Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Türkçe  [KiraK. 6] Kısmen konut olarak kısmen de farklı biçimde kullanılmak üzere kiralanmış bulunan ya da tamamen konut olarak kullanılmak üzere kiralanmış iken eylemli biçimde konut dışında kullanılan taşınmazların kira ederlerinin artışı bakımından konut olmayan yerlere ilişkin düzenlemeler uygulanır.
(Şerh No: 194 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 21:50)

 Türkçe  [KiraK. 4] Döşemeli olarak kiraya verilen taşınmazların bu yasaya göre belirlenen yıllık kira ederlerine döşeme için belediye yarkurullarınca biçilen değerin yüzde yirmisinden fazla artış yapılamaz. Şu kadar ki bu yolla yapılacak artış, kira ederinin yıllık tutarını geçemez. Kira süresinin sona ermesinden bir ay önce yazı ile bilgilendirmek koşuluyla kiralayan döşemesinin bir kısmını ya da tamamını geri alabilir. Bu durumda döşeme için yapılan artış oranında kiradan indirim yapılır.
(Şerh No: 188 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 24-11-2009 21:49)

 Türkçe  [KiraK. Muvakkat Madde 1] Bu yasanın kira ederine ilişkin hükümleri: a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazlar için 1.6.1955 tarihinden, b) Milli Korunma Yasası kapsamında olmayıp özgür istenç ile kiralanmış olan ve kira sözleşmeleri süresi belirsiz hale gelmiş bulunan taşınmazların kira ederleri bu yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak geçecek altıncı ayı izleyen ay başından, c) Milli Korunma Yasası kapsamına girmeksizin, özgür istenç ile kiralanmakta olup da sözleşme süreleri belirli olan taşınmazlarda kira sözleşmelerinin bitiminden başlayarak, ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı taşınmazlardan bir yıldan fazla süreyle sözleşmeye bağlanmış olup da bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bir yıldan çok süresi bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden başlayarak geçerlidir. Bu yasaya göre kira ederinde artış yapılması gereken hallerde yapılacak artış oranlarından aşağı oranda artış yapılacağını veya hiç artış yapılmayacağını kiralayan, yasanın yürürlüğe girmesinden başlayarak bir ay içinde yazı ile bildirmezse söz konusu artışlar, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu durumda kiracı, bir aylık sürenin sonundan başlayarak bir ay içinde sözleşmenin sona erdirilmesi için bildirimde bulunabilir ve bu bildirimden başlayarak iki ay içinde taşınmazı boşaltması gerekir. Boşaltmaya kadar geçen sürenin kirası eder artışı ile birlikte ödenir.
(Şerh No: 2049 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 21:48)

Karikatür, gözleyeni düşünmeye ve güldürmeye yönelten ince zeka ve yetkinlik ürünü, güncel olaylarla ilgili olarak abartılı vurgular taşıyan az sözlü ya da çizgisel anlatım sanatıdır.Eleştiri ise, doğruyu bulmanın yollarından biridir. Karikatür çizilerek yapılan siyasi eleştirilerin basın özgürlüğü ve düşünceyi açıklama özgürlüğüne aykırı olduğu ileri sürülemez. Görüş ve düşünceler abartılı, incitici, aykırı, rahatsız edici, belli ölçüde alaycı olabilir. Bunun da ötesinde toplumu yönetme, etkile...
(Şerh No: 2075 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 24-11-2009 21:44)

Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı halinde, çatışan yararlar dengesinin hak arama özgürlüğü lehine korunması gerekir.
(Şerh No: 2073 - Ekleyen: Av.Kamil Nadir SARILKAN - Tarih : 24-11-2009 21:42)

 Türkçe  [KiraK. Muvakkat Madde 2] Bu yasanın 7. maddesinde yazılı boşaltma davaları bakımından: a) Milli Korunma Yasası kapsamındaki taşınmazların kira sözleşmeleri 31.5.1955 tarihinde, b) Milli Koruma Yasası kapsamında olmayıp, özgür istenç ile kiralanmakta olan ve kira sözleşmeleri süresiz hale dönüşmüş bulunan taşınmazların kira sözleşmeleri ise bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altıncı ayın sonunda sona ermiş sayılır. Bu tarihlerden başlayarak bir ay içinde dava açılmadığında sözleşmelerin bitim süresinin beklenmesi gerekir.
(Şerh No: 2053 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 21:41)

 Türkçe  [KiraK. Geçici Madde 3] (11/10/1983 - 2912/1 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası işlenmiştir.) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı bulunan vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle ortaklaşa sahip bulundukları taşınmazlara (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu yasanın yürürlük tarihinden başlayarak altı ay sonra sona erer. Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten ortaklarınca güncel değer veya benzerlerine uygun bir kira bedeli ve koşullar belirlenerek kiracıya bildirilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen altı ayı izleyen 30 gün içinde yeni kira bedeli ve koşullar üzerinden kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. (Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Önerilen yeni bedele, kiralayan ve kiracılarca sulh hukuk mahkemelerinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre içinde itiraz ve üstün hakkını kullanmayan ve taşınmazı boşaltmayan kiracılar için İcra Müdürlüğünden boşaltma istenebilir.
(Şerh No: 2054 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 21:38)

Borçlu bir meslek sahibi sayıldığı takdirde, bu mesleği ile ilgili alet, edevat ve kitapları haczedilemez; fakat bir teşebbüs sahibi sayıldığı zaman, bu teşebbüsün malları sermaye ağırlıklı olup haczedilebilir.
(Şerh No: 706 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 17:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 115] MADDE GEREKÇESİ
Madde 115.- Fon Kurulu üyelerinin görevlerini tam bir tarafsızlık ve dürüstlükle yapmalarını sağlamak amacıyla, Kurul üyeliği dışında yapamayacakları bazı faaliyetler ile diğer yasaklar tadadi olarak bu maddede sayılmaktadır. Ayrıca mal beyanına ilişkin olarak Kurul üyelerine özel bir düzenleme getirilmektedir.
(Şerh No: 2068 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 15:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 113] MADDE GEREKÇESİ
Madde 113.- Fon Kurulu üyelerinin taşımaları gereken şartlarla birlikte Bakanlar Kurulu tarafından atanmaları için sahip olmaları gereken diğer hususlar belirlenmiştir. Ayrıca Kurul üyelerinin; göreve başlamadan önce, görevlerini dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yerine getirecekleri konusunda, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmelerine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
(Şerh No: 2066 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 15:16)

