Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 218] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(Şerh No: 3015 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:17)

 Bilgi  [TCK. 191] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Uyuşturucu veya uyarıcı Madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı Madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. (3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi,...
(Şerh No: 3014 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:12)

 Bilgi  [TCK. 168] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilir. Yağma suçunda ise, cezada altıda birden üçte bire kadar indirim yapılır. (2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde ...
(Şerh No: 3013 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:02)

 Bilgi  [TCK. 165] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(Şerh No: 3012 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 15:00)

 Bilgi  [TCK. 154] 1. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(1) Bir hakka dayanmaksızın kamuya veya özel kişilere ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.
(Şerh No: 3011 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 14:57)

 Bilgi  [TCK. 145] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(Şerh No: 3009 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:12)

 Bilgi  [TCK. 125] 1., 4. ve 5. fıkraların değişiklikten önceki metinleri
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi h...
(Şerh No: 3008 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:10)

 Bilgi  [TCK. 116] 2. ve 3. fıkraların değişiklikten önceki metinleri
(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir. (3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükm...
(Şerh No: 3007 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:04)

 Bilgi  [TCK. 105] 2. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
(Şerh No: 3006 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 01:01)

Türk Ceza Kanunu'nun 104. maddesinin 2. fıkrası Anayasa'nın 2 ve 10. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
(Şerh No: 3005 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:59)

 Bilgi  [TCK. 104] Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 2. fıkra metni
(2) Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.
(Şerh No: 3004 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:31)

 Bilgi  [TCK. 103] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(Şerh No: 3003 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:29)

 Bilgi  [TCK. 90] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette yapılmaz.
(Şerh No: 3002 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:27)

 Bilgi  [TCK. 89] 5. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
(Şerh No: 3001 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:23)

 Bilgi  [TCK. 87] 3.Fıkranın değişiklikten önceki metni
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Şerh No: 3000 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:15)

 Bilgi  [TCK. 80] 1. Fıkranın değişiklikten önceki metni
(1) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzerî uygulamalara tâbi kılmak, vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden, barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî p...
(Şerh No: 2999 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:09)

 Bilgi  [TCK. 66] 5. Fıkrann değişiklikten önceki metni
(5) Aynı fiilden dolayı her ne suretle olursa olsun tekrar yargılanması gereken hükümlünün, sonradan yargılanan suça ait üçüncü fıkrada yazılı esasa göre belirlenecek zamanaşımı göz önünde bulundurulur.
(Şerh No: 2998 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:07)

 Bilgi  [TCK. 59] Maddenin değişiklikten önceki metni
(1) İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de hükmolunur.
(Şerh No: 2997 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 02-01-2010 00:05)

 Bilgi  [TCK. 31] Meddenin 2. ve 3. fıkralarının değişiklikten önceki metni
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın...
(Şerh No: 2907 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:39)

 Bilgi  [TCK. 7] 3. fıkranın 5377 sayılı kanunla değişmeden önceki metni
[3] Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır.
(Şerh No: 929 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:36)

 Bilgi  [TCK. 4] Maddenin yürürlükten kaldırılan 2. fıkrası
(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz.
(Şerh No: 2906 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 26-12-2009 08:33)

ÖRGÜT KAVRAMI (Üye Sayısının En Az Üç Kişi olması, Üyeler Arasında Soyut Bir Birleşme Değil Gevşek de Olsa Hiyeraşik Bir İlişkinin Bulunması, Suç İşlenmese Bile Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması, Niteliği İtibariyle Devamlılık Amacı Etrafında Fiili Bir Birleşmenin Olması ve Devamlılık Göstermesi Gereği)
(Şerh No: 2423 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 20:27)

Salt Sanık Sayısının Üç Kişiden Fazla Olması Örgütün Varlığını Kabule Yeterli Olmadığı
(Şerh No: 2424 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 14:46)

TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK (Örgütün Varlığının Kabul Edilebilmesi İçin Üye Sayısının En Az Üç Kişi olması, Aralarında Hiyerarşik İlişki bulunması, Suç İşlemek Amacı Etrafında Fiili Birleşme olması ve Niteliği İtibariyle Devamlılık Göstermesi Gereği)
(Şerh No: 2432 - Ekleyen: Av.Benan ŞENBAYRAM - Tarih : 11-12-2009 14:43)

 Bilgi  [TCK. 27] Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerle ilgili genel açıklamalar (TCK md27)
5237 sayılı Kanun'da meşru savunmada sınırın aşılması konusu, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında, 27.maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “(2)Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” Meşru savunmada sınırın aşılması ile ilgili öncelikle değinilmesi gereken konu, sınırın taksirle aşılması halidir. 765 sayılı Kanun döneminde, sınırın taksirle aşılması halinde 50....
(Şerh No: 2288 - Ekleyen: Av.Onur KART - Tarih : 04-12-2009 20:30)

