Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

1) Any person who intentionally kills another shall be sentenced to life imprisonment.
(Şerh No: 5583 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010 16:14)

 Bilgi  [TCK. 37] TCK Md. 37 İştirak ile Açıklama ve Bilgiler
1- Açıklamalar: Asli iştirak, kanuni tanımda yer alan suçun birden fazla kişi tarafından fiil üzerinde hâ-kimiyet kurulmak veya mühim bir katkı yapılmak suretiyle birlikte işlenmesidir. Suçun ka-rar ve icra aşamasına katılan ve sonuçlarından faydalanan herkes, müşterek fail olarak so-rumlu olur. TCK. 37/1. maddeye göre suçun kanuni tanımında öngörülen fiili gerçekleştiri-len kişi fail olup, suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişile-rin her biri müşterek fail ol...
(Şerh No: 5388 - Ekleyen: Mehmet Tan YILDIZ - Tarih : 06-05-2010 12:31)

Hasta üzerinde tedavi amaçlı deney yapılabilmesi için, sağlık kurum ve kuruluşlarından, hasta ve yakınlarından gerekli izinler alınmalı, heyet raporu düzenlenmeli, ve hasta ve yakınlarına harcama yaptırılmamalıdır. Gerekli şartlara uymaksızın gerçekleştirilen denemelerden sorumlu kişi yada kişilerin TCK 257. maddesi uyarınca yargılanması gerekir.
(Şerh No: 5371 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 30-04-2010 14:49)

Maktüller M____ ve A____ ile mağdur Ü____’nün sanığa yönelik tahrik olarak kabul edilen olay öncesi ve olay sırasındaki haksız eylem ve sözlerinin ne olduğu denetime imkan verecek şekilde açıklanmadan tahrik nedeni ile cezadan indirim yapılması,
(Şerh No: 4973 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 04-04-2010 11:24)

 Bilgi  [TCK. 184] TCK 184. madde içeriğiyle ilgili
TCK 184 1'de imar kirliliğine neden olma suçu başlığı altında: ''yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak BİNA YAPAN veya YAPTIRAN kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) denmektedir. burada suçun faili imara aykırı binayı yapan ve yaptıran kişilerdir. Binaenaleyh bunların dışındaki kişilerin yasa kapsamına girmesi söz konusu değildir. Bazı meslektaşlar denetim elemanlarını da bu kapsama dahil etmişlerdir ki bu hatalıdır. Zira yapı denetimi 4708 sayılı yapı den...
(Şerh No: 4817 - Ekleyen: Cihan BAŞAK - Tarih : 18-03-2010 11:25)

 Bilgi  [TCK. 344] 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun KANUN NO: 5252 Kabul Tarihi :04.11.2004 RGT: 13.11.2004 RG NO: 25642 BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler Amaç: (Y.T.: 01 NİSAN 2005) MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam : (Y. T.: 01 NİSAN 2005) MADDE 2 - (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan 1.3.1926 tarihli ve 765 say...
(Şerh No: 4812 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 17-03-2010 19:42)

765 sayılı TCY.nın 499/1. maddesinde düzenlenen suçun tam karşılığının 5237 sayılı TCY’da bulunmamakta olup 765 sayılı Yasanın 499/1. maddesindeki adam kaldırma suçu kişinin irade özgürlüğü yanında, dolaşım özgürlüğüne de yöneldiğinden ve dolaşım özgürlüğünü sucun öğesi olarak öngören bir düzenleme bulunmaması karsısında , 765 sayılı TCY’nın 499/1. fıkra 2. cümlesine uyan suçu oluşmuşsa , anılan maddenin karşılığı olarak 5237 sayılı Yasanın 149/1-a-c-h, 62/1. maddelerine göre yağma ve 109/2-3-a...
(Şerh No: 4766 - Ekleyen: Av.Ufuk KARA - Tarih : 13-03-2010 17:37)

Otopark görevlileri ile girdiği tartışma neticesinde sanığa birden fazla kişi saldırmış ve yaralanmasına neden olmuşlardır.Saldırının devam etmesi ve kurtulmanın başka yolunun bulunmaması nedeni ile sanığın ruhsatlı tabancası ile bir el ateş etmesinin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığı,
(Şerh No: 4758 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 12-03-2010 14:51)