 Bilgi  [BankacılıkK. 114] MADDE GEREKÇESİ
Madde 114.- Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri en yüksek verimin sağlanması için altı yıl olarak belirlenmiş ve süreleri biten başkan ve üyelerin yeniden atanamayacakları, boşalan üyeliklere atananlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanların bir defalığına tekrar atanabileceği öngörülerek Kurulun işlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi ve kurumsal hafızanın devamının sağlanması amaçlanmıştır. Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle gör...
(Şerh No: 2067 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 15:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 112] MADDE GEREKÇESİ
Madde 112.- Fonun karar organı olan Fon Kurulunun biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşacağı ve Fon Kurulu Başkanının Fonun da başkanı olduğu hükme bağlanmış ve Başkana vekaletin hangi hallerde ve kim tarafından üstleneceği düzenlenmiştir.
(Şerh No: 2065 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:02)

 Bilgi  [BankacılıkK. 111] MADDE GEREKÇESİ
Madde 111.- Kanun kapsamında Fona verilen yetki ve görevler madde metninde ayrıntılı olarak belirtilmiş, Fonun kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir Kurum olduğu, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin Fon Kurulunun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyeceği, Fonun yerindelik denetimine tabi tutulamayacağı ve bir takım mevzuat hükümlerine tabi olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Fonun malları haciz ve rehine karşı korunmuş, personel istihdamında serbes...
(Şerh No: 2064 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 14:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 110] MADDE GEREKÇESİ
Madde 110.- Fon, yaptıkları işlemler nedeniyle banka hakkında Kanunun 71 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit edilen yöneticiler ve denetçilerinin, yönetici ve denetçilerin karar ve işlemlerinin bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapılması halinde de bu ortakların şahsen iflaslarını isteme ve iflaslarına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi ile yetkilendirilmiştir.
(Şerh No: 2063 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 109] MADDE GEREKÇESİ
Madde 109.- Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankalardaki mevduat ve katılım fonu sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü tedbirleri alması kapsamında; hâkim ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarlarından ve yöneticilerinden, kendilerine, eşlerine, altsoy ve üstsoyuna, kan ve kayın hısımlarına, evlatlıklarına ve kendilerini evlat edinenlere ait taşınmaz mal ...
(Şerh No: 2062 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 108] MADDE GEREKÇESİ
Madde 108.- Bir bankanın kaynakları ve varlıklarının bankanın hakim ortakları veya yöneticileri tarafından istismar edilmesi halinde, uygulanacak tedbirlere bu maddede yer verilmiştir. Banka kaynakları ve varlıklarının doğrudan ve dolanlı olarak kullanılma usulleri belirtilerek kullanılan kaynaklar ve maruz kalınan zarar kapsamında iade ve tazmine konu edilecek tutarların belirlenmesi, şahsi sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla doğrudan veya dolaylı veya dolanlı bir şekilde kullan...
(Şerh No: 2061 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:35)

 Bilgi  [BankacılıkK. 107] MADDE GEREKÇESİ
Madde 107.- Bu hüküm ile Fona; ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanması, banka faaliyetini geçici süre durdurması ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı amacıyla maddede sayılan yetk...
(Şerh No: 2060 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:33)

 Bilgi  [BankacılıkK. 105] MADDE GEREKÇESİ
Madde 105.- Bu madde ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda olduğu gibi Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görüleceği hükme bağlanarak, konuya ilişkin süreç uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalarda yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilecek kararlara ilişkin itirazların Kurumun savunması alınmadan sonuçlandırı...
(Şerh No: 2058 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:25)

 Bilgi  [BankacılıkK. 106] MADDE GEREKÇESİ
Madde 106.- Bir bankanın ve yabancı banka şubesinin faaliyet izninin kaldırılması halinde yönetim ve denetiminin Fona intikal edeceği hükme bağlanmış; akabinde, tasfiye sürecinde, iznin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, banka ve yabancı banka şubesi hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflâs takibatının duracağı ve yeni icra ve iflâs takibi yapılamayacağı, banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, ic...
(Şerh No: 2057 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 104] MADDE GEREKÇESİ
Madde 104.- Bu madde ile Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, kamu hizmeti ifa etmeleri sebebiyle görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayıldıkları belirtilerek, görevleri ile ilgili soruşturmalara ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanundan farklı olarak, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin görevlerini yerine getirmelerinde herhangi bir baskıya maruz...
(Şerh No: 2056 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 103] MADDE GEREKÇESİ
Madde 103.- Madde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda yer alan esaslar benimsenerek sistematik bir şekilde düzenlenmiştir. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda tam mesai ile çalışmalarını teminen eski görevleri ile ilişkilerinin kesileceği, ancak memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla kamu görevlisi iken üyeliğe atananların Kuruldaki görevlerinin sona ermesinden sonra veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları durumunda otuz gün içinde ...
(Şerh No: 2055 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:17)

 Bilgi  [BankacılıkK. 102] MADDE GEREKÇESİ
Madde 102.- Özlük haklarının, personelin stresli ortamlarda dahi çalışmasını motive edecek, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeleri takip edebilecek, asgarî olarak sektördeki önemli görevleri ifa eden personel düzeyinde bilgiye sahip kişilerden oluşmasını sağlayacak nitelikte olması denetim ve gözetimin etkinliği açısından bir zarurettir. Kurum faaliyet alanlarında alınacak kararlarda yapılabilecek bir hatanın sonucunda doğabilecek kamu zararının boyutları dikkate alındığında personel kalit...
(Şerh No: 2052 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 101] MADDE GEREKÇESİ
Madde 101.- Kurum gelirlerinin giderlerini karşılaşmasının esas olduğu ve bütçesinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde düzenleneceği öngörülmüştür. Mali yıl sonunda oluşan gelir fazlalarının Mart ayı içinde genel bütçeye aktarılacağı ve gerekli durumlarda genel bütçeden Kuruma kaynak aktarımında bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Kurum giderlerinin, bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarına göre bu Kanunun bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiral...
(Şerh No: 2051 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 13:02)