 Bilgi  [TCK. 25] Meşru savunma ve zorunluluk hali ile ilgili genel açıklamalar
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda meşru savunma, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında,25.maddenin 1.fıkrasında düzenlenmiştir.Bu düzenleme; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş,gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklindedir. Meşru savunmadan söz edebilmek için öncelikle bir...
(Şerh No: 2287 - Ekleyen: Av.Onur KART - Tarih : 04-12-2009 17:16)

Sanık tarafından suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen odun ve hortumun nitelikleri şikayetçiden sorulup, 5237 sy. TCK'nın 6/1-f maddesinde sayılan fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli silahlardan sayılıp sayılmayacağı hususunda bilirkişiden görüş alınması suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken..
(Şerh No: 2168 - Ekleyen: Cihangir ESEN - Tarih : 28-11-2009 14:45)

TCK 232. maddeden dolayı ceza verilebilmesi için sanığın eyleminin aile bireylerine kötü davranma suçuna özgü sürekliliğe sahip olması gerekir.
(Şerh No: 2167 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 27-11-2009 23:00)

 Bilgi  [TCK. 345] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 345- Yürütmeyle ilgilidir.
(Şerh No: 1455 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 344] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 344- Yürürlükle ilgilidir.
(Şerh No: 1454 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 343] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 343.– Madde, bu Bölümde yer alan hükümlerin uygulanmasını, mağdurun mensubu olduğu devlet kanununca da aynı esasların Türkiye bakımından kabul edilmiş bulunmasına yani karşılıklılık kuralına bağlamış bulunmaktadır.
(Şerh No: 1453 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 342] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 342.– Madde, Türkiye’de görevli yabancı devlet temsilcilerine veya diplomasi memurlarına veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurlarına karşı görevlerinden dolayı herhangi bir suç işlenmesi hâlinde, kanunda o suça özgü cezanın uygulanacağı hükmünü getirmiş bulunmaktadır. Böylece, Türkiye’deki memurlara karşı görevlerinden dolayı işlenecek ve yabancılar bakımından da işlenmesi olanaklı suçlardan dolayı aynı maddeler hükümlerin...
(Şerh No: 1452 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:32)

 Bilgi  [TCK. 341] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 341.– Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. “Resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak resmen y...
(Şerh No: 1451 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 340] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 340.– Madde metninde, yabancı devlet başkanlarına yönelik olarak işlenen suçlardan dolayı verilecek cezanın artırılarak hükmedilmesi öngörülmüştür. Ancak, bunun için, karşılıklılık koşulunun aranması gerekir. Söz konusu yabancı devletin Türkiye tarafından tanınmış bulunması, doğal olarak, temel koşuldur. Maddenin ikinci fıkrasında, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlardan dolayı şikâyet hakkının, ilgili yabancı devlet hükûmeti tarafından kullanılabileceği öngörülmüştür.
(Şerh No: 1450 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 339] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 339.– Madde ile Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları temine yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimsenin cezalandırılacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Belirtilen bilgilerin elde edilmesiyle ilgili madde gerekçelerinde ...
(Şerh No: 1449 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 338] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 338.– Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalmasını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bilgilerin, bunları ellerinde bulunduran görevlilerin taksirli davranışları sonucu başkaları tarafından elde edilmesi veya elde edilmesinin kolaylaştırılmış olmasını cezalandırmakta ve böylece ilgilileri daha ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir. İkinci fıkrada ise, bu suçun nitelikli hâlle...
(Şerh No: 1448 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 337] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 337.– Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1447 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 336] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 336.– Madde metninde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu maddede geçen kavramlar hakkında yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1446 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 335] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 335.– Madde, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin siyasal ve askerî casusluk maksadıyla teminini cezalandırmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında bu suça ilişkin nitelikli hâller gösterilmiştir.
(Şerh No: 1445 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:31)