Kendisine bıçak ile saldıran müştekiyi olay yerinde bulunan sopa ile darp eden sanığın eyleminin yasal savunma sınırları içerisinde kaldığı, cezalandırılmanın yerinde olmadığı ve beraatinin gerektiği,
(Şerh No: 4757 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 12-03-2010 14:41)

 Önerge  [TCK. 106] (1) a)Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. b)Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur (2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.
(Şerh No: 4703 - Ekleyen: Ahmet AVCI - Tarih : 08-03-2010 16:28)

Olayda olası kast ihtimalinin varlığı halinde, delillerin değerlendirilme yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesinde olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinin gerektiği,
(Şerh No: 4432 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 27-02-2010 15:47)

Diğer sanıkların, Sanığın üzerinde karşı koyamayacağı ve direnemeyeceği ağır bir korku hali oluşturmaları halinde sanık hakkında TCK m.28 gereğince cezalandırma yoluna gidilemeyeceği,
(Şerh No: 4431 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 27-02-2010 10:31)

Nitelikli Dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza'dır.
(Şerh No: 4427 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 25-02-2010 10:31)

Sanığın, başkasının bilgilerini kullanarak tanzim ettiği ve alacaklı kısmı boş olan senedin, özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden beraatine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu,
(Şerh No: 4426 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 23-02-2010 22:31)

 Türkçe  [TCK. 5] (1)Bu yasanın genel yargıları, özel ceza yasaları ve ceza içeren yasalardaki suçlar hakkında da uygulanır.
(Şerh No: 4365 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 16-02-2010 22:33)

 Türkçe  [TCK. 100] Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi durumunda, bir yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasına karar verilir.
(Şerh No: 4345 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 14-02-2010 18:01)

 Önerge  [TCK. 2] (1) İşlendiği anda yasanın açıkça suç saymadığı bir eylem için kimseye ceza verilemez, güvenlik önlemi uygulanamaz. Suç sayılan eylemler için yasada yazılı cezalardan ve güvenlik önlemlerinden başka bir ceza ve güvenlik önlemine karar verilemez. (2) Yasa dışında hiçbir hukuk kuralı ile bir eylem suç olarak nitelendirilemez ve ceza öngörülemez. (3) Yasaların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.
(Şerh No: 4341 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-02-2010 12:23)

 Bilgi  [TCK. 127] Karşılaştırmalı Olarak 765 s. ETCK ile 5237 s. YTCK'de İspat Hakkı
I.GENEL AÇIKLAMALAR Tahkir edici beyanların ve fiillerin cezalandırılmasındaki temel gaye, insanların -ve hukuk düzenlerinin korunmaya layık gördüğü diğer yapay varlıkların- onur, şeref ve itibarlarının muhafaza edilmesidir. Kanaatimizce şeref kavramının iki yüzü vardır.[1] Şeref kavramının bir yüzü, kişinin sosyal değerini oluşturan şartların bütününü; bireyin içinde yaşadığı ortamda moral, entelektüel, fizik ve diğer niteliklerinden müteşekkil değerini ifade eder.[2] Diğer yü...
(Şerh No: 4195 - Ekleyen: Mehmet Soner ÖZOĞLU - Tarih : 11-02-2010 22:27)

Yurt dışında yakalanarak Türk makamlarına teslim edilen sanığın etkin pişmanlığa ilişkin 5237 sayılı TCK. nun 221. maddesinde öngörülen şekilde yeterli bilgi vermediği, bu nedenle de yasal koşullarının oluşmadığı gözetilmeden hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu,
(Şerh No: 3994 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 06-02-2010 19:32)

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun bilinmediği aşamada, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılması karşısında, hakkında 5237 sayılı TCK.nun 192/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, kanuna aykırıdır.
(Şerh No: 3853 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 05-02-2010 18:52)

Sanık hakkında dava konusu yere ilişkin olarak verilmiş bir men kararı bulunmadığı, eylemin unsurlarının varlığı halinde hakkı olmayan yere tecavüz suçunun oluşacağı gözetilerek, mahallince yöntemince keşif yapılıp taşınmazın köy tüzel kişiliğine veya köylünün kullanımına ait olup olmadığı saptandıktan sonra sonucuna göre karar verilmelidir.
(Şerh No: 3832 - Ekleyen: Erdem KÜLÇÜR - Tarih : 05-02-2010 15:54)