 Türkçe  [KiraK. 10] (Yürürlükten Kaldırıldı: 30/4/1973-1711/3 md.)
(Şerh No: 2050 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 13:00)

 Türkçe  [KiraK. 3] (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
(Şerh No: 2048 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 12:48)

 Türkçe  [KiraK. 2] (Yürürlükten Kaldırıldı: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 sayılı kararı ile.)
(Şerh No: 2047 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 12:47)

 Türkçe  [KiraK. 19] Bu yasayı Bakanlar Kurulu uygular.
(Şerh No: 2045 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 12:42)

 Türkçe  [KiraK. 18] Bu yasa 1 Haziran 1955 tarihinden itibaren uygulanır.
(Şerh No: 2044 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 12:41)

 Bilgi  [BankacılıkK. 100] MADDE GEREKÇESİ
Madde 100.- Bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucunda alınacak önlemler, sigorta primi ve sigortalı mevduat ve katılım fonlarına ilişkin bilgiler ile Fonun görev alanına giren konularda işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile Fon arasında azamî düzeyde işbirliğinin sağlanması amacıyla, bir Eşgüdüm Komitesinin kurulması öngörülmüştür. Komitenin, Başkan ve Kurum Başkan yardımcıları ile Fon Başkanı ve Fon Başkan yardımcılarından teşekkül edeceğ...
(Şerh No: 2041 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:14)

 Bilgi  [BankacılıkK. 99] MADDE GEREKÇESİ
Madde 99.- Maddenin ilk fıkrası ile finansal piyasaların bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Finansal Sektör Komisyonu oluşturulması öngörülmüştür. Finansal Sektör Komisyonu, finansal piyasalardaki güven ve istikrarın teminine yönelik olarak politika önerilerinde bulunmak, finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, kurumlar arası işbirliği ve koordinas...
(Şerh No: 2040 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:13)

 Bilgi  [BankacılıkK. 98] MADDE GEREKÇESİ
Madde 98.- Finans sektörünün düzenli bir şekilde işleyişi, denetimi ve piyasa riskinin yönetimi, hukuk kurallarına uyumun yanı sıra, ilgili kuruluşlar ile yabancı ülke otoriteleri arasında yakın ve sürekli işbirliğini gerektirir. Bu çerçevede, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (9) ve (10) numaralı fıkraları hükümleri esas alınarak, Kurumun kamu kurum ve kuruluşları ve yabancı ülke yetkili mercileri ile işbirliği yapmasına ilişkin hususlar, Avrupa ...
(Şerh No: 2039 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:12)

 Bilgi  [BankacılıkK. 97] MADDE GEREKÇESİ
Madde 97.- Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, Kurumun sahip olduğu bilgilerin ilgili taraflarca nasıl paylaşılacağı belirgin hâle getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin bankacılık mevzuatları ile Uluslararası Para Fonunun şeffaflık ilkeleri paralelinde, Kurumun faaliyetleri hakkında hazırlayacağı raporlar sistematik bir şekilde belirtilmiş ve Kurumun kamuya açıklayacağı hususlar düzenlenmiştir. 4743 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, fa...
(Şerh No: 2038 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:11)

 Bilgi  [BankacılıkK. 96] MADDE GEREKÇESİ
Madde 96.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasında yer alan Kurumun bilgi ve belge isteme yetkisi yeniden düzenlenmiştir. Bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bunların ortakları, bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşları, giz...
(Şerh No: 2037 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:10)

HUMK 8. maddesinde Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri sınırlı olarak belirlenmiş, kira sözleşmesinin yeni duruma uyarlanmasına ilişkin davalar bu madde hükümleri kapsamı dışında tutulmuştur. Kira parasının değişen durumlara uyarlanması davalarına, kiranın yıllık tutarı dikkate alınmak suretiyle Sulh ya da Asliye Hukuk mahkemelerinde bakılmalıdır.
(Şerh No: 2036 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 12:06)

 Bilgi  [BankacılıkK. 95] MADDE GEREKÇESİ
Madde 95.- Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, bu amaca yönelik olarak yapılacak düzenlemeler ışığında gerçekleştirilen gözetim ve denetimlerle sağlanabilir. Gözetim ve denetim bilgi toplama ve toplanan bilgilerin analizine dayanır. Kesintisiz bir gözetim, bankaların malî yapılarında hızlı değişimlerin yaşanabildiği günümüzde, muhtemel sorunların erken tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasında çok önemli bir yere ...
(Şerh No: 2035 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 94] MADDE GEREKÇESİ
Madde 94.- Uygun bir rekabet ortamı içerisinde verimli ve rasyonel çalışan bir bankacılık sistemi, toplanan fonların en uygun fiyatlarla kullandırılmasını sağlamak suretiyle kaynakların en verimli alanlara yönlendirilmesine imkân vermektedir. Birer güven ve itibar müesseseleri olan bankalara karşı güvenin korunması ve sağlanması, bankaların malî bünyelerinin sağlamlığı ve karlılık düzeyleri ile yakından bağlantılıdır. Malî bünyedeki zafiyet sonucu oluşan zararlar nedeniyle banka özkaynaklarındak...
(Şerh No: 2034 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:01)

 Bilgi  [BankacılıkK. 93] MADDE GEREKÇESİ
Madde 93.- Maddede Kurumun görev ve yetkileri öncelikli esaslar belirtilmek suretiyle ifade edilmiştir. Kurumun düzenleme ve denetleme fonksiyonunun kapsamı, Ulusal Program çerçevesinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile bunların faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasını teminen bu piyasalarda yer alan aktörlerin tek bir denetim ve gözetim otoritesi tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi, uluslararası uygulamalar...
(Şerh No: 2033 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 12:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 92] MADDE GEREKÇESİ
Madde 92.- Kuruma verilen görevleri yerine getirecek olan personelin unvanları ve istihdam esasları belirlenmiştir. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunundan farklı olarak Kurumun her türlü personelinin taşıması gereken nitelikler, Kurul üyelerinin taşıması gereken niteliklere atıfta bulunmak suretiyle belirtilmiştir. Kurum meslek personelinin yeterlilik esasları belirlenmiş, ana hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esasa ...
(Şerh No: 2032 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:59)