 Bilgi  [TCK. 334] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 334.– Madde, yetkili makamlarca kanun veya düzenleyici işlemlerin verdiği yetkiye dayanarak, açıklanması yasaklanan ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin temin edilmesini cezalandırmaktadır. Böylece yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasaklayabilecekleri bilgilerin temin edilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. Suçun oluşması için kanun ve düzenleyici işlemlerin yetkili makamlara o konudaki bilgilerin açıklanmasını yasaklamak yetkisini ...
(Şerh No: 1444 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 333] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 333.– Madde, birinci fıkrasında Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fennî keşif veya yeni buluşları veya sınaî yenilikleri görevi dolayısıyla öğrenip de, kendisinin veya başkasının yararına kullanmayı veya kullanılmasını sağlamayı cezalandırmaktadır. Böylece birinci fıkra aslında Devletin güvenliği açısından gizli kalması gerekli fennî ve sınaî sırların açıklanmasını önlemek amacını gütmektedir. Suçun faili kamu görevlisi olabilir. Suçun maddî unsuru, fennî keşif veya yeni ...
(Şerh No: 1443 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 332] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 332.– Bu madde, Devletin askerî yararlarını korumaktadır. Maddede, askerî yarar gereği yasaklanan yerlere “gizlice” veya “hile” ile girilmesi cezalandırılmaktadır. Taksirle, yanlışlıkla girmek suç olmayacaktır. Gizlice girmek; denetim ve korumaya ilişkin her türlü tedbirler giderilerek yasaklanan yere girilmesi anlamındadır. Hile ile girmek ise, girmek için aldatıcı vasıtalar kullanmak demektir. Sahte kimlik kullanma, askerî elbise giymek gibi. Girilen yerin “Devletin askerî yararı” ...
(Şerh No: 1442 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 331] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 331.– Devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirine karşı casusluk faaliyetlerini icra etmeleri, yabancı devletler üzerinde olumsuz etki yaparak, uluslararası ilişkilerin bozulmasına neden olabileceğinden, bu fiillerin de nitelikleri itibarıyla cezalandırılması uygun görülmüş ve böylece uluslararası casusluk cezalandırılmıştır. Maddenin koruduğu hukukî yarar, Türkiye’nin uluslararası itibarıdır.
(Şerh No: 1441 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 330] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 330.– Madde, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, özel bir maksatla yani siyasal veya askerî casusluk için açıklanmasını cezalandırmaktadır. “Siyasal veya askerî casusluk” maksadı ve söz konusu suçun nitelikli hâlleri hakkında açıklamalar için yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1440 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:30)

 Bilgi  [TCK. 329] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 329.– Madde, Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları gereği niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını cezalandırmakta ve böylece ülke güvenliğini ve yararlarını korumaktadır. Suçun maddî unsuru olan “açıklama”, yukarıda nitelikleri gösterilen Devlet sırlarının bir veya birden fazla kişiye her ne suretle olursa olsun bildirilmesini, naklini belirtmektedir. İkinci fıkrada gösterilen, suça ait nitelikli unsurlar hakkında yukarıdaki maddenin ikinci fıkr...
(Şerh No: 1439 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:26)

 Bilgi  [TCK. 328] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 328.– Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ya da vesika içeriklerindeki bilgilerin “siyasal veya askerî casusluk” maksadıyla temin edilmesini cezalandırmaktadır. Siyasal casusluktan maksat, yabancı bir devlet yararına, Türkiye Devletinin veya vatandaşlarının veya Türkiye’de oturmakta, ikâmet etmekte olanların zararına olarak bilgilerin toplanması demektir; kamu sağlığına ilişkin, malî veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün ...
(Şerh No: 1438 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 327] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 327.– Maddeyle, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgilerin temin edilmesi cezalandırılmaktadır. Maddenin koruduğu yarar, millî savunmadır. Maddenin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli husus temin edilen bilgilerin Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği gizli kalmasının zorunlu olmasıdır. Demek oluyor ki, bilgi sır niteliğinde olacaktır. Eğer bilgi, temin olunduğu sırada sır olma vasfını kaybet...
(Şerh No: 1437 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 326] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 326.– Madde, Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaların yok edilmesi, tahribi, bunlar üzerinde sahtecilik yapılması veya bunların tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanılmaları, hileyle alınmaları veya çalınmaları fiillerini cezalandırmaktadır. Böylece maddenin koruduğu hukukî değer, ülkenin savunmasıdır. “Devletin güvenliği” kavramı, Devletin varlığının korunması, tehlikeyle karşı karşıya bırakılmaması demektir. Devletin varlığını t...
(Şerh No: 1436 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 325] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 325.– Madde, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan düşman bir devletten herhangi bir akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve sair fahri rütbe veya bunlara ait maaş almayı veya başka yararlar kabul etmeyi ihanet sayan bir görüşten hareketle bunları alan veya kabul edenleri cezalandırmaktadır.
(Şerh No: 1435 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 324] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 324.– Maddenin 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu ile birlikte incelenip uygulanması gerekir. Maddede, sulh zamanında seferberliğe ait görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisine bu ihmalin karşılığı verilecek ceza gösterilmiştir.
(Şerh No: 1434 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 323] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 323.– Madde, savaş sırasında belirli koşullarla ve maksatlarla yalan haber veya havadis yaymayı ve temel millî yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayı cezalandırmaktadır. Böylece madde iki ayrı suçu içermektedir; ikisinin de korumak amacını güttüğü hukukî yarar, savaş sırasında halkın manevîyatını bozacak etkileri gidermek, önlemektir. Birinci fıkrada tanımlanan suçun oluşabilmesi için, fiilin savaş sırasında işlenmesi gerekir. Fiil, asılsız, abartılmış veya özel ma...
(Şerh No: 1433 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 322] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 322.– Madde, savaş zamanında silâhlı kuvvetlerin veya halkın ihtiyaçları için kamu kurum veya kuruluşlarıyla sözleşme yaparak iş veya mal verme taahhüdünde bulunanların, yükümlülüklerini kısmen de olsa yerine getirmemelerini cezalandırmaktadır. Taahhüdün yerine getirilmemesi taksirli bir fiilden meydana gelmiş ise ceza yarıya kadar indirilmekte ve böylece taksirli bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. Ancak taahhütte bulunanın kast veya taksir derecesinde hiçbir kusuru yok ise, taahhüdün...
(Şerh No: 1432 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:25)

