Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TTK. 1206] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1277 ve Gerekçesi
3. Hapis hakkının kullanılması Madde 1277 - (1) Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya 1201 inci madde gereğince, bunlar için güvence gösterilmedikçe garameye katılan eşyayı teslim edemez; ederse kendisi de bu paylardan kişisel olarak sorumlu tutulur. (2) Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 1089 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır. (3) Alacaklıların garameye giren eşya üzerindeki hapis hakkı, alacaklılar adına taşıyan tarafından 1201 inci madde hükümlerine göre kulla...
(Şerh No: 6024 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1205] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1276 ve Gerekçesi
2. Gemiye düşen garame payı için güvence Madde 1276 - (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararın belirlenmesi ve paylaştırılması gereken limandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yükle ilgililere güvence gösterilmesi zorunludur. Madde Gerekçesi: Alm. TK.’nın 1972 değişikliğinden önceki 730 uncu paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1205 inci maddesinden alınmıştır.
(Şerh No: 6023 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1204] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1274-1275 ve Gerekçeleri
B) Borçlular ve güvence I- Garame paylarının borçluları Madde 1274 - (1) Müşterek avarya garame paylarının kişisel borçluları, garameye girecek olan geminin müşterek avarya hareketinin meydana geldiği andaki donatanı, navlunun boşaltma tarihindeki alacaklısı ve diğer eşyanın boşaltma tarihindeki malikidir. (2) Garameye girecek eşyanın gönderileni, eşyayı teslim alırken bunlara bir garame payı düşmüş olduğunu biliyor ise, bu pay için eşya teslim edilmiş olmasaydı o eşyanın paraya çevrilmes...
(Şerh No: 6022 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1179] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1272-1273 ve Gerekçeleri
BEŞİNCİ KISIM Deniz Kazaları BİRİNCİ BÖLÜM Müşterek Avarya A) Genel hükümler I- Tanım Madde 1272 - (1) Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve akla yatkın bir hareket oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir özveride bulunulması veya olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde “müşterek avarya hareketi” var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve gide...
(Şerh No: 6021 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:02)

 Bilgi  [TTK. 1179] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1272 ilâ 1285 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Tasarıdaki müşterek avarya hükümleri şu ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir: (1) Tasarının 1273 üncü maddesinde, York Anvers Kuralları’na atıf yapılması yoluna gidilmiş ve Türkçe tercümenin resmi yoldan hazırlanması usûlü kabul edilmiştir. (2) Bu atıf nedeniyle, York Anvers Kuralları’nda düzenlenen hususlara ilişkin 6762 sayılı Kanunun hükümleri Tasarıya alınmamıştır. (3) Navlun sözleşmesi ve kurtarma hakkındaki bölümlerde kabul edilen hükümlere uygun olarak, müşterek avarya garame paylarını...
(Şerh No: 6020 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1128] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271 ve Gerekçeleri
IX- Sorumluk sınırlarına ilişkin ortak hükümler Madde 1264 - (1) Taşıyan ve yolcu, 1262 nci ve 1263 üncü maddelerde öngörülenden daha yüksek sorumluluk sınırlarını aralarında açıkça ve yazılı olarak kararlaştırabilirler. (2) 1262 nci ve 1263 üncü maddelerdeki sorumluluk sınırlarına, faiz alacakları ve yargılama giderleri girmez. Madde Gerekçesi: 2002 Atina Sözleşmesinin 10 uncu maddesinden alınmıştır. X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları Madde 1265 - (1) Taş...
(Şerh No: 6019 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1130] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1261-1262 ve Gerekçeleri
VI- Ortak kusur Madde 1261 - (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğramasına yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir. Madde Gerekçesi: 2002 Atina Sözleşmesinin 6 ncı maddesinden alınmıştır. VII- Bedensel bütünlüğün zedelenmesinden doğan sorumluluğun sınırı Madde 1262 - (1) Yolcunun ölümü veya yaralanmasından dolayı...
(Şerh No: 6018 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1119] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1258 ve Gerekçesi
III- Taşıma süresi Madde 1258 - (1) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında taşıma süresi; a) Yolcu ve kabin bagajı yönünden, yolcunun bir yolcu salonunda, rıhtımda, iskelede veya diğer herhangi bir liman tesisinde bulunduğu süre hariç, yolcunun veya kabin bagajının gemide bulunduğu veya gemiye alındığı veya gemiden çıkartıldığı süreyi ya da ücretinin taşıma ücreti kapsamında olması ya da kullanılan aracın taşıyan tarafından yolcunun emrine verilmiş bulunması şartıyla, bunların karadan gemiye v...
(Şerh No: 6017 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1131] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1257 ve Gerekçesi
II- Fiilî taşıyanın sorumluluğu Madde 1257 - (1) Taşımanın tamamının veya bir kısmının yapılması, bir fiilî taşıyana bırakılmış olsa bile, taşıyan taşımanın tamamından bu Bölüm hükümlerine göre sorumlu kalmakta devam eder. Fiilî taşıyan da, taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü için, bu Bölüm hükümlerine göre sorumludur. (2) Taşıyan, taşımanın fiilî taşıyan tarafından yapıldığı hâllerde, fiilî taşıyanın kusurundan ve onun adamlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada işledikleri k...
(Şerh No: 6016 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1130] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1255-1256-1259 ve Gerekçeleri
G) Ölen yolcunun bagajı Madde 1255 - (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Ancak, yolculuk sırasında ölen yolcunun bagajını koruma yükümlülüğü doğrudan doğruya yolcu taşıma sözleşmesinin diğer tarafını teşkil eden taşıyana tahmil edilmiştir. H) Yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluk I- Taşıyanın sorumluluğu Madde 1256 - (1) Taşıyan, yolcunun gemi kazası yüzün...
(Şerh No: 6015 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1129] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1254 ve Gerekçesi
F) Taşıyanın hapis hakkı Madde 1254 - (1) Taşıyan, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakları için, Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca yolcuya ait bagaj üzerinde hapis hakkını haizdir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun Alm. TK.’nın 674 üncü paragrafından alınmış 1129 uncu maddesine tekabül eden bu madde, Tasarının 1201 inci maddesinin gerekçesinde işaret olunan sebeplerden dolayı yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, günümüzde taşıyanların yaptıkl...
(Şerh No: 6014 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1121] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1253 ve Gerekçesi
III- Gemiye zamanında gelmek Madde 1253 - (1) Yolcu, yolculuk başlamadan önce hareket limanında veya yolculuk devam ederken ara limanlarda gemiye zamanında gelmek zorundadır. Aksi takdirde, yolcu, kaptan kendisini beklemeden yolculuğa başlamış veya devam etmiş olsa bile, taşıma ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, yerine başka yolcu alınmış ise, bu tutar taşıma ücretinden indirilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1121 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin mehazını teşkil e...
(Şerh No: 6013 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:01)

