Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 322] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 372 ve Gerekçesi
3. İmza şekli Madde 372 - (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. (2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir. Madde Gerekçesi: Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 322 nci maddesinin tekrarıdır.
(Şerh No: 4746 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:10)

 Bilgi  [TTK. 321] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 371 ve Gerekçesi
2. Kapsam ve sınırlar Madde 371 - (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukukî işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır. (2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun ger...
(Şerh No: 4745 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:10)

 Bilgi  [TTK. 320] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 369 ve Gerekçesi
5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü Madde 369 - (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. (2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır. (3) Üyelerin ve yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken, bu madde anlamında özenle hareket ettikleri karinedir. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Göndermelerden oluşan, bu sebeple...
(Şerh No: 4744 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:10)

 Bilgi  [TTK. 319] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 367-368-370 ve Gerekçeleri
3. Yönetimin devri Madde 367 - (1) Esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulu, düzenlenecek bir örgüt yönetmeliğine göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik yönetimi düzenler; bunun için gerekli olan görev yerlerini gösterir, görevleri tanımlar, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine, paysahiplerini ve korunmaya değer...
(Şerh No: 4743 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:10)

 Bilgi  [TTK. 318] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 366 ve Gerekçesi
2. Görev dağılımı Madde 366 - (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. (2) Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve...
(Şerh No: 4742 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 317] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 365 ve Gerekçesi
B) Yönetim ve temsil I - Genel olarak 1. Esas Madde 365 - (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki ayrık hükümler saklıdır. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci cümlesi 6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesinden alınmıştır. Yeni eklenen ikinci cümle istisnaları saklı tutmaktadır. Kanunî istisnaların başında 367 nci maddenin birinci fıkrası ile 370 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gelir. Tasfiyeye girmiş şirketlerde tasfiye memurları da tasfi...
(Şerh No: 4741 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 316] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 364 ve Gerekçesi
III - Görevden alma Madde 364 - (1) Yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar bile, gündemde, ilgili bir hüküm varsa veya sebeplerin önemli olması hâlinde, gündemde madde bulunmasa bile, her zaman genel kurul kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. (2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Maddenin birinci fıkr...
(Şerh No: 4740 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 315] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 363 ve Gerekçesi
II - Üyeliğin boşalması Madde 363 - (1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanunî şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar. (2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflâsına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için ge...
(Şerh No: 4739 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 314] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 362 ve Gerekçesi
4. Görev Süresi Madde 362 - (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. (2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: Madde, bir değişiklik dışında - 6762 sayılı Kanunun 314 üncü maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 4738 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 313] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 360-361 ve Gerekçeleri
2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi Madde 360 - (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, belirli bir grup oluşturan paysahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Haklı bir ned...
(Şerh No: 4737 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 312] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 359 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu A) Genel olarak I - Atama ve seçim 1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri Madde 359 - (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. (2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından...
(Şerh No: 4736 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 311] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 356 ve Gerekçesi
C) Kanuna karşı hile Madde 356 - (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynîn, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir. (2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üze...
(Şerh No: 4735 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 302] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 352 ve Gerekçesi
XIII - Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri Madde 352 - (1) Pay taahhüdünün, şirketin tescilinden önce devri, şirkete karşı geçersizdir. Madde Gerekçesi: İfadesinde değişiklik yapılarak 6762 sayılı Kanunun 302 nci maddesinden alınan bu hüküm, pay taahhütlerinin tescilden önce devrini yasaklamamakta sadece şirkete karşı geçersiz saymaktadır. Pay taahhütlerinin devrine izin verilmesi kurucuların değişmesinden, bazen belirlenememesinden başlayarak, kuruluşa ilişkin çeşitli yükümlülüklerin ...
(Şerh No: 4734 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:09)

 Bilgi  [TTK. 301] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 355 ve Gerekçesi
XVI - Tüzel kişiliğin kazanılması Madde 355 - (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. (2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahütlerden kişisel olarak ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur. (3) Şi...
(Şerh No: 4733 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 300] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 354 ve Gerekçesi
XV - Şirketin tescili ve ilânı Madde 354 - (1) Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca şirketin kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas sözleşmeye, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ...
(Şerh No: 4732 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 299] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 353 ve Gerekçesi
XIV - Fesih davası Madde 353 - (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, paysahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının ve paysahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. M...
(Şerh No: 4731 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 298] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 348 ve Gerekçesi
IX - Kurucu menfaatleri Madde 348 - (1) Kuruculara, şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi, şirket sermayesinin azalması sonucunu doğuracak bir menfaatin tanınmasına ilişkin esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak, dağıtılabilir kârdan 519 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile paysahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın onda biri, bu hakkın esas sözleşmede ilk defa öngörüldüğü tarihteki sermay...
(Şerh No: 4730 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 10-03-2010 22:08)