 Bilgi  [TCK. 321] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 321.– Madde, savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir ve kararlarına bilerek aykırı harekette bulunulmasını cezalandırmaktadır. Savaş zamanında herkesin yetkili makam ve mercilerin emir ve kararlarına uymalarını gerektiren zorunluluk çok açıktır. Esasen yetkili makam ve merciin emir ve kararının söz konusu olabilmesi için bunların kanuna uygun bulunmaları gerekir.
(Şerh No: 1431 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:24)

 Bilgi  [TCK. 320] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 320.– Ülkede ne nedenle olursa olsun vatandaşlardan asker toplamak veya vatandaşları silâhlandırmak, Devletin tekelinde olan bir iştir. Ancak Hükûmetin izniyle vatandaşlar arasında bir yabancı veya yabancı devletin hizmetinde veya lehinde çalışmak üzere, asker toplamak veya vatandaşları silâhlandırmak olanaklıdır. İşte madde, Hükûmetin müsaadesi olmadan ülkede vatandaşlar arasında asker yazmayı veya bunları silâhlandırmayı cezalandırarak Devletin söz konusu yarar ve tekelini korumaktadır. ...
(Şerh No: 1430 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:24)

 Bilgi  [TCK. 319] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 319.– Silâhlı kuvvetlerin vatan savunması bakımından kanunlar çerçevesindeki görevlerini gereğince yerine getirebilmeleri için, mensuplarının kanunlara itaat etmeleri ve yeminlerine sadık kalmaları, askerî disiplini sıkı bir şekilde muhafaza etmeleri zorunluluğuna ilişkin toplum yararını korumak amacıyla bu madde getirilmiş bulunulmaktadır. Maddede bu maksatla iki suç yer almaktadır. Her iki suçun faili asker veya sivil olabilir. Bu suçlarla, millî savunma ile ilgili toplum yararı ihlâl e...
(Şerh No: 1429 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:24)

 Bilgi  [TCK. 318] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 318.– Madde, halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte, teşvik veya telkinde bulunmayı veya propaganda yapmayı cezalandırmaktadır. Vatanın düşman güçlerine karşı korunması bakımından her Türk vatandaşının askerlik hizmetini severek ve isteyerek yerine getirmesi şarttır. Esasen askerlik hizmetine yönelik duygu, vatandaşlığın zorunlu gereği olan vatana sadakat borcunun bir parçasını oluşturur. Söz konusu duyguyu tahrip etmek veya zayıflatmak maksadıyla vatandaşları askerlik hizmetlerin...
(Şerh No: 1428 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:24)

 Bilgi  [TCK. 317] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 317.– Madde metninde gösterilen yerlerin komutanlıklarını yetkisiz gasbedenleri veya makamların emir ve izniyle işgal ettikleri komutanlıkları terk etmeleri için verilen emirlere uymayanları cezalandırmakta ve böylece memuriyetin gaspı suçları bakımından özel bir hâli kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak bu hâlde millî savunma bakımından özel ve vahim tehlike meydana geleceğinden suç, “Millî Savunmaya Karşı Suçlar” Bölümü içine alınmıştır. Böylece söz konusu suç ile korunan hukukî yarar, ülken...
(Şerh No: 1427 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:21)

 Bilgi  [TCK. 316] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 316.– Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine, birliğine ve Anayasa düzenine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere gerçekleştirilecek birleşmeleri önlemek maksadıyla caydırıcı bir tehlike suçunu meydana getirmiş bulunmaktadır. Bu maddede yer alan suç sadece bir anlaşmanın gerçekleştirilmesiyle oluşmaktadır. Anlaşmadan maksat, iki veya daha fazla kişinin madde metninde gösterildiği üzere, maddî olgularla belirlenen bir biçimde, bir irade birleşmesine varmış olmalarıdır. Suçun işlenm...
(Şerh No: 1426 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:21)