 Bilgi  [BankacılıkK. 91] MADDE GEREKÇESİ
Madde 91.- Kurumun hizmet birimlerinin, sayısı onu geçmemek üzere daire başkanlıklarından oluşan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı ve bunların Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. Ana hizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ve insan kaynakları ve eğitim, idari ve mali işler ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulacağı h...
(Şerh No: 2031 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 90] MADDE GEREKÇESİ
Madde 90.- Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere atanacak Kurum başkan yardımcılarının nitelikleri Kurul üyelerinin taşıması gereken nitelikler ile paralellik sağlanarak düzenlenmiştir. Ayrıca, iş akış süreçlerinin etkinliğinin sağlanması bakımından yetki devrinin yapılabilmesinin çağdaş yönetimin bir gereği olması sebebiyle, Başkan yardımcılarının gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını hukukun genel ilkeleri çerçevesinde astlarına devredebilecekleri öngörülmüştür.
(Şerh No: 2030 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:57)

 Bilgi  [BankacılıkK. 89] MADDE GEREKÇESİ
Madde 89.- İyi yönetimin temel unsurlarından biri olarak görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinden hareketle Başkanın bu Kanun uyarınca yerine getireceği görevler ile yetkileri açıklığa kavuşturulmuştur. Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumlu kılınmıştır. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsamaktadır.
(Şerh No: 2029 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:56)

 Bilgi  [BankacılıkK. 88] MADDE GEREKÇESİ
Madde 88.- Kurul, bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında; düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ile ilgili düzenlemeler yapmak, Kurumun stratejik planını oluşturmak, bu planla uygun bütçeyi karara bağlamak, Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, Kurumun üst düzey personelini atamak, taşınmaz alımı gibi konuları karara bağlamakla görevli ve yetkili kılınmıştır.
(Şerh No: 2028 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:51)

 Bilgi  [BankacılıkK. 86] MADDE GEREKÇESİ
Madde 86.- Kurul üyeliği görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi, görevin ifası için gerekli zamanın ayrılmasını ve Kurul kararlarından etkilenecek taraflara eşit mesafede olunmasını gerektirir. Bu hususlar dikkate alınmak suretiyle, Kurul üyelerinin görevleri sırasında yapamayacakları işler belirlenmiştir. Bankalar, finansal holding şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hakkında içerden edinilen bilgilerin Kurul üyelerinin kişisel menfaatleri doğrultusunda kull...
(Şerh No: 2026 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:45)

 Bilgi  [BankacılıkK. 85] MADDE GEREKÇESİ
Madde 85.- Maddede, Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri belirlenerek süresi biten üyelerin yeniden atanamayacakları öngörülmüştür. 83 üncü maddenin gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, bağımsızlığın bir unsuru olarak, Kurumun üst düzey yönetiminin görevden alınmasına ilişkin kuralların açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır. Üyeliklerin sürekli veya geçici olarak boşalması hâlinde Kurulun toplanması ve karar almasının aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır. Kurum faaliyetleri...
(Şerh No: 2025 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 84] MADDE GEREKÇESİ
Madde 84.- 83 üncü madde gerekçesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurul üyeliklerine atanacaklarda aranacak şartlar, Kanun kapsamındaki kuruluşların kurucularının sahip olması gereken nitelikler de dikkate alınarak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununa göre daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, üyelerin Bakanlar Kurulunca, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya bu maddede belirlenen öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliğ...
(Şerh No: 2024 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:23)

 Bilgi  [BankacılıkK. 83] MADDE GEREKÇESİ
Madde 83.- Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Kanunda yer alan hüküm korunarak, yedi üyeden oluşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kurumun karar organı olduğu, Kurul Başkanının aynı zamanda Kurumun da başkanı olduğu ifade edilmiştir. Başkanın herhangi bir sebeple görevde bulunmaması durumunda Kurul toplantılarının aksamaması için Başkana vekâlet edilmesi hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
(Şerh No: 2023 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 82] MADDE GEREKÇESİ
Madde 82.- Günümüzde olağanüstü hızlanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci, toplumsal ilişkileri giderek karmaşıklaştırmakta, bu durum idarî yapılanmaya yeni kurum ve kavramların eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Çağdaş demokratik hukuk devletinin bu yeni süreçte en temel sorunu, bir yandan artan idarî faaliyet alanlarına uygun yönetim sistem ve kurumlarını oluştururken, öte yandan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı biçimde korunması olmaktadır. Bu arayışların orta...
(Şerh No: 2022 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 11:20)

 Bilgi  [MÖHUK. 66] MADDE GEREKÇESİ
Madde 66- Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 2021 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 11:00)

 Bilgi  [MÖHUK. 65] MADDE GEREKÇESİ
Madde 65 – Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 2020 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 24-11-2009 11:00)

 Türkçe  [KiraK. 14] 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu kapsamında kiraya verilen taşınmazlar hakkında da bu yasa hükümleri uygulanır.
(Şerh No: 1995 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:40)

 Türkçe  [KiraK. 13] Kiracının ölümü halinde, işyerleri için aynı mesleği sürdüren kiracının mirasçıları ve ortaklarına ve konutlar için de kiracıyla birlikte oturan kişiler aleyhine kira sözleşmesinden ve Borçlar Kanununun bu kanun ile çelişmeyen diğer hükümlerinden kaynaklaran ödevlerini yerini getirdikleri sürece tahliye davası açılamaz.
(Şerh No: 1994 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:38)

 Bilgi  [EskiBK. 265] Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesinin sonlandırılması
Borçlar Kanunu md.265 kira sözleşmesi devam ederken kiracının ölümü durumunda kiralayana kira sözleşmesini fesih hakkı vermekteyse de, bu madde 6570 sayılı yasanın uygulama alanı bulduğu kira sözleşmeleri için uygulanamaz. 6570.sayılı yasanın 13. maddesi kiracının ölümü halinde mirasçılarının tahliyesini engelleyen bir hüküm getirmektedir: http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=24
(Şerh No: 1993 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 24-11-2009 10:32)

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan yargılanan sanığa davetiyenin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması sanığın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir.
(Şerh No: 1849 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 24-11-2009 10:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 81] MADDE GEREKÇESİ
Madde 81.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun birliklerin organ seçimleri, statülerinin belirlenmesi, gelir ve giderleri ile üyelerine uygulayabilecekleri disiplin cezalarına ilişkin hükümler korunmuş, birliklerin üyelerine uygulayabilecekleri ceza miktarı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1992 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 10:02)

