Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [ÇekK. 3] çek sorumluluk bedeli
Çek Kanunu'nun 3. maddesi, çek hamillerini korumaya ve zararlarını bir nebze olsun azaltmaya; bankaların da çek hesabı açarken daha özenli davranmasını sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. Ancak bu bedelin talebinde bankalar genellikle ödemeden kaçınmaktadırlar. Bankalar bu talebin ibrazdan itibaren 15 gün, 6 ay, bir yıl gibi süreler zarfında talep edilmesi gerektiği ya da çekin ibrazı sırasında çek arkasına vurulan karşılıksız kaşesinde hamilin bu bedeli istemediğine dair bir ibarenin olması ya ...
(Şerh No: 6104 - Ekleyen: Av.Musa BAYNAL - Tarih : 18-06-2010 18:50)

Somut uyuşmazlıkta davacının hem işyeri hem de Satış Trafik Elemanı iken Yolcu Hizmetleri Elemanı olarak çalışması istenerek işin niteliği değiştirilmektedir.Yapılan bu nakli davacı kabul etmemiştir.Gerek yer değiştirme ve gerekse işin niteliğinde yapılan değişiklik iş şartlarında esaslı değişikliktir.Davalı İşveren bu değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını gerek nakil yazısında ve gerekse fesih bildiriminde belirtmemiştir.Görev yeri ve işi değiştirilen davacının atamayı kabul etmemesi hali...
(Şerh No: 6105 - Ekleyen: Av.Ali EKMEKÇİ - Tarih : 18-06-2010 17:56)

Somut olayda aidiyetin tespiti davası, aidiyetinin tespiti istenen muhdesatların üzerinde bulunduğu. 530 ada 2 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlandığı,hükmün kesinleştiği günden sonra açılmıştır. Hal böyle olunca aidiyetin tespiti davasının açıldığı günde ortaklığın giderilmesi davasının derdest olmadığı davacı tarafın sözü edilen taşınmazlarda dava gününden sonra paydaş olduğu dikkate alındığında davacı tarafın dava açmakta hukuki yararının bulunmadı...
(Şerh No: 6103 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 15-06-2010 22:16)

 Türkçe  [AnaY. 20] Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına iyedir. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz. (Yürürlükten kaldırılan tümce: 3.10.2001-4709 s.y./5.m.) (Değişik: 3.10.2001-4709 s.y./5.m.) Ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel aktörenin korunması ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerinden biri ya da birkaçına bağlı olarak, yöntemine uygun verilmiş yargıç kararı olmadıkça; yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da yasayla yetkili kılınmış başvuru yerinin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve nesneleri aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili başvuru yerinin kararı, yirmi dört saat içinde görevli yargıcın onayına sunulur. Yargıç, kararını el koymadan başlayarak kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi durumda el koyma kendiliğinden kalkar.
(Şerh No: 6102 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-06-2010 10:38)

 Türkçe  [AnaY. 6] Egemenlik, bağsız koşulsuz ulusundur. Türk ulusu, egemenliğini anayasanın koyduğu temellere göre ve yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanımı, hiçbir biçimde hiçbir kişiye, zümreye ya da sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse ya da organ, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
(Şerh No: 4949 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 15-06-2010 10:23)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1398-1399-1400 ve Gerekçeleri
D) Eşya hakkında I - Hapis hakkı için defter tutulması Madde 1398 - (1) İcra ve İflâs Kanununun 270 ve 271 inci maddeleri, bu Kanun hükümleri uyarınca eşya üzerinde doğan hapis hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır. (2) İcra ve İflâs Kanununun 270 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen süre, eşya üzerinde doğan hapis haklarının paraya çevrilmesinde onbeş gündür. (3) Eşya üzerinde doğan hapis hakları, güvence altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız olarak yargılama veya icra ko...
(Şerh No: 6101 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:10)

 Bilgi  [TTK. 1250] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1389 ila 1397 nci Maddeler ve Gerekçeleri
8. Sıra cetveli a) İlkeler Madde 1389 - (1) Türk veya yabancı bayraklı bir gemi, cebrî icra yoluyla satıldığında, satış tutarı bütün alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra dairesi, alacaklıların bir sıra cetvelini yapar. Alacaklar bu cetvele 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sıra ile kaydedilir. (2) Bir donatanın iflâsı hâlinde birden çok gemisi paraya çevrilirse, 1390 ilâ 1397 nci maddelerde belirtilen sıralama her gemi için ayrı ayrı yapılır ve o sıraya göre ödemede bulunu...
(Şerh No: 6100 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:10)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1382 ila 1388 inci Maddeler ve Gerekçeleri
III. Cebrî satış 1. Haciz Madde 1382 - (1) Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilerin icra yoluyla haczinde, ihtiyatî hacze ilişkin 1364 ilâ 1368 inci maddeler uygulanır. (2) Gemilerin icra yoluyla haczinde, alacağın 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından olması şartı aranmaz. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci fıkrası, 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesinin ikinci fıkrasından uyarlanmıştır. Tasarıda önce ihtiyati haciz düzenlendiğinden, 2004 sayılı Kanunda yer alan kural tersine...
(Şerh No: 6099 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:09)

 Bilgi  [TTK. 1242] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1380-1381 ve Gerekçeleri
4. Rehinli alacaklıların takip hakkı a) Kanunî rehin hakkı sahiplerinin Madde 1380 - (1) Gemi alacaklıları ile alacakları gemi üzerinde hapis hakkı ile temin edilmiş olan alacaklılar, ihtiyatî haczi tamamlamak veya alacağı doğrudan takip etmek için taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilirler. Bu hüküm, Türk ve yabancı bayraklı bütün gemilere uygulanır. Madde Gerekçesi: Kanundan doğan rehin haklarıyla temin edilmiş alacaklar için hangi takip yolunun seçileceği, teredd...
(Şerh No: 6098 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:09)

