Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, Esas:2000/8790, Karar:2001/2517 İçtihat

Üyemizin Özeti
İtirazın iptali davalarında haklılık durumu, takip tarihi itibariyle belirlenir.

Asıl alacağa işlemiş faiz ile diğer fer'i alacaklar katılarak yapılan icra takibine itirazın iptali ile ilgili olarak; geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebebi ile faiz yürütülemeyeceğine ilişkin BK m.104/son hükmü dikkate alınarak karar verilmelidir.
(Karar Tarihi : 05.04.2001)
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının vapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı banka vekili, müvekkili tarafından davalı şirkete kredi verildiğini, diğer davalıların sözleşmede kefil olduklarını, müvekkili banka tarafından hesabın kat edilip alacağın tahsili için geçilen takibe davalıların itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ile takibin devamına ve %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili davanın reddini savunmuştur. Mahkemece iddia, savunma, taraf delilleri, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, davacı bankanın takip tarihi itibari ile alacağının 6.533.629.713 TL, davalıların kısmi ödeme tarihi olan 22.07.1999'da ise 10.860.428.582 TL oldugu belirtilerek davanın kabulü ile itirazın 10.860.428.582 TL üzerinden iptaline takibin devamına, davacı yararına 2.613.451.885 TL inkar tazminatına karar verilmiş, hükum davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, icra takibine karşı borçlunun haksız itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesi istemine yöneliktir, itirazın iptali davasında, öncelikle borçlunun icra takibine yapmış olduğu itirazında takip tarihi itibarı ile haklı olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. İİK.'nun 67/2. fıkrasındaki icra inkar tazminatının kanuna konuluş amacı da borçlu olduğu miktarı bilebilecek veya bu miktarı tayin edebilecek durumda olan borçlunun icra takibine konu olan alacağa haksız olarak itiraz etmesini önlemektir. Genel hükümlere göre açılan alacak davalarında haklılık durumunun dava tarihine göre belirlenmesi gerekmekte ise de; itirazın iptali davalarında haklılık durumunun takip tarihi itibari ile gozetilmesi gerekir.

Somut olayda davacı banka vekili, 3.823.372.188 TL olarak bildirdiği asıl alacağına, işlemiş faiz ile diğer fer'i alacaklarını da katarak toplam 7.166.319.029 TL üzerinden icra takibinde bulunduğu ve toplam alacak üzerinden takipten itibaren faiz talebinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece yukarıda belirtilen durumlar ile icra takibine konu edilen alacak miktarı ve BK'nun 104/son maddesi hükmü dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.04.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 67 :(Değişik madde: 18/02/1965 - 538/37 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./15. md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) "yüzde yirmisinden" aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

(Mülga fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./103. md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.11) "Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”
 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 09-03-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01814604 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.