 Bilgi  [TTK. 1128] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1252-1260-1263 ve Gerekçeleri
II- Bagaj hakkında doğru bilgi verme yükümlülüğü Madde 1252 - (1) Yolcu, bagaj olarak gemiye getirdiği eşyanın cins ve niteliği ile tehlikeleri hakkında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Yolcu, beyanlarının doğru olmamasından doğan zarardan taşıyana karşı sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise, bagajın tehlikeli olması veya gemiye gizlice getirilmiş bulunması dışında kusuru varsa sorumludur. (2) Kaptan kendisine eksik veya yanlış bilgi verilerek ya da gizlice gemiye geti...
(Şerh No: 6012 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1120] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1251 ve Gerekçesi
E) Yolcunun yükümlülükleri I- Kaptanın talimatına uyma Madde 1251 - (1) Yolcu, kaptanın, gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatına uymak zorundadır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1120 inci maddesinden alınan bu hüküm sonradan 1974 Atina Sözleşmesine göre gözden geçirilen Alm. TK.’nın 665 inci paragrafına da uygundur.
(Şerh No: 6011 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1127] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1250 ve Gerekçesi
D) Bagaj Madde 1250 - (1) Canlı hayvanlar ve bir navlun sözleşmesine dayanılarak taşınan eşya ile araçlar dışında, taşıyan tarafından, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi gereğince taşınan eşya ve araçlar, bagaj kapsamındadır. (2) Yolcunun kamarası içinde veya başka bir şekilde kendi zilyetliğinde, hâkimiyetinde ya da gözetiminde bulundurduğu eşya, onun kabin bagajıdır. 1258 inci ve 1263 üncü maddelerin uygulaması hariç olmak üzere, yolcunun aracında bulundurduğu bagajı da kabin bagajı say...
(Şerh No: 6010 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Bilgi  [TTK. 1119] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1247-1248-1249 ve Gerekçeleri
BEŞİNCİ BÖLÜM Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi A) Tanımı Madde 1247 - (1) Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, yolcunun veya yolcu ve bagajının deniz yolu ile taşınması için, taşıyan tarafından veya onun hesabına yapılan sözleşmedir. (2) Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yapılan ticarî yolcu taşıma sözleşmelerine de bu Bölüm hükümleri uygulanır. (3) Hava yastıklı araçlar ile yapılan yolcu taşıması bu Bölüm hükümlerine tâbi değildir. Madde Gerekçesi: Deniz yolu ...
(Şerh No: 6009 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 06-06-2010 18:00)

 Türkçe  [AnaY. 19] Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Biçim ve koşulları yasada gösterilen, mahkemelerce verilmiş özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının ya da yasada öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması ya da tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında iyileştirilmesi ya da yetkili başvuru yerine çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike oluşturan bir akıl hastası, uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı, bir serseri ya da hastalık yayabilecek bir kişinin bir kuruluşta sağaltımı, eğitimi ya da iyileştirilmesi için yasada belirtilen ilkelere uygun olarak alınan önlemin yerine getirilmesi; yasal düzenlemelere aykırı biçimde ülkeye girmek isteyen ya da giren ya da hakkında sınır dışı etme ya da geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması ya da tutuklanması dışında kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Suçluluğuna ilişkin güçlü belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, kanıtların yok edilmesini ya da değiştirilmesini önlemek amacıyla ya da bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve yasada gösterilen diğer durumlarda yargıç kararıyla tutuklanabilir. Yargıç kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü durumunda ya da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yapılabilir; bunun koşullarını yasa gösterir. Yakalanan ya da tutuklanan kişilere, yakalama ya da tutuklama nedenleri ve haklarındaki savlar her durumda yazılı ve bunun hemen olanaklı olmaması durumunda sözlü olara...
(Şerh No: 6008 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 05-06-2010 23:50)

 Türkçe  [AnaY. 18] Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Biçim ve koşulları yasayla düzenlenmek üzere hükümlülük ya da tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü durumlarda yurttaşlardan istenecek hizmetler; ülke gereksinimlerinin zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen yurttaşlık ödevi niteliğindeki bedensel ve düşünsel çalışmalar, zorla çalıştırma sayılmaz.
(Şerh No: 6007 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 05-06-2010 23:25)

Davacının kişiliği değil izlediği siyaset ve duruşu eleştirilmiştir. Söylenen sözler eleştiri hakkı sınırları içinde olup, açıklamalarda, aşağılama ya da onur kırma kastı bulunmamaktadır. Davanın reddi gerekir.
(Şerh No: 6005 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2010 14:19)

Hak arama özgürlüğü, diğer özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız olmayıp kişi salt başkasını zararlandırmak için bu hakkı kullanamaz. Bu hakkın hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların mevcut olması da zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Bunlara dayanarak başkalarının da aynı olay karşısında davalı g...
(Şerh No: 6004 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2010 14:10)

Taraflar dilekçe ve layihalarında yargılama giderleri ve vekalet ücreti hakkında talepte bulunmamış olsa da; Mahkemece re'sen yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmelidir.
(Şerh No: 6003 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2010 16:36)

Borçlu, dava esnasında, taraflar arasındaki sözleşmenin varlığını inkar etmekte ise; bu halde borçluya BK 107/1 deki şekliyle gönderilecek ihtarnamenin tesirsiz olacağı kabul edilerek hüküm ittihazına gidilmelidir.
(Şerh No: 6002 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2010 16:09)

İnşaatı terk eden yükleniciye gönderilecek ihtarnamenin semeresiz kalacağı şüphesiz olmakla; işbu yükleniciye işveren tarafından ihtarname gönderilmesine gerek yoktur.
(Şerh No: 6001 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 02-06-2010 16:01)

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davalarında taşınmazın idare adına tesciline de karar verilmiş olması taşınmazın aynının çekişmeli olduğu anlamına gelmez. Tazminata ilişkin ilamın infazı için kesinleşme gerekmez.
(Şerh No: 6000 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010 13:15)

Takip dayanağı ilamın boşanmaya ilişkin bölümünün kesinleşmiş olması karşısında, ilamda yer alan, ancak kesinleşmeyen maddi ve manevi tazminat ile tedbir nafakası vs kalemlerin kesinleşmeleri beklenmeden takibe konulmalarında hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.
(Şerh No: 5999 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010 13:09)

Katkı payı alacağına ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konu edilebilirler. Çünkü; bu nevi ilamlar aile hukuk kitabında yer alsalar da; tarafların şahsı ya da ailevi yapılarında bir değişiklik yaratmazlar. Boşanma ilamınından bağımsız olan edaya ilişkin ilamlardır.
(Şerh No: 5998 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 02-06-2010 12:35)

Askerlik borçlanmasından doğan fark kıdem tazminatının son işveren kamu kuruluşundan talep edilebileceği, özelleştirilen işveren nezdinde çalışırken emekli olunması halinde askerlik borçlanmasının kıdem tazminatı esas süresinin hesabında nazara alınmaması
(Şerh No: 5995 - Ekleyen: Av.Hasan Hüseyin AVCI - Tarih : 02-06-2010 10:44)

İcra Müdürlüğünde alacaklı tarafından yapılan icra takip talepleri, İcra Müdürlüğü'nce bir karar verilerek kaşelenip imzalanmadığı sürece zamanaşımını kesen sebeplerden sayılamaz.
(Şerh No: 5997 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-06-2010 13:38)