 Bilgi  [TTK. 1242] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1377-1378-1379 ve Gerekçeleri
II - Rehinli alacakların takibi 1. Fer’ilik ilkesi Madde 1377 - (1) Gemi üzerinde, kanun veya sözleşme uyarınca doğan veya mahkemece tesciline karar verilen bütün rehin ve hapis hakları, güvence altına alınan alacaktan ayrı ve bağımsız olarak yargılama veya icra konusu yapılamaz. (2) Alacak, ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelerde veya gemi sicil memuru önünde düzenlenmiş gemi ipoteği sözleşmesinde belirlenmiş olmadıkça, rehin veya hapis haklarının paraya çevrilmesi istenemez. Madde Ge...
(Şerh No: 6097 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:09)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1370 ila 1376 ncı maddeler ve Gerekçeleri
8. Geminin serbest bırakılması a) Geminin değerinin depo edilmesi Madde 1370 - (1) İhtiyaten haczolunan gemi, istenildiği zaman icra dairesine teslim edilmek ve bunu sağlamak amacıyla geminin değeri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek taşınmaz rehni, gemi ipoteği veya itibarlı bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve gemi üçüncü kişi elinde iken ihtiyaten haczolunmuşsa, bir taahhüt senedi alınarak, bu kişiye bırakılabilir. (2) Geminin, üzerindeki ihtiyatî ha...
(Şerh No: 6096 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 14:09)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1364-1365-1366-1367-1368-1369 ve Gerekçeleri
6. İhtiyatî haczin yapılması a) İhtiyatî haciz kararının icrası Madde 1364 - (1) Alacaklı, ihtiyatî haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyatî haciz kararı kendiliğinden kalkar. Madde Gerekçesi: 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesinden uyarlanmıştır; ancak gemilerin limanlardaki kısa süreli beklemeleri dikkate alınarak, ...
(Şerh No: 6095 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:50)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1362-1363 ve Gerekçeleri
4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi Madde 1362 - (1) Alacaklının, alacağının 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından olduğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir. Madde Gerekçesi: 1999 tarihli Sözleşmede, alacaklının bir deniz alacağına dayanması, esas itibarıyla, gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi için yeterli görülmüştür. Tasarıda da genel olarak bu sistem korunmuştur. Alacaklıya, 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesinin ...
(Şerh No: 6094 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1359-1360-1361 ve Gerekçeleri
b) Esas hakkında Madde 1359 - (1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarınca deniz alacakları hakkında ihtiyatî haciz kararı vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacağının esasına ilişkin olarak yapılmış bir yetki veya tahkim sözleşmesi yoksa, ihtiyatî haczi tamamlamak üzere açılacak davada ve ihtiyatî haczi uygulayan icra dairesi de icra takibinde yetkilidir. Madde Gerekçesi: Bu madde, ihtiyati haczi tamamlamak üzere 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesi uyarınca yapılacak takip veya açılacak da...
(Şerh No: 6093 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1354-1355-1356-1357-1358 ve Gerekçeleri
3. Yetkili mahkeme a) İhtiyatî haciz kararı bakımından aa) Dava açılmadan önce aaa) Türk Bayraklı gemiler Madde 1354 - (1) Türk Bayraklı gemiler hakkında ihtiyatî haciz kararı sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer mahkemesi yahut aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir: a) Bir Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi. b) Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi. c...
(Şerh No: 6092 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1354 ilâ 1358 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Bu başlık altında, ihtiyati hacizle ilgili yetki kurallarının tamamı biraraya toplanmıştır. Uygulamada, gemiler hakkında geçici hukukî himaye temin etmek için, en kolay ve en çabuk müracaat yolu olarak “alacaklı avukatının yerleşim yeri mahkemesi”nin de yetkili olduğu görüşü savunulmaktadır. Türk Usul hukuku sistemine aykırı olan bu uygulamaya mani olmak gerekmiştir. Bu yüzden, gemilerin ihtiyati haczi için, münhasır yetki kuralları kabul edilmiştir. Bu kurallar, geminin bayrağına ve yargılamanı...
(Şerh No: 6091 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1242] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1353 ve Gerekçesi
2. İhtiyatî haciz isteyebilme hakkı Madde 1353 - (1) Deniz alacaklarının güvence altına alınması için, geminin sadece ihtiyatî haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyatî tedbir konulması veya herhangi başka bir kararla geminin seferden menedilmesi istenemez. (2) Sözleşmesel veya kanunî bir rehin ile güvence altına alınmış deniz alacakları hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyatî haciz kararı veril...
(Şerh No: 6090 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1352 ve Gerekçesi
C) Gemiler hakkında I - İhtiyatî haciz 1. Deniz alacakları Madde 1352 - (1) “Deniz alacağı”; aşağıda sayılan hususların birinden veya bir kaçından doğan istem anlamına gelir: a) Geminin işletilmesinin sebep olduğu ziya veya hasar; b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak, karada veya suda meydana gelen can kaybı veya bedensel bütünlüğü zedeleyen zarar; c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, bu arada çevre zararı tehdidi oluşturan bir gemi veya gem...
(Şerh No: 6089 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:49)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1352 ilâ 1376 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemilerin ihtiyati haczi, deniz hukuku uygulamasında en çok sorunla karşılaşılan sahalardan biridir. Bu hususta Yargıtay kararları, icra uygulamaları ve bilimsel görüşler arasında sayısız çelişki ve tartışma vardır ve bunlar halen sürmektedir. Bu sebeple, “deniz hukukunda cebrî icra” hakkındaki yeni kısımda, gemilerin ihtiyati haczinin teferruatlı bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Bu düzenleme yapılırken, 1999 tarihli Sözleşmenin hükümleri esas alınmıştır. Sözleşmenin 2 nci maddesinin dördün...
(Şerh No: 6088 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1242] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1351 ve Gerekçesi
B) Tamamlayıcı hükümler Madde 1351 - (1) Bu Kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflâs Kanunu hükümleri, 936 ncı madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanır. Madde Gerekçesi: Sekizinci Kısımda, “deniz hukukunda cebrî icra”ya ilişkin her husus düzenlenmiş değildir. Genel gerekçede de belirtildiği gibi, amaç, deniz ticareti hukukunda cebri icranın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre özelliği olan hususlarını hükme bağlamaktır. Bu amaçla b...
(Şerh No: 6087 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1350 ve Gerekçesi
SEKİZİNCİ KISIM Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler A) Uygulanacak hukuk Madde 1350 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satışı ve mülkiyetin geçişi de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tâbidir. Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde, artırmayı yapan kurum veya ilgililer tara...
(Şerh No: 6086 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1245] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1350 ilâ 1400 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
18/04/1929 tarihinde kabul edilen 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanununda gemilere ilişkin tek bir hüküm bulunmaktaydı: 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “gayri menkul tabiri gemilere de şamildir” hükmü. Bu hüküm, 28/09/1923 tarihli “Bundesgesetz über das Schiffsregister” başlıklı İsviçre Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Mehazdaki hüküm “sicile kayıtlı gemilerin cebri icrası, taşınmazların cebri icrasına ilişkin kurallara göre yürütülür, meğerki bu kanunda vey...
(Şerh No: 6085 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1343 ila 1349 uncu Maddeler ve Gerekçeleri
