Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/9179, Karar: 2012/2352 İçtihat

Üyemizin Özeti
Kararda, ilk celseye iştirak etmemiş ancak davaya savunma vermiş davalı işverenin savunma dökümanlarının, davanın görülme şartlarını ciddi şekilde ilgilendirmesi halinde gerekirse isticvab davetiyesi ile davalı dinlenilmeden karar verilemeyeceğine değinilmiştir.
(Karar Tarihi : 21.02.2012)
T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/9179
KARAR NO : 2012/2352
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : İstanbul 8. İş Mahkemesi
TARİHİ : 24/06/2010
NUMARASI : 2010/452-2010/504
DAVACI : ....... ADINA
AVUKAT İBRAHİM YİĞİT
DAVALI : ....... ADINA
AVUKAT .........
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Dairemiz Üyesi Y.Z.Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin davalı işverence 09.10.2010 tarihinde haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, işyerinde yönetici asistanı olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin işin ve işyerinin gereklerinin doğurduğu zorunluluktan feshedildiğini, son çare ilkesinin de gözetildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davalı tarafın hazır bulunmadığı ilk oturumda, fesih işleminin geçerli nedenlere dayanmadığı ve bunun sonucu olarak da feshin son çare olması yolundaki ilkeye uyulmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz kılınması ve davacı işçinin işe iadesi istemiyle açılan işbu dava ile ilgili olarak izlenmesi gereken yol, öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen bu tür davaların görülüp yürütülmesinin zorunlu şartlarının re'sen araştırılıp saptanması, daha sonra tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin kanıtları sorulup toplanarak davanın esası hakkında karar vermekten ibaret iken, değinilen dava ön koşullarının tamamının varlığı belirlenmeden, yöntemince verdiği cevapta değindiği ciddi savunma argümanlarını ispat zımnında duruşmaya gelmeyen davalı tarafın HUMK'un 230 vd maddelerinde öngörülen isticvabı yoluna gidilmeden ve davacı tarafın dayandığı kanıtları sorulup toplanmadan, soyut ve dosyadaki bilgi ve belgelerle temellendirilemeyen gerekçelerle ilk oturumda davanın sonuçlandırılması doğru bulunmamış, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak ve davalı tarafa cevaplarındaki savunmalarını ispat olanağı tanınmadan verilen kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, 21.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
R.Balta Y.Z.Arslan S.Namazcı M.Akkaya Y.Z.Cenik
İlgili Mevzuat Hükmü : İş Kanunu MADDE 18 :FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (Ek cümle: 6552 - 10.9.2014 / m.2) “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

       Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

       Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

       a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

       b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

       c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. (1)

       d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

       e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

       f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

       İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

       İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Dipnot 1: 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu bentte yer alan“Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yükümlülüklerini yerine getirmek” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.İbrahim YİĞİT
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 08-04-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01738596 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.