Bekar olan davalının gerek ilişki öncesinde gerekse ilişki sonrasında, ailesini de yanına alarak yine bekar olan davacının ailesi ile tanışmak, buluşmak, ev eşyalarını birlikte borçlanarak almak gibi tavır ve davranışlara girerek, davacıda evlenecekleri yönünde kuvvetli inanç oluşturduğu da belirgindir. Taraflar bekardır, aynı sosyal çevreyi paylaşmaktadırlar. Davacının, davalı tarafından evlenme vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında gerek fiziksel gerek ruhsal anlamda zarara uğratı...
(Şerh No: 4729 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-03-2010 20:30)

yaşasın başkan apo selam selam imralıya bin selam dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" şeklinde sloganlar attığının anlaşılması ....
(Şerh No: 4727 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010 14:57)

Terör örgütünün üst düzey mensuplarının örgütsel ilişkileri ve terör örgütü lehine yayın yapan basın yayın organlarını kullanarak verdikleri eylem talimatı doğrultusunda korsan gösteriye katılarak, çöp konteynırlarını dizmek suretiyle barikat kuran, yol üzerine lastik yakarak örgüt ve elebaşı lehine slogan atan, güvenlik güçlerine taş atan grup içinde yer alıp, bu eylemlere iştirak eden ve bu suretle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği...
(Şerh No: 4726 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010 14:54)

Terör Örgütü Propagandası:“Ben bir Kürdistanlı olarak Kürdistan’da sayın Abdullah Öcalan’ı bir siyasal irade olarak görüyor ve kabul ediyorum” ibarelerini içeren bildirileri imzalatmak...
(Şerh No: 4725 - Ekleyen: Bülent KINAY - Tarih : 10-03-2010 14:51)

Vekaletnamesinde baro pulu bulunmayan vekile kesin mehil verilerek eksikliğin giderilmesi istenmelidir. Eksiklik giderilmedikçe vekile yapılan tebligatlar geçersizdir. Bu halde, asıla tebligat yapıldıktan sonra yargılamanın sürdürülmesi gerekir.
(Şerh No: 4714 - Ekleyen: Av.Hanifi Sancar KARACA - Tarih : 10-03-2010 07:20)

 Bilgi  [TTK. 290] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 357 ve Gerekçesi
D) Temel ilkeler I - Eşit işlem ilkesi Madde 357 - (1) Paysahipleri eşit şartlarda eşit işleme tâbi tutulur. Madde Gerekçesi: Tasarının 357 nci maddesi, Yargıtayın yerleşik kararıyla kabul edilen, AET'nin ticaret şirketlerine ilişkin, sermayeyi konu alan, 77/91 sayılı İkinci Yönergesinin 42 nci maddesinde öngörülmüş bulunan evrensel nitelikteki eşit işlem ilkesini kanunî bir üst-kural haline getirmiştir. Bu hüküm, bir taraftan organların öznel ve keyfî karar ve uygulamalarına bir üst ...
(Şerh No: 4723 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:28)

 Bilgi  [TTK. 281] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 346-350 ve Gerekçeleri
3. Halka önerilecek paylar Madde 346 - (1) Esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da, taahhüt sahiplerince, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka önerileceği esas sözleşmede belirtilmiş ve ayrıca garanti edilmiş bulunan nakdî payların karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir. Pay senetlerinin halka önerilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin sonunda, payların itibarî değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten s...
(Şerh No: 4722 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:28)

 Bilgi  [TTK. 289] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 349 ve Gerekçesi
X - Kurucular beyanı Madde 349 - (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda; aynî sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul ...
(Şerh No: 4721 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:28)

 Bilgi  [TTK. 288] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 345 ve Gerekçesi
2. Ödeme yeri Madde 345 - (1) Nakdî ödemeler, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa bağlı bir bankada veya özel finans kurumunda, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile kanıtlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kaza...
(Şerh No: 4720 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:28)