 Bilgi  [TCK. 315] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 315.– Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere silâh, cephane veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye’ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır. Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçları bilinerek gerçekleştirilmesidir. Söz konusu maddelerin kull...
(Şerh No: 1425 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:21)

 Bilgi  [TCK. 314] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 314.– Maddenin birinci fıkrasında, bu fıkra kapsamına giren suçları işlemek amacıyla silâhlı örgüt kurmak veya yönetmek, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu nitelikleri taşıyan örgüte üye olmak, ayrı bir suç olarak yaptırım altına alınmıştır. Maddede geçen temel kavram örgüttür. Dikkat edilmelidir ki, genel olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgüte üye olmak, kanunda yaptırım altına alınmış olmasına rağmen; bu maddede, işlenmesi amaçlanan su...
(Şerh No: 1424 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:21)

 Bilgi  [TCK. 313] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 313.– Madde metninde halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyana tahrik, suç olarak tanımlanmaktadır. Silâhlı isyan, Devlet otoritesini yok etmek amacını ifade eder. Suçun oluşması bakımından önemli olan husus, halkı “silâhlı olarak” maddî bir fiile kışkırtmaktır. Suçun oluşması için, isyana tahrik fiili yeterlidir; isyanın gerçekleşmesi şart değildir. Zira maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, yapılan kışkırtma sonucu isyanın gerçekleşmesi hâlinde buna katılanla...
(Şerh No: 1423 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 312] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 312.– Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluştuğu üç güçten yönetim gücünü temsil eden Hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya böyle olmamakla birlikte görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımında da, Anayasa düzeninin temel organlarından biri olan Hükûmetin ortadan kaldırılmasına veya görevlerinin engellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketlerini tam suç gibi cezalandırılmaktad...
(Şerh No: 1422 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 311] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 311.– Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu madde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve yasama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kurallarına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini korumaktadır. Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını gerçekleştirmek ...
(Şerh No: 1421 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 310] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 310.– Madde metninde, Cumhurbaşkanına karşı suikastte bulunulması, kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlanmıştır. Hatta, bu suça teşebbüs, tamamlanmış suç gibi cezalandırılmaktadır. Bizim mevzuat geleneğimizde Cumhurbaşkanlığı veya Devlet Başkanlığı gibi, Devletin en yüksek makamını işgal eden zatın “öldürülmesi” gibi bir sözcüğe kanunda da yer vermemek için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış “suikast” sözcüğü tercih edilmiştir. Bilindiği gibi suikast Devlet...
(Şerh No: 1420 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 309] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 309.– Anayasanın Başlangıç Kısmında aynen “Millet iradesinin mutlak üstünlüğü; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiç bir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacağı; Hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevî değerlerini, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve i...
(Şerh No: 1419 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 308] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 308.– Madde, savaş hâlinde vatandaşın veya Türkiye’deki yabancıların, düşmanla her türlü ticarî veya iktisadî ilişkilerde bulunmalarını yasaklamakta ve böylece Devletin savaş çabalarına, ne suretle olursa olsun, engel olunmamasını sağlamak amacını gütmektedir. Maddenin birinci fıkrasında yazılı suçun maddî unsuru, savaş zamanında düşman devlete savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyanın verilmesidir. Bu şeylerin verilmesi ister doğrudan doğruya ols...
(Şerh No: 1418 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:20)

 Bilgi  [TCK. 307] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 307.– Bu madde ile; a) Askerî tesislerin tahribi, b) Savaş zamanında düşman askerî hareketlerini kolaylaştırma ve bu suçlarla ilgili diğer fiiller, cezalandırılmaktadır. Maddenin birinci fıkrasında Devletin silâhlı kuvvetlerine ait veya bu kuvvetlerin hizmetine verilmiş kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının, yolların, müesseselerin, depoların, diğer askerî tesislerin kısmen veya tamamen tahribi veya kullanılmayacak hâle getirilmesi suç hâline getirilmiştir. Bu fıkrada tanımlanan su...
(Şerh No: 1417 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:17)

 Bilgi  [TCK. 306] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 306.– Madde, Türkiye’yi savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak fiilleri önlemek ve böylece Türkiye bakımından dış barışı korumak amacını gütmekte ve barışa karşı işlenen özel bir suç meydana getirilmiş olmaktadır. Birinci fıkrada yer alan birinci seçimlik hareket, ülkede yabancı bir devlete karşı asker toplamaktır; diğeri ise, yabancı devlete karşı hasmane hareketlerde bulunmaktır. Asker toplama fiilinin Türkiye Devletini savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak şekilde olması ger...
(Şerh No: 1416 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:17)