III - Sınırlama hakkını kaldıran kusur Madde 1343.– (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafının uygulanmasında, aşağıdaki kişilerin kusuru dikkate alınır: a) Gerçek kişilerde, her bir gerçek kişinin kusuru; b) Tüzel kişilerde, Türk Medenî Kanununun 50 nci maddesi uyarınca organ sayılan kişilerin kusuru; c) Adî şirketlerde ve adî şirket sayılan kişi ve mal topluluklarında, (a) ve (b) bentleri doğrultusunda ort...
(Şerh No: 6084 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1339 ila 1342 inci Maddeler ve Gerekçeleri
IV - Bildirim ve müdahale Madde 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı paragraflarına dayanarak “1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan Zararları Tazminat Fonu”nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca bildirim üzerine veya aynı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca müdahale yoluyla davaya katılması için, bu istemini içeren bir dilekçeyi mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrıca mahkemenin veya tarafların kabulü veya onayı...
(Şerh No: 6083 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:48)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1334 ila 1338 inci Maddeler ve Gerekçeleri
VII- Öncelik Madde 1334 - (1) Ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların, 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ikinci paragrafı uyarınca haiz oldukları haklara halel gelmemek kaydıyla, aynı maddenin üçüncü paragrafında sayılan alacaklar, birinci paragrafının (b) bendinde yazılı diğer alacaklara oranla önceliklidir. (2) Bu öncelik, paylaştırmada aşağıdaki sıra izlenerek gerçekleştirilir: a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafın (b) bendinde sayılan alacaklarla, ikinc...
(Şerh No: 6082 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1328 ila 1333 üncü Maddeler ve Gerekçeleri
YEDİNCİ KISIM Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması I- Kural Madde 1328 - (1) Deniz alacaklarından doğan sorumluluk, 19/11/1976 tarihli “Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile bu Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere hazırlanarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelere göre sınırlanabilir...
(Şerh No: 6081 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1328 ilâ 1349 uncu Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
1) 19/11/1976 tarihinde Londra’da “Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme” (kısaca “1976 tarihli Sözleşme”) olarak tercüme edilen “Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims” (kısaca “LLMC”) kabul edilmiştir. 1976 tarihli Sözleşmenin hazırlık çalışmaları, 1-19/10/1976 tarihlerinde Londra’da yürütülen müzakereleri ve kabul edilen nihai metni, Türkiye’nin üyesi olduğu Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı (International Maritime Organization...
(Şerh No: 6080 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1260] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1326-1327 ve Gerekçeleri
VI- Düşmesi Madde 1326 - (1) 1320 nci maddedenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde sayılan gemi alacaklılarının sahip oldukları rehin hakkı, gemi alacağının doğduğu tarihten itibaren geçecek bir yılın sonunda düşer, meğerki, bu sürenin geçmesinden evvel gemi ihtiyaten haczedilmiş ve bunun sonucunda cebrî icra yolu ile satılmış olsun. Bu bir yıllık süre; a) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan alacaklar bakımından, alacaklının gemiden ayrılması tarihinde, b) 132...
(Şerh No: 6079 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1236] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1325 ve Gerekçesi
V- Devri ve geçişi Madde 1325 - (1) Gemi alacağının devri veya geçişi ile bu alacağın verdiği kanunî rehin hakkı da devredilmiş veya geçmiş olur. Madde Gerekçesi: Fer’i nitelik taşıyan rehin hakkının kendisi için tesis edildiği alacak hakkına bağlılığı ilkesini kabul eden 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu esaslarıyla da uyum içerisindeki bu hüküm, 1993 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır.
(Şerh No: 6078 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1247] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1324 ve Gerekçesi
IV- Sırası Madde 1324 - (1) Gemi alacaklısı hakkının verdiği kanunî rehin haklarının sırası, 1320 nci maddede gemi alacaklısı hakkı verdiği açıklanan alacakların sırasına göre belirlenir; şu kadar ki, 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan gemi alacaklıları hakkında 1323 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. (2) Yalnız kurtarma ücreti veya kurtarma faaliyeti için ödenecek kurtarma özel tazminatı alacağının verdiği kanunî rehin hakkı, bu alacakların doğumuna sebebiye...
(Şerh No: 6077 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1257] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1323 ve Gerekçesi
III- Önceliği Madde 1323 - (1) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerinde yazılı gemi alacaklılarının sahip olduğu kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bütün kanunî ve sözleşmesel rehin haklarıyla aynî yükümlülüklerden önce gelir. (2) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı gemi alacaklılarının haiz bulundukları kanunî rehin hakkı, gemi üzerinde tescil edilmiş veya edilmemiş olan bütün kanunî ve sözleşmesel rehin haklarıyla a...
(Şerh No: 6076 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1244] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1322 ve Gerekçesi
II – Güvence altına aldığı alacaklar Madde 1322 - (1) Gemi alacaklılarının rehin hakkı, ana parayı, faizi, takip ve yargılama giderlerini aynı şekilde güvence altına alır. (2) Gemi bir donatma iştiraki tarafından işletildiği takdirde, gemi alacaklarına, bir tek donatanın mülkiyetindeymiş gibi karşılık oluşturur. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci fıkrası Alm. TK.’nın 760 ıncı paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1241 inci maddesinden; ikinci fıkrası ise keza Alm. TK.’nın...
(Şerh No: 6075 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1236] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1321 ve Gerekçesi
B) Gemi alacağının verdiği kanunî rehin hakkı I- Kapsamı Madde 1321 - (1) Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanunî rehin hakkı verir. (2) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez. Bir sigorta sözleşmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatı rehnin kapsamında değildir. (3) Rehin, geminin ziyaî veya hasara uğramasından dolayı donatanın üçüncü kişilere karşı sahip olduğu tazminat istemini de kapsar. Müşterek avarya hâllerinde feda edile...
(Şerh No: 6074 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1320 ve Gerekçesi
ALTINCI KISIM Gemi Alacakları A) Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar Madde 1320 - (1) Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir: a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istem haklar...
(Şerh No: 6073 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1235] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1320 ilâ 1327 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemi alacaklıları hakkındaki hükümler, aşağıdaki ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir: (1) 06/05/1993 tarihinde Cenevre’de kabul edilen “International Convention on Maritime Liens and Mortgages” (Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşme) bu kısmın yeniden düzenlenmesinde esas alınmıştır. Bu itibarla, Tasarının kanunlaştığı gün Türkiye’nin hâlen tarafı bulunduğu 1926 tarihli Sözleşmeden çıkması gerekecektir. (2) Deniz serveti ile sınırlı sorumluluk terk e...
(Şerh No: 6072 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1222] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1319 ve Gerekçesi
C) Zamanaşımı Madde 1319 - (1) Bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, kurtarma faaliyeti ile enkazın kaldırılmasından doğan bütün alacaklar iki yılda zamanaşımına uğrar. (2) Bu süre kurtarma faaliyetinin sona erdiği tarihten ve enkazın kaldırılması giderlerinden doğan alacaklar için enkaz kaldırma işinin tamamlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar. (3) Kendisine karşı istemde bulunulan kişi, zamanaşımı süresi içinde istemde bulunana yapacağı bir beyanla bu süreyi bir veya bi...
(Şerh No: 6071 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:47)

