Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/11074 Karar: 2013/8061 İçtihat

Üyemizin Özeti
Ödeme taahhütlerinin belirsiz olmaması gerektiği...
YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/11074
Karar: 2013/8061

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 15/04/2013 gün ve 2013/5880/24325 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02/05/2013 gün ve KYB.2013/140291 sayılı ihbarnamesi ile;

Ödeme şartını ihlal suçundan sanıklar ... haklarında yapılan yargılama sonucunda beraatlerine dair ...5. icra Ceza Mahkemesinin 13/12/2011 tarihli ve 2011/1522 Esas, 2011/1813 sayılı kararına şikayetçi vekilinin yaptığı itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 19/03/2012 tarihli ve 2012/178 Değişik İş sayılı kararını müteakip, sanıkların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına dair ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 10/07/2012 tarihli ve 2012/418 Esas, 2012/1183 sayılı kararına karşı sanık ...vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin ...1. İcra Ceza Mankemesinin 01/10/2012 tarihli ve 2012/511 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

1- Sanık ...'a ilişkin ...5. İcra Ceza Mahkemesinin 10/07/2012 tarihli ve 2012/418 Esas, 2012/1183 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanıklar hakkında yürütülen ...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 Esas sayılı takip dosyasında, sanıkların ödeme taahhüdünü içeren 20/01/2011 taahhüt tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, "ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir." şeklindeki metinde gözönüne alındığında, ödeme taahhüdünde belirsizlik bulunduğu, bu nedenlerden dolayı ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması karşısında sanıkların taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

2- Sanık M...'a ilişkin ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 01/10/2012 tarihli ve 2012/511 Değişik İş sayılı sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanıklar hakkında yürütülen ...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 esas sayılı takip dosyasında, sanıkların ödeme taahhüdünü içeren 20/01/2011 taahhüt tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, "ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir." şeklindeki metinde gözönüne alındığında ödeme taahhüdünde belirsizlik bulunduğu bu nedenlerden dolayı ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanıkların taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

...13. İcra Müdürlüğünün 2010/24758 Esas sayılı takip dosyasındaki 20.01.2011 tarihli ödeme taahhütünde borçlunun ödemesi gereken tahsil harcının açıkça gösterilmediği gibi, ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz hesaplanmayıp, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, toplam borç miktarının açıkça gösterilmemesi ve ödeme taahhütündeki belirsizlik nedeniyle hukuken geçersiz ise de;

Mercii ...1. İcra Ceza Mahkemesinin 19.03.2012 gün ve 2012/178 Değişik İş sayılı kararı ile; itirazın kabulüne karar verilmiş olup, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 271/2. maddesi uyarınca, itirazı yerinde gören merciin, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da bir karar vermesi gerekir. Bu nedenle daha sonra yapılan işlemler ve verilen kararlar yok hükmünde olduğundan, belirtilen konuda da kanun yararına bozma yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda gereğinin takdir ve ifası için dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 111 :Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./26. md.) Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Serkan BÜTÜN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 09-06-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01891899 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.