Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2011/3804 Esas 2012/1412 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Tespit Masrafları Yargılama Giderlerindendir.

Davacı yanca yaptırılan tespit masraflarının davacı yanca yapılan yargılama giderleri içerisinde nazara alınmaması da hatalıdır.
(Karar Tarihi : 08.03.2012)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ve davalı Ş____ Yapı Denetim Ltd.Şti. vekilleri ile davalı H____ tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Uyuşmazlık, eser ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanmakta olup, davada; sözleşme konusu binanın kaba inşaatının yapımını yüklenen davalı yüklenici H____'den, imalâtın hatalı yapılması nedeniyle uğranılan zarar ile kazanç kaybının, diğer davalı Ş____ Yapı Denetim Ltd.Şti'nden ise, denetimdeki kusuru nedeniyle ödenen bir kısım hizmet bedelinin istirdadı istenmiş, mahkemece her iki davalıya yönelik taleplerin kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılardan Ş____ Yapı Denetim Ltd.Şti vekilinin tüm, davacı vekili ile diğer davalı H____'ün ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava dilekçesinde diğer taleplerinin yanında davalılardan Yapı Denetim Şirketi'ne yapılan ödemelerin kusur oranına göre yarısının davacıya iadesi gerektiği ileri sürülerek bu kalem alacağa ilişkin olarak fazla haklar saklı tutulmak suretiyle 2.000,00 TL'nin tahsili istenmiş, bilahare 30.11.2010 tarihinde harçlandırılan ıslah dilekçesi ile yapı denetim şirketine ödenen toplam bedelin yarısı 6.730,00 TL olduğu belirtilerek talebin bu miktara çıkarıldığı bildirilmiştir. Yapılan yargılama sırasında inşaatın ayıplı yapılmasından davalı denetim şirketinin de aynı oranda kusurlu olduğu saptanmıştır. Davacının talebi ise adı geçen şirkete ödenen bedelin yarısı olmakla talebe uygun şekilde yapı denetim hizmetleri için ödendiği saptanacak bedelin yarısının davacı yararına hüküm altına alınması gerekmektedir. Tarafların dosyaya ibraz ettiği ve çekişme konusu olmayan belgelere göre davacının yapı denetim hizmetlerine karşılık toplam 13.460,00 TL ödeme yaptığı sabittir. Bu durumda anılan bedelin yarısı olan 6.730,00 TL'nin tahsiline karar verilmesi yerine bir kısım ödeme belgelerinin yargılama sırasında sonradan ibraz edildiğinden bahisle 2.000,00 TL üzerinden kabul kararı verilmesi doğru olmamıştır.

Bunun yanında mahkemece kabule göre de alınması gereken 7.810,22 TL karar ve ilâm harcından peşin alınan 2.029,10 TL harcın mahsubu ile kalan 5.781,12 TL harcın davalılardan tahsiline karar verilmiş ise de hüküm yerinde davacı yandan alınan peşin harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmemesi ve davacı yanca yaptırılan tespit masraflarının davacı yanca yapılan yargılama giderleri içerisinde nazara alınmaması da hatalı bulunmuştur.

Davalılardan H____'ün temyiz itirazlarına gelince; dava dilekçesinde yükleniciden istenilen 6.000,00 TL alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması talep edilmiş, ıslah dilekçesi ile de tahsili istenen miktar arttırılmıştır. Şu halde davada talep edilip hüküm altına alınan alacak tutarı yönünden dava tarihinden, ıslah yoluyla arttırılan kısmına ise ıslah harcının yatırıldığı 30.11.2010 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken bu husus dikkate alınmaksızın kabul edilen tüm alacağa dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

Belirtilen sebeplerle karar bozulmalıdır.

KARAR : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalılardan Ş____ Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin tüm, davacı vekili ile davalılardan H____'ün diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün davacı ile davalılardan H____ yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davacı ile davalı H____'e geri verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 100,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı Ş____ Yapı Denetim Ltd.Şti'den alınmasına, 08.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 323 :(1) Yargılama giderleri şunlardır:

a) Celse, karar ve ilam harçları.

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.

c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

d) Keşif giderleri.

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 11-10-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01830912 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.