 Bilgi  [TTK. 1231] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1317-1318 ve Gerekçeleri
B) İnsan kurtarma I- Kaptanın yükümlülüğü Madde 1317 - (1) Her kaptan, aracını ve araçta bulunan kişileri, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmadan, denizde kaybolma tehlikesi altında bulunan her insana yardım etmek zorundadır. (2) Aracın maliki, kaptanın sadece bu yükümlülüğünü ihlâl etmesinden dolayı sorumlu olmaz. Madde Gerekçesi: Bu maddedeki hükümler, esasında 1910 Sözleşmesinin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer almaktadır. Ancak o düzenleme, Alm. TK.’ya ...
(Şerh No: 6070 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1232] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1315 ve Gerekçesi
5. Rehin hakları Madde 1315 - (1) Bu Bölümde düzenlenen alacaklarından dolayı kurtaran, kurtarılan gemi üzerinde gemi alacaklısı hakkını ve kurtarılan diğer eşya üzerinde Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkını haizdir. (2) Kurtarılan aracın maliki, kurtarılan eşyanın malikinin kendi borcu, faizi ve giderleri için yeterli güvence vermesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür. (3) Kurtarılan araç ve diğer eşya, kurtaranın rızası olmak...
(Şerh No: 6069 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1228] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1314-1316 ve Gerekçeleri
4. Ödeme zamanı ve güvence Madde 1314 - (1) Kurtarılan şeyler 1303 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca teslim alınırken, borçlular, kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklarından kendi paylarına düşen paraları ödemek veya kurtaranın istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargılama giderlerini de kapsayacak şekilde güvence göstermek zorundadır. Madde Gerekçesi: Maddede, 1989 Sözleşmesinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına paralel olarak, kurtarılan eşyanın teslimi anınd...
(Şerh No: 6068 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1229] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1311 ve Gerekçesi
f) Ücretten yoksunluk Madde 1311 - (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kılmış veya daha da güçleştirmiş yahut hileli davranış sayılan ya da dürüstlüğe sığmayan diğer hareketlerde bulunmuş ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kısmen yoksun bırakılabilir. Madde Gerekçesi: Bu hüküm, 1989 Sözleşmesinin 18 inci maddesinden alınmıştır. Aynı kural, 1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından, Alm. TK.’nın 2001 değişikliğinden önceki 748 inci paragrafı vasıtası...
(Şerh No: 6067 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1230] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1308-1310 ve Gerekçeleri
e) Paylaştırılması aa) Tek ücret Madde 1308 - (1) Kurtarma faaliyetine sebep olan tehlikenin başladığı andan 1303 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca eşyanın geri verilmesinin istendiği ana kadar yapılan her türlü kurtarma faaliyeti için tek ücret belirlenir. Bu faaliyetlere katıldığı için kurtarma ücretinden pay isteyen herkes, payını, bu toplam ücretin içinden alır. (2) Kurtarma ücretinden pay alınması için birden çok dava açılırsa, davalar, tekel sahibi kurtaranın, yoksa...
(Şerh No: 6066 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1226] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1309 ve Gerekçesi
bb) Birden çok kurtaran arasında Madde 1309 - (1) Kurtarma ücreti birden çok kurtaran arasında 1305 inci maddedeki kıstaslar dikkate alınarak kurtarma faaliyetine katıldıkları oranda paylaştırılır. Madde Gerekçesi: Bu hüküm, 1910 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından ve 8 inci maddesinden ikinci fıkrasından, Alm. TK.’nın 2001 değişikliğinden önceki 744 üncü paragrafının ikinci fıkrası ve 745 inci paragrafının üçüncü fıkrası vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 1225 inci maddesinin...
(Şerh No: 6065 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1234] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1307 ve Gerekçesi
d) Gönderilenin sorumluluğu Madde 1307 - (1) Gönderilen, eşyayı teslim alırken onlar için kurtarma ücreti ödeneceğini biliyor ise, eşya teslim edilmiş olmasaydı, bunların paraya çevrilmesi hâlinde ücret ne oranda ödenecek idiyse o oranda ücret alacaklılarına karşı kişisel olarak sorumlu tutulur. (2) Teslim edilen eşyayla birlikte başka şeyler de kurtarılmış olursa, gönderilenin sorumluluğu, giderlerin bütün şeyler arasında pay edilmesi hâlinde teslim edilen eşyaya düşecek miktarı geçemez. ...
(Şerh No: 6064 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1225] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1305-1306-1312-1313 ve Gerekçeleri
b) Belirlenmesi Madde 1305 - (1) Kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemişse veya kararlaştırılan ücretin 1301 inci maddeye göre mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanması istenmişse, ücret, kurtarma faaliyetini özendirecek bir anlayışla, sıralama dikkate alınmaksızın aşağıdaki kıstaslar gözetilerek belirlenir: a) Aracın ve diğer eşyanın kurtarıldıktan sonraki değeri, b) Çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için kurtaranın gösterdiği çaba ve beceri, c) Kurtaran tarafından el...
(Şerh No: 6063 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