Mağdurlara ait otomobil, garaj ve konutları yakarak zarar veren sanıkların eylemleri, 5237 sayılı TCK.nun 151/1, 152/2-a madde ve fıkralarında düzenlenen yakarak mala zarar verme suçunu oluşturacağı,
(Şerh No: 3805 - Ekleyen: Av.Ayşe KARHAN AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 12:40)

Somut dosyada sanığın, duruşma sırasında "yalan söylüyorsun, senin canını alacağım" diyerek müştekiyi tehdit ettiği ve onun iç huzurunu bozduğunun anlaşılmasına karşın, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraatine hükmolunması, kanuna aykırıdır.
(Şerh No: 3804 - Ekleyen: Av.Ayşe KARHAN AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 12:29)

Somut olayda sanığın,yakalanamayan ve kimlikleri saptanamayan iki arkadaşı ile birlikte gündüz vakti cadde üzerinde telefonuyla konuşup yürüyen müştekinin arkasından gelerek, telefonunu alarak kaçtıkları, müştekinin peşlerinden koşarak sanığı yakaladığı, aralarında boğuşma çıktığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı açmaya çalışırken müştekinin farkına varıp bıçağı elinden aldığı, sanığın bir fırsatını bulup kaçtığının anlaşılması ve kabul edilmesi karşısında; sanığın eyleminin, kendisini cezadan...
(Şerh No: 3803 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 11:33)

Suçta kullanılan ve mağdurun kafa kemiğini kıran su borusunun, 5237 sayılı TCK'nın 6/f-4 maddesinde, saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya "elverişli diğer şey" olarak belirtilen silah kavramına girdiğinin kabulü gerektiği,
(Şerh No: 3802 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 11:14)

Yargılamanın konusu, sanıkların müstakil faili belli olmayacak şekilde adam öldürme suçudur. Olay günü sanıklar maktülü darp ederek öldürmüşlerdir. Dosya kapsamında maktülde mevcut bulunan kronik kalp rahatsızlığının akut hale geçmesi nedeniyle ölümün gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Sanıkların maktüldeki kalp rahatsızlığını bilip bilmedikleri araştırılmalıdır.
(Şerh No: 3801 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 11:01)

Sürücü belgesi bulunmayan ve ayrıca alkollü olan sanığın, hızlı araç kullanması nedeniyle aracın kontrolünü yitirerek kaldırımda bulunan ağaca çarpması, kaza neticesinde araçta bulunan bir kişinin yaşamını yitirmesi, "Bilinçli Taksirin" koşulları oluşmasından dolayı cezada arttırım yapılması gerektiği
(Şerh No: 3799 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 10:31)

motorsiklet sürücüsünün yaya sanığa çarparak dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ölmesi, yayanın sürücünün ölebileceğini hayatın olağan akışına göre öngöremeyeceği, Bu nedenle sanığın üzerine atılı taksirli suçtan dolayı ceza verilmesinin isabetsiz oluşu,
(Şerh No: 3798 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 03-02-2010 10:13)

Uyuşturucu madde ticareti suçu ile Hint Keneviri yetiştirme suçlarına ilişkin yargılamaların birlikte yapılmasına yasal olanak bulunmadığından direnme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.
(Şerh No: 3796 - Ekleyen: Av.Ayşe KARHAN AKÇADAĞ - Tarih : 02-02-2010 23:03)

 Türkçe  [TCK. 9] Yabancı Ülkede Karar Verilmesi (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında karar verilmiş kişi, Türkiye'de yeniden yargılanır.
(Şerh No: 3727 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 28-01-2010 20:36)

 Türkçe  [TCK. 108] Zor Kullanma (1) Bir şeyi yapması ya da yapmaması ya da kendisinin yapmasına izin vermesi için bir kişiye karşı zor kullanılması durumunda, isteyerek yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak karar verilir.
(Şerh No: 3681 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 25-01-2010 22:12)