 Bilgi  [TTK. 286] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 347 ve Gerekçesi
VIII - Paylar Madde 347 - (1) İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibarî değerden yüksek bir bedelle (primli) çıkarılabilmeleri için, esas sözleşmede veya genel kurul kararında hüküm bulunmalıdır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin tekrarı olan bu hüküm, geniş uygulamadan doğan zengin bir deneyim birikimine sahiptir. Hüküm, payın itibarî değeri ile çıkarma (ihraç, emisyon) primini (agioyu) ayırmaktadır. Asgarî çıkarma bedeli itibarî değere eşi...
(Şerh No: 4719 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:28)

 Bilgi  [TTK. 283] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 343-351 ve Gerekçeleri
2. Değer biçme Madde 343 - (1) Aynî sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, seçilen değerleme yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uygun yöntem olduğunun gerekçelerle ve ayrıntılı bir şekilde açıklanması şarttır. Resmî nitelik taşıyan bu rapora mahkemede, kurucular, işlem denetçisi ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. (2) Se...
(Şerh No: 4717 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:27)

 Bilgi  [TTK. 280] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 341 ve Gerekçesi
V - Taahhüdün onaylanması Madde 341 - (1) Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucular tarafından esas sözleşmede taahhüt olunduğu, esas sözleşmenin altında yer alan bir noter şerhi ile onaylanır. Madde Gerekçesi: Bu madde, sermayenin korunması ilkesinin bir gereği olarak öngörülmüştür. Hüküm, sağlıklı bir kuruluşun gereği olan sermayenin korunmasına (Genel Gerekçe 57 numaralı paragraf) ilişkin denetimi, noter aşamasında başlatmakta, kuruluşta sorumluluk taşıyan kişiler arasına ...
(Şerh No: 4716 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:27)

 Bilgi  [TTK. 279] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 339-340 ve Gerekçeleri
IV - Esas sözleşme 1. İçerik Madde 339 - (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. (2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları. d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; b...
(Şerh No: 4715 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 22:27)

 Bilgi  [TTK. 278] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 337-357-358 ve Gerekçeleri
III - Kurucular 1. Tanım Madde 337 - (1) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur. (2) Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Tasarı tedrici kuruluşa yer vermediği i...
(Şerh No: 4700 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 21:55)

Kayyım tayininde re'sen araştırma ilkesi uygulanmayacağı,davacının davasını takip etmesi gerektiği.
(Şerh No: 4713 - Ekleyen: Av.Sema KARADAYIOĞLU - Tarih : 09-03-2010 17:11)

İdari para cezasına yapılan itirazın ve Anayasa Mahkemesine başvurulması taleplerinin reddine karar verildi.
(Şerh No: 4712 - Ekleyen: Özkan BASAT - Tarih : 09-03-2010 17:08)

Vekaletnamedeki "icra takibinden kısmen veya tamamen feragat" yetkisi, hacizlerin fekki yetkisini de içerdiğinden; vekilin, hacizlerin fekkini sağlamak için vekaletnamede bu konuda ayrıca özel yetkisinin de bulunmasına gerek yoktur.
(Şerh No: 4711 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 15:43)

 Bilgi  [EskiBK. 5] Elektronik Sözleşmelerde Sözleşmenin Kuruluş Anı
Elektronik Sözleşmelerde Sözleşmenin Kuruluş Anı (*) Gaipler arasında akdedilen bir sözleşme türü olan elektronik sözleşmelerde kuruluş anının tespitinde uluslararası hukuki metinlerin getirdiği düzenlemelerin incelenmesi, bu konuda getirilecek çözüm açısından faydalı olacaktır. Bu düzenlemelerin en önemlilerinden olan Birleşmiş Milletler Elektronik Ticaret Model Yasası (BMETMY) metninde, bir elektronik mesajın gönderilme anı olarak, mesajın göndericinin bilgi işlem sisteminden ayrılarak gönd...
(Şerh No: 4710 - Ekleyen: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 09-03-2010 14:45)

5510 Sayılı Kanunun 93. maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bundan önceki hacizler devam etmektedir.Borçlunun emekli sandığından aldığı emekli maaşının 1/4'den az olmamak üzere haczi mümkündür
(Şerh No: 4706 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 09-03-2010 13:47)