 Bilgi  [TTK. 1223] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1304 ve Gerekçesi
V- Kurtaranın hakları 1. Kurtarma ücreti a) İlkeler Madde 1304 - (1) Faydalı bir sonuç vermiş olan her türlü kurtarma faaliyeti, kurtarma ücreti istemine hak kazandırır. (2) Bu Bölümde aksi yazılı olmadıkça, faydalı sonuç vermeyen kurtarma faaliyeti için kurtarma ücretini isteme hakkı doğmaz. (3) Kurtarma ücreti, kurtarılan şeylerin değerini geçemez. Bu kuralın uygulanmasında, ödenmesi gerekebilecek faiz ve yargılama giderleri dikkate alınmaz. Madde Gerekçesi: Bu maddenin sistemat...
(Şerh No: 6062 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 12-06-2010 13:46)

Fazla mesai konusunda ispat yükü işçide olmakla, başka işyerinde çalışan ve davacı işçiden önce işyerinden ayrılmış olan tanıkların anlatımları ile fazla mesai konusunun ispatlandığı kabul edilemez.
(Şerh No: 6061 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010 16:35)

Kendisine hakaret ettiği iddiasında olan müştekinin, teyp vasıtasıyla kayda aldığı telefon görüşmesini delil olarak sunması halinde, dinleme kararı olmadan iki kişi arasındaki görüşmenin kayda alınması delilinin 5271 S.K. a göre geçerli olmadığından bahisle sanık hakkında beraat kararı verilemez. Bu kayıttaki kişinin sanık olup olmadığı Mahkemece araştırılmalıdır.
(Şerh No: 6060 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010 16:19)

Yerel Yönetim Biriminde istihdam edilen işçinin fazla mesai yaptığını yazılı delille ispatlaması gerekir; bu hususta tanık anlatımlarına itibar edilemez.
(Şerh No: 6059 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-06-2010 16:01)

SOMUT OLAYDA, 765 SAYILI TCY'NIN 551. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN EYLEMİN, 5326 SAYILI KABAHATLER YASASININ 36. MADDESİNDEKİ KABAHATİ OLUŞTURMASI VE ANILAN KABAHATİN 36. MADDENİN 1. FIKRASI UYARINCA 50 LİRA MAKTU İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİRMESİ NEDENİYLE, CEZA MİKTARININ BELİRLENMESİNDE HAKİME HERHANGİ BİR TAKDİR VE DEĞERLENDİRME YETKİSİ TANINMADIĞINDAN UYARLAMA YARGILAMASININ DURUŞMA AÇILMADAN YAPILMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİ
(Şerh No: 6058 - Ekleyen: Yasin COSKUN - Tarih : 11-06-2010 15:48)

Harçlar Kanunu'nun 32. maddesi hükmünce, yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamayacağından, dolayısıyla bakiye nispi karar ve ilam harcı ödenmeksizin sonraki işlemlerin yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, icra müdürlüğünce bunun aksine işlem yapılarak, ilamda harç yükümlüsü olan alacaklının bakiye nispi karar ve ilam harcını ödemeksizin lehine hükmedilen vekalet ücretini icra takibine konu yaparak devamı işlemin yapılmış olması kanuna aykı...
(Şerh No: 6057 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 11-06-2010 11:29)

Dava konusu konutun, eşlerin birlikte oturdukları konut olduğu, davacı ile ölen eşi tarafından 14.08.2002 tarihinde üçüncü kişiden paylı olarak satın alındığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazın 1/2 payı davacıya, 1/2 payı da ölen eşine aittir. Ölen eşe ait 1/2 payın iktisabı üçüncü kişiden "alım"dır. Bu payın edinildiği tarihte eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal ka...
(Şerh No: 6056 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-06-2010 21:34)

Haklı bir sebebin varlığı halinde hakim eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesine karar verebilir. Maddede beş bent şeklinde yapılan düzenleme örnek niteliğindedir.
(Şerh No: 6055 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-06-2010 21:26)

Tarafları tacir olan sözleşmede borçlu tacir, fahiş olduğu iddiasıyla cezai şarttan indirim yapılmasını talep edemez.
(Şerh No: 6053 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-06-2010 12:47)

Evlilik birliği içinde alınan taşınmaza katkı nedeniyle alacak istemi boşanmanın fer’ilerinden değildir. Boşanmanın mali sonuçları üzerinde anlaşma şartı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 174.maddesinde düzenlenen boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat, 175.maddesinde düzenlenen yoksulluk ve 182. maddesinde düzenlenen iştirak nafakası talep haklarına ilişkindir. Anlaşmada ayrıca yer verilmemişse tarafların aralarındaki akdi ilişkiyi tasfiye ettikleri kabul edilemez.
(Şerh No: 6052 - Ekleyen: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 09-06-2010 12:44)

Hat eine Tat einen schweren oder einen anderen als den beabsichtigten Erfolg zur Folge, so kann dafür nur verantwortlich gemacht werden, wer hinsichtlich dieser Folge wenigstens fahrlässig gehandelt hat.
(Şerh No: 6051 - Çeviren: Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ - Tarih : 07-06-2010 22:31)

Tapu kaydı ve takyidatı, imar durumu ve çap örneğine ilişkin yazı cevaplarının bir sureti eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer İcra Müdürlüğü'ne yazılacak talimat için örnek.
(Şerh No: 6050 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010 16:40)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere bulunduğu yer Kadastro Müdürlüğüne yazılacak çap durumu için müzekkere örneği
(Şerh No: 6049 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010 16:37)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere bulunduğu yer belediyesine yazılacak imar durumu için müzekkere örneği
(Şerh No: 6048 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010 16:36)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere tapu kaydı ve takyidatı için müzekkere örneği
(Şerh No: 6046 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010 16:35)

Taşınmazın kıymet takdirine esas olmak üzere tapu kaydı ve takyidatı için müzekkere örneği
(Şerh No: 6047 - Ekleyen: Av.Özgür KARABULUT - Tarih : 07-06-2010 16:35)