 Türkçe  [TCK. 56] Çocuklara özgü güvenlik önlemleri (1)Çocuklara özgü güvenlik önlemlerinin neler olduğu ve ne şekilde uygulanacakları ilgili yasada gösterilir.
(Şerh No: 3685 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 25-01-2010 13:43)

 Türkçe  [TCK. 217] Yasalara Uymamaya Kışkırtma (1)Halkı yasalara uymamaya açıkça kışkırtan kişi, kışkırtmanın kamu barışını bozmaya uygun olması durumunda altı aydan iki yıla kadar hapis veya yargısal para cezası ile cezalandırılır.
(Şerh No: 3670 - Türkçeleştiren: Zeliha İlknur DENİZER - Tarih : 25-01-2010 01:13)

Sanığın minibüste bulunan maktüle ateş etmesi neticesinde maktülün yanında bulunan mağdurun yaralanması eyleminin OLASI KASTLA YARALAMA suçunu oluşturacağı.
(Şerh No: 3669 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 24-01-2010 22:14)

 Bilgi  [TCK. 270] Cezanın alt sınırı
Madde metninde cezanın alt sınırı belirtilmediğinden aynı kanunun 49.maddesi gereği Suç Üstlenme suçunun cezasının alt sınırının 1 ay hapis olduğu kabul edilmelidir.
(Şerh No: 3614 - Ekleyen: Av.Memduha YILMAZ - Tarih : 22-01-2010 14:42)

 Bilgi  [TCK. 91] Organ ve Doku Ticareti Suçuna Genel Bir Bakış
GENEL AÇIKLAMALAR İnsan, canlılar arasındaki en imtiyazlı türdür. Zira üstün bir akla ve iradeye sahip olup, gelişmiş bir medeniyet kurabilen tek canlıdır. Kurduğu gelişmiş medeniyet, diğer canlıların kurdukları ve içgüdüsel nizamlara tabi komünlerden farklı olarak, sürekli bir değişim ve gelişime açıktır. Bu özellik de kurulan medeniyetin idamesinde, halli gereken bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır: - Bu daimi başkalaşım içinde, insanı kendi türdeşlerinden koruyacak mekanizma ne...
(Şerh No: 3600 - Ekleyen: Mehmet Soner ÖZOĞLU - Tarih : 21-01-2010 16:37)

5237 Sayılı Yasanın 6/1-a maddesinde çocuk kavramı "18 yaşını doldurmamış kişi" olarak tanımlanmış; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kısmında çocuk, "15 yaşını bitirmiş" ve "15 yaşını tamamlamamış" olarak ikiye ayrılmıştır. 5237 Sayılı Yasa uyarınca 15 yaşını bitirmiş olmakla birlikte 18 yaşını tamamlamamış olan mağdureyi rızası ile kaçırıp alıkoyma olayında mağdurenin rızası, Kanunun 26/2. maddesi anlamında hukuka uygunluk nedeni oluşturacağından, fiili suç olmaktan çıkarır. Çünkü bu ...
(Şerh No: 3430 - Ekleyen: Av.Esra BAŞYİĞİT - Tarih : 14-01-2010 20:18)

 Bilgi  [TCK. 235] İCRA İFLAS KANUNUNDA İHALELERLE İLGİLİ CEZAİ HÜKÜM
Artırmadan çekilme: Madde 345/B - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 01.06.2005 RG NO: 25832 KANUN NO: 5358/17) Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde kendisine veya başkasına vaat olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya katılmayan kimseye bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilir. Aracılara da aynı ceza verilir.
(Şerh No: 3045 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:34)

 Bilgi  [TCK. 235] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA İBARE RGT: 31.03.2005 RG NO: 25772 KANUN NO: 5328/9) ihalelere
(Şerh No: 3043 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:21)

 Bilgi  [TCK. 305] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/38) (1) Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur. (MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/38) (2) Fiilin savaş sı...
(Şerh No: 3042 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:18)

 Bilgi  [TCK. 304] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA CÜMLE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/37) Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
(Şerh No: 3041 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:17)

 Bilgi  [TCK. 302] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/36) (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.
(Şerh No: 3040 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:16)

 Bilgi  [TCK. 301] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA MADDE RGT: 08.05.2008 RG NO: 26870 KANUN NO: 5759/1) Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama MADDE 301 - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.) (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA M...
(Şerh No: 3039 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:15)