 Bilgi  [TCK. 305] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 305.– Madde, genel olarak temel millî yararları korumakta ve bunlara karşı fiillerde bulunmak üzere yarar elde edilmesini cezalandırmaktadır. “Temel millî yarar” kavramının gerek içerik gerek kapsamı itibarıyla çok geniş olabileceği bilinmektedir. Bu bakımdan maddenin son fıkrası kısıtlayıcı bir ölçüt olarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle, “kanunsuz suç olmaz” ilkesini kabul etmiş bulunan Türk ceza hukuku sisteminde “temel millî yarar”a karşı eylemde bulunma maksadının belirlenmesi bazen d...
(Şerh No: 1415 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:17)

 Bilgi  [TCK. 304] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 304.– Maddenin koruduğu hukukî yarar, esas itibarıyla, Türkiye bakımından dış barışın korunmasıdır. Bu itibarla, yabancı bir devletin Türkiye’ye savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerinin tahrik edilmesi veya bu maksada yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapılması, birinci fıkrada belirtilen suçu oluşturmaktadır. Fıkrada geçen “hasmane hareket”, barış ilişkileriyle bağdaşması olanağı bulunmayan fiil ve hareketleri ifade etmekted...
(Şerh No: 1414 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:17)

 Bilgi  [TCK. 303] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 303.– Madde metninde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş hâlinde olan devletin ordusunda hizmet kabul etme veya düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silâhlı mücadeleye girmek suç olarak tanımlanmaktadır. Bu suçun faili ancak vatandaş olabilir. Uluslararası askerî ittifaklar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş hâlinde bulunduğu devlet ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan bir diğer devletin ordusunda hizmet kabul eden vatandaşın, Türkiye ...
(Şerh No: 1413 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:17)

 Bilgi  [TCK. 302] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 302.– Madde, Devletin ülkesine, egemenliğine ve birliğine karşı cürümlerden en ağırını cezalandırmaktadır; korunan hukukî yarar Devletin ülkesinin bütünlüğü ve egemenliğidir. Söz konusu suç, serbest hareketli bir suçtur. Bu suçun oluşabilmesi için belli amaca yönelik fiillerin işlenmesi gerekir. Bu amaç, madde metninde, 1. Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, 2. Devletin birliğini bozmak, 3. Devletin egemenliği altında buluna...
(Şerh No: 1412 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:16)

 Bilgi  [TCK. 301] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 301.– Maddenin birinci fıkrasında, Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamak, suç olarak tanımlanmıştır. Maddede geçen Türklük deyiminden maksat, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar Türklere has müşterek kültürün ortaya çıkardığı ortak varlık anlaşılır. Bu varlık Türk Milleti kavramından geniştir ve Türkiye dışında yaşayan ve aynı kültürün iştirakçileri olan toplumları da kapsar. Cumhuriyet deyiminden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşılmalıdır. Suçun...
(Şerh No: 1411 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:16)

 Bilgi  [TCK. 298] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 298.– Bu maddeyle, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmesini, ziyaretçileriyle görüşmesini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavilerini, avukat atamalarını veya bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileriyle görüşmelerini veya salıveril...
(Şerh No: 1410 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:16)

 Bilgi  [TCK. 294] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 294.– Maddenin birinci fıkrasında, gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrasında ise, hükümlünün kaçmasını sağlamak fiili ceza yaptırımı altına alınmış ve failin ne suretle cezalandırılacağı gösterilmiştir. Söz konusu suçlar, kaçmaya imkan sağlamakla oluşur. Ancak, suçun tamamlanabilmesi için, kaçmanın gerçekleşmesi gerekir. Örneğin, suçluya yol göstermek, talimat vermek, kılık ve kıyafet değiştirmesini sağlamak gibi kaçmanın kolaylık...
(Şerh No: 1409 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:13)

 Bilgi  [TCK. 300] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 300.– Madde metninde, Türk Bayrağını alenen tahkir fiili cezalandırılmaktadır. Suçun konusu Türk Bayrağıdır. Türk Bayrağından maksat, Anayasanın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere “şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır”. Ancak, Türk Bayrağının yanı sıra, Anayasa’da belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaretin de bu suçun konusunu oluşturacağı ka...
(Şerh No: 1408 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:12)

 Bilgi  [TCK. 296] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 296.– Madde metninde hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçu tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1407 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:12)

