Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ 2018/2533E. 2018/3592K. İçtihat

Üyemizin Özeti
İCRA TAAHHÜT TUTANAĞINDA FAİZİN BELİRTİLMEMESİ VE ALACAKLANIN SON ÖDEME TARİHİNE KADAR İŞLEYECEK OLAN FAİZDEN FEREGAT BEYANININ DE YER ALMAMASI NEDENLERİNDEN ÖTÜRÜ BELİRSİZLİĞİN BULUNMASINI İCRA TAAHHÜT TUTANAĞININ GEÇERSİZ KILACAĞINDAN ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
(Karar Tarihi : 28/03/2018)
T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2018/2533
KARAR NO.2018/3592
KARAR TARİHİ.28/03/2018

Ödeme şartını ihlal suçundan sanık ...'nun 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Sivas İcra Mahkemesinin 05/10/2017 tarihli ve 2017/105 esas, 2017/1860 sayılı kararına yönelik
itirazın reddine ilişkin Sivas 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/183 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 27/02/2018 gün ve 94660652-105- 58- 799-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava
dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/03/2018 gün ve KYB.2018/18860 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne
esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, 04/10/2016 tarihli taahhütnamede takip sonrası faiz olarak 1.151,28 Türk lirası belirtilmiş ise de, taahhüt tarihinden son ödeme tarihine kadar işleyecek faiz gösterilmediği gibi, alacaklının son ödeme tarihine
kadar işleyecek faizden feragat beyanının da yer almadığı, bu nedenle işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı ve sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Sivas 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/11/2017 tarihli ve 2017/183 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 28/03/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 340 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/41 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./11.mad)

       111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 18-07-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01618409 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.