Alacaklının, takip dosyasında bulunan tüm hacizlerin fekkini talebi ve/veya tüm hacizlerin kaldırılmasına muvafakat edilmesi takipten feragat anlamına geleceğinden bu halde, feragat harcının alınması gerekir.
(Şerh No: 4708 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-03-2010 12:23)

AnaY. Geçici Madde 15 ile belirli dönemlerde çıkarılan kanunların Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemez. Yasaklayıcı hüküm gereği itirazın reddi gerekir.
(Şerh No: 4705 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 08-03-2010 22:35)

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/3-1 01/03/2008 Konu: Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin Uygulanması GENELGE No: 65/1 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 65 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
(Şerh No: 4704 - Ekleyen: Doğukan Bora SAVAŞ - Tarih : 08-03-2010 18:06)

 Önerge  [TCK. 106] (1) a)Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. b)Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur (2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
(Şerh No: 4703 - Ekleyen: Ahmet AVCI - Tarih : 08-03-2010 16:28)

Taraflar arasındaki düzenlenen 28.5.1990 günlü sözleşme, tapulu taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran bir sözleşme olarak Yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun yapılmadığından hukuken geçersizdir ( MK.634; BK.213; Tapu K. 26;, Noterlik Kanunu 60/3 md.leri ). Asıl edimin geçersiz bulunması nedeniyle buna bağlı fer`i edim ( ceza-i şart ) de geçersizdir. Davacı geçersiz sözleşmeye dayanarak ceza-i şart alacağı isteyemez.
(Şerh No: 4702 - Ekleyen: Av.Can DOĞANEL - Tarih : 08-03-2010 11:21)

 Bilgi  [TTK. 277] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 338 ve Gerekçesi
2. Asgarî sayı Madde 338 - (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. (2) Paysahibi olması hâlinde şirket hariç, sayısı bire inerse bu durum yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde tescil olunur; aksi hâlde doğacak zarardan yönetim kurulu sorumludur. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Birinci fıkra, kurucular için asgarî bir sayı öngörmemiş, böylece tek kişilik anonim şirketin kurulmasına ve tek pa...
(Şerh No: 4701 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:56)

 Bilgi  [TTK. 276] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 335-336 ve Gerekçeleri
B) Kuruluş I - Kurucu işlem Madde 335 - (1) Şirket, kurucuların kanuna uygun olarak düzenlenen, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamaları ve sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleriyle kurulur. (2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: Madde ön-anonim şirketin varlığına işaret etmekte ve bu şirketin oluşma anını açıklığa kavuşturmaktadır. Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklı...
(Şerh No: 4699 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:55)

 Bilgi  [TTK. 275] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 334 ve Gerekçesi
2. Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili Madde 334 - (1) Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir. (2) Birinci fıkrada yazılı şirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki temsilcileri, ancak bunlar tarafından görevden alınabilir. (3) Kamu tüzel kişilerinin yönetim...
(Şerh No: 4698 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:55)

 Bilgi  [TTK. 273] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 333 ve Gerekçesi
V - Devletin gözetimi 1. İzin Madde 333 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilân edilecek anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukukî konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu...
(Şerh No: 4697 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:54)

 Bilgi  [TTK. 272] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 332 ve Gerekçesi
IV - En az sermaye tutarı Madde 332 - (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. (2) Bu Kanun anlamında, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç...
(Şerh No: 4696 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:54)

 Bilgi  [TTK. 271] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 331 ve Gerekçesi
III - Amaç ve konu Madde 331 - (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin birinci fıkrası, sözcük yenilemeleri dışında aynen korunmuştur. Bu hüküm, serbest piyasa ekonomisi ve devlet tekellerinin, "acquis communautaire"e uyum bağlamında kaldırılması ile ayrı bir boyut kazanmıştır. 6762 sayılı Kanunun 271 inci maddesinin ikinci fıkrası, aynı Kanunun 137 nci maddesindeki ultra v...
(Şerh No: 4695 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:54)

 Bilgi  [TTK. 270] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 330 ve Gerekçesi
II - Özel kanunlara bağlı anonim şirketler Madde 330 - (1) Özel kanunlara bağlı anonim şirketlere, kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kısım hükümleri uygulanır. Madde Gerekçesi: Bugün özel bir kanunla kurulmuş anonim şirketlere hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Uygulamada, daha çok özel kanunlara veya hükümlere tâbi anonim şirketler mevcuttur: Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, bankalar, finansal kiralama şirketleri gibi. Verilen örneklerdeki Kanunlara benzer bir ç...
(Şerh No: 4694 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:54)

