evlilik birliğini temelden sarsan kusurlu bir davranıştır.
(Şerh No: 839 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 14:34)

Davanın ceza zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına dair karar BK md 53 uyarınca hukuk hakimini bağlamaz.
(Şerh No: 831 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-11-2009 14:26)

Dernek tüzelkişiliğine sahip Türk Dil Kurumu'nun varlığına son veren 2876 sayılı yasanın Anayasanın 17, 35 ve 134/2 hükümlerine aykırılığı savının Anayasa Mahkemesine taşınması amacıyla yerel mahkemede açılan elatmanın önlenmesi davası, derneğin son başkanı olan davacının aktif dava ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
(Şerh No: 838 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 14:25)

Muhtarlıktan alınan ikametgah ilmuhaberi, tek başına yerleşim yerini göstermez ise de, bir kimsenin uzun yıllar boyunca bir yerde oturuyor olması, yerleşme niyetini gösterir.
(Şerh No: 837 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 13:48)

6570 sayılı Yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse, süre korunur, dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır. Davanın süresinde açılıp açılmadığı kamu düzenine ilişkin olduğu için mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.
(Şerh No: 836 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 13:33)

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı, davalının ilköğretim öğrencisi olan kızının okulda attığı taşla öğrencilerden birinin sol gözünü kaybetmesine neden olduğunu, hizmet kusuru nedeniyle aleyhine açılan davanın kabul edilmesi nedeniyle ödemek zorunda kaldığı bedelin ev başkanı olan davalıdan rücuan tahsilini istemiştir. Medeni Kanun'un ev başkanına yüklediği gözetim altında bulundurma görevi, sadece bağımlılık ilişkisinin söz konusu olduğu dönemlerdeki eylemli gözetimle sınırlı değildir. Küçüğün eğiti...
(Şerh No: 834 - Ekleyen: Av.Kaan YIRTIMCI - Tarih : 15-11-2009 13:10)

Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.
(Şerh No: 833 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 13:08)

Taraflarca sözleşmede kira parasının ne zaman ödeneceğinin kararlaştırılmaması ve davacının ödeme zamanı konusundaki iddiasına davalının karşı çıkmış olması halinde, kira parasının ne zaman ödeneceği konusunu kanıtlama yükümlülüğü davacıya aittir. Kira ödeme zamanının, yıllık kira miktarı itibariyle HMUK'nın 288. maddesi gereği davalının rızası olmaksızın tanıkla kanıtlanması mümkün değildir.
(Şerh No: 832 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 13:05)

Haksız fiile dayalı tazminat davalarında , dava tarihinde henüz oluşmayan ürün zararının da tazmini istenebilir.
(Şerh No: 830 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 15-11-2009 12:20)

1-"fazla çalışma" tahakkuku yer almayan Bordro - Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen "fazla mesai yapmadım" şeklindeki ifadelerinin geçerli olmayacağı 2-Günde 12 saatlik çalışma düzeninde günde 1 saatlik ara dinlenmesinin az olduğu; Günde 1,5 saat ara dinlenmesi düşülerek fazla çalışma ücreti hesaplanması gerektiği
(Şerh No: 829 - Ekleyen: Av.Mehmet Fikri ATEŞ - Tarih : 15-11-2009 12:12)

İtiraz konusu kural ile dava sonunda tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı öngörülmüştür. Böylece taraflar arasında ücret kararlaştırılmadığı durumlarda, avukatın sunduğu hizmetin karşılıksız kalmamasını sağlama ve vekil ile müvekkil arasında çıkacak ücret uyuşmazlıklarına engel olma amacı güdülmüştür. Vekalet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonu...
(Şerh No: 828 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 11:02)

 Türkçe  [TebK. 14] Astsubaylar dışındaki askerlere yapılacak bildirimler, kıta komutanı ve kurum üstü gibi en yakın üste yapılır. Yukarıdaki fıkrada yazılı olanlar dışındaki askerlere birlik ya da kurumda bildirim yapılmasını gerektiren koşullarda bildirim yapılmasını o kişinin nöbetçi üstü ya da subayı sağlar. Bunlar tarafından bildirim yapılacak kişinin hemen getirilmesi ya da bildirimin sağlanması olanaklı olmazsa bildirim üste ya da subaya yapılır.
(Şerh No: 827 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:58)

 Türkçe  [TebK. 13] Tüzelkişiler adına kendilerine bildirim yapılacak kimseler herhangi bir nedenle olağan iş saatlerinde işyerinde bulunmadıklarında ya da o sırada belgeyi alamayacak bir durumda olduklarında bildirim, orada bulunan görevli ya da hizmetlilerden birine yapılır.
(Şerh No: 826 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:53)

Avukatlık Kanunu'nun 167. maddesinin 1. fıkrasının ilk tümcesi Anayasa'nın 9. ve 36. maddelerine aykırı olduğu, maddenin kalan bölümü de bu iptal nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından iptal edilmiştir.
(Şerh No: 818 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 15-11-2009 10:52)

 Türkçe  [TebK. 12] Tüzelkişiye bildirim, yetkili temsilcisine yapılır, yetkili temsilcisi birden çoksa bunlardan yalnız birine yapılır. Bir tecimevinin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda tecimsel temsilciye yapılan bildirim geçerlidir.
(Şerh No: 825 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:50)

 Türkçe  [TebK. 11] Vekil aracılığıyla yürütülen işlerde bildirim vekile yapılır. Vekil sayısı birden çoksa bunlardan birine bildirim yapılması yeterlidir. Eğer bildirim birden çok vekile yapılmışsa bunlardan ilkine yapılan bildirim tarihi asıl bildirim tarihi sayılır. Ancak Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu'nun kararların sanıklara bildirimine ilişkin hükümleri saklıdır. Yasal temsilcileri bulunanlara ya da bulunması gerekenlere yapılacak bildirim, yasalarına göre bildirim yapılacak kişilerin kendilerine yapılması gerekmedikçe yasal temsilcilere yapılır.
(Şerh No: 824 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:46)

 Türkçe  [TebK. 10] Bildirim, bildirim yapılacak kişiye bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki kendisine bildirim yapılacak kişinin başvurusu ya da kabulü koşuluyla her yerde bildirim yapılması olanaklıdır.
(Şerh No: 823 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:42)

 Türkçe  [TebK. 9] Çağrı kağıdı, aşağıdaki unsurları içerir: 1. Tarafların ve varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile yerleşim yeri ya da oturduğu yer ya da iş adreslerini, 2.Anlaşılacak biçimde kısaca bildirimin konusunu, 3.Çağrılan kişinin hangi başvuru yerinde ve hangi gün ve saatte hazır bulunması gerektiğini ve bu başvuru yerinin nerede olduğu, 4.Yasalarına göre çağrı kağıtlarında yazması gereken diğer noktaları, 5.Çağrı kağıdını çıkaran başvuru yerinin damgasını ve mahkeme başyazmanının, diğer başvuru yerlerinde ise yetkili memurun imzasını.
(Şerh No: 822 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-11-2009 10:39)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12923908 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.