 Bilgi  [TCK. 299] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/35) (2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır.
(Şerh No: 3038 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:14)

 Bilgi  [TCK. 293] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA İBARE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/34) gözaltına alınan
(Şerh No: 3037 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:12)

 Bilgi  [TCK. 292] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/33) (6) Kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlü hakkında bir aydan iki aya kadar hapis cezasına hükmolunur; geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir.
(Şerh No: 3036 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:11)

 Bilgi  [TCK. 288] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/32) (2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(Şerh No: 3035 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:10)

 Bilgi  [TCK. 282] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 09.07.2009 RG NO: 27283 KANUN NO: 5918/5) (1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
(Şerh No: 3034 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:09)

 Bilgi  [TCK. 269] Maddenin değişiklikten önceki metni
MÜLGA FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/31) (5) İftira suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.
(Şerh No: 3033 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:06)

 Bilgi  [TCK. 263] Maddenin değişiklikten önceki metni
(MÜLGA MADDE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/29) (1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir.
(Şerh No: 3032 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 08:03)

 Bilgi  [TCK. 190] Maddenin değişiklikten önceki metni
* 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23. maddesi ile yapılan değişiklik; MADDE 23 - Türk Ceza Kanununun 190 ıncı maddesinin ikinci fıkrası üçüncü fıkra, üçüncü fıkrası ise ikinci fıkra olarak değiştirilmiştir.
(Şerh No: 3031 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 05-01-2010 07:55)

 Bilgi  [TCK. 227] Yürürlükten kaldırılan 3. fıkra
(3) Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya hükmolunur.
(Şerh No: 3016 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 04-01-2010 20:20)

SANIĞIN YAKINANA BIÇAK DOĞRULTUP 10 MİLYON (TL) VERECEKSİN DİYEREK TEHDİT ETMESİ VE YAKINANIN DA ÇANTASINDAN 20 MİLYON ÇIKARIP VERMESİ ÜZERİNE SANIĞIN BAŞKA İSTEKTE BULUNMADAN VE ZARAR VERMEDEN GİTMESİ EYLEMİNDE; KASTININ SADECE 10 MİLYON LİRAYA ÖZGÜ OLMASI KARŞISINDA, 5237 SAYILI YASANIN 149LL-A-D-SON MADDE VE FIKRALARIYLA BELİRLENEN CEZASINDAN AYNI YASANIN 150/2. MADDESİYLE İNDİRİM YAPILMASINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR.
(Şerh No: 3025 - Ekleyen: Av.Oğuzhan TÜRK - Tarih : 04-01-2010 10:28)

 Bilgi  [TCK. 252] 5. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(5) Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticarî işlemler nedeniyle, bir işin yapılması veya yapılmaması veya haksız bir yararın elde edilmesi veya muhafazası amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak yarar teklif veya vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.
(Şerh No: 3018 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:29)

 Bilgi  [TCK. 245] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlay...
(Şerh No: 3017 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:24)

 Bilgi  [TCK. 218] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(Şerh No: 3015 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:17)

 Bilgi  [TCK. 191] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Uyuşturucu veya uyarıcı Madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı Madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. (3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi,...
(Şerh No: 3014 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:12)

 Bilgi  [TCK. 168] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılır. (2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde ...
(Şerh No: 3013 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:02)

 Bilgi  [TCK. 165] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(Şerh No: 3012 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:00)

 Bilgi  [TCK. 154] 1. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
(Şerh No: 3011 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 14:57)

 Bilgi  [TCK. 145] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(Şerh No: 3009 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:12)

 Bilgi  [TCK. 125] 1., 4. ve 5. fıkraların değişiklikten önceki metinleri
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi h...
(Şerh No: 3008 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:10)

 Bilgi  [TCK. 116] 2. ve 3. fıkraların değişiklikten önceki metinleri
(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükm...
(Şerh No: 3007 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:04)

 Bilgi  [TCK. 105] 2. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
(Şerh No: 3006 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:01)

Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesinin 2. fıkrası Anayasa'nın 2 ve 10. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
(Şerh No: 3005 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:59)

 Bilgi  [TCK. 104] Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 2. fıkra metni
(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.
(Şerh No: 3004 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:31)