 Bilgi  [TTK. 269] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 329 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ KISIM Anonim Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler A) Genel Hükümler I - Tanım Madde 329 - (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. (2) Paysahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Madde Gerekçesi: Birinci fıkra: Tasarının bu hükmünün birinci fıkrası, 6762 sayılı Kanunun 269 uncu maddesinin birinci f...
(Şerh No: 4693 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:54)

 Bilgi  [TTK. 267] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 328 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi A) Uygulanacak hükümler Madde 328 - (1) Kollektif şirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortakların şirketten çıkma ve çıkarılmasına ilişkin 243 ilâ 303 üncü maddeler hükümleri komandit şirketlerde de uygulanır. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 267 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ...
(Şerh No: 4692 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 266] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 327 ve Gerekçesi
4. Takas Madde 327 - (1) Şirketten alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirmemiş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu varsa, bu kişi şirketteki alacağını komanditere olan borcu ile takas edebilir. 242 nci madde hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 266 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4691 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 265] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 326 ve Gerekçesi
c) Komanditerin iflâsı Madde 326 - (1) Şirket ve iflâs hâlinde masası veya şirket alacaklıları, iflâs etmiş bir komanditerin masasına başvururlarsa, bunların, müflis komanditerin kişisel alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 265 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4690 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 264] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 325 ve Gerekçesi
b) Komanditelerin sorumluluğu Madde 325 - (1) Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan alacaklarından dolayı komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler. (2) Ortakların kişisel mallarına başvurulması hâlinde şirket alacaklılarının, ortakların kişisel alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4689 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 263] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 324 ve Gerekçesi
3. İflâs a) Şirketin iflâsı Madde 324 - (1) Bir komandit şirketin iflâsı hâlinde şirket alacaklıları alacaklarını almadıkça ortakların kişisel alacaklıları şirket mallarına başvuramaz. (2) Komanditerlerin koydukları sermaye de, şirket alacaklılarının birinci fıkrada yazılı olduğu gibi öncelikle haklarını elde edecekleri mallardan sayılır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 263 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4688 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 262] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 323 ve Gerekçesi
2. Sermayenin azaltılması Madde 323 - (1) Bir komanditer sermayesini, 313 ve 314 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, gerek doğrudan doğruya gerek faiz veya kâr payına sayılmak üzere dolayısıyla tamamen veya kısmen geri alamayacağı gibi sermayesi herhangi bir sebeple azalmışsa noksan tamamlanıncaya kadar faiz veya kâr payını da isteyemez Aksi hâlde, komanditer aldığı para kadar şirket alacaklılarına karşı 322 nci maddenin birinci fıkrası gereğince sorumlu olur. Madde Gerekçesi: Ma...
(Şerh No: 4687 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 261] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 322 ve Gerekçesi
III - Alacaklıların durumu 1. Takip imkânı Madde 322 - (1) Komanditer, koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunun henüz ödemediği tutarına kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Bu suretle kendisine başvurulan komanditer ortak, şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Şirket alacaklıları, şirket sona ermiş olmadıkça veya şirket aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmadıkça komanditere başvuramazlar. (2) Şirketin iflâsı hâlinde alacaklıların haiz ol...
(Şerh No: 4686 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:53)