 Bilgi  [BankacılıkK. 80] MADDE GEREKÇESİ
Madde 80.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununda birliklere tevdi edilen görev ve yetkiler korunmuş olup, birlikler, mesleğin gelişimini sağlamak, meslek ilkelerini belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, meslek personelinin uyacakları meslekî ilke ve standartları belirlemek, Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbir...
(Şerh No: 1991 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 10:00)

 Bilgi  [BankacılıkK. 79] MADDE GEREKÇESİ
Madde 79.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine benzer şekilde, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankalarının kendi aralarındaki müşterek ihtiyaçların karşılanmasını, meslekî faaliyetlerin kolaylaştırılmasını, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hâkim kılınmasını, meslekî disiplin ile ahlakının korunmasını...
(Şerh No: 1990 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:51)

 Bilgi  [BankacılıkK. 78] MADDE GEREKÇESİ
Madde 78.- Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede bir yandan küreselleşme ve bölgesel entegrasyon eğilimleri, diğer yandan tüketici tercihlerinin değişmesi, finans sektöründe yapısal değişimleri zorunlu kılmıştır. Bu yapısal değişim sürecinde finansal hizmet biçimleri arasındaki farklar azalmış ve genellikle bankaların liderliğinde çok sayıda finansal hizmeti bir arada sunan finansal gruplar yaygınlık kazanmıştır. Finansal grupların bir biçimi olarak ortaya çıkan finansal holding şirketleri d...
(Şerh No: 1989 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:49)

 Bilgi  [BankacılıkK. 77] MADDE GEREKÇESİ
Madde 77.- Maddede, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında olduğu şekilde Kanunun uygulanmasında kalkınma ve yatırım bankalarının Kanunun hangi maddelerine tâbi olacağı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1988 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:48)

 Bilgi  [BankacılıkK. 76] MADDE GEREKÇESİ
Madde 76.- Bankaların verdiği hizmetler oldukça çeşitli olup, sürekli değişiklik gösterebilmektedir. Müşterilerin aldıkları hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorunlarına cevap vermek üzere bankalarda bir sistemin kurulması ve müşterilerini, bu hizmetler hakkında bilgilendirme zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin talebi hâlinde yapılan işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin bir nüshasının verilmesi öngörülmüştür. Öte yandan bankaların müşterilerinin birçoğunun sektör...
(Şerh No: 1987 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:46)

 Bilgi  [BankacılıkK. 75] MADDE GEREKÇESİ
Madde 75.- Bankaların ve mensuplarının etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesi, bu kuruluşlarda iyi yönetimi güçlendirecek, sosyal sorumluluğu artıracaktır. Bankalar ile mensuplarının her türlü davranış kalıplarının kanunlarla düzenlenmesi, olası her durum için bir davranış kalıbı belirlemek anlamına geleceğinden mümkün bulunmamaktadır. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde piyasanın ve rekabetin gerektirdiği etik ilkelerin ve örnek davranışların belirlenmesi, sektörde hizmet kalitesinin v...
(Şerh No: 1986 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:45)

 Bilgi  [BankacılıkK. 74] MADDE GEREKÇESİ
Madde 74.- Bankaların faaliyetleri güvene dayandığından bankalar hakkında yapılacak haberlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi beklenir. Bankalar hakkındaki itibarı zedeleyici haberler, bu kuruluşlarda fon çekilişine veya bu kuruluşların daha kötü şartlarda fon temin etmelerine sebep olmak suretiyle malî durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir. Bu tür haber yapacakl...
(Şerh No: 1985 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:41)

 Bilgi  [BankacılıkK. 73] MADDE GEREKÇESİ
Madde 73.- Bu maddenin ilk fıkrasında bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (8) numaralı fıkrasında öngörülen ve Kanunun uygulanmasında ve uygulamanın denetiminde görev alanlar açısından düzenlenen özel sır saklama yükümlülüğü aynen muhafaza edilmiş, ayrıca bankalara ve bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait öğrenilen sırların başkalarının yararına da kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna ilâ...
(Şerh No: 1984 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:40)

 Bilgi  [BankacılıkK. 72] MADDE GEREKÇESİ
Madde 72.- Banka bilançoları, gerek makro ekonomik değişkenlerdeki gelişmeler, gerekse bankaların kendi aktif ve pasif işlemlerinden kaynaklanan sebeplerle sorunlu hâle gelebilmektedir. Bu durum, hem tasarruf sahiplerinin zarara uğramasına yol açmakta, hem de bir güven ve itibar kurumu olan bankalara olan güvenin ortadan kalkmasına veya azalmasına neden olmaktadır. Münferiden bir bankada başlayan sorun, sistemik bir finansal krize yol açabilmektedir. Bu durumun önceden tespit edilip önlenebilmes...
(Şerh No: 1983 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:39)

 Bilgi  [BankacılıkK. 71] MADDE GEREKÇESİ
Madde 71.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ile (4) numaralı fıkrası birleştirilmek ve bir takım ilâveler yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Malî bünye zafiyeti bulunan banka hakkında alınan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı tedbirlere rağmen en sonunda en etkin çözümün bankanın tasfiyesi olduğuna karar verilebilir. Bu tür bir seçim, bankanın değeriyle ilgili ciddi kaygıların olması ve bankanın yaşamasın...
(Şerh No: 1981 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 24-11-2009 09:37)

 Bilgi  [MÖHUK. 2] MADDE GEREKÇESİ
Madde 2 – 2675 sayılı Kanunun 2 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. 2675 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve “atıf” “renvoi” diye isimlendirilen bu hüküm, her türlü hukukî ihtilâf için uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması hâlinde bu hukukun maddî hukuk kurallarının uygulanmasını öngörmekteydi. Tatbikatta, mahkemelerin yabancı hukuku uygulamasındaki güçlükler ve özellikle yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı hükümler...
(Şerh No: 1947 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:17)

 Bilgi  [MÖHUK. 3] MADDE GEREKÇESİ
Madde 3 – 2675 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Madde metninde, hüküm değişikliğine gidilmeksizin, “ikametgâh” deyimi yerine Türk Medenî Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla “yerleşim yeri” deyimi kullanılmıştır.
(Şerh No: 1946 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:15)