 Bilgi  [TCK. 103] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(Şerh No: 3003 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:29)

 Bilgi  [TCK. 90] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılmaz.
(Şerh No: 3002 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:27)

 Bilgi  [TCK. 89] 5. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
(Şerh No: 3001 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:23)

 Bilgi  [TCK. 87] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Şerh No: 3000 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:15)

 Bilgi  [TCK. 80] 1. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzerî uygulamalara tâbi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî p...
(Şerh No: 2999 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:09)

 Bilgi  [TCK. 66] 5. Fıkrann değişiklikten önceki metni
(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirlenecek zamanaşımı göz önünde bulundurulur.
(Şerh No: 2998 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:07)

 Bilgi  [TCK. 59] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur.
(Şerh No: 2997 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:05)

 Bilgi  [TCK. 31] Meddenin 2. ve 3. fıkralarının değişiklikten önceki metni
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın...
(Şerh No: 2907 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:39)

 Bilgi  [TCK. 7] 3. fıkranın 5377 sayılı kanunla değişmeden önceki metni
[3] Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır.
(Şerh No: 929 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:36)

 Bilgi  [TCK. 4] Maddenin yürürlükten kaldırılan 2. fıkrası
(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.
(Şerh No: 2906 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:33)

ÖRGÜT KAVRAMI (Üye Sayısının En Az Üç Kişi olması, Üyeler Arasında Soyut Bir Birleşme Değil Gevşek de Olsa Hiyeraşik Bir İlişkinin Bulunması, Suç İşlenmese Bile Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması, Niteliği İtibariyle Devamlılık Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması ve Devamlılık Göstermesi Gereği)
(Şerh No: 2423 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 20:27)

Salt Sanık Sayısının Üç Kişiden Fazla Olması Örgütün Varlığını Kabule Yeterli Olmadığı
(Şerh No: 2424 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 14:46)

TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK (Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin Üye Sayısının En Az Üç Kişi olması, Aralarında Hiyerarşik İlişki bulunması, Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Birleşme olması ve Niteliği İtibariyle Devamlılık Göstermesi Gereği)
(Şerh No: 2432 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 14:43)

 Bilgi  [TCK. 27] Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerle ilgili genel açıklamalar (TCK md27)
5237 sayılı Kanun'da meşru savunmada sınırın aşılması konusu, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında, 27.maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “(2)Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” Meşru savunmada sınırın aşılması ile ilgili öncelikle değinilmesi gereken konu, sınırın taksirle aşılması halidir. 765 sayılı Kanun döneminde, sınırın taksirle aşılması halinde 50....
(Şerh No: 2288 - Ekleyen: Av.Onur KART - Tarih : 04-12-2009 20:30)

 Bilgi  [TCK. 25] Meşru savunma ve zorunluluk hali ile ilgili genel açıklamalar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda meşru savunma, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında,25.maddenin 1.fıkrasında düzenlenmiştir.Bu düzenleme; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş,gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklindedir. Meşru savunmadan söz edebilmek için öncelikle bir...
(Şerh No: 2287 - Ekleyen: Av.Onur KART - Tarih : 04-12-2009 17:16)

Sanık tarafından suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen odun ve hortumun nitelikleri şikayetçiden sorulup, 5237 sy. TCK'nın 6/1-f maddesinde sayılan fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli silahlardan sayılıp sayılmayacağı hususunda bilirkişiden görüş alınması suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken..
(Şerh No: 2168 - Ekleyen: Cihangir ESEN - Tarih : 28-11-2009 14:45)

TCK 232. maddeden dolayı ceza verilebilmesi için sanığın eyleminin aile bireylerine kötü davranma suçuna özgü sürekliliğe sahip olması gerekir.
(Şerh No: 2167 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 27-11-2009 23:00)