 Bilgi  [TCK. 295] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 295.– Maddenin birinci fıkrasında, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri hâliyle ilgili olarak, görevi kötüye kullanma suçuna atıfda bulunulmuş ve bu suça ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri, başka bağımsız bir suçu oluşturmadığı takdirde, genel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. İ...
(Şerh No: 1406 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:12)

 Bilgi  [TCK. 293] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 293.– Madde metninde, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlüler açısından etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için, teslim olgusunun “kendiliğinden” gerçekleşmesi gerekir. Yani teslim olgusu serbest irade ürünü olmadığı takdirde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanılamayacaktır.
(Şerh No: 1405 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:12)

 Bilgi  [TCK. 284] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 284.– Madde metninde, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Belli bir suçun işlenmiş olması dolayısıyla başlatılan soruşturma ve kovuşturma kapsamında bu suçu işlediğinden bahisle hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kişinin bulunduğu veya saklandığı yerin yetkili makamlara bildirilmemesi, suç oluşturacaktır. Bunun için, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeye...
(Şerh No: 1404 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:12)

 Bilgi  [TCK. 283] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 283.– Madde metninde, işlenmiş olan bir suçun failine, suçun işlenişine herhangi bir şekilde iştirak etmeksizin, yardımda bulunulması cezaî müeyyide altına alınmıştır. Bununla güdülen amaç, suç işlendikten sonra failin herhangi bir şekilde yardım görmesini engellemektir. Bu suretle ceza adaletinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Ceza muhakemesinin amacını oluşturan maddî gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında bulunan kişinin ...
(Şerh No: 1403 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:11)

 Bilgi  [TCK. 282] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 282.– Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerine meşruiyet görüntüsü verilerek ekonomik sisteme sokulması, suç işlemenin kazanç elde etme açısından cazip bir yol olarak görülmesine neden olmaktadır. Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerlerin meşruiyet görüntüsü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması, aynı zamanda suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi ve dolayısıyla, suçlunun kayrılması sonucunu doğurmaktadır. Bu düşüncelerle, suçtan kaynaklanan...
(Şerh No: 1402 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:11)

 Bilgi  [TCK. 299] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 299.– Cumhurbaşkanının Devleti temsil etmesi ve Anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma Devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alınmış ve Cumhurbaşkanına karşı hakaret müstakil bir suç hâline getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, cumhurbaşkanına hakaretin alenen ya da basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Üç...
(Şerh No: 1401 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:09)

 Bilgi  [TCK. 297] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 297.– Madde metninde bazı eşyaların yetkisiz olarak ceza infaz kurumlarına sokulması veya bulundurulması, suç hâline getirilmiştir. Birinci fıkrada, infaz kurumu veya tutukevine sokulan veya bulundurulan eşyanın silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı olması hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir. Ancak, bunlardan silâhın, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin temin edilmesi ya da bulundurulması esasen suç teşkil etmektedir. Bu durumda fikri içtima hükümlerine gör...
(Şerh No: 1400 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:08)

 Bilgi  [TCK. 292] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 292.– Madde, kanun dairesinde gözaltına alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan kimseleri cezalandırmaktadır. Kanunen gözaltına alındıktan sonra kaçan kimseler de maddenin kapsamına alınmış, böylece, örneğin, karakol nezarethanesinden kaçan kimse hakkında da maddenin uygulanması sağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, suçun kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi, daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Üçüncü fıkrada ise, b...
(Şerh No: 1399 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:08)

 Bilgi  [TCK. 291] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 291.– Madde, kendisini hükümlü veya tutuklunun yerine koyarak, onun yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi cezalandırmaktadır.
(Şerh No: 1398 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:08)

 Bilgi  [TCK. 290] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 290.– Maddenin birinci fıkrasında, hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar elkonulması suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, muhafaza edilmek üzere başkasına resmen teslim edilen taşınır malların alınması veya tahrip edilmesi veya ortadan kaldırılması hâlinde, nasıl cezaya hükmedileceği belirtilmiştir. Keza, bu fıkrada, kişinin bu malın sahibi olması hâlinde verilecek cezada yapılacak olan indirim oranı belirlenmiştir.
(Şerh No: 1397 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:08)

 Bilgi  [TCK. 289] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 289.– Madde metninde tanımlanan suç, esas itibarıyla güveni kötüye kullanma suçunun özel bir şeklini oluşturmaktadır. Ancak, malın kişiye özel bir görevin gereği olarak teslim edilmiş ve kişinin bunları olduğu gibi muhafaza ile ödevlendirilmiş olması nedeniyle, fiil aynı zamanda bir görevin kötüye kullanılmasını da ifade etmektedir. Birinci fıkraya göre, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. Teslim amacı muhafaza olduğu...
(Şerh No: 1396 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:08)