 Bilgi  [TTK. 260] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 321 ve Gerekçesi
2. Şirket adına işlemde bulunan komanditer Madde 321 - (1) Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemlernedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur. (2) Şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından bilindiğini...
(Şerh No: 4685 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 259] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 320 ve Gerekçesi
II - İstisnalar 1. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer Madde 320 - (1) Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 259 uncu. maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4684 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 258] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 319 ve Gerekçesi
C) Komanditer ortağın sorumluluğu I - Genel olarak Madde 319 - (1) Bir komanditerin sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 258 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4683 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 257] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 318 ve Gerekçesi
B) Şirketin temsili Madde 318 - (1) Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri komandit şirkete de uygulanır. (2) Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak atanabilir. Madde Gerekçesi: Madde, komandi...
(Şerh No: 4682 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 256] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 317 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri A) Uygulanacak hükümler Madde 317 - (1) Şirket ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, bu Bölümdeki özel kurallar saklı kalmak şartıyla kollektif şirkete ilişkin 232 ilâ 242 nci maddelerin hükümleri uygulanır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 256 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4681 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 255] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 316 ve Gerekçesi
2. Ölüm hâlinde Madde 316 - (1) Ölen bir komanditerin yerine mirasçıları geçer. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 255 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4680 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 254] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 315 ve Gerekçesi
V - Ortaklığın geçişi 1. Devir hâlinde Madde 315 - (1) Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Fakat devre diğer ortaklar onay vermemişlerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4679 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 253] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 314 ve Gerekçesi
b) Usulsüz gerçekleştirilmiş olanlar Madde 314 - (1) Komanditer kanuna ve şirket sözleşmesine göre düzenlenen ve kâr gösteren bir bilânçoya göre iyiniyetle aldığı ve fakat usulsüz gerçekleştirilmiş kâr paylarını veya şirket sözleşmesi ile kabul edilmiş olan faizleri geri vermeye zorunlu tutulamazlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4678 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 252] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 313 ve Gerekçesi
2. Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları a) Usulüne göre gerçekleştirilmiş olanlar Madde 313 - (1) Komanditer usulüne göre gerçekleştirilmiş faizi ve kâr paylarını şirketin sonradan meydana gelen zararını gidermek için geri vermeğe zorunlu tutulamaz. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 252 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır
(Şerh No: 4677 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:52)

 Bilgi  [TTK. 251] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 312 ve Gerekçesi
IV - Kâr ve zarar 1. Genel olarak Madde 312 - (1) Komanditer, iş yılı sonunda gerçekleşen kâr payını ve şirket sözleşmesinde kararlaştırılmış olan faizleri nakden alır. Fakat koyduğu sermaye herhangi bir sebeple azalmış ise noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi isteyemez. Şu kadar ki, gelecek yıllarda elde edilecek kâr paylarından, sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kısımdan önce geçmiş yıllara ait birikmiş faizler ödenir. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 2...
(Şerh No: 4676 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 250] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 311 ve Gerekçesi
III - Rekabet yasağı Madde 311 - (1) Kollektif ortakların şirket konusunu oluşturan işlemlerin aynını yapamayacaklarına ilişkin 230 uncu madde komanditerler hakkında uygulanmaz. Ancak komanditer, şirketin işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticarî işletme açar veya böyle bir işletme açan bir kişi ile ortak olur ya da bu nitelikte bir şirkete girerse komandit şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek hakkını yitirir. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 25...
(Şerh No: 4675 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 249] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 310 ve Gerekçesi
II - Denetleme Madde 310 - (1) Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde şirketin envanterlerini bilânçosunu, diğer finansal tablolarını ve bunların doğruluğunu incelemeye yetkilidir. (2) Bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi uzmana da yaptırabilir. Uzmanın kişiliği hakkında bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bir işlem denetçisi atanmasına karar verilir. Bu karar kesindir. (3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, mahkeme, komanditerin istem...
(Şerh No: 4674 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 248] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 309 ve Gerekçesi
B) Komanditerlerin hukukî durumu I - Yönetim Madde 309 - (1) İster komandite ister komanditer olsun her ortağın bir oy hakkı vardır. Bu kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. (2) Şirket, komanditeler tarafından yönetilir. (3) Komanditerler, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak; olağanüstü iş ve işlemlerde, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme gibi yapısal ...
(Şerh No: 4673 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 247] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 308 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi Madde 308 - (1) Komandit şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda bu Bölümde yazılı hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirketlere ilişkin 217 ilâ 231 inci maddeler uygulanır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 247 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4672 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 246] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 307 ve Gerekçesi
II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu Madde 307 - (1) Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adlarıyla soyadları veya unvanları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilân ettirilir. (2) Bir komanditer kişisel emeğini ve ticarî itibarını sermaye olarak koyamaz. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 246 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştı...
(Şerh No: 4671 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 306 ve Gerekçesi
C) Sözleşme I - Yorum Madde 306 - (1) Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeterli olmaz. (2) Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 245 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4670 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 244] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 305 ve Gerekçesi
B) Uygulanacak hükümler Madde 305 - (1) Bu Bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair 212 ilâ 216 ncı maddeler komandit şirketler hakkında da uygulanır. (2) Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir. Madde Gerekçesi: Madde, komanditerin hukukî konumunu açıklığa kavuşturmak amacıyla, ö...
(Şerh No: 4669 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 243] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 304 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ KISIM Komandit Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanımı Madde 304 - (1) Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir. (2) Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. ...
(Şerh No: 4668 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-03-2010 12:51)