Her ne kadar kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte İİK m.167/2 gereği takip talebine senet aslının eklenmesi mecburi ise de; senet asıllarına ceza takibatı sebebiyle el konulmuş ise alacaklı, icra müdürlüğüne kambiyo senedinin fotokopisini ibrazla takip yapabilir.
(Şerh No: 5996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 01-06-2010 12:15)

 Bilgi  [TTK. 1119] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1247 ilâ 1271 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Deniz yolu ile yapılan taşımalar, esas itibarıyla yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 6762 sayılı Kanunun “Deniz Ticareti”ne ayrılmış Dördüncü Kitabının dört kısımdan oluşan “Deniz Ticareti Mukaveleleri” başlıklı Dördüncü Faslında da bu tasnife uyulmuş ve önce Birinci Kısımda “Eşya Taşıma (Navlun) Mukaveleleri” (1016 ilâ 1118 inci maddeler); daha sonra da İkinci Kısımda “Yolcu Taşıma Mukavelesi” (1119 ilâ 1132 nci maddeler) düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunun...
(Şerh No: 5994 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1067] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1246 ve Gerekçesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Zamanaşımı Madde 1246 - (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri ile zaman çarteri sözleşmeleri ve navlun sözleşmelerinden veya konişmentodan veya onun düzenlenmesinden doğan bütün alacaklar bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Bu süre, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. Madde Gerekçesi: Navlun sözleşmesinden doğan alacakların zamanaşımı, 6762 sayılı Kanunun 1262 nci maddesinin beşinci fıkrasında bir yıl olarak düzenlenmiştir; ayrıca...
(Şerh No: 5993 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1118] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1245 ve Gerekçesi
C) Yolculuk çarteri sözleşmesi Madde 1245 - (1) Yolculuk çarteri sözleşmelerine 1243 üncü madde hükmü uygulanmaz. Şu kadar ki, böyle bir sözleşmeye dayalı olarak konişmento düzenlenirse, taşıtan sıfatına sahip olmayan konişmento hâmili ile taşıyan arasındaki ilişkide 1243 üncü madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1118 inci maddesinde düzenlenen bu konu, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ifade ile Tasarıya alınmıştır.
(Şerh No: 5992 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1117] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1244 ve Gerekçesi
B) İstisnalar Madde 1244 - (1) Aşağıda yazılı hâllerde 1243 üncü maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. a) Navlun sözleşmesinin canlı hayvanlara veya 1151 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uyarınca denizde taşıma senedinde güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan eşyaya ilişkin bulunması. b) Olağan ticarî taşıma işlerinden olmamakla beraber ticaretin olağan akışı içerisinde yapılan eşya taşımasına ilişkin bulunup da, eşyanın özel nitelikleri veya taşımanın özel ş...
(Şerh No: 5991 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1116] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1243 ve Gerekçesi
YEDİNCİ AYIRIM Emredici Hükümler A) Genel olarak Madde 1243 - (1) Bir navlun sözleşmesinde veya konişmentoda yahut diğer bir, denizde taşıma senedinde yer alıp da, a) Taşıyanın borç ve sorumluluklarına ilişkin 1141 inci, 1150 ve 1151 inci, 1178 ilâ 1192 nci maddeler, b) Taşıtan ve yükletenin borç ve sorumluluklarına ilişkin 1145 ilâ 1149 uncu, 1165 inci ve 1208 inci maddeler, c) Denizde taşıma senetlerine ilişkin 1228 ilâ 1242 nci maddeler. hükümlerinden kaynaklanan borç ve sorumlul...
(Şerh No: 5990 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1111] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1240 ve Gerekçesi
d) Navlunu ispat Madde 1240 - (1) 1229 uncu maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine veya yükleme limanında gerçekleşip gönderilen tarafından ödenecek olan sürastarya parasına ilişkin bir kaydı içermeyen konişmento, gönderilenin navlun veya sürastarya parası ödemekle yükümlü olmadığına karine oluşturur; şu kadar ki, bu karinenin aksi, konişmentoyu, navlun hakkında böyle bir açıklamayı içermediğine güvenerek iyiniyetle devralan (gönderilen de dâ...
(Şerh No: 5989 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1100] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1239 ve Gerekçesi
c) Eşyanın genel olarak cinsini, işaretlerini, koli veya parça adedini, ağırlık ve miktarını ispat Madde 1239 - (1) Konişmento eşyanın genel olarak cinsi, işaretleri, koli veya parça adedi, ağırlık veya miktarı hakkında beyanları içerip de taşıyan, bu beyanların fiilen teslim alınan veya yükleme konişmentosu düzenlenmiş olması hâlinde, fiilen yüklenen eşyayı doğru ve tam olarak göstermediğini biliyor veya gösterdiğinden haklı sebeplerle şüphe ediyorsa yahut bu beyanları kontrol etmek için yet...
(Şerh No: 5988 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1099] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1238 ve Gerekçesi
b) Taşıyanı ispat Madde 1238 - (1) Konişmentoyu taşıyan sıfatıyla imzalayan veya konişmento kendi ad ve hesabına imzalanan kişi taşıyan sayılır. (2) Konişmentoda taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile ticaret merkezinin gösterilmemiş olduğu veya açıkça anlaşılmadığı hâllerde, donatan taşıyan sayılır; meğerki, konişmento hâmilinin açık istemi üzerine, donatan taşıyanın adı ve soyadını veya ticaret unvanını ve ticaret merkezini bildirerek bunu belgelendirmiş olsun. (3) Kaptan veya t...
(Şerh No: 5987 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1110] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1237 ve Gerekçesi
2. İspat işlevi a) Hukukî ilişkiyi ispat Madde 1237 - (1) Taşıyan ile konişmento hâmili arasındaki hukukî ilişkilerde konişmento esas alınır. (2) Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukukî ilişkiler navlun sözleşmesinin hükümlerine bağlı kalır. (3) Konişmentoda, yolculuk çarteri sözleşmesine gönderme varsa, konişmento devredilirken çarter partinin bir suretinin de yeni hâmile ibraz edilmesi gerekir. Bu takdirde çarter partide yer alan hükümler, nitelikleri elverdiği ölçüde konişmento hamiline...
(Şerh No: 5986 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:44)