 Bilgi  [TTK. 1228] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1300-1301-1302-1303 ve Gerekçeleri
III- Kurtarma sözleşmesi 1. Kurma yetkisi Madde 1300 - (1) Kaptan, aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi kurmaya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. (2) Aracın maliki ve kaptanı, araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarma sözleşmesi kurmaya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da girer. Madde Gerekçesi: Kurtarma sözleşmelerinin akdinde, temsil yetkisinin kimlere ...
(Şerh No: 6045 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1222] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1298-1299 ve Gerekçeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurtarma A) Eşya kurtarma I- Kurtarma faaliyeti Madde 1298 - (1) Seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış bulunan su aracı veya diğer eşyanın kurtarılması için yapılan her fiil veya hareket kurtarma faaliyeti oluşturur ve onun hakkında bu Bölüm hükümleri uygulanır. (2) “su aracı” teriminin kapsamına, her türlü gemi ve seyrüsefere elverişli yapı girer; “eşya” terimi ise, kıyıya sürekli ve iradî olarak sabitlenmiş olmayan her türlü şey ile hak kazanılmış olmayan na...
(Şerh No: 6044 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1222] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1298 ilâ 1319 uncu Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Denizde kurtarma ve yardım hususlarında ilk milletlerarası sözleşme, 23/09/1910 tarihinde “Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Sözleşme” adı altında Brüksel’de akdedilmiştir. Türkiye, 09/05/1937 tarihli ve 3226 sayılı Kanuna istinaden, 16/09/1955 tarihi itibarıyla bu Sözleşmeye taraf olmuştur. Mehaz Alman hukukunda, 1910 Sözleşmesinin hükümleri, 07/01/1913 tarihli bir kanun ile (“Gesetz über den Zusammenstoß von Schiffen sowie über die Bergung und Hilfslei...
(Şerh No: 6043 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1259] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1297 ve Gerekçesi
İ) Zamanaşımı Madde 1297 - (1) Çatmaya dayanan tazminat istemleri, çatmanın meydana geldiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. (2) 1289 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine veya 1290 ıncı maddenin ikinci fıkrasına göre, donatanların birbirine karşı olan rücu hakları, ödemenin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. Madde Gerekçesi: Çatmada zamanaşımı, 1910 Sözleşmesinin 7 nci maddesinde düzenlenmiştir. O maddenin ilk iki fıkrasında yer...
(Şerh No: 6042 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1221] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1295-1296 ve Gerekçeleri
G) Kaptanın yardım görevi ve yerine getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu Madde 1295 - (1) Bir çatmadan sonra her geminin kaptanı, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcularını ciddi bir tehlikeye atmadan mümkün olması şartıyla, diğer gemiye, gemi adamlarına ve yolculara yardımla yükümlüdür. (2) Ayrıca kaptan, mümkünse, diğer gemiye kendi gemisinin adını, bağlama limanını, geldiği ve gideceği limanları bildirmekle yükümlüdür. (3) Kaptanın, sadece bu maddede öngörülen yükümlülüğünü ihlâl...
(Şerh No: 6041 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1216] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1292-1293-1294 ve Gerekçeleri
D) Dava öncesi delil tespiti Madde 1292 - (1) Dava öncesi yaptırılacak delil tespitlerinde, çatmanın meydana geldiği yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesi, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. (2) Tespitte, çatmaya karışan her geminin kaptanı veya onun temsilcisi hazır bulundurulur. (3) Tespit raporunda, çatmaya karışan gemilerin kusurunun bulunup bulunmadığı belirt...
(Şerh No: 6040 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1219] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1291 ve Gerekçesi
3. Kılavuzun kusuru Madde 1291 - (1) Gemi, zorunlu danışman veya isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur. (2) Gemi zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumlu değildir. Madde Gerekçesi: Kılavuzların hukuki statüsü, Yargıtay’ın 16/03/1955 tarihli ve 1954/26 Esas, 1955/4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre kı...
(Şerh No: 6039 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1218] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1289-1290 ve Gerekçeleri
II- Ortak kusur 1. Eşya zararı Madde 1289 - (1) Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eşyanın uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, duruma göre, bu oranın saptanması mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından, donatanlar...
(Şerh No: 6038 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1217] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1288 ve Gerekçesi
C) Kusurlu çatma I- Bir tarafın kusuru Madde 1288 - (1) Çatma, gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurundan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmin etmek zorundadır. Madde Gerekçesi: Bu maddede yer verilen düzenleme, Alm. TK.’nın 735 inci paragrafı vasıtasıyla, 1910 Sözleşmesinin 3 üncü maddesinden 6762 sayılı Kanunun 1217 nci maddesine alınmıştı. Ancak, 1910 Sözleşmesinin “çatma, gemilerden birinin kusurundan ileri gelmişse” ibaresinin yerine Alman yasakoy...
(Şerh No: 6037 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1216] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1287 ve Gerekçesi
B) Kusursuz çatma Madde 1287 - (1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiş veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan insanların yahut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi katlanır. (2) Birinci fıkrada sayılan hâller gemilerin hepsi veya onlardan biri, kaza anında demirdeyken meydana gelirse birinci fıkra hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci fıkrası, 1910 Sözleşmesinin 2 nci mad...
(Şerh No: 6036 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1220] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1286 ve Gerekçesi
İKİNCİ BÖLÜM Çatma A) Uygulama alanı Madde 1286 - (1) Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması (çatma) sonucu gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. (2) Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın, zarar vermesi hâlinde de, çatma hakkındaki hükümler uygulanır. Madde Gerekçesi: Maddenin birinci ...
(Şerh No: 6035 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:03)

