Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12.H.D. 2016/13617 Esas 2017/5515 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Bu maddeye ilişkin hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere; ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde, başvuru ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.
(Karar Tarihi : 06/04/2017)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurarak, borçlular aleyhine __ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin __ D.İş sayılı dosyası ile ihtiyati haciz kararı alınmış ise de, yapılan itiraz sonucu 25.02.2016 tarihli karar ile ihtiyati haciz kararının kaldırıldığını, borçlular tarafından ____ İcra Müdürlüğünden hacizlerin kaldırılması hususunda talepte bulunulduğunu, 25.02.2016 tarihli karar ile talebin kabul edildiğini ve hacizlerin kaldırıldığını ileri sürerek ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi beklenmeden verilen 25.02.2016 tarihli icra müdürlüğü kararının kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne ve icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.

İİK'nun 265/son maddesinde; "İtiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. Temyiz, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz" düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu maddeye ilişkin hükümet gerekçesinde de; ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde, başvurunun ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmayacağı açıklanmıştır.

Somut olayda, ihtiyati hacze karar veren mahkeme, itiraz üzerine ihtiyati haciz kararını kaldırmıştır. Mahkemenin, ihtiyati haciz kararına itirazın kabulüne karar vermesi halinde, borçlunun malları üzerine konulmuş olan ihtiyati haciz kalkar (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı 2004, sh. 898).

Hal böyle olunca, mahkemece, İİK'nun 265/son maddesi gözetilerek, itiraz üzerine verilen kararın temyizinin ilgili kararın uygulanmasını durdurmayacağı gerekçesi ile şikâyetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 265 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/105 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./63. md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./63. md.) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./63. md.; Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./17.mad) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sedat BAYSAL
Hukuk Profesyoneli
İCRA MÜDÜRÜ
Şerh Son Güncelleme: 04-10-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01729608 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.