 Bilgi  [TTK. 1107] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1236 ve Gerekçesi
cc) Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi Madde 1236 - (1) Eşya, ancak konişmento nüshasının, eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek geri verilmesi, karşılığında teslim edilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1107 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5985 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1105] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1235 ve Gerekçesi
bb) Birden çok konişmento hâmili Madde 1235 - (1) Emre yazılı bir konişmento birden fazla nüsha hâlinde düzenlenmişse, nüshalardan birinin hâmili, konişmentonun teslimine 1234 üncü madde gereğince bağlanan sonuçları, kendisi henüz teslim istminde bulunmadan önce bir diğer nüshaya dayanarak 1230 uncu madde uyarınca kaptandan eşyayı teslim almış olan kişi aleyhine ileri süremez. (2) Kaptan eşyayı henüz teslim etmeden birden çok konişmento hâmili ona başvurup ellerinde bulundurdukları konişment...
(Şerh No: 5984 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1104] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1234 ve Gerekçesi
b) Konişmentonun eşyayı temsili aa) Genel olarak Madde 1234 - (1) Eşya, kaptan veya taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim alınınca konişmentonun, konişmento gereğince eşyayı teslim almaya yetkili olan kişiye teslimi, 1235 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun 957 ve 980 inci maddelerinde yazılı hukukî sonuçları doğurur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1104 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek ve Türk Medenî Kanununa yapılan...
(Şerh No: 5983 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1109] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1233 ve Gerekçesi
dd) Navlun sözleşmesinin umulmayan hâl yüzünden hükümden düşmesi Madde 1233 - (1) Navlun sözleşmesinin, geminin varma limanına ulaşmasından önce umulmayan bir hâl yüzünden 1209 ilâ 1227 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya feshedilmesi sonucunda hükümden düşmesi hâlinde de 1232 nci madde hükmü uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1109 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5982 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1108] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1232 ve Gerekçesi
cc) Yükletenin talimatı Madde 1232 - (1) Emre yazılı bir konişmento düzenlenmişse kaptan, yükletenin eşyanın geri verilmesi veya teslimi hususundaki talimatını ancak kendisine konişmentonun bütün nüshaları geri verildiği takdirde yerine getirir. (2) Gemi varma limanına ulaşmadan, bir konişmento hâmili eşyanın teslimini isterse, aynı hüküm uygulanır. (3) Kaptan bu hükümlere aykırı hareket ederse, taşıyan konişmentonun meşru hamiline karşı sorumlu kalmakta devam eder. (4) Konişmento emre yaz...
(Şerh No: 5981 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1103] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1231 ve Gerekçesi
bb) Birden çok konişmento hâmilinin başvurusu Madde 1231 - (1) Konişmentonun birden çok meşru hâmili aynı zamanda başvurursa kaptan, hepsinin istemini reddederek eşyayı umumi ambara veya başka güvenli bir yere tevdi etmek ve bu şekilde hareket etmesinin sebeplerini de göstererek bunu anılan konişmento hâmillerine bildirmek zorundadır. (2) Kaptan hareket tarzına ve sebeplerine ilişkin resmî bir senet düzenletmeye yetkilidir; bu sebeple yapılan giderler hakkında 1201 inci madde uygulanır. M...
(Şerh No: 5980 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:43)

 Bilgi  [TTK. 1102] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1230 ve Gerekçesi
III- Hükümleri 1. Kıymetli evrak olma niteliği a) Eşyanın yetkili konişmento hamiline teslimi aa) Genel olarak Madde 1230 - (1) Konişmentonun meşru hâmili, eşyayı teslim almaya yetkilidir. (2) Konişmento birden çok nüsha olarak düzenlenmişse, eşya, tek nüshanın meşru hamiline teslim edilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1102 nci maddesinden birinci fıkrası değiştirilmek suretiyle Konişmentonun emre yanında, hâmile ve nama yazılı olarak düzenlenebileceği de göz önünde bulu...
(Şerh No: 5979 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:42)

 Bilgi  [TTK. 1098] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1229-1241-1242 ve Gerekçeleri
II - İçeriği Madde 1229 - (1) Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir: a) Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde tehlikeli eşya niteliğinde olup olmadığı hakkında açık bir bilgiyi, koli veya parça sayısı ile ağırlığını veya başka suretle ifade edilen miktarını, b) Eşyanın dışından belli olan hâl ve durumunu, c) Taşıyanın ad ve soyadını veya ticaret unvanını ve iş...
(Şerh No: 5978 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:42)

 Bilgi  [TTK. 1097] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1228 ve Gerekçesi
ALTINCI AYIRIM Denizde Taşıma Senetleri A) Konişmento I- Tanımı, türleri ve düzenlenmesi Madde 1228 - (1) Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren öyle bir senettir ki, taşıyan eşyayı, ancak bu senedin ibrazı karşılığında teslimle yükümlüdür. (2) Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eşya için “tesellüm konişmentosu” düzenlenebilir. Eşya...
(Şerh No: 5977 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 30-05-2010 14:42)

Sanığın, köydeki evinde bulundurma ruhsatlı tabancasını evini ilçe merkezine nakletmesi sonucu buraya getirip bulundurmasından önce yönetime bilgi vermemesinin bir idari işlem eksikliği olup atılı suçu oluşturmayacağı göz önüne alınıp, meskun yerde nedensiz ateş etmesi karşısında 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan beraatine karar verilmesi ve silahın zoralımı ile yetinilmesi gerekirken, yazılı şekilde 6136 sayılı Yasaya aykırılıktan mahkumiyet hükmü kurulması yanlış olup kararın bozulması gerekmekt...
(Şerh No: 5914 - Ekleyen: Av.İlknur GÜNGÖRDÜ - Tarih : 30-05-2010 10:20)

1) Any person who buries, or allows another to bury, a dead body in a place other than those designated by the authorities for such purpose shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to six months.
(Şerh No: 5976 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:31)

1) Any person who fails to comply with quarantine measures imposed by the authorities on account of there being a person infected with a contagious disease or having died from such shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two months to one year.
(Şerh No: 5975 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:30)

1) Any person who supplies or provides substances which are capable of endangering health to children, persons suffering from mental disorder or who abuses inhalants shall be sentenced to a penalty of imprisonment of six months to one year.
(Şerh No: 5974 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:28)

1) Any person who removes, alters or fails to place a sign or barricade which is necessary to prevent the dangers derived from works conducted in a public place or from items left in association with such work shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of two to six months or a judicial fine.
(Şerh No: 5973 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:22)

1) Any person who releases an animal or who fails to discharge his duty to maintain control of an animal in his custody such as to risk the life or health of others shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine.
(Şerh No: 5972 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:19)

1) Any person who fails to take precautions during construction or demolition activities that are necessary for safeguarding human life or physical integrity shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of three months to one year or a judicial fine.
(Şerh No: 5971 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 30-05-2010 01:18)

 Bilgi  [TTK. 1097] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1228 ilâ 1242 nci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunun 1097 ilâ 1111 inci maddelerinde düzenlenen konişmento, günümüz ticaretinde halen önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte konişmento uygulamasında Brüksel Sözleşmesinin kabul edildiği 1924 yılından bu yana dikkate değer gelişmeler sağlanmış, bilhassa konteyner taşımacılığındaki ilerlemeyle paralel olarak konişmento yanında “yük senedi” (waybill) gibi taşıma sözleşmesini tevsik eden diğer bazı belgeler de hayata geçirilmiştir. Bu sebeble, Tasarıda 6762 sayılı Kanun ile 1924 ta...
(Şerh No: 5970 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:25)