 Bilgi  [TCK. 288] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 288.– Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanıkların beyanlarını veya bilirkişi mütalâalarını ve hüküm ve kararları etkilemek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapılmasını ve bunların açıklanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidarlara karşı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamuoyunda, “kapıları tutanların” etkisinden de adaleti kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağlamak gereklidir. Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen ve “yargısız...
(Şerh No: 1395 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:07)

 Bilgi  [TCK. 287] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 287.– Madde metninde hukuka aykırı biçimde genital muayene yapılması, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1394 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:07)

 Bilgi  [TCK. 286] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 286.– Madde metninde, soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Hâkim veya savcı tarafından uygun görülmesi durumunda, kayıt alma işleminin yapılmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, madde metninde bu kayıt ve nakletme işlemlerinin “yetkisiz olarak” yapılmasının, söz konusu suçu oluşturacağı kabul edilmiştir.
(Şerh No: 1393 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:07)

 Bilgi  [TCK. 285] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 285.– Hukukun genel kurallarından birisi, soruşturmanın gizliliğidir. Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, aktörleri ve yetkileri kanunla saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. Soruşturma evresinin gizliliği, bir defa ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine uyulması için bir zorunluluktur. Ancak, her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi y...
(Şerh No: 1392 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:07)

 Bilgi  [TCK. 281] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 281.– Ceza muhakemesinin amacı, maddî gerçeğin araştırılması ve bu suretle adil bir yargıya varılmasıdır. Maddî gerçeğin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bu suretle adil bir yargıya varılması, suç şüphesi altında bulunan kişinin dahi esasta menfaatine bir husustur. Çünkü insan şahsîyetinin tekâmülü, ancak hakikat ve adaletle mümkün olabilecektir. Yargı kararlarının gerçeğe uygunluğu, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez şartıdır. Yargı kararları, gerçeğe uygunluğu ölçü...
(Şerh No: 1391 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 280] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 280.– Madde, mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu ihbar yükümlülüğü, madde metninde sayılan sağlık mesleği mensupları ile sınırlı değildir. Örneğin, bir tıbbi tahlil laboratuarında görev yapan kişiler açısından da mevcuttur. Devlet eliyle işletilen sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık mesleği mensupları, kamu görevlisi sıfatını t...
(Şerh No: 1390 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 279] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 279.– Kamu görevlileri, görevlerini yaptıkları sırada ve göreve ilişkin olarak bir suçun işlendiğini öğrendiklerinde bunu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranış, suç olarak tanımlanmaktadır. Suçun maddî unsuru, bildirimde bulunmak hususunda ihmalde bulunmak veya gecikme göstermektir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, bildirim konusu suçun kamu görevlisinin yürüttüğü görevle bağlantılı olması gerekir. İşlenen suçun görevle bağlantısının ...
(Şerh No: 1389 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 278] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 278.– Barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına sahiptir. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde bildirimde bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, belli bir suç vakıasıyla ilgili olarak bildirimde bulunmak, hukuka uygunluk nedeni olarak bir hakkın kullanılmasından ...
(Şerh No: 1388 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:06)

 Bilgi  [TCK. 277] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 277.– Madde, bir davada taraflardan birinin veya birkaçının ve sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermeyi veya baskı yapmayı veya nüfuz icra etmeyi veya yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmeyi cezalandırmaktadır. Emir verildiği, baskı yapıldığı veya nüfuz icra edildiği veya etki yapılmasına girişildiği anda cürüm tamamlanmış olur. Suç, herhangi bir yargı görevi yapana karşı işlenebilir. Teşebbüs il...
(Şerh No: 1387 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 276] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 276.– Madde, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış olarak yansıtmalarını, yanlış tercüme yapmalarını cezalandırmaktadır. Bilirkişinin, kendi bilgi ve değerlendirmesine göre vereceği mütalâanın sadece hatalı olması, kastın bulunmaması hâlinde suç oluşturmayacaktır.
(Şerh No: 1386 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 275] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 275.– Madde, hukuk davalarında taraflara kanuna uygun olarak ve sübut vasıtası oluşturmak üzere yöneltilen yeminin yalan yere icrasını cezalandırmaktadır. Suçun oluşması, teklifin kanunî şekil ve koşullara uygun olmasına ve yemin önerilmesinin kanunen olanaksız bir konuya ilişkin bulunmamasına bağlıdır. Dava hakkında hüküm verilmeden yalan yere yeminden dönülmesi hâlinde, fail hakkında cezaya hükmolunmayacaktır. Buna karşılık, hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeği...
(Şerh No: 1385 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 Bilgi  [TCK. 274] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 274.– Madde metninde, yalan tanıklıkla ilgili etkin pişmanlık düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1384 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 22-11-2009 00:05)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,18621111 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2013) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.