 Bilgi  [MÖHUK. 4] MADDE GEREKÇESİ
Madde 4 – 2675 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini kısmen karşılamaktadır. Uygulanacak hukuk açısından vatansızlar yanında, mültecileri de dikkate almak maksadıyla yetkili hukukun vatandaşlık esasına göre tayinini düzenleyen 2675 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendine “mülteciler” ibaresi eklenmiştir. Tasarının 4 üncü maddesinin (a) bendine “ve mülteciler” ibaresinin eklenmesinin amacı, sadece, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca millî hukukun uygulanması gereken...
(Şerh No: 1945 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:15)

 Bilgi  [MÖHUK. 5] MADDE GEREKÇESİ
Madde 5 – 2675 sayılı Kanunun 5 inci maddesini aynen karşılamaktadır.
(Şerh No: 1944 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:14)

 Bilgi  [MÖHUK. 1] MADDE GEREKÇESİ
Madde 1 – 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesini aynen karşılamaktadır.
(Şerh No: 1940 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 21:00)

 Bilgi  [MÖHUK. 1] GENEL GEREKÇE
1. 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Türk Hukukundaki Yeri 20/5/1982 tarihinde kabul edilip 1982 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 2675 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” özellikle sadece temel konuları esas alarak hazırlanmış bir kanundu. 2675 sayılı Kanun kanunlaştığında, o dönemde yürürlüğe giren Avusturya, İtalyan ve Alman Kanunlarıyla hemen hemen aynı kapsama ve ihtiyaçları karşıladığı kabul edilen...
(Şerh No: 1939 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 20:54)

 Bilgi  [İİK. 179] Erteleme Kararının Takip ve Davalara Etkileri
İİK 179/b maddesi gereğince iflasın ertelenmesi kararının etki edeceği takipler sadece iflası ertelenen borçlu aleyhine olan takiplerdir.Bu borçlu tarafından açılan takiplere kararın bir etkisi yoktur. Borçlu aleyhine evvelce(iflasın ertelenmesi kararından önce)başlamış takipler iflasın ertelenmesi kararı ile kanun gereği kendiliğinden durur.Takibe karara rağmen devam edilmesi halinde borçlunun şikayeti üzerine icra hakimliğince takibin durdurulmasına karar verilir. Buna karşılık erteleme ka...
(Şerh No: 1938 - Ekleyen: Av.Onur ÖMEROĞLU - Tarih : 23-11-2009 20:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 70] MADDE GEREKÇESİ
Madde 70.- Bu maddede, 68 ve/veya 69 uncu maddede yer alan önlemleri almayan ya da almasına rağmen sorunları giderilemeyen veya bu tedbirlerin alınması hâlinde dahi sonuç alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. 68 ve 69 uncu maddelerin uygulanmasına rağmen bankanın durumunda bir düzelme ve iyileşme katedilememesi durumunda, bankanın faaliyetlerinin sınırlandırılması ya da geçici olarak durdurulması, faiz oranı ve vadelere sınırlama ve kısıtlama...
(Şerh No: 1937 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:29)

 Bilgi  [BankacılıkK. 69] MADDE GEREKÇESİ
Madde 69.- Bu madde ile 68 uncu maddede yer alan önlemleri almayan ya da almasına rağmen sonuç alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. Madde ile bankanın yönetim kurulunun ve mensuplarının yapısına, uzun vadeli veya duran varlıklarının elden çıkarılmasına, kredi kullandırımının sınırlandırılmasına ve bu gibi temel unsurlarına müdahale niteliği taşıyan önlemler hüküm altına alınmaktadır.
(Şerh No: 1936 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:26)

 Bilgi  [BankacılıkK. 68] MADDE GEREKÇESİ
Madde 68.- Bu madde ile 67 inci maddede sayılan önlem alınmasını gerektiren hâllerden bir ya da bir kaçının tespiti hâlinde alınacak düzeltici tedbirler hüküm altına alınmaktadır. Bu madde ile gözetim ve denetim sonucunda malî bünyesinde sorunlar tespit edilen bir bankanın ilk olarak bu sorunları Kurumun uygun göreceği ve onaylayacağı bir plân dâhilinde "kendi kendine düzeltme"si teşvik edilmekte, gözetim ve denetim otoritesinin bu süreçte öngördüğü tedbirler, bankanın malî yapısının düzeltilmes...
(Şerh No: 1935 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:24)

 Bilgi  [BankacılıkK. 67] MADDE GEREKÇESİ
Madde 67.- Temel işlevi fon fazlası olan kesimlerin bu fonlarını fona ihtiyacı olan kesimlere aktarmak olan bankalar, birer itibar müessesesi olması nedeniyle güven ortamında çalışmak zorundadır. Bankacılığın temel fonksiyonu söz konusu fon tahsisini yaparken maruz kaldıkları riski yönetmektir. Bankacılık, ekonomik faktörlerden hızlı ve yoğun bir şekilde etkilenen ve etkilerini ekonominin diğer alanlarına hızla aktaran kırılgan bir sektördür. Bu gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, ülkemiz için d...
(Şerh No: 1934 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:21)

 Bilgi  [BankacılıkK. 66] MADDE GEREKÇESİ
Madde 66.- Bankaların malî bünyeleri kendi faaliyetlerinin yanında yurt içi ve yurt dışı bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip oldukları ortaklıkları ve birlikte kontrol ettikleri ortaklıkları ile yurt dışı şube veya temsilciliklerinin faaliyet sonuçlarından etkilenmektedir. Söz konusu ortaklık, şube veya temsilciliklerden kaynaklanabilecek risklerin bankaların malî bünyesini zayıflatabilme olasılığı bulunmaktadır. Bu tür durumlara mahal vermemek amacıyla, ana ortaklık bankalar ile bunların y...
(Şerh No: 1933 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:19)

 Bilgi  [BankacılıkK. 65] MADDE GEREKÇESİ
Madde 65.- Kanunun amacı doğrultusunda, kapsamda zikredilen kuruluşların Kanun hükümlerine uyumunun zamanında ve süreklilik arz edecek şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu husus, uluslararası uygulamalarda da görüldüğü üzere, etkin bir denetimin sağlanabilmesi amacıyla, sadece yerinde yapılacak denetimlere bağlı olmamalı, aynı zamanda Kurum tarafından istenen bilgi, belge ve raporlamalar üzerinden Kurum bünyesinde yapılacak gözetim faaliyetleri ile bütünlük arz etmelidir. Bu ...
(Şerh No: 1932 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:18)