 Bilgi  [TTK. 242] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 303 ve Gerekçesi
X - Tasfiyenin sonu Madde 303 - (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi için durum tasfiye memurları tarafından ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 242 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4667 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:08)

 Bilgi  [TTK. 241] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 302 ve Gerekçesi
2. Defterleri inceleme hakkı Madde 302 - (1) Tasfiye memurları, istem üzerine şirkete ve tasfiyeye ilişkin bütün defterleri ve belgeleri tasfiye işleminin yapıldığı yerde ortaklara göstermekte zorunludurlar. Ortakların bu defter ve belgelerden suret almalarına tasfiye memurları engel olamazlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 241 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4666 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 240] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 301 ve Gerekçesi
IX - Ortakların denetleme hakkı 1. Bilgi isteme hakkı Madde 301 - (1) Tasfiye memurları, ortaklara, her zaman tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve ortaklar istedikleri takdirde bu hususta imzalı bir belge vermekle yükümlüdürler. (2) Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve işlemlerine dair ortaklara hesap verirler. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 240 ıncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4665 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 239] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 300 ve Gerekçesi
2. Son dağıtma Madde 300 - (1) Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4664 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 238] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 299 ve Gerekçesi
VIII - Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması 1. Geçici ödemeler Madde 299 - (1) Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması olası hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 238 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4663 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 237] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 298 ve Gerekçesi
VII - Ortakların ek ödemeleri Madde 298 - (1) Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 237 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4662 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 236] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 297 ve Gerekçesi
VI - Borçların ödenmesi Madde 297 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhal ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4661 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:06)

 Bilgi  [TTK. 235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 296 ve Gerekçesi
3. Paranın yatırılması Madde 296 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 235 inci maddesinden dili güncelleştirilerek ve bazı değişiklikler yapılarak alınmıştır. Paranın yatırılacağı bankanın mahkemece belirlenmesi uygun görülmüştür.
(Şerh No: 4660 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:05)

 Bilgi  [TTK. 234] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 295 ve Gerekçesi
2. Toptan satış Madde 295 - (1) Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe tasfiye memurları şirket varlıklarını toptan satamazlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4659 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:05)

 Bilgi  [TTK. 233] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 294 ve Gerekçesi
V - Varlıkların paraya çevrilmesi 1. Ayrı ayrı satış Madde 294 - (1) Tasfiye memurları şirketin sona ermesi durumunda şirkete ait taşınırları, durumun gereklerine göre ya artırma yoluyla veya pazarlıkla satabilirler. Oybirliğiyle verilen bir kararla ortaklar başka bir satış şeklini belirlemedikleri takdirde, taşınmazlar ancak İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca açık artırma yoluyla satılabilir. (2) İlgililer arasında küçük veya kısıtlanmış bir kişinin bulunması bu hükmün uygulanmas...
(Şerh No: 4658 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 23:05)

 Bilgi  [TTK. 232] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 293 ve Gerekçesi
2. İstisna Madde 293 - (1) Tasfiye memurları, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, her hâlde ortakların oybirliğiyle, feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda ortaklar oybirliğini sağlayamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 232 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4657 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:51)

 Bilgi  [TTK. 231] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 292 ve Gerekçesi
IV - Yeni işler 1. Kural Madde 292 - (1) Tasfiye memurları tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir işlem yapamazlar. Aksi takdirde, bu türlü işlemlerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 231 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4656 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:51)

 Bilgi  [TTK. 230] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 291 ve Gerekçesi
III - Tasfiyenin amacı Madde 291 - (1) Tasfiye memurları, şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zorunludur. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 230 uncu maddesinden dili güncell...
(Şerh No: 4655 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:51)