 Bilgi  [TTK. 1216] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1286 ilâ 1297 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Gemilerin denizde çarpışması, 6762 sayılı Kanunda “çatma” olarak nitelendirilmiştir. Milletlerarası alanda, çatmaya ilişkin kurallar, 23/09/1910 yılında Brüksel’de akdedilen “Denizde Çatmalara ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile düzenlenmiştir. Türkiye, 9/05/1937 tarihli ve 3226 sayılı Kanuna istinaden, 16/09/1955 tarihi itibarıyla bu Sözleşmeye taraf olmuştur. Mehaz Alman hukukunda, 1910 Sözleşmesinin hükümleri, 07/01/1913 tarihli bir kanun ile (“Geset...
(Şerh No: 6034 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1260] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1285 ve Gerekçesi
D) Zamanaşımı Madde 1285 - (1) Müşterek avarya garame payı alacakları bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Zamanaşımı, geminin 1279 uncu maddede belirtilen yere vardığı tarihten itibaren işlemeye başlar Madde Gerekçesi: Müşterek avarya garame payı alacakları için kabul edilen bir yıllık zamanaşımı süresi, esas itibarıyla, 6762 sayılı Kanunun 1260 ıncı maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır. Buna karşılık, zamanaşımının başlangıcı hakkında 6762 sayılı Kanunun 1261 inci maddesinin birinci ...
(Şerh No: 6033 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1213] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1284 ve Gerekçesi
4. Dispeç raporunun onaylanması hakkında kararın hükmü Madde 1284 - (1) Dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın kesinleşmesiyle bu karar, raporda gösterilen alacakların ödetilmesi için verilmiş bir ilâm niteliğini kazanır. Şu kadar ki, itiraza uğramamış bir raporun onaylanması kararı kesinleşmeden önce de bu niteliğe sahiptir. (2) Raporun onayına ait ilâm, onay istemi üzerine yapılan duruşmaya usulüne göre çağrılmış olmayan ilgililer aleyhine hiçbir sonuç doğurmaz. Madde Gerekçesi...
(Şerh No: 6032 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1212] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1283 ve Gerekçesi
3. Uygulanacak usul hükümleri Madde 1283 - (1) 1281 nci ve 1282 nci maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dispeçin onaylanmasında ve itirazların incelenmesinde basit muhakeme usulü hükümleri uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanun tasarısını inceleyen Adliye Encümeni tarafından hazırlanmış olan 1212 nci maddeden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Ülkemizdeki uygulamada, dispeç tasdiklerinde basit muhakeme usulü yerleşik hale geldiğinden, maddede bir değişiklik yapılmasına gerek...
(Şerh No: 6031 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1211] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1282 ve Gerekçesi
2. Dispeçin onaylanması Madde 1282 - (1) Belirlenen günde hazır bulunanlarla duruşma yapılır. Dispeçe karşı duruşmada veya daha önce bir itiraz yapılmamış olduğu takdirde dispeç onaylanır. İtiraz yapılmışsa ilgililer dinlenir. İtirazın yerinde olduğu görülür veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa dispeç buna göre düzeltilerek onaylanır. (2) İtirazın hemen karara bağlanması olanağının bulunmaması hâlinde dispeç raporunun, itirazın kapsamı dışında kalan kısımları, ayrı bir kararla onaylanı...
(Şerh No: 6030 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1210] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1281 ve Gerekçesi
II- Dispeçin onaylanmasını istem ve dispeçe itiraz 1. Duruşma Madde 1281 - (1) Sigortacılar dâhil olmak üzere, ilgililer 1279 uncu maddede yazılı yerdeki mahkemeden dispeçin onaylanmasını isteyebilecekleri gibi, avarya türüne veya hesaplarına itiraz da edebilirler. (2) Dilekçede duruşmaya çağrılacak olan ilgililerin ad ve soyadları bildirilir. (3) Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile istemleri ispatlayan belgeleri ister; bu belgelerin tamamlanmasına gerek görülürse, ibrazını on...
(Şerh No: 6029 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1208] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1280 ve Gerekçesi
3. Dispeççi Madde 1280 - (1) Dispeç, ilgililerin oybirliğiyle atayacakları bir veya birden fazla dispeççi tarafından yapılır. Oybirliği sağlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, dispeçin yapılacağı yer mahkemesi atar. (2) İlgililerden her biri dispeçin yapılması için gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle çarter partileri, konişmento ve faturaları, dispeççiye vermekle yükümlüdür. (3) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü oldukları belgele...
(Şerh No: 6028 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1207] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1279 ve Gerekçesi
2. Yapılacağı yer Madde 1279 - (1) Zararın belirlenmesi ve paylaştırılması varma yerinde, eğer buraya varılmazsa yolculuğun bittiği limanda yapılır. Madde Gerekçesi: Alm. TK.’nın 727 nci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1207 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 6027 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1209] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1278 ve Gerekçesi
C) Dispeç I - Genel olarak 1. Yaptırma yükümlülüğü Madde 1278 - (1) Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla yükümlüdür; bu yükümlülüğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu olur. (2) Dispeç süresinde yaptırılmazsa, sigortacıyı da içermek üzere, ilgililerden herhangi biri bunun yapılmasını istemeğe ve yaptırmağa yetkilidir. (3) Dispeçin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dispeçin yapılmasının ger...
(Şerh No: 6026 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1207] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1278 ilâ 1284 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Dispeç usulüne ilişkin hükümler, 6762 sayılı Kanunun ilk tasarısına Alman Nizasız Kaza Kanunundan (Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit) alınmıştı. O tasarıyı denetleyen Adliye Encümeni, bu hükümlerde bazı değişiklikler ve onlara eklemeler yapmıştır. Tasarının 1278 ilâ 1284 üncü maddelerinde, bu sisteme esas itibarıyla dokunulmamıştır. Ancak, Alman Nizasız Kaza Kanunundan alınması ihmal edilen hükümler eklenmiş ve bazı tercüme yanlışları da giderilmiştir.
(Şerh No: 6025 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1206] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1277 ve Gerekçesi
3. Hapis hakkının kullanılması Madde 1277 - (1) Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereğince, bunlar için güvence gösterilmedikçe garameye katılan eşyayı teslim edemez; ederse kendisi de bu paylardan kişisel olarak sorumlu tutulur. (2) Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır. (3) Alacaklıların garameye giren eşya üzerindeki hapis hakkı, alacaklılar adına taşıyan tarafından 1201 inci madde hükümlerine göre kulla...
(Şerh No: 6024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1205] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1276 ve Gerekçesi
2. Gemiye düşen garame payı için güvence Madde 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararın belirlenmesi ve paylaştırılması gereken limandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yükle ilgililere güvence gösterilmesi zorunludur. Madde Gerekçesi: Alm. TK.’nın 1972 değişikliğinden önceki 730 uncu paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1205 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 6023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1204] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1274-1275 ve Gerekçeleri
B) Borçlular ve güvence I- Garame paylarının borçluları Madde 1274 - (1) Müşterek avarya garame paylarının kişisel borçluları, garameye girecek olan geminin müşterek avarya hareketinin meydana geldiği andaki donatanı, navlunun boşaltma tarihindeki alacaklısı ve diğer eşyanın boşaltma tarihindeki malikidir. (2) Garameye girecek eşyanın gönderileni, eşyayı teslim alırken bunlara bir garame payı düşmüş olduğunu biliyor ise, bu pay için eşya teslim edilmiş olmasaydı o eşyanın paraya çevrilmes...
(Şerh No: 6022 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1179] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1272-1273 ve Gerekçeleri
BEŞİNCİ KISIM Deniz Kazaları BİRİNCİ BÖLÜM Müşterek Avarya A) Genel hükümler I- Tanım Madde 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve akla yatkın bir hareket oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir özveride bulunulması veya olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde “müşterek avarya hareketi” var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve gide...
(Şerh No: 6021 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1179] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1272 ilâ 1285 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Tasarıdaki müşterek avarya hükümleri şu ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir: (1) Tasarının 1273 üncü maddesinde, York Anvers Kuralları’na atıf yapılması yoluna gidilmiş ve Türkçe tercümenin resmi yoldan hazırlanması usûlü kabul edilmiştir. (2) Bu atıf nedeniyle, York Anvers Kuralları’nda düzenlenen hususlara ilişkin 6762 sayılı Kanunun hükümleri Tasarıya alınmamıştır. (3) Navlun sözleşmesi ve kurtarma hakkındaki bölümlerde kabul edilen hükümlere uygun olarak, müşterek avarya garame paylarını...