 Bilgi  [BankacılıkK. 64] MADDE GEREKÇESİ
Madde 64.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 20 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümleri dikkate alınmak suretiyle Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde sigorta kapsamında sayılmayan hesaplar açık bir biçimde belirtilmiştir. Ayrıca, sigorta kapsamı dışında tutulmasında yarar veya gerek görülen mevduat, katılım fonu ve hesapların kapsam dışına alınması hususunda Kurula yetki verilmesi ön...
(Şerh No: 1931 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:12)

 Bilgi  [BankacılıkK. 63] MADDE GEREKÇESİ
Madde 63.- Kredi kuruluşlarındaki mevduatların ve katılım fonlarının emre amade olmaması durumunun göz önüne alınması gerektiğinden ve asgarî bir mevduat ve katılım fonu koruma seviyesinin temin edilmesinin şart olduğundan bahisle mevduatın sigortalanmasına ilişkin bu madde hükmü ihdas edilmiştir. Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması, sektördeki tüm kuruluşlar arasında bir dayanışmanın, finansal bütünleşmenin ve denetimin vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Bankalara duyulan ...
(Şerh No: 1930 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:09)

 Bilgi  [BankacılıkK. 62] MADDE GEREKÇESİ
Madde 62.- Madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Katılım bankalarında zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların da Fona gelir kaydedileceği hükmüne yer verilmiştir.
(Şerh No: 1929 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:04)

 Bilgi  [BankacılıkK. 60] MADDE GEREKÇESİ
Madde 60.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının yapacakları işlemler sonucu elde edecekleri fonlardan mevduat sayılmayacak olanların kapsamı genişletilerek, bu bankaların müşterilerinden ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonların yanı sıra, ortak ve ortaklıklarından genel esaslar dâhilinde sağladıkları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermay...
(Şerh No: 1928 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:03)

 Bilgi  [BankacılıkK. 61] MADDE GEREKÇESİ
Madde 61.- Madde ile, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel cari hesap ile katılma hesabı sahiplerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1927 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 20:00)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 21] Haksız bir eylemden kaynaklanan dava o eylemin yapıldığı yer mahkemesinde görülebilir.
(Şerh No: 1926 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 23-11-2009 19:58)

 Bilgi  [BankacılıkK. 59] MADDE GEREKÇESİ
Madde 59.- Bankaların emin bir şekilde çalışmasının sağlanması ve malî güçlerinin korunması amacıyla, bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlara bağış sınırı getirilmiştir. Bu sınırlama ile, bir malî yılda yapılabilecek bağış tutarı toplamının, banka özkaynağının binde dördünü aşamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca, yapılacak bağışların en az yarısının kanunlarla vergi muafiyeti tanınan alanlara yapılması şart koşulmuştur.
(Şerh No: 1924 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:54)

 Bilgi  [BankacılıkK. 58] MADDE GEREKÇESİ
Madde 58.- Bankacılık sektörünün malî yapısı üzerinde bulunan risk unsurları iyi yönetilmediği takdirde banka bilançoları üzerinde ciddi boyutta olumsuz etkileri olacağı tâbiidir. Bu bağlamda, temel bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan risklere ilâve olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde faaliyet gösteren sandıkları bulunan bankaların, söz konusu sandıklarda oluşabilecek teknik açıklardan ötürü ilâve bir yükle karşılaşması riski bulunmaktadır. S...
(Şerh No: 1923 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:53)

 Bilgi  [BankacılıkK. 57] MADDE GEREKÇESİ
Madde 57.- Uzun vadeli duran değerlere yatırım yapılması suretiyle banka kaynaklarının likit değerlerden uzaklaştırılmaması, kaynakların bankacılık faaliyetleri çerçevesinde kullanımı yoluyla ekonomide daha verimli alanlara aktarılması, Kanun kapsamındaki kuruluşlarca toplanan fonların mümkün olduğunca finansal araçlara yatırılması ve ekonomik birimlerin fon ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ve bankanın likidite gücünün korunması amacıyla, bankaların edinecekleri gayrimenkullerin bu Ka...
(Şerh No: 1922 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:52)

 Bilgi  [BankacılıkK. 56] MADDE GEREKÇESİ
Madde 56.- Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında, malî olan ve olmayan ortaklıkların hesapları konsolide edilerek malî tablo üretilmesi öngörülmüş, ancak uygulamadaki güçlükler nedeniyle buna geçilememiştir. Bankaların malî olmayan ortaklıklarındaki riskleri kendi bünyelerine sirayet edebilmekte; iç kontrol, risk yönetimi ve konsolide denetim sisteminin etkinliğini zayıflatabilmekte, kuruluşların gerçek malî durumlarının tes...
(Şerh No: 1921 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:48)

 Bilgi  [BankacılıkK. 55] MADDE GEREKÇESİ
Madde 55.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Maddede kredi sayılan ancak bu kredilere esas varlıkları ihraç edenler, kredilerin karşılığının nakde tahvil olma kabiliyetleri, kredi sayılan değerlerin ediniminin iradî olup olmaması, özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınıp alınmaması gibi hususlar gözetilerek söz konusu değerlerin kredi sınırlamalarında dikkate alınmam...
(Şerh No: 1920 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:47)

 Bilgi  [BankacılıkK. 54] MADDE GEREKÇESİ
Madde 54.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (2) ve (5) numaralı fıkraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bankalarca, bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında belirtilen bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamının özkaynakların yüzde yirmi beşini aşamayacağı, buna ilâveten, Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan bankanın dâhil olduğu risk grubu b...
(Şerh No: 1919 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:46)

 Bilgi  [BankacılıkK. 53] MADDE GEREKÇESİ
Madde 53.- Madde, Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (12) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile bankalarca verilecek krediler ile diğer alacaklar yanında diğer varlıklarındaki muhtemel değer düşüklükleri için de karşılık ayrılması ilkesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Basel II de düşünülerek, bankalara, aktiflerinin kalitesine ve sınıflandırılmasına, garantilerin ve teminatların alınmasına, bunların değerinin ve güvenil...
(Şerh No: 1918 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:45)