 Bilgi  [TTK. 1095] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1227 ve Gerekçesi
C) Birden çok yolculuğun özellikleri Madde 1227 - (1) Geminin birden çok yolculuk için tutulduğu hâllerde, 1209 ilâ 1226 ncı madde hükümleri ancak sözleşmenin niteliği ve içeriği cevaz veriyorsa uygulanır. (2) Sözleşmeye göre yükleme limanına yolculuk yapmak zorunda olan gemi yükleme limanına varmışsa, bu yolculuk için taşıyana ayrıca 1210 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesap olunacak mesafe tazminatı ödenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1095 inci maddesi esas alınarak hazır...
(Şerh No: 5969 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:20)

 Bilgi  [TTK. 1088] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1226 ve Gerekçesi
b) Sözleşme yolculuk başladıktan sonra feshedilmişse Madde 1226 - (1) Navlun sözleşmesi yolculuk başladıktan sonra bu ayırımda öngörülen sebeblerle feshedilirse, taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında fesih yetkisi kullanılana kadar yapılan yolculuk için, eşya yükleme limanına geri getirilmiş olsa bile 1210 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca hesap edilecek mesafe navlunu da ödenir. (2) Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, eşya fesih yetkisinin kullanıldığı sırada g...
(Şerh No: 5968 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:20)

 Bilgi  [TTK. 1083] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1223-1224-1225 ve Gerekçeleri
IV- Eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişinin fesih yetkisi Madde 1223 - (1) Taşıtanın eşya üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadığı hâllerde, ona ait fesih yetkisi eşya üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi tarafından kullanılır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda böyle bir hüküm yoktur. Ancak, Alman Hukukunda savunulan görüşlerden hareketle hukukumuzda da taşıtanın yük üzerinde tasarruf yetkisini haiz olmadığı hallerde sözleşmeyi feshetmek suretiyle sona erdirebilme yetkisinin bulun...
(Şerh No: 5967 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:20)

 Bilgi  [TTK. 1092] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1222 ve Gerekçesi
III- Diğer sebeblerin etkisi Madde 1222 - (1) Yolculuğun, bu Kanunda öngörülenler dışında bir tabiî olay veya umulmayan diğer bir hâl yüzünden başlamadan veya başladıktan sonra gecikmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini değiştirmez; meğerki, bu gecikme yüzünden sözleşmenin belli amacı kaybolmuş olsun. Bununla beraber, umulmayan hâlden kaynaklanan ve mevcut şartlara göre uzunca bir zaman süreceği anlaşılan gecikmelerde, taşıtan gemiye yüklenmiş olan eşyayı rizikosu ve gideri kendisine ait o...
(Şerh No: 5966 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:20)

 Bilgi  [TTK. 1093] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1221 ve Gerekçesi
3. Geminin yolculuk sırasında tamirinin gerekmesi Madde 1221 - (1) Geminin yolculuk sırasında tamiri gerekirse, navlunun tamamı ile taşıyanın o ana kadar doğmuş bulunan diğer bütün alacaklarının ödenmesi veya temin edilmesi şartıyla eşya gemiden alınabileceği gibi; tamirin bitmesi de beklenebilir. Navlunun zaman üzerine kararlaştırıldığı hâllerde, tamirin devam ettiği süre hesaba katılmaz. (2) 1222 nci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi hükmü saklıdır. (3) Kısmî yolculuk çarteri sözleş...
(Şerh No: 5965 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:20)

 Bilgi  [TTK. 1091] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1220 ve Gerekçesi
2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması Madde 1220 - (1) Kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya diğer bir haklı sebeple rotadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan sorumlu olmaz. (2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklıdır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1091 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5964 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:14)

 Bilgi  [TTK. 1096] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1219 ve Gerekçesi
II- Tarafların fesih yetkisine sahip olmadığı hâller 1. Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller Madde 1219 - (1) Eşyanın sadece bir kısmına ilişkin engeller, taraflara fesih yetkisi vermez. Taşıtan, savaş, ihracat veya ithalat yasağı gibi sebeplerle eşyanın artık serbest sayılmayan kısmını herhalde gemiden alıp uzaklaştırmak zorundadır . Ancak, taşıtan henüz yolculuk başlamamışsa, taşıyanın durumunu ağırlaştırmamak şartıyla gemiye bunlar yerine başka eşya yükleyebilir veya kararlaştırı...
(Şerh No: 5962 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:13)

 Bilgi  [TTK. 1083] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1218 ve Gerekçesi
B) Feshi I- Taraflara fesih yetkisi veren hâl Madde 1218 - (1) Gemiye ambargo veya devlet hizmeti için el konulması, varma yeri ülkesi ile ticaretin yasaklanması, yükleme veya varma limanlarının abluka altına alınması, sözleşme gereğince taşınacak olan eşyanın tamamının yükleme limanından ihracının veya varma limanına ithalinin yahut transit geçişinin yasaklanması gibi bir kamu tasarrufu yüzünden sözleşmenin ifasının engellenmiş olması her iki tarafa herhangi bir tazminat vermekle yükümlü ...
(Şerh No: 5963 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:13)

 Bilgi  [TTK. 1087] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1216 ve Gerekçesi
2. Yolculuk başladıktan sonra a) Eşyanın tamamının zayi olması Madde 1216 - (1) Yolculuk başladıktan sonra taşınan eşyanın umulmayan bir hâl yüzünden tamamının zayi olması ile iki taraftan biri diğerine tazminat vermeye zorunlu olmaksızın, navlun sözleşmesi hükümden düşer. Taşıyana sadece, sözleşmenin sona erdiği ana kadar doğmuş bulunan diğer alacakları ödenir. 1199 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklıdır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1087 nci maddesi esas alınarak d...
(Şerh No: 5961 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:11)

 Bilgi  [TTK. 1090] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1214-1215-1217 ve Gerekçeleri
II- Eşyanın zayi olması sebebiyle 1. Yolculuk başlamadan önce a) Eşya sözleşmede ferden belirlenmişse Madde 1214 - (1) Sözleşmede ferden belirlenen eşyanın tamamının umulmayan bir hâl yüzünden zayi olması hâlinde, taraflar arasındaki sözleşme iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksızın hükümden düşer. Ancak o ana kadar doğmuş alacakların ifası gerekir. (2) Eşyanın bir kısmının zayi olması hâlinde ise, taşıtan kararlaştırılan navlunun yarısını ödeyerek sözleşmeyi fesh...
(Şerh No: 5960 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:10)