 Bilgi  [TCK. 345] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 345- Yürütmeyle ilgilidir.
(Şerh No: 1455 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 344] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 344- Yürürlükle ilgilidir.
(Şerh No: 1454 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 343] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 343.– Madde, bu Bölümde yer alan hükümlerin uygulanmasını, mağdurun mensubu olduğu devlet kanununca da aynı esasların Türkiye bakımından kabul edilmiş bulunmasına yani karşılıklılık kuralına bağlamış bulunmaktadır.
(Şerh No: 1453 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 342] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 342.– Madde, Türkiye’de görevli yabancı devlet temsilcilerine veya diplomasi memurlarına veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurlarına karşı görevlerinden dolayı herhangi bir suç işlenmesi hâlinde, kanunda o suça özgü cezanın uygulanacağı hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Böylece, Türkiye’deki memurlara karşı görevlerinden dolayı işlenecek ve yabancılar bakımından da işlenmesi olanaklı suçlardan dolayı aynı maddeler hükümlerin...
(Şerh No: 1452 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 341] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 341.– Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. “Resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak resmen y...
(Şerh No: 1451 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 340] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 340.– Madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur. Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükûmeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 1450 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 339] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 339.– Madde ile Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları temine yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimsenin cezalandırılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Belirtilen bilgilerin elde edilmesiyle ilgili madde gerekçelerinde ...
(Şerh No: 1449 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 338] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 338.– Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalmasını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bilgilerin, bunları ellerinde bulunduran görevlilerin taksirli davranışları sonucu başkaları tarafından elde edilmesi veya elde edilmesinin kolaylaştırılmış olmasını cezalandırmakta ve böylece ilgilileri daha ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir. İkinci fıkrada ise, bu suçun nitelikli hâlle...
(Şerh No: 1448 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 337] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 337.– Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1447 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 336] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 336.– Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1446 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 335] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 335.– Madde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal ve askerî casusluk maksadıyla teminini cezalandırmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında bu suça ilişkin nitelikli hâller gösterilmiştir.
(Şerh No: 1445 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 334] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 334.– Madde, yetkili makamlarca kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği yetkiye dayanarak, açıklanması yasaklanan ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin temin edilmesini cezalandırmaktadır. Böylece yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasaklayabilecekleri bilgilerin temin edilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. Suçun oluşması için kanun ve düzenleyici işlemlerin yetkili makamlara o konudaki bilgilerin açıklanmasını yasaklamak yetkisini ...
(Şerh No: 1444 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 333] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 333.– Madde, birinci fıkrasında Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fennî keşif veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri görevi dolayısıyla öğrenip de, kendisinin veya başkasının yararına kullanmayı veya kullanılmasını sağlamayı cezalandırmaktadır. Böylece birinci fıkra aslında Devletin güvenliği açısından gizli kalması gerekli fennî ve sınaî sırların açıklanmasını önlemek amacını gütmektedir. Suçun faili kamu görevlisi olabilir. Suçun maddî unsuru, fennî keşif veya yeni ...
(Şerh No: 1443 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 332] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 332.– Bu madde, Devletin askerî yararlarını korumaktadır. Maddede, askerî yarar gereği yasaklanan yerlere “gizlice” veya “hile” ile girilmesi cezalandırılmaktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır. Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere girilmesi anlamındadır. Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, askerî elbise giymek gibi. Girilen yerin “Devletin askerî yararı” ...
(Şerh No: 1442 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 331] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 331.– Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini icra etmeleri, yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaparak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına neden olabileceğinden, bu fiillerin de nitelikleri itibarıyla cezalandırılması uygun görülmüş ve böylece uluslararası casusluk cezalandırılmıştır. Maddenin koruduğu hukukî yarar, Türkiye’nin uluslararası itibarıdır.
(Şerh No: 1441 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 330] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 330.– Madde, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, özel bir maksatla yani siyasal veya askerî casusluk için açıklanmasını cezalandırmaktadır. “Siyasal veya askerî casusluk” maksadı ve söz konusu suçun nitelikli hâlleri hakkında açıklamalar için yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1440 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 329] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 329.– Madde, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları gereği niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını cezalandırmakta ve böylece ülke güvenliğini ve yararlarını korumaktadır. Suçun maddî unsuru olan “açıklama”, yukarıda nitelikleri gösterilen Devlet sırlarının bir veya birden fazla kişiye her ne suretle olursa olsun bildirilmesini, naklini belirtmektedir. İkinci fıkrada gösterilen, suça ait nitelikli unsurlar hakkında yukarıdaki maddenin ikinci fıkr...
(Şerh No: 1439 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:26)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,04713297 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.