 Bilgi  [EskiBK. 358] Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu
Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Sürdürme Borcu Özge Yücel* Özet Eser sözleşmelerinde yüklenicinin işe zamanında başlama ve işi sürdürme borcu yüklenicinin asli edim yükümlülükleri arasında yer alır. Yasa ile açıkça öngörülen bu borç aynı zamanda özen borcunun gereğidir. Borçlar Kanununun 358/1 hükmü kanımızca bir erken temerrüt halini düzenlemektedir. İşe zamanında başlanmaması veya işin sözleşmeye aykırı olarak ertelenmesi veya süresinde tamaml...
(Şerh No: 850 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 23-11-2009 19:44)

 Bilgi  [BankacılıkK. 52] MADDE GEREKÇESİ
Madde 52.- Krediler nedeniyle maruz kalınacak risklerin ölçülmesi, karşı tarafın malî gücünün düzenli olarak analiz edilmesi ve izlenmesi, bu amaçla gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi etkin bir risk yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu maddede bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (11) numaralı fıkrasında yer alan hesap durum belgesine ilişkin hükümler, Basel II düşünülerek, ihtiyatlı denetim açısından değişen koşullara göre yeni...
(Şerh No: 1917 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:44)

 Bilgi  [BankacılıkK. 51] MADDE GEREKÇESİ
Madde 51.- Bankaların, dâhil olunan risk gruplarına verilen krediler nedeniyle maruz kaldıkları risklerini makul ve sürdürülebilir bir seviyede tutmaları, bu risklerin iyi bir şekilde izlenmesine bağlıdır. Söz konusu risklerin izlenebilmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için kredi açma, onay verme gibi kredilendirme süreçlerinin her bir aşamasında yapılması gereken inceleme, tespit, değerlendirme ve benzeri her türlü işlemler ve bu işlemlere ilişkin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukları...
(Şerh No: 1916 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:43)

 Bilgi  [BankacılıkK. 50] MADDE GEREKÇESİ
Madde 50.- Bu madde bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükümleri korunarak düzenlenmekle birlikte söz konusu maddede sayılan unsurlara ilâve olarak, yönetim kurulu üyelerine, banka mensuplarına, bunların eş ve velâyetleri altındaki çocuklarına çek karnesi vermek suretiyle kredi kullandırılmasına imkân tanınmış ve bu kişilere açılacak kredi limitleri net ücretlerine bağlı olarak mevcut piyasa koşulları çerçevesinde belirlenmi...
(Şerh No: 1915 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:40)

 Bilgi  [BankacılıkK. 49] MADDE GEREKÇESİ
Madde 49.- Risklerin izlenmesi ve kontrolü, kredi kuruluşlarının etkin denetiminin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olup, mevcut risklerin tek bir müşteri ya da birbiriyle bağlantılı müşterilerden oluşan bir grup üzerinde yoğunlaşması, zarar ve kayıplara yol açabileceğinden, uluslararası uygulamalarda, riskliliğin tespitinde, kullandırılan kredilerin yanı sıra kredinin kullandırıldığı risk grubunun da önemi artmıştır. Risk grubunun en önemli özelliklerinden biri, grubun içinde yer alan bir ki...
(Şerh No: 1914 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:38)

 Bilgi  [BankacılıkK. 48] MADDE GEREKÇESİ
Madde 48.- Bu madde, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası esas alınarak düzenlenmiş, uygulamada kredi olarak kabul edilen, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler ile ters repo işlemlerinden alacakların da kredi sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, uygulamada ortaya çıkabilecek ve kredi olarak kabul ed...
(Şerh No: 1913 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:37)

 Bilgi  [BankacılıkK. 47] MADDE GEREKÇESİ
Madde 47.- Kanunda veya bu Kanun uyarınca çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek sınırlama veya oranlarda yaşanabilecek aşımlar, ilgili maddesine göre cezai yaptırıma konu olmakla birlikte bu aşımların giderilmesi de önem arz etmektedir. Aşımların giderilmesinde kullanılacak yöntemler ve aşımların giderilme süresi, aşımların boyutuna da bağlı olarak kuruluşun malî bünyesi üzerinde farklı etkilere sahip olacaktır. Söz konusu aşımların mahiyetine, boyutuna bağlı olarak gerekli önlemlerin en kıs...
(Şerh No: 1912 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 46] MADDE GEREKÇESİ
Madde 46.- Yakın dönemde yaşanan krizler, bankaların likidite durumlarının banka başarısızlıklarında çok önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uluslararası standartlar likidite riskinin ölçülmesi ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, bu maddeyle bankaların, etkin denetimi çerçevesinde malî bünyelerinin yakından takibi ve asgarî likidite yükümlülüğü tutarının karşılanabilmesi için Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle usûl ve esasları Kurul tarafından belirl...
(Şerh No: 1911 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:36)

 Bilgi  [BankacılıkK. 45] MADDE GEREKÇESİ
Madde 45.- Bankaların malî gücünün önemli göstergelerinden biri, özkaynaklar ile mevcut ve potansiyel riskleri nedeniyle karşılaşabilecek olası zararlar arasındaki ilişkiyi esas alan sermaye yeterliliği standart oranıdır. Bu oranın düzenlemelerde öngörülen orana nispeten düşük olması hâlinde, bankanın faaliyetlerinin emin ve güvenilir bir şekilde sürdürülmesinin tehlike arz ettiği ve faaliyetin devamının tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerine zarar verebileceği fikri uluslararası uygulamalar...
(Şerh No: 1910 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:35)

 Bilgi  [BankacılıkK. 44] MADDE GEREKÇESİ
Madde 44.- Özkaynak, kuruluşların faaliyetlerinin sürdürülmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, ödeme gücünün değerlendirilmesi ve ihtiyatlı denetimin gerçekleştirilmesinde önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Kuruluşların güçlü özkaynaklarının bulunması faaliyetlerinin sürekliliğini, hareket kabiliyetlerini ve şoklara karşı dayanıklılıklarını artırıcı bir faktördür. Özkaynak, uluslararası uygulamalarda da standart oranların tespiti bakımından önemli bir referans olarak kab...
(Şerh No: 1909 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 23-11-2009 19:34)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12754893 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.