(Şerh No: 6020 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1128] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271 ve Gerekçeleri
IX- Sorumluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler Madde 1264 - (1) Taşıyan ve yolcu, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha yüksek sorumluluk sınırlarını aralarında açıkça ve yazılı olarak kararlaştırabilirler. (2) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sınırlarına, faiz alacakları ve yargılama giderleri girmez. Madde Gerekçesi: 2002 Atina Sözleşmesinin 10 uncu maddesinden alınmıştır. X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları Madde 1265 - (1) Taş...
(Şerh No: 6019 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1130] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1261-1262 ve Gerekçeleri
VI- Ortak kusur Madde 1261 - (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğramasına yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir. Madde Gerekçesi: 2002 Atina Sözleşmesinin 6 ncı maddesinden alınmıştır. VII- Bedensel bütünlüğün zedelenmesinden doğan sorumluluğun sınırı Madde 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasından dolayı...
(Şerh No: 6018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1119] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1258 ve Gerekçesi
III- Taşıma süresi Madde 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında taşıma süresi; a) Yolcu ve kabin bagajı yönünden, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajının gemide bulunduğu veya gemiye alındığı veya gemiden çıkartıldığı süreyi ya da ücretinin taşıma ücreti kapsamında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıyla, bunların karadan gemiye v...
(Şerh No: 6017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1131] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1257 ve Gerekçesi
II- Fiilî taşıyanın sorumluluğu Madde 1257 - (1) Taşımanın tamamının veya bir kısmının yapılması, bir fiilî taşıyana bırakılmış olsa bile, taşıyan taşımanın tamamından bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta devam eder. Fiilî taşıyan da, taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü için, bu Bölüm hükümlerine göre sorumludur. (2) Taşıyan, taşımanın fiilî taşıyan tarafından yapıldığı hâllerde, fiilî taşıyanın kusurundan ve onun adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri k...
(Şerh No: 6016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1130] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1255-1256-1259 ve Gerekçeleri
G) Ölen yolcunun bagajı Madde 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Ancak, yolculuk sırasında ölen yolcunun bagajını koruma yükümlülüğü doğrudan doğruya yolcu taşıma sözleşmesinin diğer tarafını teşkil eden taşıyana tahmil edilmiştir. H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk I- Taşıyanın sorumluluğu Madde 1256 - (1) Taşıyan, yolcunun gemi kazası yüzün...
(Şerh No: 6015 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1129] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1254 ve Gerekçesi
F) Taşıyanın hapis hakkı Madde 1254 - (1) Taşıyan, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca yolcuya ait bagaj üzerinde hapis hakkını haizdir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun Alm. TK.’nın 674 üncü paragrafından alınmış 1129 uncu maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 1201 inci maddesinin gerekçesinde işaret olunan sebeplerden dolayı yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, günümüzde taşıyanların yaptıkl...
(Şerh No: 6014 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1121] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1253 ve Gerekçesi
III- Gemiye zamanında gelmek Madde 1253 - (1) Yolcu, yolculuk başlamadan önce hareket limanında veya yolculuk devam ederken ara limanlarda gemiye zamanında gelmek zorundadır. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendisini beklemeden yolculuğa başlamış veya devam etmiş olsa bile, taşıma ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, yerine başka yolcu alınmış ise, bu tutar taşıma ücretinden indirilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1121 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin mehazını teşkil e...
(Şerh No: 6013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1128] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1252-1260-1263 ve Gerekçeleri
II- Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü Madde 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiği eşyanın cins ve niteliği ile tehlikeleri hakkında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Yolcu, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, bagajın tehlikeli olması veya gemiye gizlice getirilmiş bulunması dışında kusuru varsa sorumludur. (2) Kaptan kendisine eksik veya yanlış bilgi verilerek ya da gizlice gemiye geti...
(Şerh No: 6012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1120] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1251 ve Gerekçesi
E) Yolcunun yükümlülükleri I- Kaptanın talimatına uyma Madde 1251 - (1) Yolcu, kaptanın, gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatına uymak zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1120 inci maddesinden alınan bu hüküm sonradan 1974 Atina Sözleşmesine göre gözden geçirilen Alm. TK.’nın 665 inci paragrafına da uygundur.
(Şerh No: 6011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1127] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1250 ve Gerekçesi
D) Bagaj Madde 1250 - (1) Canlı hayvanlar ve bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile araçlar dışında, taşıyan tarafından, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve araçlar, bagaj kapsamındadır. (2) Yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da gözetiminde bulundurduğu eşya, onun kabin bagajıdır. 1258 inci ve 1263 üncü maddelerin uygulaması hariç olmak üzere, yolcunun aracında bulundurduğu bagajı da kabin bagajı say...
(Şerh No: 6010 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1119] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1247-1248-1249 ve Gerekçeleri
BEŞİNCİ BÖLÜM Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi A) Tanımı Madde 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajının deniz yolu ile taşınması için, taşıyan tarafından veya onun hesabına yapılan sözleşmedir. (2) Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan ticarî yolcu taşıma sözleşmelerine de bu Bölüm hükümleri uygulanır. (3) Hava yastıklı araçlar ile yapılan yolcu taşıması bu Bölüm hükümlerine tâbi değildir. Madde Gerekçesi: Deniz yolu ...
(Şerh No: 6009 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Türkçe  [AnaY. 19] Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Biçim ve koşulları yasada gösterilen, mahkemelerce verilmiş özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının ya da yasada öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması ya da tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında iyileştirilmesi ya da yetkili başvuru yerine çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike oluşturan bir akıl hastası, uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı, bir serseri ya da hastalık yayabilecek bir kişinin bir kuruluşta sağaltımı, eğitimi ya da iyileştirilmesi için yasada belirtilen ilkelere uygun olarak alınan önlemin yerine getirilmesi; yasal düzenlemelere aykırı biçimde ülkeye girmek isteyen ya da giren ya da hakkında sınır dışı etme ya da geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması ya da tutuklanması dışında kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Suçluluğuna ilişkin güçlü belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, kanıtların yok edilmesini ya da değiştirilmesini önlemek amacıyla ya da bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve yasada gösterilen diğer durumlarda yargıç kararıyla tutuklanabilir. Yargıç kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü durumunda ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yapılabilir; bunun koşullarını yasa gösterir. Yakalanan ya da tutuklanan kişilere, yakalama ya da tutuklama nedenleri ve haklarındaki savlar her durumda yazılı ve bunun hemen olanaklı olmaması durumunda sözlü olara...
(Şerh No: 6008 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 05-06-2010 23:50)

 Türkçe  [AnaY. 18] Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Biçim ve koşulları yasayla düzenlenmek üzere hükümlülük ya da tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü durumlarda yurttaşlardan istenecek hizmetler; ülke gereksinimlerinin zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi niteliğindeki bedensel ve düşünsel çalışmalar, zorla çalıştırma sayılmaz.
(Şerh No: 6007 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 05-06-2010 23:25)

Davacının kişiliği değil izlediği siyaset ve duruşu eleştirilmiştir. Söylenen sözler eleştiri hakkı sınırları içinde olup, açıklamalarda, aşağılama ya da onur kırma kastı bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 6005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2010 14:19)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,22306609 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.