 Bilgi  [TTK. 229] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 290 ve Gerekçesi
4. Saklama zorunluluğu Madde 290 - (1) Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanması hakkında 82 nci madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 229 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4654 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 228] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 289 ve Gerekçesi
3. Son bilânço Madde 289 - (1) Tasfiye sonunda, tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya kanun hükümlerine göre ortakların sermaye ile kâr ve zarardaki paylarını ve diğer haklarını gösteren bir bilânço düzenleyerek ortaklara tebliğ ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye başvurarak itiraz etmezlerse, bilânço kesinleşir. (2) Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen payları almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memurları, bu payları her ortağın ayrı ayrı adlarına 296 ncı maddede ...
(Şerh No: 4653 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 227] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 288 ve Gerekçesi
2. Defterler Madde 288 - (1) Tasfiye memurları tasfiye işlemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken defterleri tutmakla yükümlüdür. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 227 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4652 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 226] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 287 ve Gerekçesi
II - Defter tutma yükümlülüğü 1. Başlangıç envanteri ve bilânçosu Madde 287 - (1) Tasfiye memurları, önceden seçilmişlerse şirketin sona ermesini hemen özleyen günlerde ve şirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiş veya mahkemece atanmışlarsa seçimlerinden ve atanmalarından hemen sonra şirket işlerini gören kişileri çağırarak onlarla birlikte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına, şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bir bilânço düzenlerler. Tasfiye memurları ger...
(Şerh No: 4651 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 225] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 286 ve Gerekçesi
C) Tasfiye işleri I - Koruma önlemleri Madde 286 - (1) Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 225 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4650 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 224] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 285 ve Gerekçesi
VII - Sorumluluk Madde 285 - (1) Kanuna, şirket sözleşmesine veya diğer iş görme şartlarını gösteren diğer hükümlere aykırı hareket ederek, üçüncü kişileri veya ortakları zarara uğratan tasfiye memurları, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar. (2) Tasfiye memurları, atadıkları ve hizmete aldıkları kimselerin kanuna, şirket sözleşmesine veya diğer iş görme şartlarını gösteren hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı da Borçlar Kanununun 100 üncü maddesi hük...
(Şerh No: 4649 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:50)

 Bilgi  [TTK. 223] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 284 ve Gerekçesi
VI- Ücret Madde 284 - (1) Ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan verilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar. (2) Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurları, ücret kararlaştırılmasa bile, hâlin gereğine göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaşmazlık durumunda taraflar yargı yoluna başvurabilir. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4648 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:36)

 Bilgi  [TTK. 222] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 283 ve Gerekçesi
V - Tescil ve ilân Madde 283 - (1) Tasfiye memurlarının atanmalarına, değiştirilmelerine, görevden alınmalarına ve yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından verilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilânı şarttır. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 222 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4647 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:36)

 Bilgi  [TTK. 221] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 282 ve Gerekçesi
5. Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması Madde 282 - (1) Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları yetkiler, ortaklar tarafından oybirliğiyle veya haklı sebeplerin bulunması durumunda mahkeme kararı ile daraltılıp genişletilebilir. (2) Tescil ve ilân olunmadıkça yetkilerin daraltılması, iyiniyetli üçüncü kişilere ileri sürülemez. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4646 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:35)

 Bilgi  [TTK. 220] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 281 ve Gerekçesi
4. Yalnız başına hareket Madde 281 - (1) Üçüncü kişiler tarafından yapılacak öneri, icap, bildirim, ihtar ve tebliğ gibi beyanların tasfiye memurlarından yalnız birine karşı yapılması yeterlidir. (2) Şirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarına başvurulmasında tasfiye memurları tek başlarına hareket edebilirler. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 220 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4645 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:35)

 Bilgi  [TTK. 219] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 280 ve Gerekçesi
3. Temsil Madde 280 - (1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memurlarıtemsil eder. (2) Tasfiye memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde sulhle, vazgeçmeye, kabulle, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler. (3) Tasfiye hâlinde bulunan kollektif şirket adına düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin "Tasfiye hâlinde bulunan filan şirketin tasfiye memurları" ibaresi eklenerek tasfiye memurları ...
(Şerh No: 4644 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:35)

 Bilgi  [TTK. 218] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 279 ve Gerekçesi
2. Devir yasağı ve vekil etme Madde 279 - (1) Bir tasfiye memuru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişilere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemleri yürütülebilmesi için tasfiye memurları içlerinden birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilirler. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 218 inci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4643 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:35)

 Bilgi  [TTK. 217] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 278 ve Gerekçesi
IV - İşlem biçimine ilişkin hükümler 1. Birlikte hareket Madde 278 - (1) Şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler. (2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü şekilde tescil ve ilân olunur. Madde Gerekçesi: Madde, 6762 sayılı Kanunun 217 nci maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
(Şerh No: 4642 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-03-2010 22:35)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10691094 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.