 Bilgi  [TTK. 1028] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1212 ve Gerekçesi
3. Yerine geçme kayıtları Madde 1212 - (1) Taşıyan, eşyayı, sözleşmede ismen kararlaştırılmış olan dışında başka bir gemiye yüklemeye veya aktarmaya yetkili ise, bu geminin ziyaı hâlinde taşımayı diğer uygun bir gemi ile yapabilir veya tamamlatabilir. Taşıyan, seçimini gecikmeksizin taşıtana bildirmekle yükümlüdür. Madde Gerekçesi: Uygulamada hemen hemen bütün tip sözleşmelerde yer alan bu kayıtların taraflar arasındaki sözleşmeye konulmasının ne gibi bir sonuç doğuracağının Tasarıda beli...
(Şerh No: 5959 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1086] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1211 ve Gerekçesi
b) Kaptanın görevleri Madde 1211 - (1) Navlun sözleşmesinin geminin umulmayan bir hâl yüzünden ziyaı sebebiyle hükümden düşmesi, kaptanın yükle ilgili olanların gıyabında 1112 nci madde gereğince, onların menfaatini korumak hususunda sahip olduğu görevlerini ortadan kaldırmaz. Kaptan, acil hâllerde önceden danışmasına bile gerek olmaksızın, durumun gereğine göre eşyayı ilgililerin hesabına başka bir gemi ile varma limanına taşıtmaya veya eşyanın güvenli bir yerde depo edilmesini veya uygun fi...
(Şerh No: 5958 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1084] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1210 ve Gerekçesi
2. Yolculuk başladıktan sonra a) Mesafe navlunu Madde 1210 - (1) Gemi yolculuk başladıktan sonra umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu takdirde; taşıyana o ana kadar doğmuş bulunan alacakları dışında, zayi olan gemiden kurtarılan ve güvenlik altına alınan eşya başka bir limana getirilmiş olsa bile mesafe navlunu da ödenmesi gerekir. (2) Mesafe navlunu kurtarılan eşyanın miktarına, yolculuğun geminin zayi olduğu ana kadar alınan yola, giderlerine, süresine, katlanılan rizikolarına ve zorl...
(Şerh No: 5957 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1082] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1209-1213 ve Gerekçeleri
BEŞİNCİ AYIRIM Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebebler Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi A) Hükümden düşmesi I- Geminin zayi olması sebebiyle 1. Yolculuk başlamadan önce Madde 1209 - (1) Gemi, yolculuk başlamadan önce umulmayan bir hâl yüzünden zayi olduğu takdirde, iki taraftan biri ötekine tazminat vermekle yükümlü olmaksızın navlun sözleşmesi hükümden düşer. Bu hâlde sadece geminin zayi olduğu ana kadar doğmuş bulunan borçların ifası gerekir. Madde Gerekçesi:...
(Şerh No: 5956 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1081] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1207 ve Gerekçesi
c) Gönderilenin eşyayı teslim almaması hâlinde Madde 1207 - (1) Gönderilen, eşyanın teslimine ilişkin istem hakkını kullanmazsa, taşıtan, navlun sözleşmesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle yükümlüdür. (2) Eşyanın taşıtan tarafından teslim alınmasında boşaltmayla ilgili hükümler, gönderilen yerine taşıtan geçmek suretiyle uygulanır. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1081 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 627 inci paragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1203 ...
(Şerh No: 5955 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1080] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1206 ve Gerekçesi
b) Hapis hakkının paraya çevrilmesi hâlinde Madde 1206 - (1) Taşıyan, üzerinde hapis hakkı kullandığı eşyanın paraya çevrilmesini istemiş, fakat satış sonucunda alacağını tamamen alamamışsa, kendisiyle taşıtan arasında yapılan navlun sözleşmesinden doğan alacaklarını elde edemediği oranda, taşıtandan isteyebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1080 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 626 ncı paragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1201 inci ve 1204 üncü maddeleriyle uyumlaştırıla...
(Şerh No: 5954 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1079] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1205 ve Gerekçesi
3. Rücu hakkı a) Eşyanın teslimi hâlinde Madde 1205 - (1) Eşyayı gönderilene teslim etmiş olan taşıyan, 1203 üncü maddeye göre gönderilenden istenebilecek olan alacakların ödenmesini taşıtandan isteyemez. Ancak, taşıtanın, taşıyanın zararına olarak sebepsiz zenginleştiği oranda, taşıyan taşıtana rücu edebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1079 uncu maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 625 inci paragrafı ile karşılaştırılmak, Tasarının 1203 üncü maddesiyle uyumlaştırılarak ve dili gü...
(Şerh No: 5953 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1079] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1205 ilâ 1207 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Tasarının bu maddeleri, 6762 sayılı Kanunun 1079 ilâ 1081 inci maddelerinden alınmıştır. Tasarıda benimsenen sistem çerçevesinde de bu hükümler geçerliğini koruduğundan, muhafaza edilmeleri uygun görülmüştür.
(Şerh No: 5952 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:08)

 Bilgi  [TTK. 1077] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1203-1204 ve Gerekçeleri
III- Üçüncü kişi gönderilenin durumu 1. Ödeme yükümlülüğünün doğması Madde 1203 - (1) Eşya taşıtandan başka bir kişiye teslim edilecekse, bu kişi, navlun sözleşmesi veya konişmento ya da diğer bir denizde taşıma senedi uyarınca eşyanın teslimini istediğinde, bu istemin dayandığı sözleşmenin veya konişmentonun yahut diğer bir denizde taşıma senedinin hükümlerine göre ödemeye yetkili kılındığı bütün alacakları ödemekle, kendi hesabına Gümrük Resmi ödenmiş ve başka giderler yapılmış ise bunla...
(Şerh No: 5951 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1078] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1202 ve Gerekçesi
2. Çekişmeli tutarın yatırılması ve güvence Madde 1202 - (1) Taşıyanın alacakları hakkında uyuşmazlık çıkarsa, çekişmeli tutar, mahkemece belirlenecek yere yatırılır yatırılmaz, taşıyan eşyayı teslim etmek zorundadır. (2) Taşıyan, eşyanın tesliminden sonra, yeterli güvence göstererek yatırılmış olan tutarı çekebilir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1078 inci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 624 üncü paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 4721 sayılı Tü...
(Şerh No: 5950 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1070] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1201 ve Gerekçesi
II- Hapis hakkı 1. Genel olarak Madde 1201 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinden doğan bütün alacakları için Türk Medenî Kanununun 950 ilâ 953 üncü maddeleri uyarınca hapis hakkına sahiptir. (2) Hapis hakkı, sadece, üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyanın taşındığı yolculuktan doğan alacakları güvence altına alır. (3) Hapis hakkı ancak, alacağı güvenceye alacak miktardaki eşya üzerinde kullanılabilir. Şu kadar ki, müşterek avarya ve kurtarma alacakları için taşıyan, eşyanın tümü üzerinde ...
(Şerh No: 5949 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1071] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1198 ve Gerekçesi
3. Eşyanın navlun yerine bırakılması Madde 1198 - (1) Taşıyan, bozulmuş veya hasarlanmış olup olmadığına bakılmaksızın eşyayı navlun yerine kabul etmek zorunda tutulamaz. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1071 inci maddesinin birinci fıkrasından, mehaz Alm. TK.’nın 621 inci paragrafının birinci fıkrası ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. Mehaz hükümlerin kalan üç fıkrası, 1861 tarihli Alman Umumî Ticaret Kanunnâmesinin 617 nci maddesinden alınmıştı. Ne var ki b...
(Şerh No: 5948 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1072] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1197-1199-1200-1208 ve Gerekçeleri
2. Muacceliyeti Madde 1197 - (1) Navlun, eşyanın tesliminin istendiği anda ve her hâlde boşaltma süresinin sonunda muaccel olur. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunda, muacceliyet ile ilgili hüküm, teslimden kaçınma hakkını tarif eden 1069 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirlenebilmektedir. Borçlar Kanununun 364 üncü maddesinin birinci fıkrasında eser sözleşmeleri hakkında kabul edilmiş olan genel kurala uygun olarak, navlun da, sefer tamamlandıktan sonra, yükün teslimi talep o...
(Şerh No: 5947 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1075] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1196 ve Gerekçesi
d) Navlun dışında kalan prim ve giderler Madde 1196 - (1) Taşıyan, navlun dışında, pey akçesi, prim, bahşiş ve benzeri bir ad altında başkaca hiçbir istemde bulunamaz. (2) Aksine sözleşme yoksa, gemiciliğin olağan ve olağanüstü giderleri, özellikle kılavuz, liman, fener, romörkaj, karantina, buz kırdırma ve bunlara benzer hizmetlere ilişkin resimler ile ücretleri ödemek ve bu giderleri doğuran sebeplere ilişkin önlemleri almak navlun sözleşmesi hükümlerine göre yükümlü olmasa bile, yalnız ta...
(Şerh No: 5946 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1073] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1195 ve Gerekçesi
c) Kararlaştırılmamışsa Madde 1195 - (1) Taşınmak üzere teslim alınan eşya için navlun miktarı kararlaştırılmamışsa, yükleme zamanı ve yerinde mûtad olan navlun ödenir. (2) Taşınmak üzere teslim alınan eşya kararlaştırılmış olandan fazla ise, fazlası için de sözleşmede belirlenen miktarın oranlanmasına göre navlun ödenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1073 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 619 uncu paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5945 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1076] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1194 ve Gerekçesi
b) Zaman üzerine Madde 1194 - (1) Zaman üzerine kararlaştırılmış olan navlun, yüklemenin belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmışsa o günden, değilse 1152 nci madde uyarınca hazırlık bildiriminde bulunulduğu günü izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuğa hazır olunduğunun haber verildiği günü izleyen günden ve bu haber yolculuğun başlamasından bir gün öncesine kadar verilmemişse, geminin yola çıktığı günden itibaren işlemeye başlar. (2) Sürastarya öngör...
(Şerh No: 5944 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1074] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1193 ve Gerekçesi
B) Taşıyanın hakları I- Navlun ödenmesini istem hakkı 1. Miktarı a) Ölçü, tartı veya sayı üzerine Madde 1193 - (1) Navlun, eşyanın ölçüsü, tartısı veya sayısı üzerine şart edilmiş ise, tereddüt hâlinde, navlun miktarı gönderilene teslim edilen eşyanın ölçü, tartı veya sayısına göre belirlenir. Madde Gerekçesi: 6762 sayılı Kanunun 1074 üncü maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 620 nci paragrafı ile karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.
(Şerh No: 5943 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1069] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1193 ilâ 1207 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Bu hükümlerin yeniden düzenlenmesinde, içerikle ilgili pek fazla değişiklik yapılması gerekli görülmemiştir. Ancak, Alm. TK.’nın 614 ilâ 627 nci paragraflarından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1069 ilâ 1081 inci maddelerinde sistemsiz bir şekilde yer alan hükümler, Borçlar Kanunundaki düzenlemeye uygun bir sıralamaya sokulmuştur. Eşya taşıma borcunun karşı edimini “navlun”un teşkil ettiği, esasen Tasarının 1138 inci maddesinde tasrih edilmiş bulunuyordu. Dolayısıyla, taşıyanın hakların...
(Şerh No: 5942 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:07)

 Bilgi  [TTK. 1061] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1191-1192 ve Gerekçeleri
IX- Fiilî taşıyanın sorumluluğu 1. Genel olarak Madde 1191 - (1) Taşımanın gerçekleştirilmesi, kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana bırakıldığı takdirde, taşıyan, navlun sözleşmesine göre böyle bir bırakma hakkına sahip olup olmadığı dikkate alınmaksızın, taşımanın tamamından sorumlu kalmaya devam eder. Taşıyan, fiilî taşıyanın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı ve görevi ve yetkisi sınırı içinde hareket eden adamlarının fiil ve ihmallerinden de bu Kanun hükümlerine göre sorumlu...
(Şerh No: 5941 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1067] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1188-1189 ve Gerekçeleri
VII- Tazminat istemi için süre 1. Hak düşürücü süre Madde 1188 - (1) Eşyanın ziyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, bir yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer. (2) Bu süre taşıyanın eşyayı veya bir kısmını teslim ettiği veya eşya hiç teslim edilmemişse, onun teslim edilmesinin gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (3) Sorumlu tutulan kişinin rücu davası, birinci fıkrada öngörülen hak düşürücü sürenin sona ermesind...
(Şerh No: 5940 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1112] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1186-1187-1190 ve Gerekçeleri
VI- Sorumluluğu sınırlandırma hakkı 1. Sorumluluk sınırları Madde 1186 - (1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü ziya veya hasar nedeniyle taşıyan, her hâlde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli veya ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkına veya ziyaa ya da hasara uğrayan eşyanın gayri safî ağırlığının her bir kilogramı için iki Özel Çekme Hakkını karşılayan tutarı aşan zarar için sorumlu olmaz; meğerki, eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce yüklete...
(Şerh No: 5939 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1066] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1185 ve Gerekçesi
2. Bildirim Madde 1185 - (1) Ziya veya hasarın en geç eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Ziya veya hasar dışından belli değilse, bildirimin eşyanın gönderilene teslimi tarihinden itibaren aralıksız olarak hesaplanacak üç gün içinde gönderilmesi yeterlidir. İhbarnamede ziya veya hasarın neden ibaret olduğunun genel olarak belirtilmesi gereklidir. (2) Eşyanın incelenmesi tarafların katılımıyla mahkeme veya yetkili makam ya da bu husus için resmen...
(Şerh No: 5938 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1065] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1184 ve Gerekçesi
V- İnceleme ve bildirim 1. İnceleme Madde 1184 - (1) Gönderilen eşyayı teslim almadan, taşıyan, kaptan veya gönderilen, eşyanın hâl ve durumunu, ölçü, sayı veya tartısını tespit ettirmek amacıyla onları mahkemeye veya yetkili diğer makamlara ya da bu husus için yetkili uzmanlara inceletebilir. Mümkün oldukça diğer taraf da incelemede hazır bulundurulur. (2) İnceleme giderleri, başvuruda bulunana aittir. İnceleme için gönderilen başvuruda bulunup da, sonuçta taşıyanın tazminat vermesi gere...
(Şerh No: 5937 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1063] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1181-1182-1183 ve Gerekçeleri
3. Denizde kurtarma Madde 1181 - (1) Taşıyan, müşterek avarya hâli hariç, denizde can ve eşya kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece eşya kurtarmaya yönelikse, aynı zamanda akla yatkın bir hareket tarzı oluşturması gerekir. Madde Gerekçesi: Daha önce 6762 sayılı Kanunun 1063 üncü maddesi ile 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan taşıyanın sorumlu olmayacağı bu hal, 1978 tarihli Hamb...
(Şerh No: 5936 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 22:06)

 Bilgi  [TTK. 1062] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1179-1180 ve Gerekçeleri
II- Sorumluluktan kurtulma hâlleri 1. Taşıyana yükletilemeyecek sebep Madde 1179 - (1) Taşıyanın veya adamlarının kastından veya ihmalinden doğmayan sebeplerden ileri gelen zarardan veya gecikmeden taşıyan sorumlu değildir. Taşıyanın veya adamlarının kastının veya ihmalinin bu zarara veya gecikmeye sebebiyet vermediğini ispat yükü, bunu ileri süren kişiye aittir. (2) “Taşıyanın adamları” terimi, taşımada kullanılan geminin adamlarını, taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan veya kendisini t...
(Şerh No: 5935 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:35)

 Bilgi  [TTK. 1062] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1179 ilâ 1183 üncü Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
6762 sayılı Kanunda sorumluluktan kurtulma halleri, 1061 ilâ 1063 üncü maddelere serpiştirilmiştir. Alm. TK.’dan esinlenerek yapılan bu düzenleme, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç ayrı başlık halinde ele alınması ihtiyacından doğmuştur. 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi taşıyanın sorumlu olmayacağı halleri, bir konişmentoda sayılıyormuş gibi aralarında fonksiyonel bir ayırım yapmaksızın tek bir maddenin (a) ilâ (q) bentleri arasında toplamıştır. Oysa, bu ha...
(Şerh No: 5934 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:33)

 Bilgi  [TTK. 1061] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1178 ve Gerekçesi
ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları A) Taşıyanın sorumluluğu I- Genel olarak Madde 1178 - (1) Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yükletilmesi, istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. (2) Taşıyan, eşyanın ziyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, ziya, hasar veya gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırad...
(Şerh No: 5933 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:33)

 Bilgi  [TTK. 1061] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1178 ilâ 1192 inci Maddelere İlişkin Genel Açıklamalar
Deniz ticaretinin en önemli konularından biri olan “taşıyanın sorumluluğu”nun, bu ticaretin milletlerarası bir nitelik taşıması dolayısıyla, milletlerarası uygulamalara ve anlaşmalara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmiştir. Halen taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen milletlerarası sözleşmeleri dört alt başlık halinde toplamak mümkündür: a) 1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Brüksel Sözleşmesi (1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi), b) 1968 tarih...
(Şerh No: 5932 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1060] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1177 ve Gerekçesi
2. Taşıtanın üçüncü şahıslarla yaptığı kırkambar sözleşmeleri Madde 1177 - (1) Geminin tamamı veya bir kısmı yahut belli bir yeri taşıtana tahsis edilmiş olup da taşıtan üçüncü şahıslarla kırkambar sözleşmeleri yapmış bulunursa, yolculuk çarteri sözleşmesini yapmış olan taşıyanın hak ve yükümlülükleri 1168 ilâ 1174 üncü maddeler hükümlerine tâbi olmakta devam eder. Madde Gerekçesi: Madde düzenlenirken, Alm. TK.’nın 605 inci paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1060 ıncı ...
(Şerh No: 5931 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1059] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1176 ve Gerekçesi
VI- Kırkambar sözleşmesi 1. Boşaltma işleri Madde 1176 - (1) Kırkambar sözleşmesinde gönderilen, taşıyanın veya yetkili bir temsilcisinin bildirimi üzerine gecikmeden eşyayı teslim almakla yükümlüdür. Gönderilen tanınmıyorsa bildirim, yerel teamül üzere ilân yoluyla yapılır. (2) 1174 üncü madde hükmü kırkambar sözleşmelerine de uygulanır. Bu maddeye göre taşıtana yapılması gereken bildirim yerel teamüle göre ilân yoluyla olur. Madde Gerekçesi: Madde düzenlenirken, Alm. TK.’nın 604 ünc...
(Şerh No: 5930 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1058] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1175 ve Gerekçesi
V- Kısmî çarter sözleşmelerinde Madde 1175 - (1) Geminin belli kısımları veya yerleri için birden çok taşıtan ile bağımsız yolculuk çarteri sözleşmeleri yapılmışsa, 1168 ilâ 1174 üncü maddeler her sözleşme için ayrı ayrı uygulanır. Madde Gerekçesi: Madde düzenlenirken, Alm. TK.’nın 603 üncü paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1058 inci maddesi esas alınmış, ancak Tasarının 1162 nci maddesinde tercih edilen ifade dikkate alınarak, yollama yapılan hükümlerin her bir sözle...
(Şerh No: 5929 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1057] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1174 ve Gerekçesi
IV- Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması Madde 1174 - (1) Gönderilen, eşyayı almaya hazır olduğunu bildirip de boşaltma süresini ve kararlaştırılmış ise sürastarya süresi içinde eşyanın tamamını teslim almamışsa, taşıyan, gönderilene haber verdikten sonra, Borçlar Kanununun 91 ilâ 93 üncü maddelerinde öngörülen hakları kullanabilir. (2) Gönderilen, eşyayı teslim almaktan kaçınır yahut 1168 inci maddede yazılı bildirim üzerine eşyayı teslim almaya hazır olup olmadığını bildirmez veya bu...
(Şerh No: 5928 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1055] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1172-1173 ve Gerekçeleri
5. Boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabı Madde 1172 - (1) Boşaltma ve sürastarya süreleri takvime göre aralıksız hesaplanır. (2) Gönderilenin faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden karaya çıkarılması mümkün olmayan günler dahi boşaltma ve sürastarya sürelerinin hesabında dikkate alınır. (3) Taşıyanın faaliyet alanında gerçekleşen rastlantısal sebepler dolayısıyla eşyanın gemiden çıkarılması mümkün olmayan günler ise, bu sürenin hesabında dikkate ...
(Şerh No: 5927 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1053] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1170 ve Gerekçesi
3. Sürastarya süresi Madde 1170 - (1) Sözleşmede kararlaştırılmışsa taşıyan, boşaltma süresinden fazla beklemek zorundadır. Fazladan beklenilen bu süreye “sürastarya süresi” denir. (2) Sözleşmede sürastaryadan veya sadece sürastarya parasından sözedilmiş olup da sürastarya süresi tayin edilmemişse, bu süre on gündür. (3) Sürastarya süresi, boşaltma süresi bitince herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işlemeye başlar. Madde Gerekçesi: Tasarının 1154 üncü maddesinden boşaltma limanına ...
(Şerh No: 5926 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 Bilgi  [TTK. 1052] 09.11.2005 Tarihli Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1168-1169-1171 ve Gerekçeleri
III- Süreler 1. Hazırlık bildirimi Madde 1168 - (1) Boşaltmanın belli bir günde başlayacağı kararlaştırılmış değilse, taşıyan veya yetkili bir temsilcisi, aşağıdaki hükümlere uygun olarak gönderilene hazırlık bildiriminde bulunur. (2) Hazırlık bildirimi, gemi, 1166 ncı maddede öngörülen demirleme yerine varınca yapılır. (3) 1166 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı hâllerde, hazırlık bildiriminde bulunulması üzerine gemiye boşaltma yeri gösterilmez veya suyun derinliği, geminin selâmeti...
(Şerh No: 5925 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-05-2010 20:31)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,10592198 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.